Dunántúli Napló, 1978. február (35. évfolyam, 32-59. szám)

1978-02-01 / 32. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXV. évfolyam, 32. szám 1978. február 1., szerda Ára: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Tagdíj Vita az áremelkedések okairól és a tennivalókról Üzemekben járva-tájékozódva gyakran tapasztalom, hogy a szakszervezet legszorgalmasabb tisztségviselője a gazdasági fe­lelős. Fizetés után ellentmon­dást nem türően bekasszírozza a jövedelemnek megfelelő tag­díjat. Eszerint a szakszervezet és a tagság között a legfőbb ér­demi kapcsolat a tagdíj? Igen is, meg nem is. A kérdezettek válasza meglehetősen egyhan­gú: „beléptem, mert mindenki belép". Hogy mit várnak a tag­díj ellenében? Alkalmasint üdü­lési beutalót, segélyt vagy azt sem, semmit. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség ott érzékelhető, ahol a dolgozók nem érzik an­nak lehetőségét, hogy vitás kér­désekben számithatnak a szak- szervezetükre. Mi lehet ennek az oka? Az semmi esetre sem, hogy a dol­gozónak, ahogy hallani itt-ott még, soha nincs igaza. De az sem, hogy a szakszervezet nem érvényesítheti jogait a vállalat- vezetés ellenében. Az indokolatlanul és méltány­talanul sok túlórát felhasználó, év eleji, évközi, év végi hajrázó vállalatok igyekeznek olyan színben feltüntetni szervezési, bonyolitási, vezetési fogyatékos­ságaikat, hogy a túlórák révén nagylelkűen többletjövedelem­hez juttatják dolgozóikat. Kü­lönösen a kisfizetésűek kapva kapnak az alkalmakor, s a vas­tagabb borítékkal rendre csil­lapíthatatlan fáradtságukat vi­szik családjukhoz, kedvesüCnöz haza ... Pedig különösen bal­esetveszélyes munkahelyeken fokozottan indokolt, hogy a dol­gozók műszakról műszakra ki­pihenten vegyék fel a munkát. A szakszervezetnek s vala­mennyi tisztségviselőjének újra és újra bizonyítani kell elhiva­tottságát. Ismerni kell az üzem vagy a részleg dolgozóinak gondját-baját, még azt is, amelynek orvoslásáról már ma­guk a károsultak régesrég le­mondtak. Ha ehetetlen az ebéd, ha szűkös az óvoda, ha a gyerekes anyák még mindig két—három műszakban dolgoz­nak. Ott van tekintélye a szakszer­vezetnek, ahol a kollektív szer­ződés valóban a kollektíva jo­gait és kötelességeit summáz­za; ahol szorgalmazzák a biz­tonsági berendezések felszere­lését, kultúrterem, üdülő, sport- létesítmény létrehozását; ahol nem nézik tétlenül a mértékte­len túlóráztatást, még akkor sem, ha ez nem minden eset­ben nyeri el a notórius túlórá- zók tetszését; ahol nyíltan ki­mondják a gazdasági vezetők tévedéseit, méghozzá a dolgo­zók füle hallatára ... Ott van becsülete a szakszer­vezetnek — s szerencsére ilyen példából nagy a kínálat —, ahol a dolgozók minden túlzás és pátosz nélkül érdekképvise­leti szervezetüknek érzik, vall­ják. Ahol, ha úgy adódik, a vál­lalatvezetés ellenében is igaz­ságot szolgáltat a szakszerve­zet. Aligha kétséges, hogy ahol ennek a kapcsolatnak tényleges és érzelmi megnyilvánulásai vannak, ott mindenki büszke ar­ra, hogy szervezett dolgozó, s nem éri be annyival, hogy hó­napról hónapra a gazdasági fe­lelős unszolására leszurkolja a tagdíjat. Kertész Péter fl termékszerkezet-átalakítás a megoldás egyik eszköze Mindannyian érezzük, mégis kellemetlen dolog szembenézni azzal a ténnyel, hogy amit 1977-ben száz forintért tudtunk megvásárolni, arra 1946-ban hu­szonhárom forint is elegendő volt. Ehhez még hozzá kell ten­nünk, hogy hazánk törvényes fizetőeszköze a dollárral, vagy például a svájci frankkal össze­hasonlítva keményen tartja ma­gát. A három pénz értékét, vá­sárlóerejét tekintve mondjuk 1964-ben 100 százalékos volt, tíz esztendővel később a dollár csak 52, a svájci frank 55, míg a forint 78 százalékát érte. A közgazdászok ma is élénken vi­tatják, hogy a szocialista gaz­daság keretei között lehet-e in­flációs folyamatokról beszélni. Tulajdonképpen ezen aligha szabadna vitatkozni, hiszen ha­zánk nemzeti jövedelmének mintegy fele a külkereskedel­men keresztül képződik, a világ gazdaságában végbemenő fo­lyamatok hatása alól aligha tér­hetünk ki. Más kérdés, hogy a szocialista gazdaság képes kéz­ben tartani, irányítani az inflá­ciós folyamatokat. Éppen ezért is szükséges, hogy ne azon vi­tatkozzunk, létezik-e infláció, ha­nem azon, hogy annak belső okait elemezzük, minden lehet­séges eszközzel megszüntessük. A világgazdasági folyamatokat ugyanis aligha vagyunk képesek befolyásolni. Tegnap délután dr. Huszti Ernő, a Magyar Nem­zeti Bank főosztályvezető-helyet­tese Pécsett, a Technika Házá­ban érdekes elemzést adott az okokról és a tennivalókról is. A világon több mint hatvan­féle magyarázatát adják, miért van inflációs folyamat, csaknem valamennyi elmélet megalkotói saját országuk inflációs folya­mataiból keresik a magyaráza­tot. A tegnapi előadás pécsi közgazdászok hasonló munkái­val is összecsengett, az elem­zés minden bizonnyal jó irány­ban keresi mit kell tennünk. Dr. Huszti Ernő költségjellegű és keresleti jellegű inflációs fo­lyamatokról beszélt. Mint emlí­tettük, a költségjellegű infláció külső hatásai alól nem vonhat­juk magunkat ki, hiszen ásvá­nyokban, energiahordozókban szegények vagyunk. Az állami költségvetés szociális és politi­kai okokból a külföldi árucikkek áremelkedését kivédi, nem en­gedi ott érvényesülni, ahol az előbbi meggondolások alapján az gondot okozhat. Más részét a vállalatokra hárítja, ahol az érvényes árrendelkezések azt megengedik, a vállalatok tovább hárítják a fogyasztókra. Keresleti oldalról a legna­gyobb gondot némileg leegy­szerűsítve a túlfűtött beruházá­si lehetőségek okozzák. Mint is­meretes, a nemzeti jövedelmet általában a szocialista orszá­gok 25 százalékban felhalmo­zásra, 75 százalékban fogyasz­tásra fordítják, illetve egy kif részt a külkereskedelmi mérleg egyenlegétől függően használ­ják fel. Évi 6 százalékos nemze­ti jövedelem növekedés mellett Magyarországon ez lehetne az optimális arány. Nos, ha a fel­halmozás nagyobb, mint a ter­vezett, most is éppen az a leg­nagyobb gondunk, akkor a használati értékben testet öltő nemzeti jövedelem egy része a fogyasztásra szánt tömegből a felhalmozáshoz csordogál át. Tételezzük fel, hogy 5 egységgel több pénz áll a beruházások rendelkezésére, mint kellene. Ebből mondjuk kettő a fogyasz­tásra szánt használati érték tö­megből ragad magához, ezzel ott máris hiány keletkezik, amely csak a felszökő árral képes a kínálat és kereslet egyensúlyát visszaállítani. A másik három egység építőipari kapacitást keres. Ez azonban kevés, kiala­kulhat a vállalatok között az ár­verseny, a beruházó örül, ha magasabb áron is de kivitelezőt talál. Tovább növeli az inflá­ció lehetőségét, hogy minden 100 forint beruházás csaknem 50 forint bérkifizetést jelent, ez újabb áruval le nem fedezett keresletet teremt, újabb áremel­kedéssel alakulhat csak ki az egyensúly. A túlfűtött beruházási kedv el­marasztalása mellett a termék- szerkezet átalakítás szükséges­ségét is gyakran hangoztatjuk. Mint a tegnapi előadást köve­tő vitában is hangot kapott, alig-alig vagyunk képesek előbbre lépni. Munkáskezeket kötünk le, pénzt költünk olyan termékek előállítására, amelye­ket az előállításához szükséges költségeknél olcsóbban tudunk csak értékesíteni. Ismét a költ­ségvetésnek kell közbelépnie ilyenkor, s ez újabb áremelke­déshez vezet. Ugyanakkor a gazdaságtalan termékeket elő­állító vállalatok is beruházáso­kat terveznek, béremelést való­sítanak meg, növelik a keresle­tet, s ha ezt nem lehet áruval kielégíteni, az inflációt is.. L. J. fl Béke­világtanács felhívása Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára fogadta a Béke­világtanács irodájának Romesh Chandra vezette küldöttségét. A találkozó során véleményt cserél­tek a nemzetközi helyzet legfontosabb kérdéseiről. Kurt Waldheim és Romesh Chandra egyetértett ab­ban, hogy tovább kell szélesíteni az ENSZ és a Béke-világtanács már ed­dig is gyümölcsöző együtt­működését. A Béke-világtanács iro­dájának tagjai átnyújtot­ták az ENSZ főtitkárának annak a nyilatkozatnak a szövegét, amelyet az iroda január 25—28. közötti ülé­sén fogadtak el Washing­tonban. A Béke-világtanács fel­hívja a világ népeit, hogy akadályozzák meg új tö­megpusztító fegyverek lét­rehozását, így mindenek­előtt a neutronbomba gyártását. A Baranya—Tolna megyei Húsipari Vállalat ez évben 250 vagon zsírt exportál Kubába, Csehszlo­vákiába, Hollandiába és Lengyelországba. Képünkön a hordozott zsir szállítás előtt. . Fotó: Kopjár Géza 01 tt&C'ärutactz epiil Pécsett, a Hősök terén ABC áruházat épit a Mecseki Szénbányák építési üzeme. A 250 négyzetméter alapterületű eladótérrel ren­delkező áruház harmonikusan illeszkedik környezetébe. A tervek szerint a vásárlók az idei bányásznapon vehetik birtokukba az új létesítményt. Erb János felvétele Magyar-vietnami gazdasági tárgyalások Közleményt adtak ki a megbeszélésekről Pham Van Dong, a VKP KB PB tagja, miniszterelnök, ked­den fogadta Huszár Istvánt, az MSZMP KB PB tagját, minisz­terelnök-helyettest, az Orszá­gos Tervhivatal elnökét, aki gazdasági küldöttség élén tar­tózkodik Vietnamban. A talál­kozón jelen volt Karsai Lajos, a Magyar Népköztársaság hanoi nagykövete is. A szívélyes, baráti légkörű találkozón Pham Van Dong és Huszár István beható eszme­cserét folytatott a sokoldalúan fejlődő magyar-vietnami kap­csolatokról. A VSZK miniszter-, elnöke nagyra értékelte a két ország eredményes társadalmi, politikai és gazdasági együtt­működését. Hangoztatta továb­bá, hogy fel kell kutatni a köl­csönös érdekeket kielégítő, hosszútávú kapcsolatok fejlesz­tésének lehetőségeit. Pham Van Dong meleg han­gon mondott köszönetét azért a támogatásért, amelyet az MSZMP, a Magyar Népköztár­saság kormánya és a nép nyúj­tott Vietnamnak nemzeti felsza­badító harcához, illetve nyújt napjainkban Vietnam újjáépí­téséhez. Végezetül kifejezte re­ményét, hogy Vietnam és Ma­gyarország testvéri együttműkö­dése, baráti szolidaritáson nyugvó kapcsolata szüntelenül erősödik majd. Kedden délután Huszár Ist­ván és Le Thanh Nghi, a VKP KB PB tagja, miniszterelnök-he­lyettes, a vietnami állami terv­bizottság elnöke aláírta a gaz­dasági együttműködés tovább­fejlesztését előirányzó doku­mentumokat. A most befejeződött magyar- vietnami megbeszéléseken a felek áttekintették a jelenlegi ötéves tervidőszakra szolgáló gazdasági megállapodások ed­digi teljesítését és kijelölték a további aktuális tennivalókat. A tárgyaló felek egybehang­zóan úgy ítélték meg, hogy Ma­gyarország és Vietnam gazda­sági kapcsolatai eredményesen fejlődtek az elmúlt években. Ezt jól jellemzi, hogy a kölcsönös áruszállítások volumene meg­haladta a tervezettet és az együttműködés új elemeként termelési kooperáció alakult ki a népgazdaság egyes ágazatai­ban. A tárgyalásokon munkaprog­ramot hagytak jóvá az együtt­működés középponti elemeinek kidolgozására, hazánk és Viet­nam a kapcsolatok fejlesztése során egyezteti középtávú nép- gazdasági terveit. A tárgyalá­sokon egyúttal meghatározták a következő ötéves tervek egyeztetésének alapjául szol­gáló fő irányokat és ágazato­kat. A tárgyalásokról Hanoiban közleményt adtak ki. A közle­mény szerint Hanoiban 1978. január 22—31. között tárgyalá­sok folytak Huszár István, az MSZMP KB PB tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke és Le Thanh Nghi, a VKP KB PB tagja, a kormány elnökhelyette­se, az állami tervbizottság el­nöke között. A tárgyalásokon kölcsönösen tájékoztatták egymást országaik jelenlegi ötéves népgazdasági tervei teljesítésének tapasztala­tairól, áttekintették a tervidő­szakról folytatott tervegyeztetés­ben kijelölt együttműködési fel­adatok teljesítésének helyzetét, kijelölték a két ország közötti gazdasági együttműködés kö­vetkező ötéves időszakára vo­natkozó fejlesztések főbb irá­nyait és jóváhagyták a KGST- ország központi tervező szervei közötti együttműködési munka- programot. A tárgyalásokon a felek ki­fejezték érdekeltségüket a gaz­dasági kapcsolatok hosszútávú, tervszerű, szilárd alapokon tör­ténő fejlesztésében. A két or­szág gazdasági kapcsolatait je­lentősen befolyásoló együttmű­ködésekre hosszútávú egyezmé­nyeket kötnek. Huszár Istvánt vietnami tar­tózkodásának ideje alatt fogad­ta Pham Van Dong, a VKP KB PB tagja, a VSZK kormányának elnöke. A két küldöttség tárgyalásai a barátság, a testvéri együtt­működés és a teljes egyetértés szellemében folytak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom