Dunántúli Napló, 1978. június (35. évfolyam, 149-178. szám)

1978-06-01 / 149. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli tianio XXXV. évfolyam, 149. szám 1978. június 1., csütörtök Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Budapestre érkezett Samora Moises Machel Budapestre érkezett Samora Moises Machel, a Mozambiki Népi Köztársaság és a FRELIMO el­nöke. Képünkön: Kádár János üdvözli Samora Moises Machelt Sokoldalú egyöttmüködés A vendégek és vendéglátók sétája a RTF botanikus kertjében. (Képünkön: balról a második Azem Vlasi, mellette dr. Maróthy László és dr. Nagy József.) Jugoszláv ifjúsági delegáció Pécsett Dr. Maróthy László, az MSZMP PB tagja, a KISZ KB első titkára kísérte a delegációt Pártnapok nemzetközi kérdésekről Az MSZMP Központi Bizott­ságának április 19—20-i ülé­se többek között megvitatta és jóváhagyta pártunk tevé­kenységét a nemzetközi mun­kásmozgalom erősítésében, a testvérpártokkal való együtt­működésben, az antiimperia- lista küzdelemben, a békés egymás mellett élés erősítése érdekében, az enyhülés ten­denciájának további erősítésé­ben, a szocialista országok­kal való együttműködésben, a felszabadulásukért küzdő né­pek támogatásában. A nyilvá­nosságra hozott határozat mindezeket összegezte, megje­lölve pártunk további felada­tait a nemzetközi tevékeny­ségében. Napjaink nemzetközi hely­zetének alakulása a közvéle­mény érdeklődésének közép­pontjában áll. Különösen nagy figyelemmel kísérik mindazo­kat az eseményeket, melyek közvetve vagy közvetlenül ma­gukban hordozzák egy új vi­lágháború, vagy súlyos helyi fegyveres összetűzések kirob­banásának veszélyét. Élénken reagálnak az emberek min­den olyan kezdeményezésre, állásfoglalásra, melyek a fegy­verzetek csökkentésére, az enyhülés erősítésére irányul­nak, szorgalmazva a vitás kér­dések tárgyalások útján tör­ténő rendezését. A tömegtájékoztató eszkö­zök mind frissebben, gyorsab­ban, szélesebbkörűen tájékoz­tatnak a nemzetközi élet ese­ményeiről. Információjukban a különböző események háttere­it pártunk nemzetközi tevé­kenységének elvei alapján kö­zelítik meg, a szocialista vi­lágrendszer érdekei szempont­jából minősítik azokat. Jogos igény, hogy a tömeg­tájékoztatáson túl, kisebb cso­portokban, közvetlenebb be­szélgetések, eszmecserék for­májában nyíljon lehetőség újabb nemzetközi ismereteket szerezni, részletesebb választ kapni a felmerült kérdésekre, problémákra. Ennek egyik jól bevált formája a pártnapok rendezése. Ezekben a napok­ban a Megyei Pártbizottság ismét pártnapokat rendez, me­lyek a nemzetközi élet aktu­ális kérdéseivel foglalkoznak. A résztvevők ezeken elemző összegezéseket hallhotnak majd napjaink legfontosabb nemzetközi eseményeiről. Jól képzett, felkészült előadóknak tehetnek fel kérdéseket, me­lyekre bizonyára kielégítő vá­laszokat kapnak. A nemzetközi kérdésekkel foglalkozó pártnapokra a már gazdag programmal zajló bé­kehónap idején kerül sor. A különböző szolidaritási és ba­rátsági rendezvények megyénk­ben is sokakat mozgattak meg, közvetlen bepillantást biztosítva különböző országok életébe, a nemzetközi és ha­zai békemozgalom tevékeny­ségébe. A politikai pártnapok elvi tartalmukkal,- ismeretszéle­sítő- feladatukkal szinte ösz- szegzését adják majd mind­azoknak, melyekről a békehó­nap különböző eseményein szó volt, tovább mozgósítanak pár­tunk nemzetközi tevékenységé­nek támogatására. . M. E. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa meghívására Samo­ra Moises Machelnek, a Mo­zambiki Felszabadítósi Front (FRELIMO) elnökének, a Mo­zambiki Népi Köztársaság elnö­kének vezetésével szerdán mo­zambiki párt- és állami küldött­ség érkezett hivatalos, baráti lá­togatásra Budapestre. A mo­zambiki elnökkel hazánkba ér­kezett felesége, Graca. Machel is. A küldöttség tagjai: Joaquim A. Chissano, a FRELIMO Állan­dó Politikai Bizottságának tag­ja, külügyminiszter, a nemzet- gyűlés állandó tagja, Mário G. Machungo, az Állandó Politi­kai Bizottság tagja, ipar- és energiaügyi miniszter, nemzet- gyűlési képviselő, Jósé Luis Ca- baco, a Központi Bizottság tag­ja, közlekedés- és hírközlésügyi miniszter, nemzetgyűlési képvi­selő és Sérgio Vieria, a Köz­ponti Bizottság tagja, a mo­zambiki bank elnöke, nemzet- gyűlési képviselő. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgozó, köztük sok fiatal gyűlt össze a vendé­gek fogadására. A repülőteret mozambiki, magyar és vörös zászlók, üdvözlő feliratok díszí­tették, a betonon katonai dísz­zászlóalj sorakozott fel csapat- zászlóval. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára és felesége, Losonczi Pál, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és felesé­ge, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, továb­bá Katona Imre, az Elnöki Ta­nács megbízott titkára, Bíró Jó­zsef külkereskedelmi miniszter, Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter. Soltész István kohó- és gépipari minisz­ter, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagjai, Trethon Ferenc munkaügyi miniszter, valamint Rácz Sándor, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztályve­zetője, Szépvölgyi Zoltán, a Fő­városi Tanács elnöke, Rácz Pál külügyi államtitkár, Várkonyi Péter államtitkár, a Miniszter- tanács Tájékoztatási Hivatalá­nak elnöke, a Központi Bizott­ság tagjai, Soós Gábor mező- gazdasági és élelmezésügyi ál­lamtitkár, továbbá a politikai élet több más vezető személyi­sége. Jelen volt Sütő Gábor, hazánk maputói nagykövete. Ott volt a Budapestre akkredi­tált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. A repülőgépből kilépő vendé­geket Kádár János és Losonczi Pál szívélyes, baráti kézfogással, meleg szeretettel üdvözölte. A díszzószlóalj parancsnoka jelentést tett a mozambiki el­nöknek, majd fölcsendült a mo­zambiki és a magyar Himnusz, közben 21 tüzérségi díszlövés hangzott el a küldöttség veze­tőjének tiszteletére. Samora Moises Machel Ká­dár János társaságában ellépett a díszzászlóalj előtt, köszön­tötte a katonákat. Úttörők vi­rágcsokrokat nyújtottak át az elnöknek és feleségének. Sa­mora Moises Machel üdvözölte a küldöttség fogadására meg­jelent magyar közéleti személyi­ségeket és a diplomáciai tes­tület tagjait, majd a vendégek elhaladtak a mozambiki és ma­gyar zászlókkal integető fővá­rosiak hosszú sorai előtt. A bu­dapesti dolgozók forró szeretet­tel, igaz barátsággal üdvözöl­ték a mozambiki nép küldöt­teit. Az ünnepélyes fogadtatás a díszzászlóalj díszmenetével fe­jeződött be, majd a vendégek a magyar államférfiak társasá­gában, rendőri díszmotorosok kíséretében szállásukra hajtat­tak. * A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa szerdán vacsorát adott a mozambiki pórt- és ál­lami küldöttség tiszteletére az Országház Vadász-termében. Részt vett a vacsorán Kádár János, Losonczi Pál, Gyenes András, Trautmann Rezső, a kormány több tagja, a politi­kai élet számos vezető sze­mélyisége. A szívélyes, baráti hangula­tú vacsorán Kádár János és Samora Moises Machel pohár­köszöntőt mondott. Dr. Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a KISZ Központi Bi­zottsága első titkárának kísé­retében tegnap délben négy­tagú jugoszláv küldöttség ér­kezett Pécsre Azem Vlasi elv- társnak, a Jugoszláv Szocialis­ta Ifjúsági Szövetség Választ­mánya elnökének vezetésével. A vendégeket a pécsi Pan­nónia Szálló előtt fogadta dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a Baranya megyei Párt- bizottság első titkára, dr. Jer- szi István, a Baranya megyei pártbizottság titkára, Bóna Er- nőné, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első titkára, va­lamint Rákos János, a KISZ Pécs városi Bizottságának első titkára. Pécs vendégei között jelen volt Bódi György is, a KISZ Csongrád megyei Bizott­ságának első titkára. Az ebéd és az azt követő baráti beszélgetés után a kül­döttségek tagjai megtekintet­ték a pécsi felszabadulási em­lékművet, elgyönyörködtek a mecsekaljai város panorámájá­ban, majd a Pécsi Tanárképző Főiskolára hajtattak, ahol dr. Kálmánchey Zoltán, a PTF fő­igazgatója köszöntötte az ér­kezőket, és röviden bemutatta a patinás intézményt. A ven­dégek és kísérőik megtekintet­ték a főiskola botanikus kert­jét, majd kötetlen beszélgetés keretében tájékozódtak a hall­gatók életéről, a főiskolai ta­nács tevékenységéről. Azem Vlasi elvtárs nagy érdeklődést tanúsított ez utóbbival, továb­bá a jugoszláv társintézmé­nyekkel fennálló, egyre fejlő­dő együttműködéssel kapcso­latban. A főiskola vezetőivel és hall­gatóival folytatott beszélgetés végén a jugoszláv ifjúsági szervezet elnöke egy örökzöld ciprus cserjét ültetett el a bo­tanikuskertben. Ezután a Ba­ranya táncegyüttes — műsornak is beillő — próbáját tekintették meg a vendégek, majd látoga­tást tettek a délszláv tanszé­ken. Ezt követően a jugoszláv delegáció tagjai a Pécsett ta­nuló jugoszláviai diákokkal beszélgettek, eközben a KISZ KB delegátusai a főiskola ve­zetőivel folytattak beszélgetést A késő délutáni órákban, a KISZ megyei bizottságán került sor a napi programot záró tár­gyalásra, melynek során köl­csönösen áttekintették a ma­gyar és a jugoszláv ifjúsági szervezet kapcsolatait. Megál­lapították, hogy a sokoldalú együttműködés mind Csongrád megye és a Vajdaság, mind pedig Baranya és Eszék vo­natkozásában igen biztató, s a jövőben ennek továbbfejlesz­tésére is keresni kell a lehe­tőségeket. A delegáció szerdán késő este elutazott hazánkból. Pécs idegenforgalmi központjában, a Káptalan és a Janus utca között csatornázási munkálatokba kezdett a DÉLVIÉP. Ezen a szakaszon 30-as átmérőjű szennyvízvezetéket, 40-es csapadékelvezető és 150 milliméteres ivóvíz műanyag-vezetéket építenek. Ezen kívül a Dóm térre, a parkositók mun­káját megkönnyítve locsolóvezetéket is építenek. Erb János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom