Dunántúli Napló, 1977. október (34. évfolyam, 270-300. szám)

977-10-31 / 300. szám

)RA A NAGYVILÁGBAN A Pravda Spanyolországról Viktor Afanaszjev, a Pravda főszerkesztője a Spanyol Kom­munista Párt sajtóorgánuma, a Mundo Obrero fesztiválján való részvétel kapcsán lapjá­nak vasárnapi számában be­számolt a jelenlegi spanyol- országi politikai és gazdasági helyzetről. A fesztivál bebizonyította — Írja a főszerkesztő —, hogy a hosszú és dicső utat meg­tett Spanyol Kommunista Párt fellendülőben van, ereje, te- kintéje és befolyása szüntele­nül növekszik. Nagyon jó lenne, ha ezt az erőt teljes egészében a munkásosztály, a dolgozó spanyol nép javára sikerülne kiaknázni. A szerző a továbbiakbaji arról ír, hogy az ország sú­lyos gazdasági válságban szenved. Rendkívül deficites a kereskedelmi mérleg. Több, mint egymillióra tehető a munkanélküliek száma, ezek többsége fiatal. Még mindig egymillió spanyol kénytelen dolgozni idegenben. Az or­szágban legalább félmillió új lakásra lenne szükség. A gazdasági bajokból kive­zető utat — hangzik a cikk — a kormány az Európai Gazda­sági Közösséghez való csatla­kozásban látja. Az Andalúziái Szocialista Párt az EGK Minisz­teri Tanácsához intézett levelé­ben azonban arra figyelmeztet, hogy Spanyolország belépése a „kilencek” közé történelmi hi­ba lenne, mert csak tetézné az ország problémáit. Afanaszjev úgy véli, hogy ez valójában így is van: Spanyolországnak ne­héz lesz majd konkurrálnia a nála jóval erősebb partnerek­kel. A belső és a külső reakciós erők egyre jobban a NATO fe­lé taszítják az országot, s ez semmiképpen sem felel meg Spanyolország nemzeti érdekei­nek, az európai béke és az egyetemes béke érdekeinek. A fentiek alapján — állapít­ja meg a Pravda főszerkesztője — a spanyol gazdaság egyol­dalú nyugati orientációja nem hozhat és a jövőben sem hoz­hat könnyebbséget. A szov­jet—spanyol kapcsolatok bőví­tésének lehetőségeiről írva az SZKP központi sajtóorgánuma megállapítja, hogy azok egy ré­sze valóra vált: a gazdasági és más kapcsolatok — ha nem is gyorsan — de biztosan fej­lődnek. A további lehetősége­ket is ki kell aknázni, ehhez azonban kölcsönös erőfeszíté­sekre van szükség. Szélsőséges csoportok kövekkel és botokkal támadtak Indira Gandhira Súlyos összecsapásra kerüli sor vasárnap Madrasban az Indira Gandhi volt miniszterel­nök látogatása ellen tüntető szélsőséges csoportok és a ki­vezényelt rendőrök között. A Szamacsar indiai hírügynökség jelentése szerint a rendőrség gumibotokat és könnygázt ve­tett be a tömeg szétoszlatásá- ra. Az összecsapás során több személy, köztük mintegy 60 rendőr megsebesült. A rendőr­ség számos tüntetőt letartózta­tott. A volt kormányfő jelenleg az ország déli részén fekvő Tamil Nadu államban tesz körutazást. Szombaton Maduraiban ha­sonló incidensre került sor, amikor szélsőséges csoportok kövekkel és botokkal támadtak Indira Gandhira és kíséretére. A volt miniszterelnökasszony sértetlen maradt, de mintegy 40 híve megsebesült. Huszonnégy órás felhőszakadás zúdult flddisz Abebára Etiópia jelentős területein az egy hete tartó záporok veszé­lyes áradásokat okoztak. Mivel a több hónapos esős évszak már néhány hete véget ért, így a mostani természeti jelenség teljesen váratlanul érte a la­kosságot. A kelet-afrikai ország északi és déli tartományaiból súlyos anyagi károkról érkeztek hírek. Sajtójelentések szerint egy negyed évszázada nem volt e vidéken példa ilyen meteoro­lógiai rendellenességre. Szerdáról csütörtökre 24 órán át szünet nélkül zúdult az eső a fővárosra, Addisz Abebára. Ez alatt 47,5 milliméter csapa­dék hullott le. Ez több mint az egy hatoda a legcsapadéko­sabb hónap, augusztus sok évi átlagának. Etióp meteorológusok egy tropikus ciklon kihatásaival magyarázzák a felhőszakadá­sokat. A ciklon az Indiai-óceán térségében támadt fel, de hir­telen fordulatot vett Afrika „keleti szarva” felé. + AMSTERDAM: Továbbra sincs hír a három nappal ez­előtt elrabolt holland millio­mos, Maurits Caransa sorsá­ról. A rendőrség közlése sze­rifit a nyomozást továbbra is rendkívüli módon nehezíti a számos névtelen telefonhívás. Az elrabolt milliomos család­jának szóvivője szombaton arra szólította tel a rendőr­séget, hogy az üggyel kap­csolatosan egyelőre ne közöl­jön semmit a sajtó előtt. + PÁRIZS: Raymond Barre francia miniszterelnök szomba­ton a késő esti órákban visz- szaérkezett Párizsba. A repü­lőtéri fogadtatásnál jelen vol­tak kabinetirodájának tagjai, valamint Varga Perke József, hazánk ideiglenes párizsi ügy­vivője. Repülőgép­rablás Az ADN singapore-i jelentése szerint a Vietnami Szocialista Köztársaság egyik belföldi já­raton közlekedő repülőgépét, harminc utassal a fedélzetén négy bűnöző szombaton erő­szakkal eltérítette. Singapore- ból származó jelentések szerint a géprablók a személyzet két tagját meggyilkolták, egy har­madikat pedig súlyosan megse­besítették. A géprablók azt kö­vetően, hogy a repülő egy Singapore melletti katonai re­pülőtéren leszállt, megadták magúkat. A singapore-i hatósá­gok őrizetbe vették őket. Singapore-ban hivatalosan bejelentették, hogy az esetet haladéktalanul kivizsgálják és az ügyben a nemzetközi jognak megfelelően fognak eljárni. Hírügynökségi jelentések sze­rint a gép vasárnap visszare­pült Vietnamba. •f BELGRAD: B. Mikulics, a IKSZ Központi Bizottságának elnökségi tagja sajtóértekezle­ten újságírók kérdésére vála­szolva határozottan cáfolta azt az állítást, hogy Tito elnök fe­leségét, lovanka Brozt egy különleges vizsgáló bizottság állítólag kihallgatásnak vetné alá. A cáfolatra az szolgálta­tott okot, hogy a közelmúlt­ban nyugatT hírügynökségek olyan híreket terjesztettek, mi­szerint lovanka Brozt „nacio­nalista tevékenység miatt" ül­dözik és „gyakorlatilag házi őrizetben tartják". Mikulics ki­jelentette, hogy ezek a hírek „légből kapottak és rosszin- dulatúak". ■f- TEHERÁN: Eddig ismeret­len okból robbanás történt, majd tűz ütött ki vasárnap reggel az iráni Abadan kő­olajfinomítójában, amely na­pi 600 ezer barreles teljesít­ményével egyike a világ leg­nagyobb ilyen jellegű üzemé­nek. A szerencsétlenség követ­keztében két ember életét vesztette, tizenegyen megsé­rültek. A lepárlóüzemben be­következett robbanás okozta károkat még nem tudják fel­mérni. * SAN SEBASTIAN: Több mint 50 ezer ember -tüntetett szombaton a sponyolországi San Sebastianban a növek­vő megélhetési költségek és a munkanélküliség ellen. A fel­vonulók követelték a munkál­tatóktól az elbocsátott dolgo­zók visszavételét. A békés tün­tetés végén a résztvevők el­énekelték az Esukoguradiak-ot, a baszk nemzeti himnuszt és az Internacionalét, majd min­den incidens nélkül szétosz­lottak. + BARCELONA: Nyolc órá­val a szombaton este kitört barcelonai börtönlázadás után ismét a hatóságok vették át az ellenőrzést a bünelőintézet- ben, azt követően, hogy — gumilövedékek, viziágyúk és könnygázbombák bevetésével — a rendőrségnek sikerült cel­láikba visszaszorítani az el­ítélteket. Az összecsapás so­rán négy bebörtönzött és két rendőr súlyosan megsérült, kórházba kelleti szállítani őket. A lázadással a köztör­vényes elitéltek sérelmezett helyzetükre kívánták lelhivni a közvélemény ügyeimét. ♦ VATIKÁN VÁROS: Vati- kánvárosban vasárnap befe­jezte munkáját az V. püspöki szinódus. Szúnyog okozza a „rejtélyes betegséget” Orvosi vizsgálatok szerint szúnyogok terjesztik azt a „rej­télyes betegséget" amely né­hány hete lépett föl Egyiptom­ban a Szuezi-csatorna középső szakaszán, Izmailiában és kör­nyékén. A betegség magas láz­zal és a vérnyomás gyors in­gadozásával jár együtt. Labo­ratóriumi vizsgálatok megálla­pították, hogy a betegséget ter­jesztő kórokozó hasonlatos ah­hoz, amely az úgynevezett tró­pusi náthalázat váltja ki. A kórokozók szúnyogcsípés útján jutnak az emberi szervezetbe. Az egyiptomi kormány a hét végére nagyarányú repülőgé­pes szúnyogirtást rendelt el a Szuezi-csatorna övezetében a betegség terjedésének megaka­dályozása érdekében. • T úszók a bankban Az egyik torontói bankban több mint 20 túszt tart fogva egy fegyveres férfi, aki szomba­ton a késő esti órákban társá­val együtt sikertelen betörést próbált végrehajtani egy köze­li üzletben. A rendőrség közlé­se szerint a merénylő azzal fe­nyegetőzik, hogy megöli a tú­szokat, ha a hatóságok nem engedélyezik a szabad távozást számára és partnere számára is, akit a sikertelen betörés so­rán letartóztattak. Vállalat, Pécs, Megyeri út 64., azonnali belépéssel műszaki Ügyintézőt vesz fel mg. üzemmérnöki vagy gépésztechnikusi képesítéssel. Jelentkezés a munkaügyön. KORSZERŰ, ÚJ GYÁRUNK LÉGKONDICIONÁLT MŰHELYCSARNOKÁBA felveszünk 14 évtől női dolgozókat gépi varrásra Foglalkoztatás két műszakban. Szállással, bérezéssel és felvétellel kapcsolatban érdeklődni lehet: Kesztyűgyár 2. sz. Gyára, Pécs, Vadász u. 83., munkaügy A naprendszer rabjai vagyunk Az űrhajózási tárgyú sci-fi regények (novellák és filmek) legtöbbje — tisztelet a kivé­telnek - tévútra vezeti az űr­hajózás kedvelőit. (Mint pél­dául a Majmok Bolygója cí­mű könyv, amelynek utasai- könnyedén eljutnak egy 300 fényév távolságú csilla­gig.) A regényhősök irreális, csillagközi vándorútokra in­dulnak, s homály fedi, mi mozgatja titokzatos űrhajóik hajtóműveit. Mi hát az igaz­ság? Lesz-e interszlelláris űr­hajó, elérhetjük-e (valaha is) a csillagokat? A mai leggyorsabb rakéta — ha sebességét végig meg­tartaná, akkor 80-90 ezer év múltán eljutna a legközeleb­bi csillag birodalmába. Em­ber számára ez járhatatlan út, ezért a továbbiakban a fény sebességével „utazunk". A másodpercenkénti 300 ezer kilométeres fénysebes­séggel a Hold elérése csu­pán 1,3 másodpercig tarta­na, a Venus utazás 140 má­sodpercet igényelne, a Plú­tót 5 és fél „fényára” alatt elérnénk. S itt következik az első „nagy ugrás”. A legkö­zelebbi csillag, a Proxima Centauri távolsága már 4,25 fényév. Bolygórendszerünk határa és a legközelebbi csillag távolsága tehát úgy aránylik egymáshoz, mint az 5 és fél óra a 4,25 évhez! A második nagy ugrás, ha csillagrendszerünknek, a Ga­laxisnak a központi vidékére utaznánk: ez fénysebesség­gel is kereken 30 000 évig tartana! Az előbbi felsorolás tanúl- sága: még a legközelebbi csillag is olyan messze van, hogy odautazni, csak a fényt megközelítő sebességű űrha­jóval lenne érdemes. Most jön a főkérdés: épíl- hetünk-e ilyen gyorsjáratú űr­hajót? A válasz sajnos kiáb­rándító. íme néhány számsze­rű (kiszámított) adat. A fény- sebesség 82 százalékának el­éréséhez olyan űrhajót kelle­ne építeni (kémiai hajtó­anyagok esetén), amelynek a kezdeti — induló - tömege tíz az ötvenezredikenszer (az egyes után még ötven nulla!) lenne nagyobb, mint a fel­gyorsított hasznos teher. Ha a világegyetem ismert összes anyaga csupa petróleum és cseppfolyós oxigén lenne, az is kevés volna az egyszeri gyorsításhoz. Úgy tűnik, mintha az em­beriség a bolygórendszer örökös foglya maradna. So­hasem tudunk kitörni a Nap­rendszerből? Leírjuk az egyetlen lehetséges elméleti megoldást, ez azonban (ta­lán évezredekig) messze túl van a megvalósíthatóság ha­tárán. A sokszor emlegetett fotonrakétáról van szó, amelynek hajtóművéből fény- részecskék, fotonok áramla­nak hátrafelé. Ezt a képzelet­beli rakétát azonban nem le­het akármivel mozgatni. A fotonrakéta üzemanya­gának 50 százaléka bármi lehet, akár víz, petróleum vagy homok, esetleg ócska­vas. Az üzemanyag másik fe­le azonban antianyag! A mi világunkat alkotó anyagot normális anyagnak nevezzük, e< nek atomfizikai tükörképe az antianyag. Az antianyag protonja negatív, elektronja pozitív töltésű, vagyis min­den ellenkező előjelű, mint a mi világunkban. Az anti­anyag „kifelé" teljesen sem­leges, a világon semmi sem különbözteti meg a közönsé­ges anyagtól. Ám ha a két­féle anyag találkozik, elkép­zelhetetlen robbanással su­gárzássá alakulnak, még pe­dig teljesen salakmentesen, hiszen az elemi töltések 1—1 arányban kioltják egymást. Az antianyagos fotonrakéto 100 százalékos hatásfokú lenne. Most már csak az a kér­dés, hogyan lehetne anti- anyagot előállítani — nagy­üzemi módon. Atomfizikai laboratóriumban bármikor előállíthatnak antihidrogént, de ezt nem lehet makroszko­pikus méretekben összegyűj­teni, éppen mert a környezet — a mi világunk — közönsé­ges anyagból van. És ha ez sikerülne is, hogyan lehetne ezt egy űrhajóba vinni és tá­rolni és adagolni? Hogyan lehetne a kétféle anyag szét- olvadásakor a keletkező rop- *pant erejű sugárzást mindig egyirányba terelni s hogyan kellene a több milliárd fokos hőmérséklettől megmenteni az űrhajót? Ezekre a kérdé­sekre senki sem tud válaszol­ni, hiszen még a kérdések megfogalmazása is pontat­lan. Ez nem csoda, mert mindez túl van a lehetséges határán. Cs. K. A Mohácsi Farostlemezgyár azonnali belépéssel FELVESZ: • egyetemet végzett és gyakorlattal rendelkező 1 iparszakos közgazdászt, valamint # 1 középiskolai végzettséggel és gyakorlattal rendelkező raktárost. Fizetés kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: a vállalat személyzeti osztályán. Cim: Mohácsi Farostlemezgyár, 7701 Mohács, Budapesti országút, Pf.: 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom