Dunántúli Napló, 1978. január (35. évfolyam, 1-31. szám)

1978-01-31 / 31. szám

2 Dunántúli napló 1978. január 31., kedd Megyei Tanács - Közgazdasági Társaság Kihirdették a közös pályázat eredményeit Harminckilenc dolgozat, huszonkét díjazott Hasznos tanulmányok, újabb pályázat Elégedett dolgozok a közgyűlésen Továbbra is dinamikusan gazdagodik a taksái tsz Az idén 31 százalék termelési érték növekedést terveznek minősítést kapott Kapós lett a Misina Többet tud és olcsóbb, mint a nyugati versenytársai Kitűnő minősítést kapott a „Misina” elnevezésű automata por-korom szennyeződésmérő készülék az Országos Közegész­ségügyi Intézet levegőtisztaság­védelmi osztályától. A közel­múltban érkezett szakvélemény szerint a készülék „olyan jó tu­lajdonságokkal bír, melyeket az eddig használatban lévő por­mintavevők nem hordoztak ma­gukban.” A „Misina” pécsi találmány. A MEGYESZER és a Baranya megyei KÖJÁL öttagú kollektí­vája készítette. A levegőben lé­pő por-korom szennyeződés mér­tékének megállapítására ha­zánkban ezidáig, a „pillanatos" mérési módszert alkalmazták. Az eredményesebb védekezés, illetve a megelőzés érdekében azonban pontosan kell megha­tározni egy-egy munkahely, ut­ca levegőjének szennyeződését. Erre a feladatra alkalmas a „Misina", mely szabadban és zárt térben egyaránt biztonsá­gosan üzemeltethető. Szabad­ban akár nyolc napon át mű­ködtethető emberi kéz érinté­se nélkül, míg zárt helyiségben tetszés szerinti időpontban le­het vele mintát vetetni. A „Mi­sina" az átlagnövésű ember szájának megfelelő magasság­ban szívja be a levegőt, hazai alapanyagokból készül és nem igényel nagy gyártási kapaci­tást. A nyugati országokban forgalomban lévő Hurrikán és Tájfun elnevezésű 300 000 fo­rintért kapható készülékkel szemben 30 000 forint az irány­ára. A két említett külföldi be­rendezés azonban csak zárt he­lyiségben és felügyelettel mű­ködtethető. Az Országos Közegészségügyi Intézet tíz készülékre jelentette be igényét, s hat—hat beren­dezést kért ezidáig Nógrád és Borsod megye. Baranyának ugyancsak hat automata min­tavevőre lenne szüksége. AME- GYESZER-től nyert értesülés sze­rint, ha nagyszámú megrende­lés érkezik, akkor vállalják a sorozatgyártását. Félévkezdés a felsőoktatásban Félévkezdés a felsőoktatási intézményekben. Január 30-án megkezdődött a második fél­év a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán és a Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozatán. Ugyancsak tegnap kezdődött az oktatás a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem I—III. évesei számára, míg a jogászok, köz­gazdászok és a tanárképzősök február 6-án ülnek be ismét az előadótermekbe. A POTE fel­sőbb évfolyamain már megy, illetve február 13-án kezdődik a tanítás. az 1978. január 30-án megtartott lottó jutalomsorsolásról, melyen a 3. heti szelvények vettek részt. A gyors­listában az alábbi rövidítéseket használtuk: a Zsiguli személygépko­csira utalvány, b Trabant személy- gépkocsira utalvány, c 4000 Ft érték­határig háztartási felszerelések vá­sárolhatók, d 15 000 Ft-os ,,Otthon’* lakberendezési utalvány, e 50 000 Ft- os ötlet utalvány, f színes tv, g 10 000 Ft-os vásárlási utalvány, h 20 000 Ft- os ,,Zenesarok" utalvány, i 9000 Ft- os ,,Ki mit választ" utalvány, j 7000 Ft-os ,,tetőtől-talpig" utalvány, k 5000 Ft-os vásárlási utalvány, I 4000 Ft-os „konyhafelszerelés" utalvány, m 3000 Ft-os ,,Textil" utalvány, n 10 000 Ft értékhatárig televízió vásá­rolható, o 12 500 Ft értékhatárig sztereorádió vásárolható, p 2700 Ft értékhatárig táskarádió vásárolható. A nyertes szelvényeket 1978. feb­ruár 20-ig kell a totó-lottó kirendelt­ségek, az OTP-fiókok vagy Posta út­ján a Sportfogadási és Lottó Igaz­Nem várt nagy sikerrel zá­rult a Baranya megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága és a Magyar Közgazdasági Társa­ság megyei szervezete közös pályázata, melyet tavaly nyá­ron hirdettek meg. A megye legégetőbb gazdasági gond­jai — a beruházási tevékeny­ség javítása, az építőipari ka­pacitás fejlesztése, a munka­erővel való ésszerűbb gazdál­kodás, a település és telepü­léshálózat fejlesztése — meg­oldását szem előtt tartó pá­lyázati felhívás igencsak meg­mozgatta a baranyai szakem­bereket, bizonyságául annak, hogy szép számmal akadnak felelősséget érző, az alkotó, a cselekvő lokálpatriotizmustól fű­tött szakemberek, akik készek tanulmányokkal, építő javas­latokkal is segíteni a közös gondok megoldását. A pályá­zatra végül is 39 (!) dolgozat érkezett, egészében színvona­las pályamunkák, olyannyira, hogy a pólyadíjak összegét megemelték, a 39 dolgozatból 22-t díjaztak. Mindezeket érté­kelésében dr. Dányi Pál me­gyei tanácselnök-helyettes, a bíráló bizottság titkára emelte ki az ünnepélyes díjkiosztón, melyet tegnap délután tartot­tak a pécsi Technika Házá­ban, a társaság Széchenyi klubjában. Mielőtt részletesen ismer­tetnék a pályázat eredmé­nyét, valamit a kiírásról és az értékelés rendjéről. A pályáza­tot négy témakörben hirdették meg. Témakörönként egy-egy 1., II. és III. díjat — 5000, 3000 és 2000 forintos pályadí­jakat — irányoztak elő. A pá­lyázók dolgozataikat jeligésen küldték be, minden dolgozat értékelésére két-két — tudo­mányos és gyakorlati — szak­embert kértek fel, köztük mi­nisztériumi, tervhivatali, egye­temi, nagyvállalati vezető szakembereket. Az ő vélemé­nyezésük alapján döntött az­tán a négytagú bíráló bizott­ság a dolgozatok rangsoráról, ezt követően nyitották fel a pályázók nevét tartalmazó bo­rítékokat. Azzal, hogy a ta­nács megemelte a pályadíjak Van elegendő influenza elle­ni gyógyszer és országos, illet­ve hosszú időre elhúzódó jár­vány sem okozhat fennakadást az ellátásban — mondotta Ha­rangi György, az Egészségügyi Minisztérium'gyógyszerészeti fő­osztályának helyettes vezetője az MTI munkatársának. Codeinacisalból például ne­gyedévenként 180—190 ezer do­boz az átlagos forgalom, jelen­leg mintegy 700 ezer doboz van raktáron. Amidazophenumból az átlagos félmillió dobozzal szemben jelenleg több mint 3 millió dobozzal rendelkezünk, 2 197 372 i, 2 214 934 k, 2 226 475 m, 2 233 923 p, 2 240 413 m, 2 257 985 I, 2 267 427 n, 2 273 295 e, 2 275 641 m, 2 295 163 I, 2 301 586 i, 2 312 480 i, 2 317 387 j, 2 317 584 p, 2 340 769 p, 2 358 859 g, 2 364 513 j, 2 373 599 k, 2 391 807 j, 2 405 392 j, 2 406 538 I, 2 408 539 I, 2 418 586 i, 2 439 676 j, 2 442 007 m, 2 444 692 I, 2 453 077 m, 2 455 509 i, 2 457 003 m, 2 457 549 k, 2 467 674 i, 2 467 816 i, 2 477 858 I, 2 488 785 i, 2 497 704 k, 2 498 679 i, 2 499 553 o, 2 502 561 j, 2 532 691 I, 2 535 012 j, 2 538 639 k. 2 568 