Dunántúli Napló, 1978. február (35. évfolyam, 32-59. szám)

1978-02-19 / 50. szám

A Dunántúlt Tiaplö 1978. február 19., vasárnap 1978. FEBRUAR 19 VASÁRNAP Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ZSUZSANNA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 4.44 — nyug* síik 17.13 órakor. A Hald kél 13.57 — nyugszik 4.16 órakor. — Csuklós buszok a szófiai GRADSZKIJ-nak. A XIV. AFIT ebben az évben negyven 180-as Ikarus csuklós autóbusz nagyja­vítását végzi el Bulgária megrendelésére. Ma este VASÁRNAP SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Cigányszere­lem (du. 3 és este 7 óra) Kamaraszínház: Színművészeti Főiskola előadása (este 8 ára) MOZI Park: A kétéltő ember (10) Fekete kalóz (3, nő. f8) (50 százalékkal felemelt premier helyárak I) Petőfi: Péntek. 13. (10) Ba­lázs Béla filmklub (2) Magya­rok (f5, hn7) Kossuth: Cirkusz a cirkuszban (f10, hn12, 2. n5. f7) Egy is­kolaigazgató naplója (f9) Ifjúsági Ház: Egyiptomi törté­net (2) Hotel Pacific (4) Tanárképző Főiskola: A két­éltű ember (4) Conrack (f7) Fekete Gyémánt: Fekete város (4) Jószerencsét: Kísértet Lub- lón (10) Nősülni tudni kell (3) Tojásrántotta (5, 7) Rá­kóczi: Nősülni tudni kell (10) Kísértet Lublón (3) Kiváló holt­testek (5, 7) Május 1.: Betyá­rok (10) Center az égből (f4, f 6 ) Boly: Cirkusz (3) A gyé­mántakció (5) Harkány: A vil­lámcsináló (10) Szabálytalan szabályos (5, 7) Komló, Május 1. : A kis Mikula kapitány (10) A Sakál napja (f5, f7) Komló, Zrínyi: Nyomozás Ostravában (4, ó) Kísértés (8) Mohács: Kölyök — Semmittevők (10) A fekete rák ollójában (4, 6, 8) Pécsvárad: A zsoldoskatona (3, 5) Sásd: Kilenc hónap (f5, 7) Sellye: Égő pajták (4. 6) Siklós: Fekete gyémántok (10) Pillangó (4, 7) Szigetvár: Csizmás kandúr (10) Napsugár- fiúk (6, 8) HÉTFŐ SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Szünnap Kamaraszínház: Dániel az övéi között (este fél 8 órakor) HANGVERSENY Liszt-terem: Középiskolai bérlet III. hgv. 1. sorozat. (11 óra) 2. sorozat. Műsoron: Székely— Kása szerzői est. (12.15 órakor) MOZI Park: Botrány az operában (3) Suttogó fantom (5, 7) Petőfi: Magyarok (f4, hnó, 8) Kossuth: Magyarok (f10, hn12) Cirkusz a cirkuszban (2, n5) Egy iskolaigazgató naplója (f7) Ilyen hosszú távoliét (f9) Tanárképző Főiskola: Háborúm, szerelmem (5) Conrack (f8) Fekete Gyémánt: A szerelmes Blume (6) Jószerencsét: Kiváló holttestek (5, 7) Rákóczi: Pil­langó (5) Május 1.: Égő paj­ták (fő) Boly: Fantasztikus komédia (7) Harkány: Éjfél­kor indul útjára a gyönyör (7) Komló, Május 1.: Ban­ditasirató (f5. f7) Komló, Zrí­nyi: Napsugárfiúk (4, 6, 8) Mohács: Száz nap a gyer­mekkor után (6) A háborúnak vége (8) Pécsvárad: Kísértés (7) Sásd: Nyomozás Ostravá­ban (7) Sellye: öngyilkosság vagy gyilkossáq (7) Siklós: Csak egy asszony ... (7) Szi­getvár: A fekete rák ollójá­ban (6, 8) Várható időjárás vasárnap estig: kevés felhő, havazás nem várható. Élénk, időnként erős, a Dunántúlon viharos északi, északnyugati szél. A hajnali és a reggeli órákban néhány helyen köd. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet általában mínusz 7, mínusz 12, a szélcsendes he­lyeken mínusz 15 fok körül. Legmagasabb nappali hőmér­séklet vasárnap: mínusz 1, mínusz 6 fok között. Újságíró —olvasó Vállalkozó Újságíró—olvasó talál­kozó lesz február 20-án, hétfőn este 6 órakor Mindszentgodisán a mű­velődési házban. Részt vesz: Garay Ferenc, dr. Kozma Ferenc, Murányi László újságíró, Katona László előadó. ♦ Pécsi Újságíró Stúdió A Pécsi Újságíró Stúdió 20-i — hétfői — foglal­kozása elmarad. Legköze­lebb február 27-én, dél­után 5 órakor sajtótájé­koztatót tartunk a Dunán­túli Napló szerkesztőségé­ben. A sajtótájékoztató vendégei: Bóna Ernőné, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első titköra, Krasznai Antal, a HNF megyei titkára és Valkai lózsel, az MHSZ megyei titkára. ♦ Kórházi felvételes ügyeletek VASARNAP: Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ró* izére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város él járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek ’észére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermek­kórház Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet, baleseti sebészet: II. sz. klinikai tömb. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- él agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. SOÜ-ÉLET telefonszolgálat hivósiáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. HÉTFŐ: Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részér« páratlan napokon: POTE Gyer­mekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház Pécs és a megye egész területéről Felnőtt belgyógyászat: I. sz. klinikai tömb. Sebészet, bal­eseti sebészet, égési sérülé­sek: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. SÓS-ÉLET telefonszolgálat hí­vószáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK: I. kér. Pécs-Vasas II., Beth­len G. u. 8. 10/52. sz. gyógy­szertár, Pécs-Meszes, Szeptem­ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy­szertár, II. kér. Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszer tár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár, III. kér. Pécs, Veress E. u. 2. 10/7. sz. gyógyszertár. Úl MENTŐ- VÁGATOT KÉSZÍTENEK Dr. Kapolyi László ne­hézipari miniszterhelyettes, a tatabányai bányaszeren­csétlenség okainak kivizs­gálására alakított kor­mánybizottság vezetője, szombaton reggel tájékoz­tatta az MTI munkatársát a 12/a aknában a szom­batra virradó éjszaka vég­zett mentési munkák állá­sáról. — Az éjszakai órákban is változatlanul nagy erő­vel folytatták a küzdelmet a bányamentő rajok, és az aknaüzem dolgozói az omlás mögé került kilenc bányász felkutatására. A rendkívüli erőbevetést igénylő munka sajnos ed­dig még nem járt ered­A Láng Gépgyár „Kazán" gyáregységébe n központifűtés-kazánokat. autoklávokat, valamint élelmiszeripari bepárlókat gyárt anak. Az orenburgi gázvezeték építésé­hez is szállítanak kazánokat, az idén 8 darabot. Képünkön: az orenburgi gázve­zeték építéséhez szükséges kazánok szere lése. — Ifjúsági hangverseny. A Puskin Művelődési Ház­ban hétfőn este 6 órakor kezdődik a Gyárvárosi Út­törő Fúvószenekar és a komlói Erkel Ferenc zene­iskola ütőhangszeres együttesének ifjúsági hangversenye. — Több mint huszon­ötezer személygépkocsi javítását végezték el az elmúlt esztendőben a Vil­lamosgépjavító Szövetke­zet pécsi autójavító rész­legében. Az üzem többek között ötezer karambolos autó felújítását is elvé­gezte. Ebben az eszten­dőben tíz százalékkal több személykocsi javítását és ápolási munkálatait terve­zik. — Kisipari szolgáltatá­sok címmel tanácsadó­füzetet jelentetett meg a KIOSZ Baranya megyei titkársága tízezer példány­ban, amiben a pécsi kis­iparosok szolgáltatásait, az igénybevételek helyét, időpontjait, előnyeit ismer­tetik. Az üzemeknek, gyá­raknak, a nagyobb intéz­ményeknek küldték el a 16 oldalas füzetet. Idén a tervek szerint Siklósról és Mohácsról készül ilyen ki­advány. ♦ „Sárga fény” Pécs város területén fel­szerelt jelzőlámpás útke­reszteződésekről tartanak előadást a „Sárga fény”- sorozat keretén belül feb­ruár 20-án 18 órakor Pé­csett, a Fegyveres Erők Klubja színháztermében. Az előadók forgalomtech­nikai, illetve a berende­zések műszaki állapotán keresztül mutatják be a forgalmasabb útkereszte­ződéseket, és a biztonsá­gos áthaladás irányítását. A rendezők minden érdek­lődőt várnak. ménnyel. A robbanás és az omlás miatt felhalmo­zódott nagy mennyiségű kőzet, szén- és anyagtö­megen eddig még nem tudtak áthatolni. Ezért a szombat reggeli óráktól új módon kísérleteznek cél­hoz jutni. Az omlásos sza­kaszt megkerülve, a rob­banás által egyrészt ke­vésbé összezúzott, viszony­lag ép szénfalon át egy kisebb szelvényű vágatot képeznek ki. Remélik, hogy ezen a vágaton át gyor­sabban elérhetik szeren­csétlenül jár társaikat. Ugyanakkor megkezdték az előkészületeket arra, hogy egy másik irányból is megközelíthessék a front­fejtésnek azt a részét, ÜVtalälaV a lottón A Sportfogadási és Lot­tó Igazgatóság közlése szerint a 7. játékhéten öt- találatos szelvény 1 darab volt. Nyereménye 3 850 951 forint. Négy találatot 79 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 48 746 fo­rint. Három találatot 7531 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 511 forint. A kéttalálatos szelvények száma 234 162 darab, ezekre egyenként 20 fo­rintot fizetnek. A nyeremé­nyek a nyereményilleték levonása után értendők. ♦ — Vizkorlátozás. A Pé­csi Vízmű közli, hogy 1978. február 20-án 7 órá­tól 17.00 óráig a Szigeti út, Tüzér utca, Alkony ut­ca, Megyeri út által ha­tárolt területen a vízszol­gáltatás szünetel. Ezen a területen a vízszünet ide­je alatt ivóvizes tartály- kocsis vízellátást biztosí­tunk. — Két kukaautót vásá­rol a Siklósi Városgazdál­kodási Vállalat a szemét- szállítás korszerűsítésére. A kocsik ez év első felé­ben megérkeznek. — Nemzetközi barátság hete. A Magyar Eszpe­rantó Szövetség Pécsi Te­rületi Bizottsága és a Ha­zafias Népfront Pécs vá­rosi Bizottsága rendezésé­ben nemzetközi barátság hete kezdődik 1978. feb­ruár 19-én, vasárnap. Ha­zánkban először 1971-ben rendeztek eszperantó he­tet Pécsett. A népek ba­rátságáért, jelszó jegyében lezajló eseménysorzatot nemzetközi barátsági est­tel zárják, melyet a hagyo­mányos eszperantó bál kö­vet az Olimpia étterem­ben. ahol a bentrekedteket sej­tik. Dr. Kapolyi László el­mondta, hogy a mentés műszaki feltételeit tovább javították. Műszerekkel ál­landóan ellenőrzik a bá­nyatérség levegőjének ösz- szetételét. A veszélyezte­tett hely légcseréjét sike­rült oly mértékben töké­letesíteni, hogy már nincs metán és szénmonoxid a levegőben. így a bánya­mentők most már a moz­gásukat gátló mentőké­szülékek és védőálarc nél­kül dolgozhatnak. Ez va­lamivel gyorsítja előreha­ladásukat. Ugyanakkor változatlanul nagy erőfe­szítést kíván az a körül­mény, hogy a kibontásra — Nagyfeszültségű ve­zeték-rekonstrukciót végez Drávátokon a DÉDÁSZ szigetvári üzemigazgató­sága, mintegy 170 000 fo­rintért. Több mint 1,5 kilo­méter hosszúságban átépí­tik a korszerűtlen hálóza­tot. ♦ Az Ifjúsági Ház programja 1978. február 20-26-ig Az Ifjúsági Házban vasárnap 10.30 órakor a Szemző-kvartett ad jazz-hangversenyt. 14 óra­kor az Egyiptomi történet c. magyar, 16 órakor a Hotel Pacific c. lengyel filmet vetí­tik. 18 órától Ráüss Károly discózik. Hétfőn 19 órakor Kárpáthy Zoltán tart diavetítéses elő­adást , .Észak-amerikai köruta­zás” címmel. Szerdán 19 órakor az IH- Pódium Műhelysorozatának ke­retében a szombathelyi ÉLE­TÜNK c. folyóirat munkatár­saival találkozhatnak az érdek­lődők. Közreműködnek a Pécsi Központi Amatőr Színpad tag­jai. Csütörtökön 18 órakor dr. Stark András tartja a MINI- EGYETEM ,.Félelem, harag, ag­resszió” c. foglalkozását. Pénteken 19 órakor az I. sz. Filmklub keretében Bergman: Csend c. filmjét vetítik. Vasárnap 14.00 órakor a Gá­bor diák c. magyar, 16 órakor a Nyomozás Ostravában c. csehszlovák filmet vetítik. 18 órától Tuczai József discózik. Az Ifjúsági Parkban vasár­nap, kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap disco. Pénteken a PÉCSI JAZZKLUB rendezésében Simon Géza Gá­bor tart zenével illusztrált elő­adást ,,Az afroamerikai nép­zene és a blues” címmel. AZ ISTENKÚTI MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJÁBÓL 19-én, vasárnap 18 órakor az Istenkúti Művelődési Házban Ködös Anglia címmel Regölyi Zsolt színesdia bemutatójára és élménybeszámolójára kerül sor. Hétfőn, 20-án 19 órakor Svájc—Ausztria és Európa több országában járt Kosári Aurél tart élménybeszámolót. Kedden 17.30 órakor az anyák klubja foglalkozásán ,,A kisgyermek táplálkozása” címmel dr. Gott- hárd Ferenc gyermekorvos tart filmvetítéssel egybekötött elő­adást. kerülő anyagot több száz méter hosszan szinte kéz­ről kézre adva kell a hely­színről elszállítaniuk. Biz­tonsági okok miatt ugyan­is az egész bányát áram- talanították, így nem hasz­nálhatják a munkát köny- nyítő és gyorsító gépeket, szállító berendezéseket. Dr. Kapolyi László kor­mánybiztos tájékoztatójá­ban hangsúlyozta: a tata­bányai és az oroszlányi bányamentők az akna­üzem dolgozóival együtt — mintegy 160-an — vál­tozatlanul áldozatkész helytállással teljesítik a rájuk bízott nehéz fel­adatot. Képviselői fogadóóra Cserna Sándor ország- gyűlési képviselő 1978. február 21-én, kedden 16 órai kezdettel a Ságvári Művelődési Házban (első emelet) képviselői fogadó­órát tart. ♦ Tanácstagi beszámolók Február 20., 17 óra: a 34. sz. választókerület tanácstagja: Kovács Jánosné a pécsbánya- telepi pártházban, Csákány u. 2., a 37. sz. választókerület tanácstagja: dr. Takács József az IBUSZ irodában, Széchenyi tér 8. 17 óra 30 perckor: az 55. sz. választókerület tanács­tagja: dr. Román Lászlóné a Vegyigépipari Középiskola kol­légiumában, Hunyadi u. 9. 18 órakor: az 1. sz. választó- kerület tanácstagja: Kabar Jó­zsef, a Vasas II. általános is­kolában, Bencze J. u. 13/1., a 4. sz. választókerület tanács­tagja: Keresztúri György, a Vasas I. Kossuth művelődési házban, Búzakalász u. 47., a 12 . sz. választókerület tanács­tagja: Dobszai János a fehér­hegyi általános iskolában, a 20. sz. választókerület tanács­tagja: Horváth József az új­hegyi munkásklubban, Bor u. 4., a 66. sz. választókerület tanácstagja: Ruff Péter a nagypostavölgyi kultúrházban, a 69. sz. választókerület ta­nácstagja: Komáromi József az 500. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, Rét u. 41., a 75. sz. választókerület tanácstagja: Paulik Mihály az ÉPFU kultúr­termében, Megyeri út 26., a 94. sz. választókerület tanácstagja: dr. Patla Károly a Komarov gimnáziumban, a 97. sz. vá­lasztókerület tanácstagja: dr. Németh Lajos a Karikás F. úti általános iskolában, a 107. sz. választókerület tanácstagja: Tamásovits József a patacsi kultúrházban. Február 21., 17 óra: a 9. sz. választókerület tanácstag­ja: Kozsahuba György a Pus­kin művelődési ház munkás- otthonában, Tolbuhin út, a 33. sz. választókerület tanács­tagja: Gálosi József a Zalka Máté kultúrházban, (Pécsbá- nyatelep) ; 18 órakor: a 30. sz. választókerület tanácstagja: Hartai Gyula, az MSZMP Bu­dai II. alapszervezet helyisé­gében, Engels u. 2. sz., az 50. sz. választókerület tanácstag­ja: Hrubi György az egészség- ügyi szakiskolában, Hunyadi út 72. sz. Február 22., 17 óra: az 5. sz. választókerület tanácstagja: Feuerstahler József a Vasas I. kultúrházban, Pécsbányatelep 3. 17 óra 30 perckor: a 95. sz. választókerület tanácstagja: Marosi Károlyné a Bánki Do- nát úti általános iskolában. 18 órakor: a 22. sz. választó- kerület tanácstagja: Harmat Antal a Hőerőmű 39. sz. ba­rakk, Nagyhídi út, a 45. sz. választókerület tanácstagja: Lőcsei Ferenc, a Tettye ven­déglőben. Február 23., 17 órakor: a 63. sz. választókerület tanácstagja: Gulyás József a kertvárosi munkásklubban, Rózsa u. 6. sz. 18 órakor: a 28. sz. vá­lasztókerület tanácstagja: Már­kus Lászlóné a Felsővámház utcai általános iskolában, a 76. sz. választókerület tanács­tagja: Biri János a Hal József úti álalános iskolában, a 88. sz. választókerület tanácstagja: dr. Erhardt Imre a Tüzér ut­cai szociális otthonban, a 92. sz. választókerület tanácstag­ja: Komáromi Zsuzsanna az Építők úti általános iskolában, a 101. sz. választókerület ta­nácstagja: Török Ferenc az Acsády úti általános iskolában. Február 24., 17 órakor: a 7. sz. választókerület tanács­tagja: Kása Dánielné a sza- bolcsfolui kultúrházban, a 21. sz. választókerület tanácstag­ja: dr. Györey Ferenc a Tég­laipari Vállalat klubhelyiségé­ben, Felszabadulás út 14. sz. 18 órakor: a 14. sz. választó- kerület tanácstagja: Orcsik Ferenc a József Attila műve­lődési házban, Korvin Ottó u. 25. szám alatt tanácstagi be­számolót tart. ♦ — Növényvédelmi na­pok Pécsett. Tizenhatod­szor rendezik meg Pécsett a megyei növényvédelmi és agrokémiai napokat. Az idei rendezvény február 21-én és 22-én lesz a Nö­vényvédő Állomás cserkúti székházában, amit a könyvhónap jegyében mezőgazdasági szakkönyv kiállítással, helyszíni könyv­árusítással kapcsolnak össze. Az első napon a program szerint dr. Nagy Bálint, a MÉM főosztály- vezetője és dr. Konkoly István, az AGROTR'ÖSZT vezérigazgatója tart elő­adást. — Bővítés. A Sellyéi Költségvetési özem 20 négyzetméterrel bővíti az OTP sellyei fiókját. Folytatódott a mentési munka a tatabányai 12/a aknában hétfői MIT ÍGÉRNEK AZ ÜZLETEK A KISKERT­TULAJDONOSOKNAK? LOVASNEMZET VAGYUNK? Egy ló egy Zsiguli órába kerül... BARANYAI STEWARDESSEK TANULMÁNYÚT LÉVI STRAUSSÉKNAL? Marcali munkások az USA-ban. KALAPÁCS ALATT A MALOM KUKKOLÓK ÉS ONMUTAGATÓK „Létrát támasztott egy fiatalember a leány- kollégium falának, hogy figyelmesebben szemügyre vehesse a lefekvéshez készülődő lányokat...” A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK Élet és halál az ostromgyűrűben A MEGGYILKOLT TUDÓS HAGYATÉKA PENÉSZGOMBAK ÉS IRATOK ÚJABB FORDULAT „TUZOK-UGYBEN" MIÉRT MENT EL ÉS MIÉRT JÖTT VISSZA? Beszélgetés Lépőid Endrével Lapzárta Luanda. Szombaton köz­zétették az Angolai Népi Köztársaság új alkotmá­nyát. Az MPLA-Munkapárt központi bizottsága által jóváhagyott alaptörvény a gyarmati rend maradvá­nyainak következetes fel­számolását, a szocialista társadalom építését jelöli meg a legfontosabb fel­adatként. Az Angolai Né­pi Köztársaság vezető ereje a munkásosztály — állapítja meg a dokumen­tum, amely az ország tör­ténetében első ízben fog­lalja törvénybe: a dolgo­zókat fokozott mértékben be kell vonni az állam irányításába. * Párizs. A Csád Nemzeti Felszabadítási Front (FRO- LINAT) közleményben je­lentette be, hogy csapatai péntek este elfoglalták a 7000 lakosú Faya-Largeau városkát, 800 km-re N. Djamenától északra, és ezzel teljes mértékben megszerezték az ellenőr­zést az északi borkou— ennedi—tibesti tartomány felett. A most elfoglalt te­lepülés volt a kormányhoz hű csapatok utolsó bástyá­ja a több mint 500 ezer négyzetkilométer területű, teljes egészében sivatagos tartományban. Mint a FROLINAT közleményéből kitűnik, a felkelők most már az ország területének mintegy 75 százalékát tartják ellenőrzésük alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom