Dunántúli Napló, 1978. április (35. évfolyam, 90-118. szám)

1978-04-01 / 90. szám

Az AFOR pécsi telepén új tartályokat építenek, hogy nagyobb mennyiségben tárolhassa­nak olajat, benzint Kitüntetések Brezsnyev látogatása egy rakéta- egységnél Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának elnö­ke, pénteken Dmitrij Usztyi- novnak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának, a Szov­jetunió honvédelmi miniszteré­nek kíséretében Novoszibirszk körzetében meglátogatott egy rakétaegységet. A szovjet veze­tők részt vettek egy gyakorla­ton. Az egység parancsnoka a harckészültség állapotáról je­lentést tett Leonyid Brezsnyev- nek, és beszámolt a korszerű harci technika kezelésének el­sajátításáról. A gyakorlat végén Leonyid Brezsnyev beszédet intézett a katonákhoz, tiszthelyettesekhez és tisztekhez. „Éppen most vet­tünk részt a rakéta-ezred gya­korlatán. Magasfokú harcké­szültségről tettek tanúságot, bebizonyították, hogy összehan­goltan. hozzáértéssel és töké­letesen bánnak az önökre bí­zott korszerű és hatékony fegy­verekkel" — mondotta. A szovjet hadsereg alapját a harci technika új eszközei képezik, és a hadsereg min­den szükséglete biztosított — folytatta Brezsnyev. „A szovjet hadsereg személyi állománya kiváló. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy szilárdan és hatékonyan megvédjük hazán­kat. önök a szovjet nép bé­kés építőmunkája felett őr­ködnek — állapította meg Brezsnyev, majd rámutatott: a Szovjetunió sohasem a fegyver­kezés kedvéért fegyverkezett fel, sohasem volt és nem is lesz a fegyverkezési hajsza ösztönzője. A katonai területen elért sikerek célja az, hogy biztosítsuk a magunk és szo­cialista barátaink védelmét egy esetleges agresszióval szemben, bárhonnan induljon is az ki. Brezsnyev sikereket kívánt a harci és politikai kiképzésben. A katonák, tiszthelyettesek és tisztek biztosították a párt központi bizottságát, és sze­mélyesen az SZKP KB főtitkárát arról, hogy folytatják katonai és politikai felkészülésüket, be­csülettel teljesítik harci köteles­ségüket. A szovjet katonák nevében az egység parancsnoka köszön­tötte Leonyid Brezsnyevet ab­ból az alkalomból, hogy a legmagasabb katonai kitünte­téssel, a „Győzelem^’ érdem­renddel tüntették ki. A parancs­nok hangsúlyozta: a szovjet katonák büszkék erre, mert Leonyid Brezsnyev egész élete a haza, a párt, a nép és a szovjet fegyveres erők odaadó szolgálatát példázza. Brezsnyev szibériai körútja során — pénteken Novoszi- birszkben felszólalt a megyei párt- és gazdasági aktíva gyű­lésén. Hangsúlyozta a tavaszi mezei munkálatok kellő idejű és megfelelő szintű elvégzésé­nek fontosságát. Hangoztatta, hogy Novoszibirszk — a város és a megye — a nyugat-szibé­riai gazdasági körzet fontos nagyipari láncszeme. A megyé­ben a tudomány — tekintettel a Szovjet Tudományos Akadé­mia szibériai tagozatára — kedvező hatást gyakorol a kör­zet, sőt a tágabb értelemben vett szibériai térségeit fejlődé­sére. a kiemelkedő ifjúsági munkáért Ünnepség a FEK-ben A forradalmi ifjúsági napok rendezvényeinek sorában már hagyomány, hogy kitüntetik a munkájukkal kiemelkedő ered­ményeket elérő közösségeket és azokat a személyeket, akik legtöbbet tettek a fiatalokért, a jövő társadalmáért. A KISZ Baranya megyei Bizottsága ki­tüntetési ünnepségén — melyet tegnap délután tartottak Pé­csett a Fegyveres Erők Klubjá­ban — fiatalok és kevésbé fia­talok, KISZ- és úttörőcsapat­vezetők, pedagógusok, társa­dalmi aktivisták tevékenységét ismerték el. Garai Gábor Tavaszköszöntő című versét N. Szabó Sándor, a Pécsi Nemzeti Színház művé­sze tolmácsolta, majd a Dobó István úti Gimnázium III. b. osztályának lánykórusa adott rövid műsort. Piti Zoltán, a megyei KISZ Bizottság titkára ünnepi beszé­dében hangsúlyozta, hogy az ifjúsági szövetség nem emlé­kezhet méltóbban, más formák­ban a történelemformáló tava­szokra, dicső elődeinkre, mint úgy, hogy ilyenkor értékeli az elmúlt mozgalmi év munkáját, eredményeit és megköszöni a kiemelkedő munkát végzők te­vékenységét. Bóna Ernőné, a KISZ Bara­nya megyei Bizottságának első titkára a KISZ Központi Bizott­sága és a Magyar Úttörők Szö­vetsége Országos Elnöksége megbízásából adta át a kitün­tetéseket. Ifjúsági Érdemérem kitünte­tést Kéki Antal és Boldogh Já­nos kapott az ifjúság nevelé­se terén kifejtett eredményes tevékenységéért. KISZ Érdemérem kitüntetés­ben Uz György, Komáromi Jó­zsef, Szabó Józsefné, Vörös Csaba, Klics László és Grün- wald Mátyás (a központi ün­nepségen veszi majd át) része­sültek az ifjúsági mozgalom­ban végzett eredményes tevé­kenységükért. Úttörővezető Érdemérem ki­tüntetést a kimagasló úttörőve­zetői tevékenységéért Gábriel József, Gál Pál és Rácz Miklós- né kapott. Kiváló Ifjúsági Vezető Érem kitüntetésben részesült: Hor­váth Istvánná, Bosztonics Jó­zsef, Havasi László, Körösi Já­nos, Pancza Zoltán, Völgyesi Gyula, Lukácsi József, Garam- völgyi László, ifj. Németh Gyu­la, Gyöngyi Imre, Dohány An- talné, Frank Pálné, Kodra Ká-, roly és Németh Csaba. Kiváló Üttörővezető kitünte­tést Horgos Csabáné, Nagy Kálmán és Csuka László kapott. Aranykoszorús KISZ-jelvényt hat, a KISZ KB Dicsérő Okle­velét kettő, a Kiváló Ifjúvezető kitüntetést három személy vette át. Bejelentették, hogy Tukora István, a Bányászat Kiváló Dol­gozója kitüntetést kapta. M. L. Befejeződtek a tudományos Hetek Vita a hatékonyságról Keresik, vitatják a komplex mutatószámot, amely össztevé kény séget bizonyít Tegnap véget értek a bara­nyai műszaki és közgazdasági tudományos hetek. A Műszaki és Természettudományi Egyesü­letek Szövetsége és a Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezetei által rendezett ran­gos eseménysorozat egy hóna­pon át a gazdálkodás és a műszaki haladás időszerű kér­déseit állította reflektorfénybe, nap mint nap megmozgatva a megye műszaki és közgazdasá­gi szakembereit. A tudományos hetek tegnapi záró napján is több rendez­vényre került sor, közülük is ki­emelkedett a közös MTESZ-nap, melyet a baranyaiak és Tolna megyei testvér szervezetük ren­dezett a pécsi Technika Házá­ban. A két MTESZ-szervezetet — s ez országosan is úttörő kez­deményezésnek számít — immár együttműködési megállapodás fűzi egybe, ennek eredménye­ként került sor a közös rendez­vényre, melyet április végén, hasonló programmal, Szekszár- don is megismételnek. A tegnap délelőtt terítékre került téma messze átnyúlik a megyehatá­rokon, közös gond és közös ügy — a természetvédelem. (Tu­dósítás a tanácskozásról lapunk 2. oldalán.) Ugyancsak kölcsö­nösen érdeklődésre számot tar­tó téma a hatékonyság kérdé­se. Erről a délután folyamán volt szó. A gazdasági szakembereket évek óta foglalkoztatja egy olyan komplex mutatószám ki­dolgozása, amely alkalmas ar­ra, hogy ne csak a részletek­ről, de a vállalat össztevékeny- ségéről adjon képet. Ugyan­is a mai mutatószám-rendszer alkalmat adhat a gyakorlatban hatékonyan gazdálkodó egysé­gek elmarasztalására, ugyan­úgy, mint a hatékonyságban visszafejlődök kedvező értéke­lésére, vagyis ezek a mutatók torzítanak. Nos, két évvel ez­előtt Jánosi Ferenc a Közgaz­dasági Szemlében megjelent tanulmányában képletet ismer­tetett a gazdálkodás hatékony­ságának mérésére. A tanulmány és az ismertetett képlet nagy vitát váltott ki, a szerzőre zá­poroztak a kritikák, a hozzá­szólók különösen a Jánosi ál­tal a képletbe bevitt „vasem- ber"-en (ez a holt munkát je­lentené) köszörülték a tollúkat. Ezt követően kezdett el a ha­tékonyság mérésének kérdésé­vel foglalkozni Török László, a Pécsi Vasas Ipari Szövetkezet elnöke. Jánosi képletéből kiin­dulva újabb képletet alkotott, s ezt Pécsett szakmai berkekben vitára bocsátotta. Utóbb mé­réseket is végzett a komplex mutatóval, húsz-húsz baranyai és Tolna megyei vállalatnál vizsgálta meg a gazdálkodás hatékonyságának alakulását, érdekes képet kapva. Mindezeket Török László teg­napi előadásában részletesen ismertette- Az előadást vita kö­vette, melyet dr. Kisvári And­rás, a Magyar Nemzeti Bank megyei igazgatója vezetett. A témát természetesen nem zár­ták le. Van egy mutatószám, amelyet most a gyakorlattal szembesíteni kell. Egy biztos, szükség van a gazdálkodás ha­tékonyságának megbízható mé­résére, hogy tiszta képet kap­junk, ki-ki egységnyi befekte­téssel mennyi társadalmi vég­terméket állít elő. Ugyanis ke­vés pénzből is lehet jól gazdál­kodni, és sok pénzből is lehet fecsérelni. Ezt pedig tetten kell érni. (Miklósvári) Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa pén­teken ülést tartott. Kegye­lettel megemlékezett el­hunyt tagjáról, Ortutay Gyuláról. Törvényerejű rendeletet alkotott a polgári tör­vénykönyvnek a külgazda­sági kapcsolatokra történő alkalmazásáról. Figyelem­mel a külgazdasági kap­csolatok sajátos szem­pontjaira, a jogszabály ki­egészíti a polgári törvény- könyv egyes rendelkezé­seit, illetve biztosítja az azoktól való eltérést. Sza­bályoz egyes, a külgazda­sági kapcsolatokban rend­szeresen jelentkező szer­ződéstípusokat, így a ke­reskedelmi képviseletet és a szerviz szolgálatot. Az Elnöki Tanács hatá­rozatot hozott a felszaba­dulásunk 33. évfordulója alkalmából adományozott kitüntetésekről, majd hoz­zájárult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen há­rom, a Pécsi Tudomány- egyetemen egy, a Sem­melweis Orvostudományi Egyetemen pedig két vég­zős hallgató kitüntetéses doktorrá avatásához. Végül bírákat mentett fel és vá­lasztott meg. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXV. évfolyam, 90. szám <78. április 1., szombat Ára: 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom