Dunántúli Napló, 1978. május (35. évfolyam, 119-148. szám)

1978-05-03 / 120. szám

Május elsejét köszöntöttük ^g/g^gg^mmumummssamseamrmmmmsaaasmmsnssasmumsasmmuasmmmaamaemsssss^amsmmmau^muammmmusaammus^musm Pécsett és a megyében Kádár János és Gáspár Sándor szakszervezeti vezetőkkel találkozón Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Gáspár Sándor, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának fő­titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai a Felvo­nulási téren találkoztak azok­kal a külföldi szakszervezeti ve­zetőkkel, akik 50 országból és a Szakszervezeti Világszövetség képviseletében részt vettek a budapesti dolgozók május 1-i ünnepségén. Kádár János hangsúlyozta, hogy az ünnepi demonstráció a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus ki­fejezője. Népünk szolidaritása tettekben is megnyilvánul a hazai építőmunkában és a nemzetközi porondon egyaránt. Elismeréssel szólt a Szakszer­vezeti Világszövetség Prágában a közelmúltban megtartott kongresszusáról, amely jó szel­lemben tárgyalt és jó határo­zatokat hozott. Mint mondta, nagy megtiszteltetés számunk­ra, hogy az SZVSZ magyar el­nököt választott. E bizalom is arra kötelez, hogy a világszö­vetség határozatainak valóra váltásáért dolgozzunk. Kádár János megköszönte a külföldi szakszervezeti vezetők részvételét a budapesti május 1-i ünnepségen, és sok sikert kívánt az általuk képviselt or­szágok szakszervezeti mozgal­mának, dolgozóinak tevékeny­ségéhez, harcához. Kitüntetett kollektívák a felvonulók első soraiban Délután a majálisok adtak Jó szórakozást A proletár nemzetköziség, a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz fűződő testvéri ba­rátság, a béke és a szolidaritás jegyében, a XI. pártkongresz- szus határozatainak szellemében ünnepelt Baranya megye népe, köszöntötte május elsejét, a munkásosztály nemzetközi sereg­szemléjét. Pécsett az ünnep reggelén négy fúvószenekar ébresztette a lakókat. A kellemes tavaszi idő­ben tízezrek indultak meg a ki­jelölt gyülekezőhelyek felé. Pont­ban 9 órakor harsonások adták meg a jelt az ünnepi menet in­dulására. A szépen díszített fel­vonulási úton a langyos szellő több száz vörös, nemzetiszínű és kék zászlót lobogtatott. A menetet az MSZMP Bara­nya megyei Bizottsága végre­hajtó bizottságának tagjai nyi­tották meg, az élükön dr. Nagy Józseffel, az MSZMP KB tagjá­val, a megyei pártbizottság első titkárával, Horváth Lajos megyei tanácselnökkel és Lukács János­sal, a városi pártbizottság első titkárával. A dísztribünön az út­törők virágcsokrokkal köszöntöt­ték a megye, a város párt-, ál­lami és tanácsi vezetőit, az or­szággyűlési képviselőket, a fegy­veres testületek vezetőit, vala­mint a meghívott, kitüntetett dol­gozókat. Az emelvény mellett foglaltak helyet — immár hagyo­mányosan — a munkásmozga­lom régi harcosai. A felvonuló 186 vállalat, üzem és intézmény sorát a Mecseki Szénbányák kollektívája nyitotta meg. Nagy taps köszöntötte a bányászokat, akik elhozták ma­gukkal az MSZMP KB most el­nyert jubileumi zászlaját és a Kiváló vállalat kitüntető címet. A megye legnagyobb könnyű­ipari vállalata, a Pécsi Kesztyű­gyár és a Pécsi Postaigazgató­ság dolgozói követték nem sok­kal később őket. E két intéz­mény is nagy lelkesedést tanú­sított a szocialista munkaver­senyben és így ők is elnyerték a jubileumi zászlót. Hatalmas, politikus, színes, lel­kes tömeg vonult végig az ün­nep délelőttjén a pécsi Szalai András úton. ötletesség, jó han­gulat jellemezte a demonstráció résztvevőit. Megérdemelten ara­tott nagy sikert például a Ker­tészeti és Parképítő Vállalat mo­numentális virágkompozíciója, az MHSZ fegyelmezetten repü­lő motoros gépeinek raja, a nép­viseletbe öltözött KISZÖV tánc- együttes, a sportolók impozáns csoportja. A déli 12 óráig tartó ünnepi menet ideje alatt természetesen beszélgetésekre, találkozásokra is jutott idő. A munkásmozga­lom veteránjainak széksoraiban a régi május elsejei emlékeket élesztgették a párt régi harco­sai. 1945. május elseje! Lakatos József, a Szocialista Hazáért Ér­deméremrend kitüntetettje nem­csak résztvevője, hanem szerve­zője is volt a felszabadult or­szág első május elsejéjének: — A munkásegység nagyszerű megnyilatkozása volt a 45-ös se­regszemle. Én, a Szabad Szak- szervezetek egyik vezetőjeként szerveztem a pécsi demonstrá­ciót. Az emlékeimből nem tud­nám kitörölni azt a napot. A bányászok, akik hónapokig fi­zetést sem kaptak, messzi tele­pülésekről is bejöttek Pécsre, hogy hirdethessék: kemény fe­gyelemmel, harcos elszántság­gal fognak dolgozni az ország újjáépítésén. (Folytatás a 2. oldalon) szünetelt a munka a földeken ■ A kukorica 66,7 százalékát elvetették Májusi eső aranyat ér a mezőgazdaságnak, tartja a régi mondás, és esővel érke­zett meg az idei május. Bár elsején az ünnepen napköz­ben még nem zavarta meg a mezőn folyó munkát, de este 19 óra után erős széllel ér­kezett meg a csapadékos front, s az éjszaka záporeső esett a megye több pontján. Pécsett éjjel 1 óráig 1,7 milli­méter hullott, kedden déli 1 óráig újabb 7,4 milliméter, dél­után 5-ig 14 milliméter. Ez az eső a száraz tavasz után jól jött a gabonafélék­nek és azoknak a tavaszi ve­tésű növényeknek, köztük a cu­korrépának, burgonyának, ame­lyek vetését már befejezték a megyében. Egy időre megállí­totta azonban a kukoricavetést, amely napok óta nagy lendü­lettel folyt a megyében. A kettős munkaszüneti napon ün­nepi műszakokat szerveztek a megye állami gazdaságaiban és termelőszövetkezeteiben. Va­sárnap és hétfőn is dolgoztak a vetőbrigádok, mindkét nap vetették a kukoricát, s így több ezer hektáron került föld­be a mag. Kedden délután a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályán összesítet­ték a járásokból beérkezett legfrissebb statisztikai adato­kat. Megállapították, hogy a tervezett 81 400 hektár összes kukoricaterületnek május 1-ig a 66,7 százalékán fejezték be a vetést a mezőgazdasági nagyüzemek. Az állami gaz­daságokban ennél valamivel kevesebb — 66,2 százalék — a termelőszövetkezetekben va­lamivel több a bevetett terü­let aránya. Ez azt jelenti, hogy az eső megérkezéséig 62 300 hektáron földben volt már a kukorica. Négy termelőszövet­kezetben május 1-ig befejez­ték a kukoricavetést. A leg­frissebbek ezúttal a lippói, a szederkényi, a hímesházai és a geresdlaki tsz-ek voltak. A visszalevő terület 19—20 ezer hektár. Ha az esőzés el­áll — a meteorológia szerdára már kevesebb felhőt, kisebb záporokat, a hét közepére pe­dig jó időt ígér — egy-két napon belül újra megindulhat­nak a vetőgépek, hogy késle­kedés nélkül éjjeli és nappali műszakban mielőbb bepótolják a lemaradást. A megye nagy­üzemei az eredetileg tervezett­nél 1500—2000 hektárral na­gyobb területen vetik el ezt a fontos takarmánynövényt és nem kevésbé fontos exportcik­ket. Összetűzések Dél-Libanonban Az elmúlt negyvennyolc órá­ban két alkalommal is összetű­zésre került sor Dél-Libanon­ban az ideiglenesen Libanon­ban állomásozó ENSZ-erők (UNIFIL) francia egységei és Palesztinái alakulatok között. Az incidenseknek három pa­lesztin halottja és négy sebe­sültje volt. A „Népi Ellenállási Front Déli megszállás és Fasizmus alóli Felszabadítására” elneve­zéssel a közelmúltban megala­kított dél-libanoni palesztin szervezet kedden bejelentette, hogy tagjai a jövőben tüzet nyitnak mindazokra, akik ala­kulataikat megtámadják, mivel hétfőn hajnalban az UNIFIL francia egysége felszólítás nél­kül, előre megfontoltan lőtt harcosaira. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXV. évfolyam, 120. szám 1978. május 3., szerda Ára: 80 fillér Lelkes demonstráció a szocialista rendszer összetorrolisága mellett A kettős ünnepen sem

Next

/
Oldalképek
Tartalom