Dunántúli Napló, 1977. november (34. évfolyam, 301-329. szám)

1977-11-01 / 301. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXIV. évfolyam, 301. szám 1977. november 1., kedd Ára: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Ünnepi k november A szabadszállási Lenin Tsz 196 hektáron termeszt fűszerpaprikát. A tsz földjének je­lentős részén gépekkel takarítják be a termést. Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának vezetésével ma­gyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak szovjetunióbeli ünnepségein. Képünkön: Kádár János az in­dulás előtt. budapestiek fővárosszerte megkoszorúzzák a szovjet hő­si emlékműveket. Az ünnepet megelőzően a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél az I. kerület, a Gellért téri em­lékműnél és a hősi halált halt szovjet parlamenter, Osz- tyapenko kapitány szobránál a XI. kerület lakói, a társa­dalmi és tömegszervezetek, a fegyveres testületek, az üze­mek, gyárak, iskolák képvise­lői róják le kegyeletüket. Megemlékezések és koszorú­zások lesznek Kőbányán a Pataky István téri, Angyal­földön a Béke téri emlékmű­nél, Pestlőrincen Steinmetz kapitány szobránál és másutt. A nagy október jegyében zajlanak a kulturális élet eseményei is. November 3-án a Puskin moziban a szovjet film ünnepi hete kezdődik. A Műcsarnok ad otthont annak a képzőművészeti kiállításnak, amelynek anyagát az MSZBT országos pályázatára érkezett munkákból állították össze. Ugyanitt láthatják az érdek­lődők a TASZSZ fotókiállítást. A Történeti Múzeumban ,,A Nagy Októberi Szocialista For­radalom hatása az 1917— 18-as Budapesten” címmel nyílik tárlat. Budapestre érkezett Dusán CskrebSes Dusán Cskrebics, a Szerb Szocialista Köztár­saság Végrehajtó Tanácsá­nak elnöke Szekér Gyulá­nak, a Minisztertanács el­nökhelyettesének meghí­vására hétfőn Budapestre érkezett. Dusán Cskrebics kíséretében van Szlavoljub Raskovics, a Szerb Szocia­lista Köztársaság nemzet­gyűlése társadalmi-politi­kai tanácsának elnöke, Rade Csolics, a Szerb Szo­cialista Köztársaság kor­mányának tagja, a kül­ügyi bizottság elnöke, Bo- zsidar Monies, a Szerb Szocialista Köztársaság kormányának tagja. Vito- mir Gasparovics, a Jugo­szláv Szocialista Szövetsé­gi Köztársaság budapesti nagykövete a magyar fő­városban csatlakozott a küldöttséghez. Magyar párt­■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ és kormányküldöttség utazott a Szovjetunióba A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa és Minisztertanácsa meg­hívására Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára vezetésével vasárnap magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának szovjetunióbeli ünnepségein. A küldöttség tagjai Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, a Központi Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, aki ,a Szovjetunióban csatlakozik a küldöttséghez. Kádár Jánost útjára elkísérte felesége. »V Hétfőn délután megérkezett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség, amely Ká­dár János, az MSZMP KB el­ső titkára vezetésével a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának és Minisztertanácsá­nak meghívására részt vesz a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának szovjetunióbeli ünnepségein. A magyar párt- és kor­mányküldöttséget a szovjet fő­város magyar és szovjet zász­lókkal feldíszített kijevi pá­lyaudvarán Kirill Mazurov, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának első elnök- helyettese; Konsztantyin Ru- szakov, az SZKP KB titkára, Leonyid Szmirnov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökhelyettese, Ivan Pavlovszkij, közlekedési miniszter, Vla­gyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságának tagjai; Oleg Rahmanyin és Borisz Gosztyev, az SZKP KB póttagjai, a Központi Bizott­ság osztályvezető-helyettesei, valamint Gennagyij Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető-he­lyettese fogadta. A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magyar nagy- követség vezető diplomatái és a moszkvai magyar kolónia tagjai is. Kádár Jánost, fele­ségét és a magyar küldöttség tagjait magyar úttörők virág­csokrokkal köszöntötték. Méltó ünnepélyességgel November 5-én katonai iszteletadással felvonják az illami zászlót az Országház »lőtt a Kossuth Lajos téren, a dagyar Népköztársaság ném­eti lobogóját és a nemzetkö- i munkásmozgalom vörös ászlaját pedig a gellérthegyi elszabadulási Emlékmű előtt, lovember 6-án és 7-én dél­ien az állami zászlónál zenés irségváltás lesz. November 5-én délelőtt a lagyar Szocialista Munkás­árt Központi Bizottsága, a lagyar Népköztársaság Mi- isztertanácsa és a Hazafias lépfront Országos Tanácsa jszorúzási ünnepséget ren- ez a Szabadság téri szovjet 5si emlékműnél, ünnepi kül­Történelmi jelentőségéhez méltó ünnepélyességgel kö­szönti az idén november 7-ét, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját a főváros. A jubileum tiszteleté­re ünnepi díszbe öltözik Bu­dapest. Az utcákat és a köz­területeket fellobogózzák, a jelentősebb középületek, a fontosabb állami intézmények homlokzatát az évfordulót üd­vözlő feliratokkal, színes de­korációkkal, díszes transzpa­rensekkel ékesítik. Az esti vá­rosképet díszkivilágítással te- >zik ünnepélyessé: nagy fény­erejű i reflektorok világítják meg a főváros legszebb mű­emlékeit, a Duna-hidakat, a gellérthegyi Felszabadulási Emlékművet és a felvonulás­éri Lenin-szobrot. sőségek között koszorúzzák meg a Lenin-szobrot a felvo­nulási téren. Délben az Or­szágházban ünnepséget ren­deznek: a munkában élenjá­róknak, a közéletben kitűntek- nek nyújtanak át magas ál­lami kitüntetéseket. Este az Erkel Színházban díszelőadás lesz. A sok éves szép hagyományt még ünnepélyesebbé téve a Új gépjavító műhelyt adnak át ma, a szalántai termelőszövetke­zet Katalin-pusztai üzemegységében. A kétmillió forintos beru­házás korszerű berendezésekkel felszerelt létesítmény, rövidesen a szerelők rendelkezésére áll. Képünkön: az új műhely elektro­mos próbapadja. — Szokolai felv. — Oj létesítményekkel gazdagodik Baranya Utak. öuodük, lakások, kikötő, felyamszabölyazás Utak, óvodák, lakóépületek, gazdasági létesítmények sora készül el a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. év­fordulójára. Közel 600 kisgyer­meknek jutott Baranyában új óvodai hely. Komlón 8 millió forintért egy 75 személyes, Pé­csett három új óvodát vesznek birtokba a kicsinyek. A Bara­nya megyei Baromfifeldolgozó és Forgalmazó Közös Vállalat 12 millió forintért 150 gyer­meknek épített óvodát a Le- dinán. Merész kék színével, öt­letes tervezéssel méltán vívta ki az elismerést. Ha a ledi- nai lesz a „kék-ovi”, akkor a Ivov-kertvárosi biztosan a mar- garétás jelzőt kapja majd. A 10 millió forintos költséggel épült 150 helyes óvodát sötét­kék homlokzatburkoló csempé­vel fedték, és fehér virágmo­tívummal díszítették. Az óvoda udvarán hideg-melegvizes kis úszómedence, 30 méteres fu­tópálya és ugrógödör szolgál­ják a kicsik egészséges fejlő­dését. A Geisler Eta utcai óvoda a 900 000 forintért el­végzett teljes rekonstrukció után 210 hellyel enyhíti az óvo­dagondokat. Somogyhatvanban vegyes­bolt, büfé, presszó együttes készült el. A Szigetvári Járási Költségvetési üzem építette, az épület másfél millió forintba került. A korszerű, ízléses be­rendezéssel fölszerelt létesít­mény könnyíti a környék vá­sárlási gondjait, ezen kívül kulturális célokat is szolgál. November 7-re Pécsett újabb 120 család gondja oldódott meg, ennyi lakást adott át a Baranya megyei Építőipari Vál­lalat e hónap elején. A Baranya megyei Építőipa­ri Vállalat a Pécsváradi Tö- VÁLL-lal együtt elkészítette és átadta a Szigeti városrészben a 20 millió forintos AGROBER- központot és GELKA-szervizt. Az új szervizben a színes te­levíziókészülékek javítását is vállalják. A megye út- és vasútháló­zata is növekedett. A Közúti Építő Vállalat elkészítette a fekedi 4 kilométeres összekö- tőutat. Az új vasúti pálya szentlőrinc—bicsérdi szakaszán 23,9 kilométeren és a hetve- helyi új alagútban elkészült a vágányfektetés. Az új nyomvo­nalon az üzembe helyezés után 100 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd a vona­tok. A vízügyi igazgatóság a Dráva egyik legkritikusabb szakaszán 6 kilométer hosszú védőgótat adott át. Az új gát 4000 ember és 2638 hektár ér­tékes mezőgazdasági terület védelmét szolgálja. Kétújfalun vízmű épült, ami 441 fogyasztót lát el friss víz­zel. Az ipari beruházások közül legjelentősebb a Pécsváradi Építő Szövetkezet mozaiklapot gyártó üzemében felállított olasz Longinotti gépsor. Az üzem Baranya megye mozaik- lap-ellátottságát és a válasz­tékot bővíti majd. Mohácson két jelentős beru­házás készült el. Hatvanmillió forintos költséggel uszály-kikö­tő épült. A létesítmény 15 ezer tonna tárolótérrel rendelkezik. Az ország szójatermésének tá­rolását, tisztítását, szárítását és közúti, vasúti, vízi úton való szállítását biztosítja. A mohácsi agrokémiai köz­pont 35 millió forintba került. A műtrágyakorróziónak jól el­lenálló, fából készült tároló a környék műtrágyaigényét elé­gíti ki folyamatosan. A NOSZF 60. évfordulója tiszteletére kibontakozott széles körű munkaversenynek kézzel­fogható eredményei ezek a megyénket gazdagító új léte­sítmények.

Next

/
Oldalképek
Tartalom