Dunántúli Napló, 1978. június (35. évfolyam, 149-178. szám)

1978-06-17 / 165. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Duncmtull Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottsága Dr. Adóm Antal a beszámoló szóbeli kiegészítését mondja. Középen: Sarlós István, balról dr. Nagy József Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Rgpto XXXV. évfolyam, 165. szóm 1978. június 17., szombat Ara: 80 fillér Ülést tartott a Értelmi­ségünk fontos szerepet tölt be a népfront- munkában Hárman kitüntetéssel végeztek Sarlós István felszólalása a tanácskozáson A Hazafias Népfrpnt Bara­nya megyei Bizottsága pénte­ken délelőtt bizottsági ülést tartott Pécs megyei város Ta­nácsának dísztermében. Az ülésen részt vett Sarlós István, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitká­ra és dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Az elnökségben rajtuk kívül a megyei népfrontbizottság eU nökségének tagjai foglaltak helyet. Dr. Adóm Antal me­gyei elnök köszöntötte az ülés vendégeit és valamennyi részt­vevőjét. Két napirendet java­solt megvitatásra, az első az értelmiség népfrontbizottsági munkájáról szólt. Az írásos előterjesztéshez kiegészítésül felhívta a figyelmet arra, hogy pártunk szövetségi politikáját csakis a parasztsággal és a társadalom különböző rétegei­A megyei bizottsági ülés el­ső napirendjeként tehát Az ér­telmiségiek részvétele a nép­frontbizottságok munkájában című témát vitatták meg dr. Ádám Antal elnök előterjesz­tésében. Az írásos anyag hangsúlyozza, hogy az értelmi­ségek körében végzett munka a népfrontmozgalom minden­napos tevékenységének része. Az értelmiség sajátos problé­máinak feltárására, megérté­sére és megoldásuk segítésé­re törekszenek. Fontosnak tart­ják, hogy Baranyában is az értelmiség valamennyi rétege részt vállaljon a gazdaságpo­litika, a tudománypolitika, a közoktatás- és közművelődés­politika céljainak megvalósítá­sában. A megyében mintegy 25 ezer értelmiségi él. Köztük az egyik legnagyobb létszámú és nagyon fontos társadalmi réteg a pedagógus-értelmiség. Közösséget szolgáló tevékeny­ségük általában mindenütt, de különösen falun túllép az is­kola keretein. Baranyában a különböző szintű népfrontbi­zottságokban is a pedagógu­sok száma a legmagasabb. vei együtt valósíthatjuk meg, figyelembe véve e rétegek sa­játosságait. Az egyik ilyen ki­emelt fontosságú társadalmi réteg az értelmiség. Feladatai, miként erre a pórt 1975-ös programnyilatkozata is rávilá­gít — a tudomány, a kultúra további nagyobb szerepével — különös súlyt kapnak. Ponto­sabban fogalmazva: az értel­miségtől bizonyos többletet — politikai többlet-tevékenységet — is elvár társadalmunk. A Hazafias Népfront jellegéből következik, hogy szervező, meg­nyerő tevékenységével bevonja értelmiségünk minél nagyobb részét a politika gyakorlati megvalósításába. Az írásos anyagban ennek a lehetősé­geiről esik szó. A nehézségek, problémák és feladatok felso­rolása azonban korántsem tel­jes, ezek szélesebb körű össze­gezéséhez kérte a bizottság tagjainak segítségét. Társadalmi munkájuk ennél is szélesebb körű. Egy-egy akció­hoz sok olyan pedagógus is kapcsolódik, crki nem tagja a népfront-testületnek (pl. ta­nácstag- és népfrontválasztá­sok: ünnepségek: szülők moz­gósítása valamilyen akcióra, honismereti munka területein stb.). De az iskolák és a nép­frontbizottságok munkakapcso­latát is kedvezően befolyásolja a pedagógusok népfrontbizott­sági tagsága. Igen nagy az iparban fog­lalkoztatott értelmiségiek réte­ge is Baranyában. Különösen két nagyobb rétegük: a mű­szaki értelmiségieké és a köz­gazdászoké. A műszakiak fő­leg a népfront munkabizottsá­gaiban tevékenykednek; a közgazdászok közül viszont ke­vesen kapcsolódnak bele a népfront mozgalmi munkájába. Az agrárértelmiségiek száma jelentősen növekszik, hasznos társadalmi tevékenységet foly­tatnak a kertbarát mozgalom­ban. 1977-ben. mintegy 460 előadást tartottak a kertbará­toknak. Nagy számban dol­goznak értelmiségiek a taná­csokban, az igazságügyi szer­vekben, ügyvédi munkaközös­ségekben, közhivatalokban és közművelődési intézményekben is. Közülük különös figyelmet érdemelnek a közigazgatásban dolgozó értelmiségiek. Támo­gató részvételükkel megyénk­ben többhelyütt jogi tanács­adást, illetve jogszabályokat ismertető előadásokat tartot­tak. Jelentős a népfrontbizott­ságok mellett működő alkot­mányjogi munkabizottság, amely a tanácsi jogszabályal­kotás társadalmi segítése te­rén tevékenykedik, többségben jogászok segítségével. Kár, hogy népfrontbizottságaink te­kintélyes része még nem hasz­nálja fel a jogászok szakmai felkészültségét, segítőkészségét. Megyénk egészségügyi értelmi­ségei szintén részt vállalnak a népfrontmunkában, de nem számarányuknak megfelelően. Ebben természetesen szerepet játszik széles^ körű elfoglaltsá­guk is. Fölkérésre azonban bármikor szívesen vállalnak egészségügyi fölvilágosító elő­adásokat. A Hazafias Népfront értel­miségiek körében végzett mun­kája együtt alakult, fejlődött az egész népfrontmozgalom munkájával. Ezt a fejlődést, ezt a munkát kell a jövőben még tartalmasabbá tenni — hang­súlyozza az előterjesztés, amely a továbbiakban ajánlásokat bo­csátott közre e munka javí­tása érdekében. Ezek lényege: fokozni kell a népfront befo­lyását a műszaki, a közgazda- sági és az agrárértelmiség kö­rében. Az egészségügyi felvi­lágosításban jobban kell igé­nyelni az orvosok és gyógysze­részek munkáját. Jobban kell támaszkodni a nemzetiségi ér­telmiségre. Törekedni kell együttműködni az egyetemi if­júsággal, továbbá a népfront rétegpolitikai tevékenységében differenciáltan kell foglalkozni az értelmiség különböző cso­portjaival, a szakmai és élet­kori sajátosságokat is figye­lembe véve. A hozzászólások valóban sok oldalról kiegészítették az írá­sos előterjesztés elemző észre­vételeit, javaslatait. Gergely László, a Hazafias Népfront Pécs városi titkára felszólalá­sában megállapította, hogy az értelmiségiek arányaival_ a népfront testületéiben elége­dettek lehetünk. (Ez 50,7 szá­(Folytatás a 2. oldalon) Kádár János vezetésével párt- és kormány­küldöttség látogat Lengyelországba Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével, a Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának és a Lengyel Nép- köztársaság Államtanácsá­nak és Minisztertanácsá­I nak meghívására, a közeli napokban magyar párt­ós kormányküldöttség uta­zik hivatalos, baráti láto­gatásra a Lengyel Nép- köztársaságba. Befejeződtek az államvizsgák a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Az idén 330 negyedéve^ hall­gatót talált elegendően felké­szültnek a diploma átvételére a vizsgabizottság. A tanáravató ünnepélyre tegnap délelőtt ke­rült sor a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában. A végzet­tek nagy száma miatt az ava­tást két részletben bonyolították le, de ez az esemény ünnepé­lyességéből természetesen mit sem vont le. Zsúfolásig megtelt a hatalmas terem, amelynek egyik felét a tanárjelöltek, a másikat a hozzátartozók foglal­ták el. Az avatásnak meghatá­rozott rendje van. A Himnusz után dr. Kálmánchey Zoltán, a főiskola főigazgatója köszöntöt­te a megjelenteket, majd az ál­lamvizsga-eredmények ismerte­tését követően Farkas Károly rajz-biológia szakos hallgató előterjesztette a jelöltek avatá­si kérelmét. Az ünnepélyes fo­gadalomtételt állva tették meg a végzősök, szövegét dr. Vas- tagh Zoltán főiskolai tanár ol­vasta fel. A főigazgató rövid beszédében arra hívta fel a jelöltek figyelmét, hogy a dip­loma jogoknak és kötelessé­geknek egyaránt forrása, a ta­nári pálya állandó önképzést, áldozatos munkát kíván. A végzett hallgatók egyen­ként vették át diplomájukat dr. Kálmánchey Zoltántól, aki kéz­fogással tanárrá fogadta őket Aszmann Erzsébet magyar—an­gol, Szűcs Tibor magyar—némef és Boldog Zita német—pedagó­gia szakos hallgató kitüntetés­sel végzett, vörös diplomát ka­pott. A főiskola tanácsa nevé­ben az első avatási ünnepélyen dr. Nemes István főiskolai ta­nár búcsúzott fiatal kartársai­tól. Hangsúlyozta, hogy a több­ségükben humán szakos pécsi tanárokra igen nagy szüksége van a társadalomnak, szerepük a nevelésben kulcsfontosságú. Rámutatott arra, hogy a végzett hallgatók útra bocsátása min­den évben számadás a fő:sko- lai tanács számára is: milyen eredményes az oktató-nevelő munka az intézményben. A felavatott tanároK nevében Nagy Ágnes köszönté meg a tanári kar négyéves munkáját, majd az ünnepély a Szózat hangjaival véget ért. Az avatás második részében az avatási kérelmet Petőcz György, a végzősök köszönetét Schaub Ilona matematika-ké­mia szakos hallgatók mondták el. A főiskolai tanács üdvözle­tét dr. Vargha Zoltán főiskoiai tanár tolmácsolta. Föld körül kering a Szojuz—29. Képünkön: Vlagyimir Kovaljonok ezredes parancsnok és Alek- szandr Ivancsenkov fedélzeti mérnök. Tudósítás az 5. oldalon. Közösséget szolgáló tevékenység T anáravatás Erb János felvétele Esküt tesznek az új tanárok

Next

/
Oldalképek
Tartalom