Dunántúli Napló, 1978. május (35. évfolyam, 119-148. szám)

1978-05-03 / 120. szám

2 Dunántúli napló 1978. május 3., szerda Lelkes demonstráció a szocialista rendszer összeforrottsága mellett Május elsejét köszöntöttük Pécsett és a megyében A védett útvonalat így nem védi a jelzőtábla Tehergépkocsik, Jelzőtáblák 9 Amikor a féklámpa irányjelző Menetlevél és kilométeróra f&Ér közlekedünk mi Nemzetiségi pedagógusok I. országos konferenciája (Folytatás az J. oldalról) Dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára 1957-ben ünne­pelt először együtt a pécsi dol­gozókkal : — 1957. május elseje neveze­tes napja pártunk és népünk történetének. Az MSZMP hívó szavára tízezrek vettek részt a pécsi demonstráción is, hogy bizonyítsák a rend helyreállítá­sába vetett bizalmukat és az új­jászervezett párt összeforrottsá- gát a dolgozó néppel. A sza­badság örömével tüntettek ak­kor szerte az országban, amel­lett a politika mellett, amely ki­vezette az országot az ellenfor­radalom okozta zűrzavarból. Az­óta minden májusi ünnep egy­re felemelőbb, tömeghatásában mind erősebb. Az ünnep előtti napokat most Szlivenben töltöt­tük, ahol több politikai gyűlé­sen vehettünk részt. Mára vir­radó éjjel érkeztünk haza, és úgy érzem, hogy a mai pécsi felvonulást is áthatja a szocia­lista országokhoz fűződő testvéri barátságnak az a hangulata, amelyet bolgár testvérvárosunk­ban is érezhettünk. Ott a nagy­gyűlések és a Baranya megyét bemutató kiállítás látogatóinak ezrei, itt pedig Pécs dolgozói­nak tízezrei tesznek hitet a mun­kásosztály, a szocialista rend­szer összeforrottsága mellett. A május ünnepi menet három órán keresztül hömpölygött a Szalai András úton. Délután vi­dám kulturális műsorok szóra­koztatták a pécsieket. Majális színhelye volt az Ifjúsági Park, Istenkút, a kertvárosi Barátság­forrás, a Mecseki Kultúrpark, a Sétatér, a Mandulás, a meszesi József Attila Művelődési Ház. Színjátszók, néptánc együttesek, beat-zenekarok, pávakörök, bá­bosok adtak műsort. A megye többi városában is felvonulással köszöntötték az ün­1978. május 2-án tartották a lottó jutalomsorsolását, amelyen a 17. he­ti szelvények vettek részt. Rövidítések: A: Lada személygk.-ra utalv., B: 15 000 Ft-os otthon lakberendezési utalv. C: 14 000 Ft-os „Ismerje meg a Szov­jetuniót, az 1980. évi olimpiai játé­kok országát" utalv., D: 50 000 Ft-os ötlet utalv., E: színes tv, F: 20 000 Ft-os zenesarok utalv., G: 10 000 Ft-os vásárlási utalv., H: 9000 Ft-os „ki mit választ" utalv.' I: 10 000 Ft ér­tékhatárig televízió vásárolható, J: 9100 Ft-os értékhatárig televízió vá­sárolható, K: 7000 Ft-os „tetőtől-tal- pig" utalv., L: 5000 Ft-os vásárlási utalv., M: 6000 Ft értékhatárig hűtő­gép vásárolható, N: 5000 Ft érték­határig háztartási felszerelések vá­sárolhatók, O: 4000 Ft-os „konyha­felszerelés" utalv., P: 3000 Ft-os „textil" utalv., R: 1500 Ft értékhatá­rig táskarádió vásárolható. A nyertes szelvényeket 1978. május 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság népét. Megkapó színfoltja volt a komlói demonstrációnak a szo­cialista városok bemutatkozása. A 15 ezer felvonuló élén a ki­tüntetett kollektívák haladtak. Mohácson 44 vállalat, üzem, intézmény dolgozói vonultak fel. Emlékezetes színfoltja volt a de­monstrációnak a Széchenyi téri általános iskola tanulóinak egész teret betöltő impozáns gimnasz­tikái gyakorlata. Szigetváron, a Zrínyi téren a városi tanács épülete előtt állí­tották fel a díszemelvényt. A fel­vonulást a túramotorosok nyitot­ták meg. őket követték a diá­kok, majd a Szigetvári Konzerv­gyár dolgozói, akik bemutatták legújabb termékeiket. A megye legfiatalabb városá­ban, Siklóson a művelődési ház népi táncosai rögtönözött mű­sorral kedveskedtek a díszemel­vényen és a téren álló nézők­címére (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslis­ta közvetlenül a sorsolás után ké­szült, az