Dunántúli Napló, 1978. január (35. évfolyam, 1-31. szám)

1978-01-12 / 12. szám

2 Dunántúlt napló 1978. január 12., csütörtök Folytatódik a harkányi kórház Megelevenedik a Busó farsang Filmet forgatnak a Mohácsi-szigeten beruházásként a Vll-ben fejezik csak be. Működik-e az országban krí­zis-intervenciós osztály? Erre a kérdésemre azt válaszolták, hogy nem, de a krízishelyzetben levő emberek ellátására igen biztató jelek vannak szerte az országban. Pécsett kitűnően működik a telefonszolgálat, amely a fővárosban is megvan, s jóllehet ezeknek betegosztály háttere nincs, ez nem jelenti, hogy nem is szükséges. Köz­pontilag egyelőre nem tervezik ezeknek az osztályoknak a lét­rehozatalát, de ha valahol megoldható, annak csak örülni lehet. Kampis Péter Pécsi tévések, pécsi színészek, mohácsi fiatalok A homorúdi elágazástól nem messze átvágunk a Riha tó behavazott jegén, neki a ná­dasnak. Némi csörtetés, cap- latás után — itt, a parti ré­szen már eléggé süppedékeny a nádi talaj — hirtelen ked­ves, hangulatos tisztás bukkan elénk: imitált halászkunyhók­kal: amott kifeszített háló, pi­henő ladik, bárka. Ezen a helyszínen kezdődött meg teg­nap déltájt a Magyar Televí­zió Pécsi Körzeti Stúdiója első tv-filmjének a forgatása. Busó farsang címmel, Pákolitz István elbeszélő költeménye nyomán. Az eredeti mű és a kb. ne­gyedórás tv-film a korabeli monda, a törökök busóálar­cokkal való kiűzésének törté­netét «— illetve keretjátékba ágyazva — a keletkezését ele­veníti meg. Méghozzá „ere­deti helyszínen”, mivel a for­gatás egy mohácsi helyszín ki­vételével teljes egészében a mohácsi-szigeti halastavak ná­dasaiban folyik ezekben a na­pokban, előreláthatólag hétfő­ig­Terepszemlénk idején a stáb javában készülődött, sminkelt, jelmezbe öltözött — Mohácson. Telt, múlt az idő, a köd meg egyre alább ereszkedett, mint­ha csak a forgatócsoportot vár­ta volna .., Jobbnak láttam visszafordulni a komp felé. Odaérkezve éppen akkor kö­töttek ki: két hatalmas Ika­russzal, tévés kocsikkal, sze­mélygépkocsikkal, teherautók­kal. Pillanatok alatt olyan lát­ványt keltett a szigeti kompki­kötő Matróz csárdája (újab­ban „presszója") előtti tér, mint valami sokac népünne­pély. Kucsmás, birkasubás-be- kecses, fehérgatyás sokac le­gények, ifjak, öregek és gaz­dagon hímzett viseletű mohá­csi sokac lányok, menyecskék — mintegy száz statiszta — lepték el a teret; ki-ki magá­ban „kálózva” a hideg ellen, várták epedve a két autóbuszt, amelyik majd a helyszínre szállítja őket, s egyben mele­gedőül is szolgál a forgatás alatt. Hát bizony várhatták, mert jó félórába telt, amíg a két Ikarusz alacsony karos­szériája ötéviekéit nagy nehe­zen a komp lejáróján. — Hát, előre nem látott akadály, bizony ilyen előfordul a legtöbb forgatásnál — je­gyezte meg Wiedermann Ká­roly rendező, akitől azt is meg­tudtam: az első forgatási nap a bujdosó tábor helyszínén, az öreg Tuna látomásának pró­báival kezdődik. * Tuna, az öreg táltosforma „látó ember” látomása fontos szerephez jut a film egészé­ben. Ö meséli el azt az álom­béli rémalakot, „aki szólni ugyan nem szólt... elég volt látnom a rettenetét: bika fe­jéből a kos-szarv kunkorodott fenyegetve, bozontos, szörnyű szemöldje szinte benőtte a vak szeme két odvát, rezes orra embert formázott...: szőre bo­zótja benőtte pofáját, nagy buzogányát meglóbálta fe­lém. Nem tudtam szólni, se futni...” — írja művében Pá­kolitz István. A többi már is­mert A bujdosók álarcot ké­szítenek, vezért választanak, s- harcias elszánással nekiindul­va átmennek élő adásba a mohácsi Kóló téren, ahol ép­pen megkezdődik a busók já­tékos vetélkedője... A Busó farsang című tv-filmet tehát február 5-én, a mohá­csi busójárásról való egyórás helyszíni műsor keretében su­gározzák. Szerkesztője Füzes János, az operatőr Bárány György. A fontosabb szerepe­ket Szegvári Menyhért, Falu­helyi Magda, Dávid Kiss Fe­renc, Galambos György, Melis Gábor, Pákozdi János, Labancz Borbála és még sokan mások, valamint a mohácsi délszláv klub tagjai és mohácsi szak­munkástanulók játsszák. w. e A munkásszállók új besorolása ■ Tovább korszerűsítik a szállókat ■ Kedvezmény a családfenntartóknak ■ Házaspárok is kérhetik az elhelyezést A munkásszállón lakók hely­zetének javítása érdekében ho­zott rendeletet a munkaügyi mi­niszter. A szabályozás megvál­toztatását az tette szükséges­sé, hogy jó néhány munkásott­honban még ma is napi gon­dot jelent a tisztálkodás, az ét­kezés, a kulturálódásról és a sportolásról nem is szólva. Az elmúlt 15 évben egyébként 24 százalékról 65 százalékra emel­kedett a legjobb körülmények között lakók száma. Az új sza­bályok arra hivatottak, hogy ezt a fejlődést meggyorsítsák A Mecseki Szénbányák Vál­lalat komlói munkásszállójának lakói január elsejétől a koráb­bi 180 forint helyett csak 140 forintot fizetnek havonta. A csökkenés oka az, hogy az új előírások szerint már nem felel meg az első kategória követel­ményeinek, csupán a második kategória kívánalmainak. A komlói szállóban egyébként több mint 350-en laknak, kö­zülük 250-en a Mecseki Szén­bányák dolgozói. A vállalat másik munkásszállója Pécsbá- nyán, a Széchenyi-akna külfej­tési üzemének területén talál­ható. Itt változatlanul 100 fo­rint a havi térítési díj, ami a harmadik kategóriába való tar­tozást jelenti. Az összeg ma­gába foglalja a világítás, a fű­tés, a takarítás, az ágynemű­használat és a mosatás költ­ségeit is. Mint Bernhardt Gyu­la, a munkaügyi osztály veze­tője elmondta, az otthonokat tovább korszerűsítik, főzőhelyi­ségekkel és hűtőszekrényekkel. Nagyobb mértékű bővítést nem terveznek, hiszen a szénbányá­szok közismerten rövid idő alatt lakáshoz jutnak. Építése idején talán az or­szág legkorszerűbb munkásszál­lója volt a Mecseki Ércbányá­szati Vállalat Hajnóczy úti épü­lete. Ebben a szállóban kettő-, négy- és hatágyas szobák ta­lálhatók. így, egységesen egyik kategóriába sem sorolható be. Jelenleg 200, 180, illetve 140 forint térítési díjat fizetnek la­kói. Az új besorolási elképze­léseket a vállalat felterjesztette a Nehézipari Minisztériumhoz. A szobák egy része a kettes, másik része a négyes kategó­riába tartozik majd. Az már most is bizonyos, hogy a havi térítési dijak összege csökken­ni fog, hogy pontosan milyen mértékben, arról majd a vál­lalat szakszervezeti tanácsa dönt. A Baranya megyei Építőipa­ri Vállalat pécsi munkásszál­lását nem érinti az új besoro­lási rendszer. Itt több mint 850- en laknak, közülük 540-en (a BÉV dolgozói) már korábban is az építőipari munkásokra megállapított csökkentett térí­tési díjakat fizetik. Érdemes megemlíteni, hogy az új rendelet kivételesen le­hetőséget ad házaspárok egy munkásszálláson belüli közös elhelyezésére is, ha mindketten ugyanannál a vállalatnál dol­goznak. A családfenntartó dol­gozók a térítési díjak megál­lapításakor 15 százalékos ked­vezményt kaphatnak. E. A. Több helyütt csökkent a térítési díj A szálló könyvtárában Sakk-parti a társalgóban — Szokolai felv. — Az építők munkásszállásának étterme vacsoraidöben Pályázat — úttörőknek Január 15-e a beküldési határ- ideje azoknak a pályázatoknak, amelyekkel az úttörőcsapatoknál, úttörőházakban, művelődési in­tézményekben működő népművé­szeti szakkörök, honismereti, já- tékkészitő, fafaragó, szövő, kézi­munkázó, bábjátékos és népdal­körök, színjátszó és tánccsopor­tok, zenekarok jelentkezhetnek az Úttörő Szövetség másodszor sorra kerülő, Csillebércen au­gusztus 16-tól 26-ig tartó nép­művész szaktáborába. A pályázati feladat: három dal vagy népi játék, esetleg játék­szer vagy tárgy bemutatása — a gyűjtés, illetve készítés mód­jának, történetének leírásával. A pályamunkák elbírálásánál előny­ben részesülnek a gyermekek ál­tal készített beszámolók, leírá­sok. A táborvezetőség a jelent­kezéseket, amelyeket a csillebér­ci nagytábor címére kell bekül­deni, március 15-ig visszaigazol­ja, és tájékoztatót küld a részt­vevőknek a tábor feladatairól és programjáról. A táborban népek játékait, táncait tanulják meg, játékszerek, használati tárgyak készítését sajátítják el a pajtá­sok. rekonstrukciója Dr. Schultheisz Emil sajtó- tájékoztatója Új klinikai tömb épül Pécsett (Munkatársunk telelonjelen- tése) Egészségügyi ellátásunk az utóbbi években jelentősen fej­lődött. Ám, tegnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet dr. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter tartott a Parlament­ben, elmondották azt is, hogy ez a jelentős fejlődés nem te­remtett problémamentes hely­zetet. A járó és fekvő beteg el­látás egymáshoz viszonyított aránya még nem egészséges. Az adott méretű járó beteg szakellátással, a jelenleginél jóval nagyobb betegágy-háttér volna összhangban. Nagy szük­ség volna az idült, hosszú ápo­lást iqénylő betegek ellátására szolgáló ágyakra. Az arányta­lanságok nem kívánatos jelen­ségeket idéznek elő. Az iqen fejlett - helyenként már túlfejlesztett — járóbeteg­ellátás világviszonylatban is meglepően magas betegforgal­mat alakított ki hazánkban. Magyarországon az elmúlt években évente 150 millió al­kalommal jelentek meg az or­vosnál a betegek, s ez azt je­lenti, hoqv minden lakos vala­mivel több mint tizennégyszer megy el az orvoshoz. A Szov­jetunióban ez a betegforgalom hét, Angliában négy alkalomra szorítkozik csupán. Nálunk, e fölöslegesen nagy forgalom fa­kadhat a beteg hibájából, de része van ebben a párhuzamos- sáqoknak és a betegek ok nél­küli tovább küldözgetésének is. A párhuzamosságok felszá­molására szolgált a korábban kiadott integrációs rendelet, amely elrendeli, hogy a gyó- gyitó-megelőző ellátás intéz­ményeit egyetlen szervezeti egységbe kell vonni, ha a szol­gálatok fenntartója azonos, tehát nincs jogszabályi akadá­lya. Ennek kedvező hatása már jelentkezett nálunk is Baranyá­ban, a közeli jövőben további előrelépésre lehet számolni. Jugoszláv építők adják át — és mindössze huszonkét hónap alatt - a budapesti III. sz. Bel­gyógyászati Klinikát. Köztudot­tan kevés a hazai építőkapaci­tás, az egészségügyi intézmé­nyek építésére gedig túlzottan nagy kedv sincs, amit példáz az a tény, hogy az ORFI új be­ruházásához felvonult építők másfél éve elhagyták az épí­tési területet, és csak a jövő évben térnek vissza. A jugo- szlávok nem egészen két esz­tendő után kulcsátadással vo­nulnak majd el. Két újdonságot vezetnek be a jövőben, mindkettő a gyó­gyászati segédeszközökkel kap­csolatos. Az egyik jó hír: hogy a súlyos csonkolt betegeket nem kellene annyiszor utaztatni a gyárba, mert a gyárban létre­hozlak egy betegosztályt, ahol közvetlenül a kórházi kezelés után befektethetik a protézisre várót. És megszűnik egy eddigi, egy kissé primitív vitákra is al­kalmat adó gyakorlat is: az üzemi balesetet szenvedett, egyik lábát elvesztett beteg ezentúl az ép lábára is térí­tésmentesen kaphat cipőt. Az egészségügyi fejlesztések­kel kapcsolatosan elmondták, hogy hazánkban ma már fon­tossági sorrendet kell kialakí­tani. Megkérdeztem, hogy mi lesz a harkányi Gyógyfürdő Kórház régi épületének sorsa, tovább folytatódik-e a kórház rekonst­rukciója. A válasz egyértelmű igen volt, s jóllehet ágyfejlesz­tés már nem lesz Harkányban, a rekonstrukciót tovább folytat­ják. Ehhez nyilván a szükséges támogatást is megadják, hiszen Harkány felerészben országos feladatokat lát el. Eldöntött kérdés már, hogy megépítik a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem új klinikai tömbjét, jelenleg azt még nem tudják pontosan, hogy a VI. öt­éves terv elején kezdik-e meg, és be is fejezik-e még ugyan­abban az ötéves tervben, vagy csak megkezdik és áthúzódó Kik jelentkezhetnek az egyetemek és a főiskolák esti és levelező tagozataira? Határidő: március 30. Egységesítették az egyete­mek és a főiskolák különböző tagozatain a jelentkezési ha­táridőt. Az esti és a levelező tagozatra jelentkezők — a nappali tagozathoz hasonlóan — március 30-ig juttathatják el a szükséges iratokat az intézményekhez. Egyetlen kivé­tel van: a kiegészítő műszaki tanárszakra jelentkezők kérel­mét a műszaki főiskolák au­gusztus 1-ig fogadják el. A felsőoktatási intézmények esti és levelező tagozataira, valamint az idegen nyelvi to­vábbképző központ tanfolya­maira azok a munkaviszony­ban glló dolgozók jelentkez­hetnek, akik tavaly vagy ko­rábban megszerezték a szük­séges előképzettséget. Akik ezt esti vagy levelező tagoza­ton szerzik meg, már az ok­levél megszerzésének évében jelentkezhetnek esti vagy le­velező tagozatra. Az agrárfelsőoktatási intéz­mények esti és levelező tago­zataira a mezőgazdasági üze­mek, vállalatok szakoktatás, kutatás és igazgatás területén, valamint a társadalmi szervek­nél hasonló munkakörben dol­gozók kérhetik felvételüket. A Testnevelési Főiskola tanári szakára csak azok a pedagó­gus képesítéssel rendelkező és pedagógus munkakörben dol­gozók jelentkezhetnek, akiknek továbbtanulását munkáltatójuk is támogatja. A tanárképző és tanítókép­ző főiskolákra, valamint az óvónőképző intézetekbe az ok­tatási intézményekben peda­gógus munkakörben, képesítés nélkül dolgozók jelentkezését fogadják el. A jelentkezéshez rendszere­sített nyomtatványt a megyei nyomtatványboltokban, illetve Budapesten a XIII. kerület, He­gedűs Gyula u. 27. szám alat­ti boltban lehet beszerezni. A kérelemhez érettségi, képesítő bizonyítványt, az esetleges fel­sőfokú végzettségről szóló ok­levelet, önéletrajzot és ható­sági erkölcsi bizonyítványt kell mellékelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom