Dunántúli Napló, 1977. november (34. évfolyam, 301-329. szám)

1977-11-01 / 301. szám

Dunántúli napló 1977. november 1., kedd Szovjet könyvek kiállítása a tanár­képzőn — ,,Mindenben amit az em­ber alkotott és alkot, benne van a lelke. Tiszta, nemes lel­ke legteljesebben a tudomá­nyokban és a művészetekben él; legteljesebben, legvilágo­sabban a könyvekben szól." — idézte tegnap Gorkij szavait Antal Gyula, az MSZMP Pécs városi Bizottságának osztályve­zetője a szovjet könyv ünnepi hete alkalmából rendezett könyvkiállítás megnyitóján. A könyv a tudás, a hala­dás, az egyetemes kultúra, a népek közti barátság legfőbb közvetítője. A szovjet könyvki­adás világszerte híres arról, hogy olcsón, szép kivitelben juttatja el az ismereteket az emberek tömegeihez. A kiállí­tás, melynek a Pécsi Tanárkép­ző Főiskola adott otthont, s melyet a Pécsi Idegennyelvű Könyvesbolt dolgozói állítottak össze a NOSZF 60. évfordulója tiszteletére, alátámasztja az előbb elmondottakat. Mezőgazdasági szakkönyve­ket, politikai kiadványok, mű­szaki és orvosi könyvek, az if­júsági és szépirodalom klasz- szikus, valamint legújabb re­mekeit sorakoztatják fel. Szov­jet szerzők művei nemcsak oroszul, hanem angol, német, francia nyelvre lefordítva és természetesen külföldi írók könyvei, tanulmányai oroszul. Megjelent a régóta várt Há­ború és béke, Tolsztoj elbeszé­léseinek gyűjteménye, Puskin verseskötete, a XXV. kongresz- szus anyaga - egyes részletei spanyolul, angolul, németül, franciául is —, Brezsnyev eddigi életútját összefoglaló könyv -, hogy a 150-200 könyv közül néhányat felsoroljunk. A kiállítás november 5-ig te­kinthető meg a főiskola szak- szervezeti klubjában és a könyvek meg is vásárolhatók. Tudományos ülésszak a POTE-n Tudományos ülésszak kezdő­dött tegnap délután 3 órakor a Pécsi Orvostudományi Egye­tem központi épületében. Az év végéig bezárólag minden hét­főn 9-9 kiselőadás hangzik majd el az orvostudomány kü­lönböző témaköreiből. Az in­tézet dolgozói, a hallgatók és más érdeklődők előtt folyó előadások beszámolnak a POTE intézeteiben folyó kuta­tásokról és azok eredményeiről. Tegnap este a Doktor Sándor Művelődési Központ alagsorá­ban működő Spotszínházban mutatta be Labancz Borbála színművésznő Illyés Gyula mű­veiből összeállított estjét „Nem feledhetem soha, honnan jöt­tem” címmel. A Spotszínház, Baleset! Felújítják a Kilián utcai kulcsúdét Tegnap délelőtt ünnepélyes munkaértekezletet tartott o Baranya megyei Népi Ellenőr­zési Bizottság. A tanácskozá­son részt vett Kés László, az MSZMP Baranya megyei Bi­zottságának gazdaságpolitikai osztályvezetője. Dr. Szabó József, a megyei NEB elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Toller Lász­ló emlékezett meg a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulójáról. Ezután értékelték a népi ellenőrzési bizottságok ez évi munkáját és számba vették a soron le­vő feladatokat. Ezt követően a népi ellenőrzés területén vég­zett munka elismeréseként ju­talmakat, kitüntetéseket adtak át. A társadalmi munkatársak közül a népi ellenőrzés „Em- lékplakettjét” kapta meg: dr. Bácskai Frigyes, a Baranya megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat igazgatója, Darázsi Mátyás, a Cserkúti MEZŐGÉP Vállalat szigetvári gyáregysé­gének főkönyvelője, Horváth Sándor, a termelőszövetkeze­tek megyei szövetségének fő- munkatársa, Kiss József, a Sásdi Járási Hivatal műszaki osztályának vezetője, dr. Kocs- már Simon villányi körzeti or­vos, Matuz László, a Mohácsi ÁFÉSZ főkönyvelője és dr. Szabó Sándor, a . Magyar Nemzeti Bank megyei igazga­tóságának főrevizora. A me­gyei NEB 17 társadalmi mun­katársának tevékenysége elis­meréséül jutalomtárgyakat ad­tak át. A televízió rendkívüli adásai A Magyar Televízió a héten több rendkívüli adásban sugá­roz tudósítást, helyszíni beszá­molót a 60. évfordulóval kap­csolatos szovjetunióbeli ren­dezvényekről. November 2-án 7.55 órakor kapcsolják Moszkvát, ahonnan helyszíni közvetítésben számol­nak be a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfor­dulója alkalmából sorra kerülő ünnepi ülésről. A. közvetítés előre láthatólag 14.30-ig tart. A Tv-Híradó ezen a héten na­ponta rendszeresen foglalkozik az évfordulóhoz kapcsolódó hazai és külföldi események­kel, s november 2-án és 3-án különkiadást is sugároz az es­ti műsorban. A Hét november 6-i száma is az évfordulóval foglalkozik. Tegnaptól, október 31-től a város különböző gyermekintéz­ményeiben kaptak helyet azok a gyerekek, akiket eddig a pé­csi Kilián György utcai bölcső­débe vittek. Az 1935-ben épült — Pécs legelső bölcsődéjének, illetve gyermekmegőrzőjének számító — Kilián utcai intéz­ményt felújítják. A terveket rövid határidőn belül készítet­te az AGROBER. A rekonstruk­ciót — a Pécsi Építő és Tata­rozó Vállalat — tekintettel ar­ra, hogy bölcsődéről van szó — egy év alatt elvégzi. A Mecseki Ércbánya Vállalat dolgozói pe­dig már felajánlották, hogy a fűtőtestek védőburkolatait — melyek egyben játékpolcok is — társadalmi munkában elké­szítik. A felújítást november 8-án kezdi az Építő és Tataro­zó Vállalat és jövő év decem­berében adják át a korszerűsí­tett, 110 személyes gyermekin­tézményt. A Pécs városi Tanács egész­ségügyi osztálya az elmúlt hé­ten szülői értekezletet tartott a gyermekek elhelyezéséről. Mint elmondták, az eredeti elképze­léseiktől eltérően — más fon­tos várospolitikai okok miatt ­Stúdiómagnetofonok elismerése Pécsről a Szovjetunióba Gyorsított munka, társadalmi segítés nem kaphatták meg a Kilián utcai intézmény felújításának idejére az AGROBER volt iro­daépületét, amely kisebb át­alakításokkal bölcsődeként mű­ködött volna a rekonstrukció idején. Emiatt került sor arra, hogy azokat a gyermekeket, akiket októbertől felvettek a Kilián utcai bölcsődébe, no­vembertől másik intézmények­ben gondozzák. A gyermekek átirányításával egyidőben az I. kerületi Frankel Leó utcai bölcsődéből a III. ke­rületi, Hajnóczy utcai bölcső­débe helyezték át a hatnapos bölcsődét. így a Frankel Leó utcai intézményben húsz gyer­mek kapott helyet. A Lvov- Kertvárosban lakó szülők gyer­mekeit az itteni intézményekbe vették fel. Az épülő, harmadik Ivov-kertvárosi bölcsőde át­adásával enyhül majd a zsú­foltság. A városi tanács művelődés-' ügyi osztálya is segített meg oldani a gyermekek elhelyezés A Mechlabor Pécsi Gyára hatvannyolc stúdióberendezést indít útnak november 7-ig a Szovjetunióba. Olyan külde­mény ez, aminek eredetileg csak az év végére kellett vol­na elkészülni. A Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére ki­bontakozott munkaverseny se­gített időt nyerni és a rende­Termékbemutató A búzatermesztés helyzetéről, a fajtaválasztásról rendeztek ankétot a Pécsi Sütőipari Vál­lalat Engel János úti kenyér­gyárában. A szakembereket dr. Baracs József, a megyei ta­nács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának vezetője tájékoztatta az V. ötéves terv­ben eddig elért baranyai bú­zatermesztési eredményekről, részletesen kitért a fajták és a sütőipari termékek minőségé­nek összefüggéseire. A tegnap délután tartott szakmai tapasz­talatcserén tizenhat búzafaj­tából sütött kenyeret és zsem­lét mutattak be a résztvevők­nek, ahol minősítették a termé­keket. mely eddig amatőr és hivatá­sos művészek kamaraestjeinek adott otthont, a Pécsi Nemze­ti Színház stúdiójaként ezentúl a pécsi színészek előadóestjei­nek is pódiumot kíván nyújta­ni. lést korábban teljesíteni. A nagyértékű berendezéseket a rádiónál, televíziónál, színhá­zakban, művelődési házakban használják. A termelésnek kilencenhét százalékát exportálják. A Pé­csi Mechlabor legnagyobb külföldi piaca a Szovjetunió, a rendelések felét innen kap­ja. sét, ugyanis azokat a kicsiket, akik az idén betöltik a harma­dik életévüket — óvodákba vet­ték fel. Segített a gyermekek elhelyezésében a Baromfifel­dolgozó Vállalat: hét gyerme­ket vett át az üzemi óvodájá­ba. Bár az egészségügyi osztály igyekezett a lakóhelyhez és a munkahelyhez legközelebb eső gyermekintézménybe áthelyez­ni az apróságokat — a bölcső­dék telítettsége miatt — ez nem minden esetben sikerült, így a Kilián utcai intézmény felújításának időtartama alatt számítanak a szülők további megértésére. Tegnap Szederkényben Waszner Mátyás sombereki lakos, való­színűleg műszaki hiba miatt, az út melletti kikövezett árokba hajtott, majd egy betonhídnak ütközött. A falu lakói és az arra közlekedő autósok együttesen segítettek a bajbajutott vezetőn, akit súlyos sérüléssel szállítottak a mohácsi kórházba. A rend­őrség szakértők közreműködésével folytat vizsgálatot. Világtakarékossági nap Népi ellenőrök munkájának Gondoskodtak a gyerekek elhelyezésér&i Megemlékezés Mohácson Jutalom az újszülötteknek A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 60. évfordulója tiszteletére kiállítást nyitott tegnap központi irodaházá­nak kultúrtermében a Pécsi Kesztyűgyár párt- és szakszer­vezeti bizottsága, valamint MSZBT-tagcsoportja. A kiállí­táson válogatást adnak a forradalom és a Szovjetunió mai életét felvillantó képek­ből és dokumentumokból, be­mutatják a vállalat külkeres­kedelmének fejlődését és azt a diplomát, melyet a jó és pontos szállításokért a szovjet partnertől kaptak, bemutatnak szővjet népművészeti tárgya­kat, s a siklósi kesztyűgyár kapcsolatait illusztrálandó fo­tókat a drogobicsi varrodá­val. Mindezt nemcsak a gyá­riaknak, de minden érdeklő­dőnek, az iskolák és üzemek kollektíváinak szánva — a ki­állítás a mai naptól novem­ber 11-ig naponta 10-től 16 óráig mindenki előtt nyitva áll. A kesztyűgyáriak kiállítását Hódosi Mátyásné alapszerve­zeti párttitkár nyitotta meg, méltatva az évforduló jelen­tőségét, majd Frank Pálné tárgyjutalmakat adott át a Ki tud többet a Szovjetunió­ról? vetélkedő két győztes brigádjának: a Sport és a Béke szocialista brigádok kép­viselőinek. Tervteljesítés Tegnap befejezte éves tervét a Cserkúti Mezőgép Vállalat központi gyáregysége. Az élel­miszeripar számára tárolókat és feldolgozó berendezéseket gyártó üzem jóval a határidő előtt teljesítette jubileumi mun­kaverseny vállalását. Ma a szocialista brigádvezetők röp- gyűléseken számolnak be a ki­emelkedő eseményről. Több mint félszáz évvel ez­előtt a világ takarékpénztárai­nak milánói kongresszusán ha­tározták el, hogy október 31. a gondtalanabb életet biztosí­tó takarékosságot szolgálja. E hagyomány jegyében tegnap a Mohács és Vidéke Takarékszö­vetkezetnél került sor egy ün­nepi megemlékezésre. A Széchenyi téri általános is­kola úttörőinek verses, dalos műsora után Ambrus Lajos, a MÉSZÖV Baranya megyei el­nöke köszöntötte a jelenlevő­ket, köztük Patay Jánost, a SZÖVOSZ elnökhelyettesét, Mátrai Lajost, az MSZMP KB munkatársát, Szirmai Jenőt, az OTP vezérigazgatóját, dr. Dá- nyi Pált, a Baranya megyei Tanács elnökhelyettesét, De- vecseri Józsefet, a Mohács já­rás és Borsos Jánost, a Mo­hács városi Pártbizottság első titkárát, dr. Németh Elemért, a Mohács járás Tanácshivatal el­nökét, valamint Fischer Jánost, a Mohács városi Tanács elnö­két, a megye és a város pénz­intézeteinek, fogyasztási szö­vetkezeteinek képviselőit. Hengl János, a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet el­nöke méltatta a takarékossági világnap jelentőségét. Elmon­dotta, hogy hazánkban ma már a takarékosság nem a lét­bizonytalanságtól félő embe­rek kuporgatása, hanem a tervszerűen, folyamatosan nö­vekvő életszínvonal nyújtotta lehetőségek ésszerű kihaszná­lása. A 20 évvel ezelőtt meg­alakult takarékszövetkezetek is jelentős fejlődésen mentek át. Ma Baranya megyében 9 ta­karékszövetkezet 81 kirendelt­sége behálózza az egész me­gyét, a teljes betétállomány eléri a 670 millió forintot. Be­jelentette, hogy a szövetkeze­tek dolgozói december 30-ig teljesítették a NOSZF 60. évfor­dulója tiszteletére tett vállalá­sukat. Patay János, a SZÖVOSZ el­nökhelyettese hangsúlyozta az ésszerű takarékosság fontossá­gát, ami a pénzzel, az idővel, anyaggal, energiával való ta­karékosságot is magában fog­lalja. Kiemelte a takarékszö­vetkezetek létének jelentősé­gét azzal is, hogy az országos 100 milliárdos betétállomány­ból 12 százalékkal a takarék-- szövetkezetek vesznek részt. Az ünnepi megemlékezést követően Balatonyi Dezső, az OTP Baranya megyei igazga­tója átadta a világtakarékos­sági napon Mohácson első­ként született Fintor Béla szü­leinek az OTP ajándékát, a 2000 forintos betétkönyvet. Két­ezer forinttal ajándékozta meg a takarékszövetkezet a megye e napi első újszülöttjét, a hosszúhetényi szülők kislányát, Tallos Mónikát is. A Pécsett, a Leöwey Klára Gimnáziumban az OTP Bara­nya megyei igazgatóságának képviseletében dr. Horváth László igazgatóhelyettes és Su­gár Győző, a Szigeti úti fiók vezetője köszöntötte az iskola tanulóit, valamint tanárait, akik a takarékossági nevelő­munkában értek el kiváló ered­ményeket. A gimnázium a me­gyében első helyen áll az is­kolai takarékbélyeg-gyűjtésben és az ifjúsági takarékbetét mozgalomban. Sugár Győző 45 ifjúsági ta­karékbetét-megállapodást nyúj­tott át a diákoknak. Kesztyíígyári kiállítás Balatonyi Dezső, az OTP megyei igazgatója betétkönyvet ad át Fintor Jánosné Béla nevű gyermekének, aki 31-én 0.10-kor szü­letett a mohácsi kórház szülészeti osztályán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom