Dunántúli Napló, 1978. június (35. évfolyam, 149-178. szám)

1978-06-01 / 149. szám

2 Dunántúlt napló 1978. június 1., csütörtök Legelőgazdálkodási nap Baranyában Sürgető feladatok a gyepek hasznosításában „figyelik” Határidőre elkészült Tűzi* u. Átadták a 6/A út harmadik szakaszát A Petőfi utcától a Tüzér utcáig is közlekedhetünk Két forgalomirányító lámpás csomópont Múzeum­igazgatók értekezlete Nyolcvan múzeumi szakem­ber járja ma délelőtt Pécs múzeumait; ismerkednek a gyűjteményekkel, gyakorlatban kíváncsiak arra, mi valósult meg a Mecsek alján a múzeo- lógiai eredményeiből. Délután két téma megvitatásával foly­tatódik az országos múzeum­igazgatói értekezlet, amely tegnap délután kezdődött az Ifjúsági Ház nagytermében. A házigazdákon — Takács Gyu­la megyei tanácselnök-helyet­tesen, Bernics Ferenc megyei művelődési osztályvezetőn, Dr. Hárs Éva pécsi múzeumi igaz­gatón — kívül részt vet a ta­nácskozáson Rátki András, az MSZMP KB munkatársa és Gönyei Antal, a Kulturális Minisztérium főosztályvezetője is. Az első téma a múzeumok állandó* kállítósainak tartalmi és technikai fejlesztése volt. A vitaindítónak szánt anyagot a Kulturális Minisztérium képző- művészeti és közgyűjteményi főosztályának múzeumi osztá­lya készítette. A referátum hangoztatja, hogy a 8—10 éves időszakra tervezett állan­dó kiállításokat világnézeti, tu­dományos és közművelődési szempontból egyaránt fejlesz­teni kell. Változatosabbá kell tenni a szemléltető eszközö­ket, alkalmazni kell a tech­nikai újításokat, lehetőség sze­rint az eddigieknél pontosab­bá, bővebbé kell tenni az in­formációk közlését. A múzeum­igazgatói értekezlet tegnapi ülésén a továbbiakban a me­gyei múzeumok képző- és iparművészeti profiljának egyeztetéséről, összehangolá­sáról szóló javaslatot vitatták meg a résztvevők. Ma a múzeumlátogatás után egy adminisztratív jellegű té­ma, a nyilvántartási utasítás módosítására vonatkozó terve­zet megtárgyalása lesz napi­renden. Ezután a szakembe­rek a múzeumi terület aktuá­lis kérdéseiről tájékoztatják egymást, este pedig baráti ta­lálkozón vesznek részt a Pan­nónia szállóban. A háromna­pos értekezlet programjából nem hiányozhat a megye mű­emlékeinek, nevezetes helyei­nek a fölkeresése sem. Két kirándulási útvonal között vá­laszthatnak a résztvevők: az egyik Siklósra és környékére, a másik Mohács múzeumai­ba és a történelmi emlék­helyre vezet. A Pécsi Vízmű lelkészült a nyárra Automaták a kutakat A műszerek a vízhozam csök­kenését jelezték, a diszpécser riadóztatta a szerelőt: „vil­lám csapott a kútba I Az ügye­letes magára kapta a viharka­bátot és zuhogó esőben, vihar­ban elindult... Ha szerencsé­je volt, hamar célba ért, ha nem, kútról kútra ment tovább, tudva mielőbb meg kell talál­nia, üzembe kell helyeznie a le­állt kutat. A városnak kell a víz. Idén már automata műsze­rek figyelik a Pécsi Vízmű tor- tyogói és pellérdi telepeinek va­lamennyi kútját. A diszpécser- központ villogó lámpái, jelző­műszerei elárulják, ha baj van, azt is melyik kúttal. Az ügyele­tes távirányítással üzembe he­lyezi a leállt búvárszivattyút, ha ez nem sikerül, tudja hová kell indítania a szerelőt. — Az automatizált észlelő fi­gyelő hálózat csak egyike volt a nyári csúcsidőszakra való fel­készülésünknek — tájékoztatta tegnap a műszaki közegészség- ügyi szemle résztvevőit Krauter Miklós, a Pécsi Vízmű főmérnö­ke. A város napi 58—60 ezer köb­méter vizet kap Mohácsról, Tor- tyogóról, Pellérdről, Tettyéről. A maximális vízhozam 65 000 köb­méter. Ez a mennyiség elég lesz-e a nyári kánikulában? Fé­lő, hogy nem. Az időszakos nyá­ri nyomáshiány is jelzi, több víz kellene. A vízmennyiség adott, többre a vízművesek sem képesek. Több vizet nem adhatnak, de az raj­tuk múlik, hogy miattuk ne le­gyen vízhiány, hogy a kihozha­tó vízmennyiséget az utolsó cseppig magkapja a város. El­végezték a városi vízhálózat karbantartását, az elavult be­rendezések cseréjét, 12 kút fel­újításával bővítették a két je­lentős víznyerő területet, és egy sor más intézkedéssel fokozták az üzembiztonságot. Ez minden, amit tehetnek, ezt viszont meg­tették. * A tortyogói telep vezetője Pfaff András szerint 1900 óta adnak vizet Pécsnek, tavaly he­lyezték üzembe a 61. és vég­leg nyugdíjba az első kutat. Napi 20 000 köbméter a hoza­muk, ebből pár ezret Kővágó- szöllősnek és a MÉV bányaüze­meinek adnak.- Napi 10—12 000 köbméterig még feltöltődik a vízszintünk, évek óta viszont már zsaroljuk a kútjainkat. A végső határon vagyunk, más megoldás után kell néznie a városnak. Évről év­re 70—80 cm-el mélyebbről tu­dunk már csak vizet nyerni. * Pellérden Dömötör József te­lepvezető fogadja a VÍZIG, a KÖJÁL és a Városi Tanács épí­tési és közlekedési osztályának szemlét tartó szakembereit. Voller Imre fógépész a disz­pécserközpontban mutatja a víztermelési naplót. Délelőtt 11 óra: a tározóban 4300 köbmé­ter víz van — reggel óta egyre kevesebb • —, a 400-as és az 500-as nyomócsöveken 6,6 at­moszférával egy óra alatt 970 köbméter vizet továbbítanak a pécsi hálózatba, a három fő­gyűjtő vezeték végén lévő kutak viszont csak 615 köbmétert hoz­nak. Ezért fogy a készlet. A két nagy és három kis SE- VER-szivattyú közül most a nagy üzemel, csúcsidő van. Ma 18,5 ezer köbméter vizet kap innen a város. * A szemle résztvevői alaposan szemügyre vettek mindent, és el­ismeréssel nyugtázták: a Pécsi Vízmű minden tőle telhetőt meg­tett. De vajon mi, pécsiek felké­szültünk-e megjavíttattuk-e a csöpögő, szivárgó csapjainkat, hogy egy csepp víz se menjen kárba? M. L. Az utóbbi hetek rossz idő­járása ellenére a szerződéses határidőre(l) elkészült a 6/A út harmadik, a Petőfi utcától a Tüzér utcáig terjedő szaka­sza. A forgalomba helyezési el­járáson a szakemberek egy­hangúlag úgy nyilatkoztak, hogy az Aszfaltútépítő Vállalat dolgozói kiváló munkát vé­geztek. Nem egészen egy év alatt készült el az útnak ezen öltöző, mosdó, WC és ágytá­roló csatlakozik. A földszinti foglalkoztatók külső nagymé­retű teraszra nyílnak. A köz­ponti fűtésű óvodához két ját­szótér kapcsolódik. Az új gyermekintézményt dr. Tigyi József, a Pécsi Orvostu­dományi Egyetem rektora adta át tegnap délelőtt Hegyi Ist- vánnénak, az óvoda vezetőjé­nek. Rövid beszédében köszö­netét mondott a kivitelezők­nek, s azoknak a szerveknek, akik segítettek létrehozni ezt a szép gyermekparadicsomot. Ezután az óvodások adtak ked­ves kis műsort. Az ünnepségen megjelent Lukács János, az MSZMP Pécs városi Bizottsá­gának első titkára. R. N. „Polgárjogot kell hogy nyer­jen ismét a nagyüzemi pajta vagy szín fogalma, amely az intenzív állattartó területeken, hazánkban az állattartás vele­járója volt. A jó minőségű be­takarított szénafélék nagyüze­mi tárolási módszereit minél előbb ki kell dolgozni!” — írja Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes a Tudomány és Mezőgazdaság áprilisi számában.- Gyökeres szemléletválto­zásra van szükség I Hozzá kell fogni a legelők problémájának megoldásához — mondta teg­nap dr. Baracs József, a me­gyei tanács osztályvezetője, a Szigetváron megrendezett lege­szakasza, mintegy 23 millió forintért. A tegnapi aktussal új fejezet kezdődött Pécs köz­úti közlekedésében, hisz nagy­mértékben tehermentesül a 6-os út Rózsa Ferenc utca és Tüzér utca közti szakasza. A kétszer négysávos úton jelenleg két forgalomirányító lámpás csomópontot alakítot­tak ki, s a majdani szinkron­rendszer miatt a Csend utcai gyalogátkelőhelynél is lámpa biztosítja a gyalogosok nyu­godt áthaladását. A 6/A útról valamennyi mellékutcába, így a Lovarda, a Huszár, az At­léta és a Vas Gereben utcák­ba csak jobbra, kis ívben le­het bekanyarodni, illetve ezek­ből az utcákból csak jobbra kis ívben lehet kikanyarodni. A Tompa Mihály és a Csend utca a 6/A úttól egyirányú lett. A jelzőlámpákkal irányított ke­reszteződésekben minden irányban lehet haladni. Raj­zunk a Tüzér utcai csomó­pontról készült, ahol a 6/A útról haladóknak elsőbbséget kell adni a Tüzér utcán érke­zőknek. A 6/A útról csak bal­ra nagy ívben lehet kanyarod­ni, viszont az Athinay utcából egyenesen ráhajthatunk az Endresz György, illetve jobbra a Tüzér utcára. Az átadással egyidőben ma reggeltől a 10-es számú autó­busz a József Attila utca vé­gén, illetve az Athinay utca elején a kiépített öblökben áll meg, és megszűnik az Al­kony utcai megálló. R. N. lőgazdálkodási napon e téma­körből tartott előadásában. Az állattenyésztés egyik nél­külözhetetlen fontos takarmá­nya a rétek, legelők szénája. Mégis az utóbbi évtizedekben nagymértékben csökkent a lege­lők területe, de még ennél is jobban a meglévők terméshoza­ma. Magyarországon a jelenleg nyilvántartott 1,3 millió hektár gyepterületből mindössze 100 ezer hektárnyi kitűnő adottsá­gú, a többi közepes vagy egé­szen gyenge minőségű. Baranya megyében 53 490 hektár rét és legelő van, ez a művelt területeknek mindössze 17,2 százaléka. Mivel a legelők területének növekedésére nem lehet számítani, a terméshoza­muk emelése a következő évek fontos feladata. A rét 10 szá­zalékos hozamnövelése kutatá­sok szerint olcsóbb, mint egyéb szálas takarmányoknál az egy százalékos emelés. A termésfokozás egyik leg­fontosabb feltétele a jelenleg szétaprózott területek összevo­nása, s ezzel a nagyüzemi mű­velés lehetővé tétele, ezen kí­vül a legelők műtrágya- és víz­igényének biztosítása, és kívá­natos, hogy az eddigi úgyneve­zett szabad legeltetés helyett a gazdaságok fokozatosan áttér­jenek a fejlett szakaszos legel­tetési módszerekre. Dr. Baracs József a tegnapi tanácskozáson nyomatékoson felhívta a szakemberek figyel­mét e feladatok elvégzésének sürgősségére és fontosságára. Ezután Szeghy Sándor, a Szi­getvári Állami Gazdaság igaz­gatóhelyettese mutatta be és ismertette a gazdaság gyep­gazdálkodási eredményeit és terveit. S. Zs. Orvosnapok Baranyában Ma délelőtt, a Pécsi Orvos- tudományi Egyetem aulájában ünnepi megnyitóval kezdődik a VII. baranyai orvosnapok, valamint az I. dél-dunántúli ál­talános orvosnapok rendez­vénysorozata, mely túlnő me­gyénk határain. A kétnapos program során 3 fő témában tanácskoznak a meghívottak, így az integrált gyógyító-megelőző ellátás kér­déseiről, a népegészségügy aktuális problémáiról, valamint az általános orvosi gyakorlat korszerű munkamódszereiről. A program szerint az öt szek­cióban összesen 233 előadás hangzik el a két nap alatt, s e témadömpingből külön ki­emelhető: öt leendő orvos­medikus — is jelentkezett tu­dományos igényű munkával. Az orvosnapok a nem szak­mabeliek számára is tartogat meglepetést: a POTE aulájá­nak előcsarnokában szovjet kisgrafikai bemutató, a galé­rián pedig magyar és lengyei gyógyszerkiállítás nyílik. A rendezvény első napján — te­hát ma — a helyszínen első na­pi bélyegzést készítő alkalmi postahivatal működik, ahol az eseményre utaló levelezőlap is kapható. Kiállítások Grafikai kiállítás. A Bara­nyai orvosnapok alkalmából nyolc szovjet grafikusművész munkáiból nyílik kiállítás csü­törtökön a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem aulájában. * Kiállítás. A Ságvári Művelő' dési Ház Pinceklubja mór eddig is jónéhány érdekes ki­állításnak adott otthont. Júni­us 1-én Andruskó Károly gra­fikus- és festőművész alkotá­saiból nyílik itt kiállítás, amely két hétig tekinthető meg. Óvodaavatás a POTE-n "t Száz gyermek számára teremtettek ideális körülményeket Szép gyermekintézménnyel gazdagodott tegnap Pécs: mintegy 6 millió forintért elké­szült az Orvostudományi Egye­tem új óvodája. Két óriási épülettömb közölt az egyetem parkjában, öreg gesztenyefák között húzódik az impozáns, sárga pirogránittal burkolt kétszintes épület. A kivitelező, a Pécsváradi TÖVÁLL dolgozói remek munkát végeztek. A 100 személyes óvoda fő­bejárata a keleti gyalogos út­ról nyílik. Az épület középfo­lyosós rendszerű, jól megvilá­gított belső lépcsőházzal. A folyosótól északra helyezked­nek el a kiszolgáló, délre a foglalkoztató helyiségek. Mind a négy, egyenként 56 négy­zetméteres foglalkoztatóhoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom