Dunántúli Napló, 1977. szeptember (34. évfolyam, 240-269. szám)

1977-09-03 / 242. szám

Játsszunk:! Mottó: Grötzer József, SICC (szórakoztató időtöltések, cse­les csalafintaságok) című könyvének bevezetőjéből — melyet Karinthy Frigyes irt: Játsszunk! cim alatt — idé­zünk. A kultúra története azt mu­tatja — folytatás a rejtvény vízszintes 1., függőleges 26. és vízszintes 22. számú soraiban. VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. (Zárt betűk: A, B. M.) 13. A cselgáncs pontozási egysége. 14. Ellenállása csökken. 15. Értelmi ké­pessege. 16. Büntető törvénykönyv ismert rövidítése. 17. Legfőbb pénz­intézetünk névbetüi. 18. A páránál sűrűbb képződmény. 20. Levegő köz­ismert idegen szóval. 21. Idegen ket­tős magánhangzó. 22. Az idézet harmadik része. (Zárt betűk: K, E.) 23. Soha németül. 25. Mássalhangzó fordítva, kiejtve. 26. Abból az idő­ből való. 28. Bizmut vegyjele. 30. Eldob, elhajít. 32. Vigad, szórakozik. 33. Régi római ruha. 35. Ebben az irányban. 37. Kétszer szintén. 38. Tengerünk! 40. Igekötö. 41. Távollé- tében rosszat mond valakiről. 43. Sértetlen. 45. Felhörpintem. 46. Könnyed kis beszélgetés fele. 48. . . . print, sokszorosító eljárás. 50. Maga alá helyez. 51. Közterületen. 52. Görög ábécé egyik betűje, ki­ejtve. 54. Gála egynemű betűi. 55. Jókai regényhős (Iván). 56. Spanyol és olasz gépkocsik jelzése. 57. Mint a függőleges 53. számú sor. 60 Ellentétes kötőszó. 61. Az egyik leg régibb magyar labdarúgó csapat 63. . . . evir, szép metszésű betű fajta. 65. Figyelmeztet. 66. IBZ. 67 Az E-hang félhanggal felemelve. 69 Ugye, dolga. 71. Határozószó. FÜGGŐLEGES: 1. Tévedés. 2. Lát szerész. 3. ... art, törpe verseny autó. 4. Kettős mássalhangzóé, for ditva. 5. Zala megyei község. 6 NB! 7, Az egri csillagok írójának névbetüi. 8. Régi címzési rövidítés. 9. ,,A kőszívű ember fiai"-nak egyi­ke. 10. A házba! 11. A Halotti be­széd ismert szava. 12. 1848—49-es forradalom és szabadságharc egyik vezéralakja (Bertalan). 17. Merít. 19. Német névelőd 22. Sajó betűi (—'). 24. Idegen női név. 26. Az idézet második része. (Zárt betűk: T, S, T, M.) 27. Világhírű szovjet kalapácsvctö. 29. Azonosít. 31. Né­mán ver. 33. Szervezeti egységet alkotja. 34. Valaminek parányi része (-+-’). 36. Helyrerakni. 38. Bejegyez. 39. Fél olló. 41. Személyes névmás. 42. A vízszintes 46. számú sor másik fele. 44. Valóságos, tényleges. 45. Becézett női név. 46. El . . ., jutott neki hely. 47. Oké, magyarul. 49. Mássalhangzó kiejtve. 51. Cseleke­det. 53. Világos angol sör. 55. A két világháború között csehszlovák politikus volt. 58. A zsebrádiók fon­tos kelléke. 59. Azonos morse jelek. 62. Sok betűi! 64. Zsemlye része. 66. IZR. 68. Zala egynemű betűi. 70. Rege része. 71. Azonos magán­hangzók. Beküldendő: a vízszintes füg­gőleges 26., vízszintes 22. számú sorok megfejtése, legkésőbb szep­tember 12-én (hétfő) déli 12 óráig beérkezöleg, LEVELEZŐLAPON 7601 Pf: 134. Dunántúli Napló szerkesztő­sége, Pécs, Hunyadi J. út 11. címre. Az augusztus 20-i lapban közölt rejtvény: „Az alkotmány, 6 nép, mü­ved java, te vagy a birtok és a bir­tokos, a szabad paraszt, munkás, katona." Könyvjutalmat nyertek: Dékány Jolán 7629 Pécs, Frankel Leó u. 20., Murcsik Márton 7632 Pécs, Zsuzsan­na u. 11., Panni Lászlóné 7625 Pécs, Dimitrov u. 9/a., Rónay Ildikó 9400 Sopron, Lenkey u. 6., id. Szendrő Sándor 7768 Vókány, Jókai tér 3. A könyveket postán küldjük el. /AH _ M rn BiiniDC ) hizlaló kistermelők! 1978-ban a 100 és 125 kg közötti szerződéses hús- és húsjellegű sertésekért 27,50 Ft-os alapárat fizetnek AZ ÁLLATFORGALMI ÉS HÚSIPARI VÁLLALATOK, illetve a helyi megbízottak. 0 A 100—125 kg közötti hús- és húsjellegű hízott sertések után — a több éves szerződéses felár- ral és a mennyiségi felárral együtt — 28,50—29,50 Ft-os kilogrammonkénti eladási ár is elérhető. Már most kösse meg a több évre szóló sertéshizlalási szerződést az Állatforgalmi és Húsipari Vállalatokkal, illetve azok megbízottjaival! • ÁLLATFORGALMI ÉS HÚSIPARI TRÖSZT Köszöntjük bányász vásárlóinkat! KÖZÉRDEKŰ BEIRATÁS balettre és gimnaszti­kára négyéves kortól, szeptember 8-ig. Minden délután 17—19 óráig, Széchenyi tér 2. I. em. 3. Tanárnő: Stefán Irén. AZ ORSZÁGOS Filharmónia közli, hogy KISTÉTÉNYI MELINDA orgona­estjét szeptember 12-én tartja a Székesegyházban. Közreműködik a PÉCSI PALESTRINA kórus, vezényel: A bányásznap alkalmával O A MECSEK ÁRUHÁZ O A SZLIVEN ÁRUHÁZ O A KERTVÁROSI KISÁRUHÁZ valamint a pécsi—komlói— mohácsi—siklósi—szászvári szakboltjaink minden dolgozója tisztelettel köszönti ÉS GAZDAG ÁRUVÁLASZTÉKKAL VÁRJA A bányászdolgozókat Hergenrőder Miklós, válthatók! Jegyek még AZ IFJÚSÁGI HAZBAN szeptember 5-én szabás-varrás tanfolyam indul kezdők és haladók részére. A tan­folyam 12 hetes. A heti 2 órás tan­folyam díja: 150 Ft. Jelentkezés: az Ifjúsági Ház irodájában 9—16 óra között. A Péc^i Vízmű értesíti a város la­kosságát, hogy látogatottság hiá­nyában a Balokány-fürdőt és a Nagy Lajos uszodát szeptember 5-én be­zárja. A Hullámfürdő továbbra is üzemei, naponta 8—17.30 óráig. ÁRAMSZÜNET LESZ szeptember 16-ig munkanapokon 7 órától 16 óráig Vince, Gáspár, Dimitrov, Fel- sőhavi és Ágota u. által határolt területen. Áramszünet lesz szeptem­ber 3-tól 9-ig, munkanapokon 8 órától 15 óráig a szabolcsi szőlő­hegy területén. A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLÁN szeptember 19-én felvé­teli vizsgára előkészítő tanfolyam in­dul matematika, fizika és rajz tár­gyakból. A tanfolyam május hó kö­zepéig tart, s hetenként két dél­után 4—4 órás foglalkozások kere­tében előkészít o műszaki felsőok­tatási intézmények felvételi vizs­gáira. A 650,— Ft részvételi dijat a jelentkezés előtt kell befizetni, s er­ről szóló postai feladóvevényt je­lentkezéskor be kell mutatni. A je­lentkezéshez szükséges továbbá az érettségi bizonyítvány (oklevél) be­mutatása és a munkahely hozzájá­rulása is. Jelentkezési űrlapot és postai befizetési lapot a főiskola főigazgatói hivatalában lehet igé­nyelni (Boszorkány út 2. I. emelet 112. szoba, telefon 13-277/43-as mel­lék). Jelentkezési határidő: szep­tember 15. PÉCSETT megrendezendő bentla­kásos építőipari nehézgépkezelői tanfolyamra keresünk felvételre 18- 45. év közötti, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező férfi dolgo­zókat. A felvételnél előnyben része­sülnek: a vasipari szakmunkás ké­pesítéssel vagy könnyügépkezelői vég­zettséggel, gyakorlattal rendelkezők. A részletek megbeszélése végett jelentkezés a Pécsi Közúti Építő Vál­lalat gépészeti osztályán, Pécs, Fel- szabadulás u. 16. szám alatt. LAKAS-INGATLAN Szentlörincen sürgő­sen, áron alul eladó 3 szoba, komfortos csa­ládi ház, gazdasági épülettel. Szent István u. 14. sz. Két szoba, összkomfor­tos lakást vennék. Ko­dály utca környékén, emeletig. „Nagyobb cserelakás van” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Közép-Daindol 25 szám alatt 400 n-öl — fele szőlő, fele gyümölcsös — eladó. Aszfaltos út, víz, villany, sűrű autó- buszjárat van. Részlet- fizetés lehetséges. Ér­deklődni vasárnap, helyszínen. Telefon 18-427. Eladó kétszer egyszoba- konyhós házrész. Egy szoba, konyha beköl­tözhető. Megtekinthető 15 óra után. Felső- vámház u. 19. lilmann Jánosné. 228 n-öl területen hét­végi házzal. pince, présház, 6 éves lugas­szőlő, nagypostavölgyi bolttal szemben, beteg­ség miatt eladó, sür­gősen! Érdeklődni: szombat, vasárnap a helyszínen egész nap. Belvárosban két csa­ládnak alkalmas, szép családi ház üzemnek, iparosnak, ipari célra alkalmas nagy helyisé­gekkel beköltözhetően eladó. Kossuth utca végénél. Orsolya u. 31. Eladó víkendházzal 395 négyszögöl telek, amely új lugasszőlőből, gyü­mölcsösből és kertből áll. Orög, Templom-köz, Mágocs. Mohácson levő 3 szo­ba, összkomfortos szö­vetkezeti lakásomat el­cserélném kertes csalá­di házért vagy lakásért. Minden megoldás érde­kel Pécsett vagy kör­nyékén. „Megegye­zünk" jeligére a Mo­hácsi Napló szerkesztő­ségébe. Házhely, építési enge­déllyel, buszmegállónál. Bor utcában eladó. — Érdeklődni: Bolgár Néphadsereg u. 20. Csialádi ház 12 éves, 3 szobás, komfortos, kert­tel, garázzsal eladó. Pécs, Kertváros, Bo­gár u. 29. Szoba-konyhás házrész kis kerttel — némi ta­tarozást igénylő — el­adó. Ugyanitt garázs kiadó. „Gyárváros" jeligére a Sa I la i utcai hirdetőbe. Eladó 370 négyszögöl szőlő-gyümölcsös, ter­méssel, berendezéssel. Nagypostavölgy 62. — Kiss Istvánné. Szalántán kertes csalá­di ház eladó. Hunyadi u. 4. Dailos. Rácvárosi templom kö­zelében, szép fekvésű szőlő gyümölcsfákkal, présházzal eladó. Rác­város 38. Kaposvár, Szigetvári u. 125. sz. alatt nagyobb családi ház beköltöz­hetően eladó. HALÁLOZÁS Fájdalommal tudatom, hogy fér­jem, CS. KOVÁCS JÓZSEF nyugdíjas, Geisler E. u. 3. sz. alatti lakos, 74. életévében elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása f. hó 6- án, kedden 11 órakor lesz a köz­ponti temetőben. Gyászoló özvegye. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, GÁSPÁR JANOSNÉ Juhász Rozália, 1977. szeptember 1-én, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 6-án, fél 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal, megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett nagybácsink és kedves rokonunk, DR. BOKRÉTÁS ANDRAS a TBC Gond. Intézet nyugállományú főorvosa, egyetemi tanár, tüdöszakorvos 1977. aug. 27-én, 78 éves korában csendesen elhunyt. Drága halottun­kat 1977. szeptember 7-én, szerdán 3 órakor kisérjük utolsó útjára a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesapám, apósom, nagyapánk és kedves rokon, MARTON LÁSZLÓ 1977. augusztus 31-én, hosszú szen­vedés után, 71 éves korában el­hunyt. Temetése 1977. szeptember 6-án, fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, testvérünk és nagypapánk, ID. KESERŰ FERENC diósviszlói lakos, életének 78. évé­ben, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése szeptember 3-án, ma 15 órakor lesz a diósviszlói te­metőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága jó édesanyánk, nagymamánk és dédikénk, ÖZV. ÁGOSTON ISTVÁNNÉ Petrovics Mária, 93 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása 1977. szept. 6-án, xedden 14 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. Gyászoló családja. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DÁVID JÓZSEF Pécs, donátusi lakos, 67 éves korá­ban, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése szeptember 6-án fél 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászolják: felesége, édesanyja, fiai, menyei, unokái és rokonsága. Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett édesapa, élettárs, iózsi bácsi, testvér és kedves rokon, CZIPÓ JÓZSEF életének 45. évében tragikus hirte­lenséggel elhunyt. Végső búcsúzta­tása 1977. szeptember 7-én, szerdán fél 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló hozzátartozói. Fájó szívvel közöljük, hogy édes­apánk, ID. TORTELI JÓZSEF hosszú szenvedés után meghalt. Temetése szeptember 6-án, kedden du. 3 órakor lesz a komlói temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatom, hogy drá­ga feleségem, EILER HENRIKNÉ Lassányi Mária hosszú szenvedés után elhunyt. Te­metése szeptember hó 5-én 3 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló férje. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett férjem és édes­apa, KALMAN JÓZSEF volt ÉDU dolgozó, augusztus 21-én, 49 éves korában, tragikus hirtelen­séggel elhunyt. Temetése szeptem­ber 7-én, 16 órakor lesz a Vas me­gyei bozsoki temetőben. Gyászoló felesége, leánya és a rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, anyós, nagy­anya, dédi, ÖZV. HARAG MIHALYNÉ 1977. augusztus 31-én 72 éves korá­ban meghalt. Temetése szeptember 6-án, kedden fél 4 órakor lesz o központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatom mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy OZV. KESZTHELYI JANOSNÉ 1977. augusztus 29-én 57 éves ko­rában elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása szeptember 7-én du. 1 árakor lesz a központi temetőben. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagy­apánk, dédapánk, BITTER JÓZSEF Vasas l-i lakos, 80 éves korában elhunyt. Temetése 1977. szeptember 5-én, hétfőn 3 órakor lesz a geresdi temetőben. A gyászoló család. Megtört szívvel tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy szerető férjem, fiunk, édesapánk, apósunk, nagyapánk, FARKAS (CZIGLER) JÓZSEF volt gyürüfűi lakos, hosszú szenve­dés után, 55 éves korában, augusz­tus 31-én elhunyt. Temetése szep­tember 5-én, du. 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósom és nagyapám, SCHREIBER ERNŐ 66 éves korában váratlanul elhunyt Temetése szeptember 6-án, kedden 2 órakor lesz az abaligeti teme­tőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett apám, nagyapánk, dédink, BABELLA LAJOS életének 86. évében elhunyt. Teme­tése 1977. szeptember 7-én, szerdán fél 3 órakor lesz a vajszlói refor­mátus temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett édesanyánk, nagyanyánk, déd­anyánk és testvérünk, BUCHLER KÁROLYNÉ Kasza Ilona, életének 71. évében csendesen elhunyt. Temetése szep­tember 7-én, szerdán fél 3 órakor lesz Pécsett, a központi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy DR. PARILL FERENC ügyvéd, jogtanácsos hamvasztás utáni búcsúztatása 1977. szeptem­ber 5-én du. fél 3 órakor lesz a pécsi központi temető ravatalozójá­ból. Gyászoló családja. Szeretett fiunk, BISCHOF JENŐ 31. évében váratlanul elhunyt. Te­metése szeptember 7-én, szerdán fél 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló szülei, testvé­rei és rokonai. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett férjem, fiam, édesapánk, nagy­papánk, testvérünk, HARS PÁL 54 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 5-én, hétfőn 12 órakor lesz a pécsi központi te­metőben. A gyászoló család. Köszöntjük bányászainkat! A 27, BÁNYÁSZNAP ALKALMÁBÓL A CENTRUM ÁRUHÁZ várja kedves bányász vásárlóit ♦ Nagy választék, szolid árak! Lakást vásárolnék 60 000 kp plusz 2500 ha­vi törlesztéssel. , .Min­den megoldás érde­kel" jeligére a Hunyo- di úti hirdetőbe. Beköltözhető 3 helyisé­ges régi ház, panorá­más telekkel olcsón el­adó. „Jakabhegy" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Szoba-konyhás családi ház eladó, melléképü­letekkel, kerttel és 575 négyszögöl szántóval, Gerdében. Fehér János. Családi ház beköltöz­hetően, fizetési könnyí­téssel. olcsón eladó. Garázs kiadó. Hétvégi telket veszek, vagy be­számítok. Szabóné, Kiss E. u. 47. Faluról beköltözők, fi­gyelem! Megélhetést biztosító, 800 négyszög­öl terület — fele rész­ben kert és szőlő — lakható épülettel, mel­lékhelyiséggel a város szélén eladó. Út, víz, villany van. Horváth, Pécs, III., Dr. Veress E. u. 1. II 6. Dunaszekcsőn, Duna mellett családi ház el­adó. Dunaszekcső, Új­város 17. Pappné. Eladó 1 szoba, konyha, előszobás, kis kertes házrész, beköltözhe­tően. 65 000 Ft-ért. Va­sas I., Bányatelep 32- ben. Kovácséknál. Több lakásból álló ház eladó. 2 szoba, kony­ha, mellékhelyiséggel efoglalható. Kórház tér közelében. „Eladó" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. fi bányásznap alkalmából szeretettel köszöntiiík es ivarjuk kedves bányász vásárlóinkat a Konzum Áruházban, Pécs, Kossuth tör

Next

/
Oldalképek
Tartalom