Dunántúli Napló, 1978. január (35. évfolyam, 1-31. szám)

1978-01-31 / 31. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXV. évfolyam, 31. szám 1978. január 31., kedd Ára: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Beruházások - fontossági sorrendben Rendszerbe vont termelés 2 millió hektáron Nagyobb követelményeket támasztanak a termelési rendszerekkel szemben ■ Továbbra is a legkorszerűbb technikát kapják ■ Ötnapos tanácskozás kezdődött Harkányban Szerelőasztalon az STM—300-as új stúdiómagnó a MECHLABOR pécsi gyárának elektromos szereldéjében. A Hámán Kató brigád tagjai már a moszkvai olimpiára megrendelt tipus szerelését vég­zik, sorozatgyártásban. Fotó: Kopjár Géza Jelentősen fejlődtek a magyar szakszervezetek nemzetközi kapcsolatai Ülést tartott a SZOT olnőkségo Határozat a szakszervezeti szervek beszámolóira! S zélsőséges véleményt hallottam az 1978-as beruházási esélyekről. Vállalati főmérnök emlegette szkeptikusan: nem is olyan rég, egyszer már ráfizettünk a drasztikus stopra. A fej­lesztési pénzekkel együtt a lendületet is elvette az intéz­kedés; ahelyett, hogy a ha­tékonyság növekedett volna - a készletek emelkedtek. Ha nem vigyázunk, 1978-ban is ide lyukadhatunk ki, s akkor nehéz lesz nagyobb sebes­ségre kapcsolni a vállalati gazdálkodás gépezetét. Csakugyan befagyaszthat­ja a gazdálikodást az 1977- esnél alig valamivel növekvő beruházási keret? A növeke­dés lendületének csillapítá­sa egyenlő lenne a folyamat lefékezésével? A kérdéseket érdemes megválaszolni. An­nál is inkább, mert a való­ban nem a legjobb emléke­zetű beruházási stophoz lé­nyegében nem hasonlítható az 1978-ban érvényes gya­korlat. Másrészt: szükséges is megvonni a különbséget, mert a reflexszerű azonosí­tás, az átgondolatlan ítélke­zés megtévesztő következte­tésekre vezet. Mert mit ír elő pontosan az 1978-as beruházási program, milyen összeg áll rendelke­zésre az esztendőben és fő­leg mire? A tervben ez olvasható: a a szocialista szektor 180—182 milliárd forintot fordíthat be­ruházásra — fejlesztésre. Ez — összehasonlítható áron — kétszázalékos volumencsök­kenést jelez. Viszont az álla­mi beruházások előirányzata 8 százalékkal nagyobb az 1977. évinél, ebből 10-14 százalékkal többet lehet fel­használni a nagyberuházá­sokra. És ez nagyon lénye­ges lehetőségre utal! Hiszen a terv ezzel elősegíti a le­maradások pótlását, a meg­kezdett és különböző készült­ségi fokon álló, nagy anyagi értéket lekötő építkezések befejezését. összesen tíz ilyen munkát zárunk le 1978- ban, míg csupán két nagy- beruházás kezdődhet el — az eredetileg elképzelt hét he­lyett. A vállalati beruházások kerete: 93-94 milliárd forint — ami valóban kisebb, mint az 1977-es. De vegyük figye­lembe: 1975-höz képest a tervidőszak három esztende­jét tekintve mintegy 24 szá­zalékkal emelkednek e be­ruházások. Külön figyelmet érdemel, hogy a gazdaságos exportot növelő — az ismert 45 rflilliárdos pályázat alapján folyó - fejlesztéseket nem érinti a visszafogás. Ezek A magyar küldöttség ország­járó kőrútjának befejeztével hétfőn délután plenáris ülés­sel folytatódott a mgasszintű magyar—vietnami gazdasági eszmecsere Hanoiban. Huszár István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, az Országos Tervhivatal elnöke — mint arról hírt ad­tunk — látogatást tett Ho Si Minh-városban is, ahol a vá­megvalósítására 1978-ban 12 milliárd forint áll rendelke­zésre. A számok az 1978-as fej­lesztési tevékenység csomó­pontjait határozzák meg. E vázlatos áttekintésből is ki­világlik, hogy a terv nem ál­talában a beruházásokat fogja vissza, differenciálás nélkül ítéli kényszerpihenőre. Sőt! Nyilvánvaló a szándék, hogy éppen a megkezdett munkálatok dinamikusabb teljesítését, aktiválását kell elősegíteni. A beruházásokra rendelkezésre álló pénzeket e célra csoportosítja a prog­ram, de határozottan szelek­tál is, fontossági, gazdasági sorrend szerint - a népgaz­daság érdekében. Ám tagadhatatlan: fékezi az újabb és új beruházások megkezdését, azt a szándé­kot, amely a felhalmozást kí­vánja tovább erőltetni. És ennél a szándéknál érdemes elidőzni, hiszen a túlfűtött, a népgazdasági erőforrásokat meghaladó bővítési láz ne­gatív hatásait itt érhetjük tetten. Az 1977-es tapaszta­latok ugyanis bebizonyítot­ták, hogy a felhalmozás — fogyasztás helyes arányait nem szabad átírni, megvál­toztatni. Huszár István, az országgyűlés december 15-i vitájában méltán hangoztat­ta, hogy a túlfűtött beruhá­zási tevékenység -életszínvo­nalpolitikánk céljait is veszé­lyeztetné - s ezt semmikép­pen sem engedhetjük meg. Ez a legfontosabb, de nem az egyedüli ok, amely a be­avatkozást sürgette. Hiszen az 1977-eshez hasonló beru­házási ütem rendkívüli fe­szültségeket válthatott volna ki az építési, szerelési tevé­kenységben, az anyagellá­tásban, a munkaerőfronton, a szállítási hálózatban. D e térjünk vissza az 1978-as tervhez, s várható hatásaihoz. Tény, nem lesz könnyű elna­polni, szelektálni a jó javas­latokat, esetenként a sürgős — például infrastruktúrális - fejlesztési elképzeléseket. Nem lesz könnyű a vállalatok dolga sem, hiszen számos el­képzelésüket át kell alakíta­ni az új helyzetben, esetleg végleg törölni a tervekből. Ám mást nem igen lehet tenni. A népgazdasági fo­lyamatok rendje, az egyenle­tes fejlődés feltételeinek biztosítása megköveteli a felhalmozás és fogyasztás arányainak stabilizálását. Ugyanakkor az óriásira duz­zadt befejezetlen állomány „munkára fogását''. ros vezetői tájékoztatták az időszerű problémákról. A ma­gyar küldöttség látogatást tett több ipari létesítményben. A hét végén Le Thanh Nghi-nek, a VKP KB PB tagjának, mi­niszterelnök-helyettesnek, a vietnami Állami Tervbizottság elnökének kíséretében a ma­gyar delegáció felkereste az északi országrész két jelentős ipari, gazdasági központját: Haiphongot és Hong Gait. Az utóbbi időben lehetett hallani olyan - nem hivatalos - hangokat, hogy megszüntetik a termelési rendszereket, mivel túl nagy számban szaporodtak el, munkájuk ugyanakkor egy bizonyos szinten megrekedt, stagnál. Ennek hivatalos cáfo­latát hallhattuk tegnap Har­kányban, a Dráva Hotelben megnyílt ötnapos BBR tanács­kozás megnyitásán. A hírből annyi igaz, mutatott rá előadásában dr. Sárközy Ferenc, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium osz­tályvezető helyettese, hogy a kukoricatermelési rendszerek­nél a hozamokat illetően van bizonyos megtorpanás annak ellenére, hogy évrőt évre ma is o legkorszerűbb fajtákat hasz­nálhatják. Lazulás figyelhető meg a partnereknél a technoló­giai fegyelem betartásában, mivel a rendszerközpontok sem kérik olyan következetesen szá­mon, mint eleinte. Ezért a jö­vőben sor kerülhet egyes rend­szerközpontok működési enge­délyének visszavonására azok­nál a gesztoroknál, amelyek tartósan nem tudják hozni a várt termelési paramétereket. Mindez nem jelenti azt, hogy a rendszerben folyó termelés visszaszorulna hazánkban, el­lenkezőleg. Míg tavaly 1,5 mil­lió hektáron termelték rendszer­ben a szántóföldi növényeket, addig az idén már 2 millió hek­táron folyik rendszer termelés és a szántóföldi növények teljes skáláját — beleértve a babot, lencsét és dohányt is — bevon­ják a rendszerekbe. A rendsze­rek bebizonyították, hogy az át­lagos 3-4 százalék helyett évi 15-20 százalékkal képesek a növényi hozamokat növelni. Úttörő szerepet töltenek be a mezőgazdaság iparszerű terme­lésének bevezetésében, a szak­mai ismeretek, a komplex tech­nológiák gyors elterjesztésében, a hazai agrárkutatás fejlődésé­nek meggyorsításában, és a most újjáéledő modern hazai mezőgépipar első sikereinek megteremtésében. A következő években a nép­gazdaság a rendszerekkel szemben fokozott követelményt támaszt, s ehhez továbbra is megkapnak minden támoga­tást. A területi fejlesztés he­lyett a területi hatékonyság nö­velése a fő feladat. Búzából az országos átlagtermelést 1980- ra 44 mázsában határozták meg, a termelési rendszerek­ben - vagyis a terület több, mint 60 százalékán — el kell érni a 47 mázsát. Kukoricából az 52 mázsás országos állag termeléssel szemben 60 mázsát kell produkálni a termelési rendszereknek, amelyek a ve­tésterület 50 százalékát fogják majd át. Mindehhez a mostani­A Babarci Búzatermelési Rendszer partnerei vettek részt a tegnapi harkányi tanácsko­záson, amelyet szakmai to­vábbképzés jelleggel rendezett meg a rendszerközpont, a Dom­bóvári Vetőmag Vállalat és a Budapesti Mérnök- és Vezető továbbképző Intézet, A BBR-nek Baranya-Somogy és Tolna me­gyében ma mór 101 partner­gazdasága van, amelyek több, mint 99 ezer hektáron termelik a rendszer technológiája szerint a búzát, a borsót, a maglucer­nát, s ettől az évtől kezdve a napraforgót és a kukoricát. A rendszer ötnapos továbbképző­jén a MÉM több osztályvezető­je tart előadást. A búza, a ku­korica, a lucerna legújabb faj­takutatási eredményeiről hazai és külföldi nemesítő intézetek - Martonvásár, Szarvas ÖKI, Sze­ged GKI, és az Újvidéki Kutató Intézet — vezetői, munkatársai adnak tájékoztatót. A magyar szakszervezetek nemzetközi kapcsolatai 1977- ben jelentős mértékben to­vábbfejlődtek, újabb kezdemé­nyezéseket tettek az egységtö­rekvések előmozdítására — ál­lapította meg hétfői ülésén a SZOT elnöksége. Lényegében kiépültek a kapcsolatok Euró­pa valamennyi szakszervezeté­vel, beleértve azokat is, ame­lyek a miénktől eltérő irány­zatokhoz tartoznak. Fokozták a fejlődő országok szakszerveze­teinek politikai, erkölcsi, anya­gi támogatását. Mélyült és erősödött az osztályharcos szakszervezetek összefogása. Növekedett a szocialista or­szágok szakszervezeteinek nemzetközi befolyása, s a Szakszervezeti Világszövet­séghez tartozó többi szakszer­vezettel együtt — az SZVSZ IX. kongresszusára készülve — fokozták a világszövetség munkájának megújítását szol­gáló tevékenységüket. hívta a figyelmet, hogy a ma­gyar szakszervezetek nemzet­közi munkájában még mindig sok a formális elem, a külső­ség, nem mindig hasznosítják a külföldi tapasztalatokat, nem kielégítő a munka terv- szerűsége. Egyes szakmai szak- szervezetek időnként erejüket meghaladó nemzetközi felada­tokat vállalnak. Ebből adódik az egyik fontos teendő: a kül­döttségek hatékonyabban használják fel az együttműkö­dés kiépítésére a különféle ta­lálkozókat, s tegyék tervszerűb­bé nemzetközi munkájukat. A magyar szakszervezetek­nek továbbra is alapvető cél­ja, hogy segítsék erősíteni a szakszervezeti világmozga­lomban kibontakozó pozitív tendenciákat. Azon a nemzet­közi munkásszolidaritás szelle­mében támogatják továbbra is azt a harcot, amelyet a mun­kások és szervezeteik szerte a világon a társadalmi hala­dásért, a szocializmusért, a bé­kéért, a dolgozók közvetlen létérdekeiért vívnak. A további napirendi pont során a SZOT elnöksége arról is határozott, hogy a különbö­ző szintű szakszervezeti szervek — alulról felfelé menő rend­szerben — ez év márciusától szeptember végéig terjedő időszakban tartják meg 1978. évi beszámolóikat. Ily módon a szakszervezeti bizalmiaktól a SZOT elnökségéig valamennyi szerv beszámol végzett munká­jú ról. Az olapszervezetekben az el­múlt egy év tapasztalatait, a felsőbb szervezetekben a szak- szervezeti kongresszus óta vég­zett munkát összegezik, s meg­határozzák a további felada­tokat, kidolgozzák a szakszer­vezeti demokrácia továbbfej­lesztésének módszereit. Ezután a szakszervezeti tiszt­ségviselők képzéséről, a tö­megpolitikai oktatásról és an­nak fejlesztéséről tárgyalt az elnökség. Az elnökség megvitatta a szakszervezetek és a SZOT 1978. évi költségvetését és a SZOT vezetőszerveinek idei el­ső félévi munkatervét is. — Rné — Az elnökség ugyanakkor fel­A VILLGÉP szövetkezet évente mintegy százezer háztartási gépet javít meg a lakosság részére. A képen: speciális műszerekkel javítják a BOSCH-rendszerű hűtőgépeket. Gregorics felvétele Matkó István Magyar-vietnami gazdasági tárgyalások

Next

/
Oldalképek
Tartalom