esetleges hibákért felelős­séget nem vállalunk. A nyerte'- „P"- jelű szelvények: 2 162 086 G, 2 166 287 P, 2 178 »44 H, 2 181 845 D, 2 182 »67 G, 2 192 048 D, 2 219 183 N, 2 220 282 K, 2 244 749 K, 2 244 810 K, 2 246 580 P, 2 247 684 P, 2 279 455 D, 2 298 101 K, 2 304 090 B, 2 306 958 P, 2 309 792 N, 2 329 013 F, 2 341 686 F, 2 356 095 K, 2 356 510 L, 2 368 724 L, 2 390 154 B, 2 421 408 O, 2 422 599 L, 2 432 073 M, 2 436 042 P, 2 439 794 P, 2 443 060 O, 2 444 611 L, 2 458 125 K, 2 468 155 L, 2 508 594 H, 2 529 138 M, 2 533 554 O, 2 544 522 L, 2 559 761 G, 2 566 581 J, 2 567 163 D, 2 578 113 H, 2 588 566 O, 2 596 269 K, nek. A felvonulást követően a várkertben és a várudvaron ma­jálist tartottak. A jó kedvű ün­nep itt is, minta megye vala­mennyi városában a késő dél­utáni órákban ért véget. A magyar-laoszi együttműködési bizottság plenáris ülése Kedden az Országházban plenáris üléssel folytatódott a magyar—laoszi gazdasági és műszaki-tudományos együttmű­ködési bizottság második ülés­szaka. A két delegációt Bor- bándi János, a Minisztertanács elnöhelyettese és Sanan Sout- hichak közmunkaügyi, közleke­dési és szállítási miniszter, az eqyüttműködési bizottság társ­elnökei vezették. Borbándi János üdvözlő be­szédében annak a meggyőző­désének adott kifejezést, hogy a két nép jó kapcsolata a szo­cializmus üqyének erősödését segíti elő. Eltökélt szándékunk, mondotta, hogy továbbra is sokoldalú támogatást nyújtunk a laoszi népnek országépítő munkájához. Sanan Southichak válaszbe­szédében hangsúlyozta: a két éve bekövetkezett történelmi fordulat után az ország a szo- ciálizmus építésének útját vá­lasztotta. A Maqyar Népköztár­sa sáq által nyújtott támogatá­sért az eqész laoszi nép őszinte köszönetét fejezte ki. A plenáris ülésen megvitat­ták a legutóbbi ülésszak óta végzett munkát, elemezték a gazdasági, valamint a műszaki­tudományos együttműködés ed­digi tapasztalatait és kijelölték a további feladatokat. 2 596 323. H, 2 598 600 K, 2 624 151 P, 2 633 454 L, 2 633 571 G, 2 636 289 O, 2 636 945 M, 2 642 000 O, 2 671 526 H, 2 685 880 P, 2 692 617 L, 2 693 179 H, 2 752 463 M, 2 780 256 O, 2 791 289 H, 2 794 767 L, 2 804 381 H 2 869 688 P, 2 869 735 I, 2 890 345 O, 2 891 444 K, 2 893 357 B, 2 911 543 P, 2 919 445 H, 2 926 474 O, 2 934 130 P, 2 953 433 H, 2 993 946 L, 44 415 509 G, 61 018 745 L. 61 043 544 D, 61 058 535 J, 61 094 530 L, 61 096 222 L, 61 110 682 O, 61 115 230 O, 61 124 735 G, 61 145 538 L, 61 150 379 D, 61 152 263 P, 61 193 059 H, 61 216 663 L, 61 237 268 P, 61 249 978 P, 61 254 592 E, 61 272 262 C, 61 272 476 P, 61 280 293 K, 61 342 035 K, 61 357 176 K, 61 368 138 K, 61 393 390 P, 61 404 457 P, 61 423 529 B, 61 427 015 K, 61 435 784 H, 61 450 607 O, 61 455 132 H, 61 460 527 F, 61 463 033 L, 61 484 415 C. Vidékre ruccantunk ki teg­napi közlekedési őrjáratunk so­rán, elsősorban azért, hogy a megyeszékhelytől távol eső ré­szeken a jelzőtáblák állapotát, a hozzájuk igazodó forgalmi rendet tanulmányozzuk. A jár­őrkocsi parancsnoka Máza- szászvárt jelölte meg úticélként ahol egy korábbi bejárás al­kalmával egyes jelzőtáblák megrongálódását, veszélyes közlekedési gócok kialakulását figyelték meg. A Pécsről Komlóra vezető úton teherautók karavánja mö­gött haladtunk, a kanyargós szerpentin többször késztette fékezésre az előttünk haladó­kat. Azt viszont hovatovább csak sejteni lehetett, hogy fé­keznek, mert a pótkocsival közlekedő tehergépkocsik egyi- kén-másikán vagy nem világí­tott a féklámpa, vagy a fékpe­dál benyomását a fe1-felvilla- nó irányjelző adta tudtunkra. Az YF 54-07-es teherautó ve­zetőjét a helyszínen kellett fi­gyelmeztetni, ugyanis fordítva az irányjelző helyén világított a fékezést jelző piros búra, megtévesztve a mögöttes jár­műfolyamot. Az YF 52-55-ös pótkocsis Skoda után porosz- kálva láttuk, hogy minden egyes fékezéskor kanyarodási szándékot is jelzett