929 i, 2 571 306 m. 2 589 023 j, 2 589 665 g, 2 591 938 j. 2 597 849 f, 2 599 606 n, 2 603 961 k, 2 623 319 h, 2 625 027 g, 2 647 784 m, 2 654 801 k, 2 668 873 k, 2 676 558 m 2 677 634 g, 2 700 173 n, 2 706 624 i, 2 710 700 m, 2 732 082 g, 2 741 347 d, 2 748 881 j, 2 756 048 I, 2 757 705 I, 2 806 564 p, 2 823 627 j, 2 829 499 g, 2 839 245 g, 2 854 161 i. összegét, továbbá hogy az építőipari kapacitások fejlesz­tése témakörben — miután mindössze 2 dolgozat érkezett be — nem osztottak pályadí­jat, a többi kategóriában több második és harmadik díjat, ezenfelül még 1000—1500 fo­rintos különdíjakat is oszthat­tak. A pályázat eredménye. A be­ruházási tevékenység javítása témakörben: I. díj: Solti De­zső, a Megyei Tanács tervosz­tályának munkatársa. II. díj: dr. Bejácz Iván (Pécsi Tudo­mányegyetem közgazdaságtu­dományi kara). Két III. díj: Várnai László (MNB Baranya megyei Igazgatósága), Kreka László és Merzai László (Pécsi Orvostudományi Egyetem mű­szaki főosztálya). A munkaerővel való éssze­rűbb gazdálkodós lehetőségei témakörben (a legtöbb dolgo­zat, szám szerint 17 erre érke­zett): I. díj: Molnár Csaba és Sántavy László (DÉDÁSZ pé­csi és szigetvári üzemigazga­tóságai). II. díj: Nagy Béla (Megyei Tanács kereskedelmi osztály). Két III. díj: Albert László (Megyei Tanács mun­kaügyi osztálya) és Karoliny Mártonné (közgazdaságtudo­mányi kar). A település és településhá­lózat fejlesztése témakörben I. díjat nem adtak ki. A két II. díjas: G. Szilágyi Erzsébet (Pollack Mihály Műszaki Fő­iskola) és Horváth Imre (Pécs város Tanácsa titkársága). A két III. díjas: Bölcsházi Éva (Konzum Áruház) és Marton István (Egyházaskozári Közös Községi Tanács). Rajtuk kívül a négy kategóriában összesen 10 különdíjat adtak ki. A díja­kat dr. Kisvári András, a Köz- gazdasági Társaság megyei vezetője, a bíráló bizottság el­nöke adta át. és hasonló a helyzet más sze­rekből is. — Az influenza-gyógyszerek többsége recept nélkül vásárol­ható meg, Ezzel kapcsolatban az influenzás időszakra külö­nösen érvényes: ne éljünk visz- sza ezzel a lehetőséggel. Előfor­dulhat ugyanis, fiogy a beteg öngyógyszerezéssel megszünteti a tüneteket, és így későn felis­merhetővé válik az esetleges szövődmény. Csakis az orvos tanácsai alapján fogyasszuk tehát az influenza elleni gyógy­szereket is — mondotta befeje­zésül Harangi György. 2 872 973 m, 2 880 006 n, 2 898 955 i, 2 906 057 g, 2 921 062 I, 2 922 342 m, 2 931 383 j, 2 932 086 e, 2 937 991 I, 2 959 303 g, 2 984 259 k, 2 990 341 It. 9 187 026 g, 9 194 214 f, 44 432 246 i, 44 447 907 I, 44 447 989 I, 44 449 600 i, 44 463 834 j, 44 465 995 le, 44 668 887 g, 44 672 654 j, 44 679 336 i, 44 683 281 I, 44 691 164 le, 55 439 069 m, 55 678 868 m, 55 681 371 j, 55 697 507 k, 64 972 882 k, 64 988 119 I, 65 006 672 i, 65 006 971 k, 65 012 383 i, 65 041 918 n, 65 079 971 j, 65 081 433 i, 65 097 495 e, 65 103 667 I, 65 108 256 j, 65 118 315 I,' 65 121 096 k, 65 124 119 j, 65 131 753 g, 65 133 365 o, 65 149 458 k, 65 153 453 g, 65 162 614 f, 65 184 598 re, 65 197 977 j, 65 224 033 I, 65 236 436 n, 65 243 081 d, 65 247 464 m, 65 254 599 I, 65 261 631 k, 65 266 633 g, 65 271 415 k, 65 291 152 p, 65 296 040 d, 65 298 633 I, 65 323 627 I, 65 325 577 I, 65 325 615 I, 65 329 099 m, 65 330 000 g, 65 330 759 m, 65 337 608 I, 65 355 178 k, 65 371 312 j, 65 372 519 k, 65 378 876 m, 65 403 716 k, 65 411 477 i, 65 416 917 I, 65 418 267 g, 65 432 225 g, 65 441 826 I, 65 442 942 m, 65 447 574 I, 65 449 991 j, 65 474 389 g, 65 481 972 m. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A tanulmányokat a megyei tanács hasznosítani kívánja, részben saját munkájában, másrészt azzal, hogy a dolgo­zatokat megküldi az iflető vál­lalatoknak, a szerzőknek pedig segít a publikálásban. A sike­ren felbuzdulva a tanács és a társaság máris újabb közös pályázatot hirdet, melyet ha­marosan közzétesz. A kertvárosi bérház alagso­rában beszélgetünk, öltöző, ét­kezde és pihenő ez a helyiség. A parkgondozó munkások ebédszünetet tartanak. Van aki a vasárnapi ebédről megma­radt rántottszeletet hozta ma­gával, egy asszony szalonnát eszik, szomszédja pedig hús­konzervet bont. A fogason pu­lóverek, pufajkák, vastag sálak, meleg sapkák. Az összeszokott munkacsapat tagjainak többsége már hosz- szú évek óta ápolja Pécs utcá­in, parkjain, terein a játszótere­ket, cserjéket, a fákat. Ássák a fagyos földet, metszik a bokro­kat, nyesegetik a fákat, nyírják a gyepet. — A Kertváros a legkegyetle­nebb munkaterület. Nem sok örömünk van itt a munkában, mert amit ma elültetünk, azon már holnap látszik a vandálok keze nyoma. Nincs itt kímélet az emberekben, a piacnál rá­dobják a betonlapokat a nár- ciszhagymóval beültetett terü­letre, a 39-es busz a fordulóban rámegy a parkra, és van olyan fa, amit gyökerestül tépnek ki. Meszesen mások az emberek. Nyugodtabbak, jobban féltik, vigyázzák a növényeket. Itt vi­szont még az is előfordul, hogy megdobálnak bennünket. Ki tudja, talán néhány év múlva itt is összeszoknak majd, és a Kertváros talán nemcsak a ne­vében lesz kertváros. Mi azt szeretnénk, hogy sok zöld terü­let legyen a bérházak között. Az ittlakók biztos tudnának többet segíteni ebben. Matkó Józsefné, Berkó Bélá- né, Krepeta Józsefné és Vértes János szavait idéztük. Azokkal az emberekkel beszélgetünk, A jó gazdát a legkiválóbb termés sem teszi elégedetté. Gyarapodó gazdaságát értékel­ve is mindig azt kutatja, mit le­hetett volna még jobban csinál­ni. A baksai Ezüstkalász Tsz tegnap Ócsárdon megrendezett zárszámadó közgyűlésén is erre lehetett gondolni a beszámoló hallatán. Az elmúlt esztendőre tervezett csaknem 150 milliós akik napról napra, reggeltől estig Kertvárosért dolgoznak. — Azért tavasszal, amikor ki­rügyeznek a fák, kibontják bimbóikat a virágok, akkor csak éreznek egy is örömöt? — Nem. A cserjeágakat letö­rik és otthon vázába teszik, a rózsát lelopják, és nem tudjuk, hogy mi lesz a nárcisszal a be­ton alatt. Sokhelyütt az elvetett fűmagból nem sarjad ki a fű, olyan kíméletlenül tönkretapos­sák a parkokat. Mezei Györgyné, a művezető megerősíti azt, amit a parkgon­dozó munkások elmondtak. Le­telik az ebédszünet. Felbőg a kis traktor motorja és újra sza­porán csattognak a hosszú nyelű metszőollók. A parkgon­dozók végzik feladatukat, mint ahogy Sziszüphosz is görgette a sziklát. E. A. Mohácson rendezték meg a zeneiskolások kétévenkénti me­gyei zongoraversenyét. A sza­badon választott darab mellett ebben az évben a kötelező bármely lengyel zeneszerző al­kotása volt. összesen negyven­öt versenyző indult, négy kor­csoportban, a tizenegy, tizen­három, tizenöt és tizennyolc évesek csoportjában. Az or­szágos tekintélyű szakemberek­ből álló három tagú zsűri dön­tése alapján a versenyt a kö­vetkező tanulók nyerték: az el­árbevételnél 6 százalékkal töb­bet teljesítettek, nyereségtervük­nél pedig 55 százalékkal töb­bet értek el. Az önmagában is sokatmondó számok mögött olyan eredmények vannak, mint például a búzából elért 56,2 mázsás hektáronkénti átlagter­més, sőt 359 hektáron a Száva takarmánybúzából 62,4 mázsás átlagot értek el. A kritikus érté­kelésben azonban arról is szó esett, hogy két táblán az igen jó elővetemény ellenére, a tech­nológiai fegyelem megszegése miatt 50 mázsa alatt volt a hek­táronkénti átlag, amely 558 má­zsás „kiesést" okozott. Kukoricából a szövetkezet ed­digi működése alatti legnagyobb termést takarították be: 65,1 mázsás hektáronkénti átlagter­mést értek el. Az állattenyésztésben is je­lentősét léptek: tejtermelésben a 3667 l-es tehenenkénti átlag­gal a pécsi járásban az elsők. Az állattenyésztési főágazat az összes árbevétel 53 százalékát hozza, azonban ezen belül túl­nyomó súllyal (84 százalék) á baromfi ágazat a meghatározó. A jelentős, mintegy 64 milliós árbevétel, a dolgozók sokszor túl­feszített munkája ellenére is az elért eredmények kisebbek a le­hetségesnél. A baksai termelőszövetkezet 1977- ben fennállása óta a leg­nagyobb, 40 millió forint érté­kű beruházást valósított meg. Az új keltető üzem októberben kezdte meg az üzemszerű ter­melést, az év végéig 875 000 csirkét keltettek. A közgyűlésen eredményei­nek, fontosságának megfelelő hangot kapott a nagyüzemi gaz­dasággal szórói kapcsolatban álló háztáji főágazat is. A ház­táji főágazat árbevétele 1,3 mil­lió forinttal haladta meg a ter­vezettet. Boksán a beruházások zavar­talan lebonyolítása, kivitelezése érdekében az elmúlt esztendő­ben ipari főágazatot is létre­hoztak, amely mindjárt a kelte­tő üzem létrehozásával bizonyí­totta létjogosultságát. A baksai Ezüstkalász Tsz sike­res évet zárt — a szövetkezet tagjaival beszélgetve áldozatos munkájuk anyagi elismerésével elégedettek voltak. Az egy dol­gozóra jutó munkadíj és a ré­szesedés összesen havi 3540 fo­rintot tett ki. A közgyűlés, amelyen a ven­dégek között volt Gyenis Pál, az MSZMP Pécsi járási Bizott­ságának első titkára és dr. Ba- racs lózsel, a Baranya megyei Tanács osztályvezetője is, az 1978- as évre az elmúlt eszten­deinél is jóval nagyobb felada­tot tűzött a szövetkezet elé. Ter­melési értékben 195 millió fo­rintot terveztek, amely 31 szá­zalékkal magasabb az 1977. évinél. Emellett 13 millió forint értékű új baromfitelepet építe­nek Tésenyben. ső korcsoportban két komlói tanuló végzett az első helyen, Mácsai Csaba és Tóth Gábor; a második csoportban a szin­tén komlói Király Csaba bizo­nyult a legjobbnak. A harma­dik csoportban Faddi Zsuzsa, a Mohácsi Zeneiskola növen­déke végzett az első helyen, míg a negyedik csoportban is­mét ketten kerültek az élre: Éhlich Gabriella mohácsi és Halla Judit, komlói zeneiskolai tanulók. gatóság (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.), eljuttatni. Öt hónapra elegendő készlet influenzagyógyszerekbnl Amit ma elültetünkmmm Ne csak a nevében legyen kertváros Van olyan fa, amit gyökerestől téptek ki... Zeneiskolások zongoraversenye

Next

/
Oldalképek
Tartalom