Dunántúli Napló, 1978. május (35. évfolyam, 119-148. szám)

1978-05-02 / 119. szám

A tartalomból: Békaemberek a Balatonban • Arutesztelés Egy „hétköznapi” pécsi éjszaka Ellopták a Mecsek Rallye főd íja it • Interjú Galambos Erzsivel • Indiai táncosnő • Ki nyerte az aranylabdát? Politikus, színes, lelkes uolt ünnep Világ proletárjai, egyesüljetek! hétfőt Dunántúli napló XXXV. évfolyam, 119. szám 1978. május 2., kedd Ára: 1,50 Ft ■■■■■■■ Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Sokszínű, a munkásosztály nemzetközi ünnepéhez méltó gazdag* sággal köszöntötték május elsejét Pécs város lakói, a felvonulók. Képeink a felvonuláson készültek. Kádár János és Gáspár Sándor külföldi szakszervezeti vezetőkkel találkozott Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Gáspár Sándor, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának fő­titkára, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai a felvonulá­si téren találkoztak azokkal a külföldi szakszervezeti vezetők­kel, akik 50 országból és a Szakszervezeti Világszövetség képviseletében részt vettek a budapesti dolgozók május 1-i ünnepségén. Kádár János hangsúlyozta, hogy az ünnepi demonstráció a szocialista hazafiság és a pro­letár internccionalizmus kifeje­zője. Népünk szolidaritása tet­tekben is megnyilvánul a hczai építőmunkában és a nemzetkö­zi porondon egyaránt. Elisme­réssel szólt a Szakszervezeti Vi­lágszövetség Prágában a közel­múltban megtartott kongresszu­sáról, amely jó szellemben tár­gyalt és jó határozatokat ho­zott. Mint mondta, nagy meg­tiszteltetés számunkra, hogy az SZVSZ magyar elnököt válasz­tott. 60 000 felvonuló köszöntötte Pécsett május elsejét mmm A proletár nemzetköziség, a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz fűződő testvéri ba­rátság, a béke és a szolidari­tás jegyében, a XI. pártkong­resszus határozatainak szelle­mében ünnepelt Pécs város né­pe, köszöntötte május elsejét, a munkásosztály nemzetközi seregszemléjét. Négy fúvószenekar zenével ébresztette o pécsieket az ün­nep reggelén. Nyolc óra után a pécsiek tízezreinek áradata indult el a gyülekezőhelyek fe­lé. Pontban 9 órakor harsonák adták meg a jelt az ünnepi menet indulására. A szépen dekorált felvonulási útvonalon a langyos szellő többszáz vörös, nemzetiszínű és kék zászlót lobogtatott. A menetet az MSZMP Bara­nya megyei Bizottsága Végre­hajtó Bizottságának tagjai nyi­tották meg, az élükön dr. Nagy Józseffel, az MSZMP KB tagjá­val, a Baranya megyei Párt- bizottság első titkárával és Horváth Lajos megyei tanács­elnökkel. A dísztribünön virág­csokorral köszöntötték az úttö­rők a megye párt, állami és tanácsi vezetőit, az országgyű­lési képviselőket, a fegyveres Zeneszó ébresztette a város lakosságát Kitüntetett kollektívák a menet élén Mohács ünnepelt testületek vezetőit, valamint a meghívott, kitüntetett dogozó- kat. Az emelvény mellett foglal­tak helyet — immár hagyomány- szérűén — a munkásmozgalom régi harcosai. A város iparának, gazdasá­gának bázisát jelképező módon a Mecseki Szénbányák kollektí­vája nyitotta meg a felvonuló 186 vállalat, üzem, intézmény sorát. Nagy taps köszöntötte a bányászokat, akik tavalyi ered­ményeik alapján elnyerték az MSZMP KB jubileumi zászlaját és a Kiváló Vállalat kitüntető címet. A Mecseki Ércbányászati Vál­lalat dolgozóinak traszparense- in a „Tiltakozunk a neutron- bomba gyártása ellen!" és más május elsejei jelszavak hirdet­ték a lelkes dolgozók politikai hitvallását. AZ MSZMP KB jubileumi zászlaját hozták büszkén ma­gukkal a megye legnagyobb könnvűiDari vállalatának, a Pé­csi Kesztyűgyárnak munkásai is. Nem sokkal később köszönthet­tük a Pécsi Postaigazgatóság munkában élenjáró dolgozóit, akik a szocialista munkaver­senyben tanúsított nagy ener­giával és lelkesedéssel nyerték el ugyanezt a kitüntető címet. Hatalmas, politikus, színes, lelkes tömeg vonult végig teg­nap délelőtt a pécsi felvonulási útvonalon. Lehetetlen az ünnep élményeit egy tudósításba sürí­teni, hiszen még sokáig emlé­kezetes beszédtéma lesz a 34. szabad május elseje gyönyörű forgataga. Megérdemelten ara­tott nagy tapsot a Kertészeti és Parkfenntartó Vállalat monu­mentális virágkompozíciója, az MHSZ fegyelmezetten repülő motorosainak raja, a jókedvű KISZÖV táncegyüttes, a sporto­lók impozáns haclíi. A déli 12 óráig tartó ünnepi menet ideje alatt természetesen beszélgetésekre és találkozá­sokra is jutott idő. A dísztribü­nön sokan szorítottak kezet a Hőerőmű Kandó Kálmán szo­cialista brigádjának tagjaival, akik elnyerték az Állami Díjat. Fürj Zoltán, állami díjas bri­gádvezető és munkacsapata büszkén fogadta a gratuláció­kat... — Tegnap este a Fenyves Szál­lóban ünnepeltük meg a bará­tok és családtagok társaságá­ban sikerünket. Mind a 12-en igen jól éreztük magunkat és valamennyien eljöttünk ide is, hogy a megtisztelő meghívás­nak eleget téve a dísztribünről szemléljük e csodálatos ünnepi menetet. Felemelő érzés e ki­tüntető helyen állni és tudjuk, hogy cw elismerés jogosságát a következő időszak újabb mun­kasikereivel kell bizonyítani. Én úgy érzem e helyről, hogy má­jus 1. nemcsak a munka ünne­pe, hanem az alkotó munkás ünnepe is. A munkásmozgalom veterán­jainak széksoraiban a régi má­jus elsejei emlékeket élesztget­ték a párt régi harcosai. 1945. május elseje! Lakatos József, a Szocialista Hazáért Érdem­éremnek kitüntetettje nemcsak résztvevője, hanem szervezője is volt a felszabadult ország első május elsejéjének: — A munkásegység nagy­szerű megnyilatkozása volt a 45-ös seregszemle. Én, a Sza­bad Szakszervezetek egyik ve­zetőjeként szerveztem a pécsi demonstrációt. Az emlékeimből nem tudnám kitörölni azt a napot. A bányászok, akik hó­napokig fizetést sem kaptak, messzi településekről is bejöt­tek Pécsre, hogy hirdethessék: kemény fegyelemmel, harcos el­szántsággal fognak dolgozni az ország újjáépítésén. Dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára 1957-ben ün­nepelt először együtt a pécsi dolgozókkal: — 1957. május elseje neve­zetes nnnia DÓrtunk és nénünk történetének. Az MSZMP hívó szavára tízezrek vettek részt a pécsi demonstráción is, hogy bizonyítsák a rend helyreállítá­sába vetett bizalmukat és az újjászervezett párt összeforrott- ságát a dolgozó néppel. A sza­badság örömével tüntettek ak­kor szerte az országban, a mel­lett a politika mellett, amely kivezette az országot az ellen- forradalom okozta zűrzavarból. Azóta minden májusi ünnep egyre felemelőbb, tömeghatá­sában egyre erősebb. Az ünnep előtti napokat most Szlivenben töltöttük, ahol több politikai gyűlésen vehettünk részt. Mára virradó éjjel érkeztünk haza, és úgy érzem, hogy a mai pé­csi felvonulást is áthatja a szocialista országokhoz fűződő testvéri barátságnak az a han­gulata, amelyet bolgár testvér- városunkban is érezhettünk. Ott a nagygyűlések és a Baranya megyét bemutató kiállítás láto­gatóinak ezrei, itt pedig Pécs dolgozóinak tízezrei tesznek hi­tet a munkásosztály, a szocia­lista rendszer összeforrottsóga mellett. A májusi ünnepi menet há­rom órán keresztül hömpölygött a Szalai András úton. Több mint 60 ezren jöttek köszönten! mindazt, amit e nap szimboli­zál. A pécsi dolgozók a dél­utáni órákban majálisokon, népünnepélyeken, munkahelyi közösségek vidám, hangulatos rendezvényein folytatták a napot. Erdős Ákos feqyveres testületéinek képvise­lői, Mohács díszpolgárai és a terület országgyűlési képvise­lője is. A felvonulók élén haladt a város legnagyobb üzeme a MOFA, majd az SZKIV mohácsi gyáregysége és az öntödei Vállalat. Színpompás látványt nyújtott a közösen felvonuló Új Barázda és a Dunavölgye Tsz két fogata. Az egyiken gyü­mölcsből és zöldségből kirakott ínycsiklandó kompozíció vonta magára a figyelmet. Nagy tap­sot aratott a Halászcsárda „Peti" zenekara, amely a Halá­szati Szövetkezettel vonult fel. Megkapó volt a Park utcai ól­(Folytatás a 2. oldalon) Reggel fel 9-kor felharsantak a Mohács központi helyein fel­állított hangszórók. A mozgalmi dalok, indulók igazi május el­sejei hangulatot varázsoltak a zászlódíszbe öltözött utcákra. Fél 10-kor a díszelnökség — amelyben jelen voltak a mohá­csi járás és a város pártszer­veinek képviselői, közöttük Ko­vács István, az MSZMP Mo­hácsi járási Bizottságának tit­kára és Borsos János, a vá­rosi pártbizottság első titkára — a városi tanács főbejáratá­nak lépcsőin állva fogadta 44 vállalat, üzem, intézmény sok­ezer felvonulóját. A díszelnök­ségben jelen voltak a mohácsi járás és a város állami-, ifjú­sági- és tömegszervezeteinek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom