Dunántúli Napló, 1977. október (34. évfolyam, 270-300. szám)

977-10-31 / 300. szám

Hétfőtől hétfőig Roncsautó az iskolaudvarban Az elmúlt héten, minden este, hazafelé tartva, meg­álltam a pécsi Alkotmány utcai iskola szomszédságá­ban lévő üres telek mellett, elnéztem, hogy a hulladék- gyűjtés eredményeként mi mindent hordtak egybe az iskola tanulói. Vas, papír, rongy mind magasabb ku­pacából egy-egy érdeke­sebb darab kandikált ki. Láttam rossz mosógépet, babakocsit, utcára lökött, rozsdás gázvezetékcsöve­ket. A hét végén igazi meg­lepetés ért: a halom tete­jén két rozsdás autó karos­szériája trónolt. ló zsák­mány volt, súlyuk biztosan jelentősen növeli a hulla­dékok mennyiségét. Megbecsülni a veszendő­be fnenő értékeket, gondo­lom ez az egyik tanulság, melyet a gyerekek a hulla­dékgyűjtés során szerezhet­nek maguknak. Az sem megvetendő, hogy amit egybehordtak, azért pénzt kapnak, ezt hasznos célok­ra lehet fordítani. Talán a nyári táborozás, vagy az iskolai klubszoba-fejlesztés költségeinek kiegészítésére. Mindezek éppen ma bír­hatnak a szokottnál na­gyobb jelentőséggel, ami­kor a világtakarékossági napot tartjuk. Hogy mi az értelme, célja ennek a napnak, azt a hírközlő szervek már eddig is bőven kommentálták, ismétlésük nem szükséges. Hadd utal­jak csak arra, hogy a ta­karékos megyék rangsorá­ban Baranya előkelő he­lyet foglal el, ami azt iga­zolja, hogy a takarékos­ságnak sok híve van ná­lunk. Jó és helyes, hogy ta­karékoskodjunk pénzünk­kel, jól fontoljuk meg, mi­re költjük, a nagyobb csa­ládi beruházásokra takaré­koskodjunk előre. De jó és helyes az is, ha nem csak a közvetlenül sajátunkéval takarékoskodunk, hanem mindazokkal az értékekkel is, melyek hazánk, népünk tulajdonát képezik. Erről is mind több szó esik napja­inkban. Ezért örültem, amikor az Alkotmány utcai általános iskola melletti grundon, a hulladékok tetején meglát­tam a két autóroncsot. Ürültem, hogy a gyerekek rájuk leltek, volt erejük odacipelni, jó pénzért el­adják majd a MÉH-nek, s amit érte kapnak, bizonyá­ra takarékosságuk egyik ré­szévé válik . . . Mitzki Ervin HtlSSJt €£19 litatl 0 röntgen­busz nekrológja Kairó, Moszkva, Alsószentmárton -Másfél millió felvétel ■Ilii lesz a Heten? Ez a hét Pécsett a színház- művészet jegyében zajlik le. Miután ma, október 31-én, hét­főn a Doktor Sándor Művelő­dési Házban megnyílik a Pécsi Nemzeti Színház Spotszínháza, 3-án, csütörtökön este Szofok- lész: Antigoné-ját láthatják a nézők. A nagymúltú, még dr. Németh Antal alapította Pécsi Irodalmi Színpad ezúttal Ba- gossy László rendezésében mu­tatja be a klasszikus görög tra­gédiát, újszerű felfogásban. Ze­nét is írtak hozzá: a zeneszer­ző Kircsi László. A díszleteket Pinczehelyi Sándor tervezte. Zenei munkatárs: Kertész At­tila. A hét talán legfontosabb színházi eseménye azonban az Illyés Gyula 75. születésnapja alkalmából bemutatott két mo­nodráma lesz, amelyet Nógrá­di Róbert Jászai-díjas rendez. A két monodráma összefoglaló címe: Csak az igazat. November 3-ón nyílik meg o Nő '77 című fotókiállítás. A rá­dióhallgatók november 6-án, vasárnap, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. év­fordulója alkalmából többek között Szvjatoszlav Richter pé­csi hangversenyét hallhatják felvételről. A televíziónézők pe­dig november 3-án, csütörtökön délután 16.45-kor Gorkij: Unal­mukban című novellája; alap­ján készült Naponta két vonat című drámát láthatják Pásztor Erzsébetnek, a Pécsi Nemzeti Színház tagjának főszereplésé­vel. Valahogy éppúgy van ő is mint az emberek. Újszülött ko rában - 1756-ban került ki az Ikarus szalagjáról - mindenk körbecsodálfa, megbeszélték kire hasonlít, aztán körbemu fogatták a világban. Különbö ző kiállításokon vett részt, Kai rotál Moszkváig, s amikor ala posan megnézték, unottan vál lat vontak. Vonatfüstös pálya udvarokon ácsorgott, a korom és a szénpor kikezdte hófehér Küllemét, koszos lett az isten­adta. Szülei ráuntak, valamit kezdeni kellett vele — odaadták hát Baranya megyének, szol­gáljon ott. Szolgált, húsz évig. Ez az idő egy autóbusz életében rendki vüli. Típusa Ikarus 602, a fia­talabb autószerelők nem is igen emlékeznek már erre. Ez lett volna a kisebb hiba, ha­nem az alkatrészek utánpótlá­sa volt e húsz esztendő alatt nehéz. Vezetője Zsák Lajos, azt hiszem, szerette ezt a megko­pott jószágot. Másképpen nem lehet megmagyarázni mindazt, amit érte, neki megtett.- Garázs? Most, az integrá­ció óta van, a Megyei Kórház ban. Addig nem volt, a Sere­gély udvarban állt a szabad ég alatt. Tudja, ott a Rákóczi úton, ahol a Seregély gumis volt va­lamikor. Az idők során teljesen körbeépült, nem volt víz sem, szerelési lehetőség sem, szer­vizre sehová sem vihettem, akárhol meghallották, hogy Ikarus 602-es, megszűnt minden kapacitás. Hát magam zsíroz­tam, szerelgettem, amíg lehe­tett. Alkatrész hozzá már a roncs­temetőkben sincs. Évekkel ez­előtt is Pesterzsébetről a bontó­ból hoztak a haverokkal hozzá­valót, meg hat,. . Zsák Lajos azelőtt a 22-es TEFU-nál dol­gozott, van ott egy-két régi ember. És a régi emberek min­dig el szoktak tenni ezt-azt. Va­lamire biztosan jó lesz. Röntgenbusz. így hívta a jó­nép. Ismerték húsz éve. Hétfőn kezdte meg a munkát, kitele­pült egy faluba, elvégezte a tüdőszürést, aztán odébbállt. Szolgálati ideje alatt másfél millió röntgenfelvételt készítet­tek benne. Háromszor megszűr­hette egész Baranya lakossá­gát. Személyzete négy fős volt, Zsák Lajossal együtt szolgált a buszon felesége,' Mariann, a főnökasszony, és még két asz- szisztens. — Az útkaparó Szajkón nem­rég rámszólt: mester, meddig csúfolkodik még ezzel a csot­rogánnyal? Mondtam neki, már nem sokáig. November kö­zepétől leáll. Nem vehet már részt a közúti forgalomban. Nincs szervokormánya, ki­koptak a fékjei, becso­rog az eső . Megöregedett a röntgenbusz. Nyugdíjba megy, húsz évi szolgálat után. öreg napjait még gondos szemek előtt, felújitott garázsban töl­tötte, aztán jöhet a kegyetlen hegesztőpisztoly. Szétszedik, lesz belőle ócskavas. A rönt­genkészülék még kitűnő, azt kimentik belőle. Ha a megyei egészségügyi vezetés róbólint, megkapja Mohács. Felújítva • még legalább húsz évig szol­gálhat. Helyette? Van másik, kitelepülős fajta, amit széjjel lehet szedni, minden nap ki­vinni a területre. Jó is, meg rossz is, lehet róla beszélni. Zsák Lajosnak még van egy éve a nyugdíjig. Kérdezem: nem tudták volna-e elintézni, hogy együtt menjenek, busz és vezetője?- Nagyon kivan már szegény — csóválja a fejét - ezzel már nem szabad közlekedni. így múlik el a világ dicsősé­ge. Kampis Kocsiátvételi sorszámok Trabant Limousine (Budapest) Trabant Limousine (Győr) Trabant Lim. Spéciül (Bp.) Trabant Lim. Spéciül (Győr) Trabant Limousine Hycomat Trabant Combi (Budapest) Trabant Combi (Győr) Wartburg Limousine Wartburg de Luxe Wartburg de Luxe, tolótetös Wartburg Limousine, tolütetös Wartburg Tourist Skoda 105 S (Budapest) Polski FIAT, 1500-as Polski FIAT, 126-os Zaporozsec Zsiguli Zsiguli Zsiguli Zsigul Zsiguli Zsiguli Dücia Moszkvics (Budapest) (Debrecen) Combi 1500-as 21 011 (Budapest) 21 011 (Debrecen) 2140 10 713 4 216 16 679 8 060 6 243 2 086 573 7 173 8 159 2 191 1 967 2 268 83 431 12 525 6 655 25 816 90 893 42 886 10 707 9 186 7 982 3 837 9 819 776 — Schiff András zongora­estje lesz ma, hétfőn Szek- szárdon az Országos Filhar­mónia rendezésében. A mű­sorban Bach: e-moll partita, Haydn: C-dúr szonáta és Cho­pin: 14 keringő című művét; adja elő a fiatal művész. — „Hétköznapi forradalmi- ság" címmel Tolna megyei fo­tó- és képzőművészeti pályá­zati kiállítás nyílik november 3-án, csütörtökön a Szekszár­di Művelődési Központban. — Illyés Gyula születésének 75. évfordulója alkalmából mű­soros irodalmi estet rendeznek november 2-án, szerdán Szek- szárdon, a Babits Mihály me­gyei művelődési központban sorra kerülő irodalmi esten ne­ves művészek lépnek fel. — Ipari tanműhely Dombó­váron. A napokban adják át a Dombóvári Vontatási Fő­nökség közel 8 millió forintért megépült ipari tanműhelyét. Az intézményben 60 tanuló sa­játíthatja el a Diesel-jármű és Diesel villamos szerelő szakmát. Az épület kivitele­zését a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat végezte. Pincebulí a Parrag-duloben Hívatlan vendégek buliztak ez év májusában a Parrag dűlői présházak egyikében. A gyanút­lanul érkező tulajdonos a he­lyiségbe lépve azonnal látta: a betörők borozgattak, s a moz­dítható tárgyakat is magukkal vitték az ingyen-szállásról. Rövidesen újabb bűncselek ményekrő! érkezett bejelentés: betörők garázdálkodtak a Fel söhegy dűlői hétvégi házban, a kozármisleny-újtelepi vegyes­boltban, s Pécsre vezettek a Balaton mentén elkövetett be­töréssorozatnál talált nyomok is. A tettesek: Szeifert Károly 22 éves, büntetett előéletű, foglal­kozás nélküli pécsi lakos és tár­sai hamarosan rendőrkézre ke­rültek. „Tetovált Szefi" január­ban töltötte le előző bünteté­sét. Szabadulása után nem vál­lalt munkát, bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn ma­gát. A már említett Parrag dű­lői présházba Szeifert együtt tört be cimborájával, Köntös Tetovált Szefi balatoni víkendje Szigorúan elítélték a betörőket Imre 29 éves foglalkozás nélküli pécsi lakossal. Ott töltötték az éjszakát, italozgattak, aztán reggel magukhoz vettek két üveg pálinkát, meg egy lég­pisztolyt. Másnap ismét vissza­tértek, ezúttal 2 őzbőrt és négy lepedőt pakoltak egy nylon­zsákba. A társasághoz tartozó Godó Mihály 28 éves hidasi la­kos is kedvet kapott egy kis ki­ruccanásra, legközelebb ő ment el Köntössel a présházba, — pb-gázpalackkal, valamint egy rokkával felpakolva távoztak, Május végén Szeifert Németh István 30 éves, büntetett elő­életű, foglalkozás nélküli pécsi lakossal a Felsőhegy dűlő egyik hétvégi házába tört be, majd ott is éjszakázott. Másnap Szei­fert és Godó a kozármisleny- újtelepi vegyesboltba tört be, eltulajdonítva a kasszában ta­lált 2000 forintot, 10 üveg ko­nyakot és pálinkát, valamint egy karton Super Nova zsilett­pengét. Tetovált Szefi balatoni vi- kendre vágyott, Némethtel együtt autóstoppal jutott el Balaton- boglárra. Egyetlen éjszaka több betörést is elkövettek a környé­ken. Az egyik üdülőből, kerék párt, egy csónakházból kajakot, o bogiári ÁFÉSZ-üzletből pa­lackozott röviditalokat, sajtot, csokoládét, húskonzervet vittek magukkal. A boltot szétdúlták, a helyszínen fogyasztottak az ott talált kalácsból, nápolyiból. Boglár után Lel le, majd A „Totózzon a totóra!' nyereménylistája A totó harmincadik születésnapja alkalmüből az OTP Baranya megyei Igazgatósügüval közösen egy héttel ezelőtt rejtvényt adtunk a Hétfői Du- nüntúli Napló olvasóinak. Olvasóink játékos kedvükben voltak, csaknem négyszáz szelvény érkezett be szer­kesztőségünkbe. A telitalálatos szel­vény így festett: 1, 1, x, 1, x, x, 2, 2, 2, x, x, x, 2 és a plusz 1-es 2. Tizenhárom találatot összesen öt fogadónak sikerült elérnie, valameny- . nyien a plusz 1-es sorban is helye­sen tippeltek. Közöttük sorsoltuk ki a főnyereményt — a Szokol rádiót. A sorsolásra az OTP Baranya me­gyei Igazgatósága székházában szom­baton délelőtt került sor. Ezen az OTP részéről megjelent Czibulka Márton igazgatóhelyettes és Tóth Jó­zsef hálózati osztályvezető. A sorsoláson a szerencse végül is a Honvéd Steinmetz SE labdarú­góinak kedvezett, a telitalálatos szelvényt nevükben Szász István küld­te be. Övéké a Szokol rádió. A to­vábbi négy telitalálatos sorsolás alapján ugyancsak ajándékot nyert. A fennmaradó ajándéktárgyakon és totószelvényeken a 10, a 11 és a 12 találatosok osztozkodtak meg, akik­nek szelvényeit szintén oetettük o szerencsekerékbe és sorsoltuk. Egy egy kávéőrlőt nyert: Petri Péter (Pécs, Rákóczi út 61.), Tarkó László- né (Pécs, Anikó u. 4.), és Gáspá; József (Pécs, Tolbuhin út 17.). Egy- egy kávéfőzőt nyert: Tarkó László (Pécs, Anikó u. 4.), Antal Kornélio (Magyarbóly, Ady E. u. 16.) és Pet­ri Péterné (Pécs, Rákóczi út 61.) - Tiz-tiz darab totószelvényt nyertek Tiborc Károlyné (Pécs, Körösi Cso­rna S. u. 14 B.), Szabó József (Ka posvár, Füredi u. 9.), Solti Dezső né (Pécs, Szigeti út 33.), Zakariá» György (Siklós, Árpád u. 8.), Zsinkó József (Pécs, Szalui A. u. 10/B.) és Papp János (Szekszárd, Herman u 33.). A pécsi nyertesek nyereményeiket: — személyi igazolvány felmutatása mellett — keddtől a pécsi, Színház téri totózóban vehetik át. A vidék nyerteseknek az ajándékot az OTP postán küldi meg. Valamennyi olvasónknak tovább? eredményes totózást I EE-05-07 Keszthely következett. Itt ismer­kedtek meg egy idős férfival, aki lakásán megvendégelte őket. Egy óvatlan pillanatban ..szétnéztek” és vendéglátójuk 3500 forintjával, meg egy ta­karékbetétkönyvvel távoztak. A pénzt elszórakozták, a betét­könyv szerencsére megkerült. A betörők ügyében a napok­ban hirdetett ítéletet a Pécsi Járásbíróság. Szeifert Károlyt 4 évi, szigorított börtönben letöl­tendő szabadságvesztésre és 8000 forint vagyonelkobzásra. Németh Istvánt 3 ev 10 hónap szigorított börtönre es 5000 fo­rint vagyonelkobzásra, Köntös Imrét 1 év 6 hónapi, Godó Mi­hályt pedig egy évi börtönre ítélte. Az ítélet nem jogerős. — Halálos gázolás. Tamási bel­területén szombaton este az úttestre lelépő Maczkó Lajosné 78 éves nyug­díjast személygépkocsijával elütötte Tolnai Endre tamási lakos, a Volán diszpécsere. Az idős asszonyt a men­tők súlyos sérülésekkel a pincehelyi kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. A baleset körülményei­nek tisztázására és a felelősség megállapítására a rendőrségi vizsgá­lat folyik. — Személyvonat elütötte a lovas­kocsit. — Vasárnap reggel, a sűrű ködben figyelmetlenül haladt át a síneken a kishenyei vasúti átjárónál lovaskocsijával Kanász György 70 éves kishenyei lakos, tsz-fogatos és a személyvonat elkapta a lovasko­csit. Kanász Györgyöt fejsérülésekkel a mentők a pincehelyi kórházba szállították. — Halálos vasúti gázolás. Szom­bat reggel Acs József 40 éves jákói lakos a Kutas és Jákó közötti sza­kaszon o Gyékényesről Budapestre tartó személyvonat elé vetette magát és a helyszínen meghalt. A baleset körülményeinek tisztázását a rendőr­ség megkezdte. — Kiállítás. Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban megnyílt Szekeres Emil festőművész kiállítása. A 23 festményt és 12 grafikát tartalmazó kollekciót novem­ber 30-ig tekinthetik meg az érdeklődők. — Jubileumi fotókiállítás nyí­lik november 1-én a paksi atomerőmű-építkezés új lakó­telepének munkás éttermében Ezen katonák által készített történelmi események felvéte­leit mutatják be egy hétig. — Megszépült az iskola Döbröközön a napokban fejez­ték be az általános iskola fel­újítását. Az épület rekonstruk­ciós munkái közel 1,6 millió forintba kerültek. Hangverseny: Kóródi András vezényletével a Pécsi F i I ha r monikus Zenekar este fél 8 órakor a Nemzeti Színházban Sosztakovics: I. gordonkaver­senyét és Csajkovszkij: IV. szimfóniáját adja elő ©«czaí Csaba gordonkaművész köz­reműködésével. Mozi: Park: Napsugár fiúk (f4, hnó, 8). Petőfi: A neretvoí csata (f4, 7). Kossuth: Napsu­gár fiúk (10, 12), Kísértet Lub- lón (f3, f5), Szondákon 8. (f7), Fekete tollú fehér madár (9),

Next

/
Oldalképek
Tartalom