az irány­jelző, becsapva nemcsak ben­nünket, hanem mindazokat, akik mögötte haladnak. A helyszíni figyelmeztetés alkal­mával kiderült: rosszul kötöt­ték be a vezetékeket, kilazul­tak a csatlakozók. Ez még hihető is, az már kevésbé, hogy munkába indulás előtt, reggel a kötelező átvizsgálás­ra ne maradt volna idő. Mázaszászvár határában, Vé- kényt elhagyva, kék Zsukot ál­lított le járőrkocsink. A me­netlevél vizsgálata közben a matematika törvényeit megha­zudtoló számolásra bukkan­tunk, ugyanis az SC 98-60 rendszámú kis tehergépkocsi kilométerórája kevesebbet mu­tatott az ellenőrzés pillanatá­ban, mint a telephelyről való kiinduláskor. Ez a 25 kilomé­ternyi eltérés akár egy fekete fuvar megtételére is alkalmas. Ezek után a rendőri figyel­meztetés rákerült a menetle­vélre. Mázaszászvár belterületére érve furcsa látvány fogadott bennünket több helyütt. A vé­dett útvonalra betorkolló ut­cák — így a Vár, a Bartók Béla, a Fürst Sándor és a Pe­tőfi Sándor utca „Elsőbb­ségadás kötelező” tábláit sorra elfordították, azok semmi tám­pontot nem adnak a közleke­dőknek: vajon hol kell el­sőbbséget biztosítani a táblá­val védett útvonalnak — rend­kívül veszélyes helyzetet te­remtve autósoknak, motorosok­nak egyaránt. • A vigasztalanul zuhogó eső miatt lelassult forgalom elle­nére akadt intézkedni valója tegnap járőrkocsinknak. A sza­bálysértőknek, a veszélyes köz­lekedési gócok kialakítóinak még a kedvezőtlen időjárás sem jelentett akadályt. H. L. A nemzetiségi oktatás fejlő­désének fontos szakaszához ér­kezett. A fejlett szocialista tár­sadalom építésének folyamatá­ban megteremtettük az anyagi lehetőségeit annak, hogy a nemzetiségi művelődésügy — ezen belül a nemzetiségi isko­la - mind eredményesebben töltse be szerepét - mondot­ta a nemzetiségi pedagógusok I. országos konferenciájának keddi megnyitóján Gosztonyi Já­nos oktatási államtitkár. A két­napos konferencia az Oktatási Minisztérium, a nemzetiségi szö­vetségek, az Országos Pedagó­giai Intézet és a Magyar Pe­dagógiai Társaság rendezésé­ben kezdődött meg az Országos Pedagógiai Intézetben, a dél­szláv, a német, a román és a szlovák nemzetiségi iskolák 210 pedagógusának részvételével. — Az a célunk — hangsúlyoz­ta az államtitkár —, hogy köz­vetlenül az érintettekkel, a min­dennapi iskolai gyakorlat szak­embereivel összegezzük az ered­ményeket s határozzuk meg az elkövetkező évek feladatait. Az utóbbi években jelentősen nö­vekedtek a nemzetiségi oktatás iránti igények, számottevően nőtt a nemzetiségi intézmények­be járó tanulók, a nemzetiségi iskolák száma, több a pedagó­gus is. Mindez olyan időszak­ban következett be, amikor a mezőgazdaság szocialista át­szervezése és a nagyfokú ipa­rosítás nyomán a nemzetiségi lakosság körében is meggyor­sult az ótrétegződés, a mező- gazdaságból az iparba, a fa­luból a városba áramlás. — A nemzetiségi oktatás mennyiségi fejlesztésére a jö­vőben is szükség lesz, az elkö­vetkező időszak legfontosabb feladata azonban a tartalmi munka színvonalának további emelése. Döntő fontosságú, hogy az elkövetkező évek haté­konyabb világnézeti, erkölcsi, politikai nevelésének komplex folyamatában és annak szerves részeként növekedjék az anya­nyelv szerepe, eredményesebbé váljék az anyanyelvi kultúra és hagyományok megszerettetése, megbecsülése, az egészséges nemzetiségi öntudatra nevelés. A tanácskozás szerdán nem- zetiséqenkénti szekcióüléseken folytatja munkáját. Zászlólevonás Kedden délelőtt a Parla­ment előtti Kossuth Lajos té­ren katonai tiszteletadás köze­pette levonták az állami zász­lót, amely május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepe tiszteletére len­gett árbocán. Ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták le a magyar nemzeti lobogót és a munkás- osztály vörös zászlaját a gel­lérthegyi felszabadulási em­lékműnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom