Dunántúli Napló, 1977. szeptember (34. évfolyam, 240-269. szám)

1977-09-01 / 240. szám

Fényben a Lenin-szobor Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXIV. évfolyam, 240. szám 1977. szeptember 1., csütörtök Ára: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A szemlélet szemlélete Divat lett egy-egy feladat gyengébb végrehajtása esetén oda kilyukadni, hogy egyes vezetőknek, szakembereknek, vagy beosztottaknak — nem megfelelő a szemlélete. A gyár termelési értekezle­tén: „Bizony — így a felszó­laló — a karbantartóknak vál­toztatniuk kellene a szemléle­tükön. Megígérik, hogy lögtön jönnek, de csak másnap, vagy csak az újabb sürgetésre je­lennek meg.” Egy másik érte­kezleten a gyáregységvezetök szemléletével elégedetlenek, ugyanis szüntelenül gépeket akarnak megvetetni a központ­tal, bár a meglévőket sem használják ki megfelelően. A harmadik értekezleten téma a minőség, s hallom, hogy csap­nivaló a vállalatok szemlélete, mert alig-alig tesznek valamit a minőség javitásáért. Bizonyosan mindenki sokszor hallott már hasonló „dörgedel­meket”. Pontosabban: rutinból fakadó megállapításokat a je­lenségek valódi okainak feltá­rása helyett. Emiatt akiknek az effajta bí­rálat szól a szemlélet javításá­ról, azok sem tudnak mit kez­deni az ilyen programmal. Hi­szen, s ez a lényeg, az em­ber szemlélete, hozzáállása a munkához igen bonyolult tu­dati, gondolati, s egyszersmind gazdasági folyamat, amelynek alakításában a legnagyobb szerepe a környezetnek van, s többnyire nem az egyes em­bernek. Egyszerűsítve: egy-egy ember szemlélete legalább 90 százalékban a környezetétől, az objektív feltételektől, lehe­tőségektől és a többiek szem­léletétől, magatartásától függ. Ha csak egyetlen gyárban lenne kifogásolható a minő­ség, akkor ott valóban egye­sek vagy sokak hozzállásával van a baj. Ha viszont a válla­latok jó részénél túl gyakran kell elégedetlenkedni a termé­kek minőségével, akkor ennek gyökerét alighanem a terme­lési folyamatokban érdemes ke­resni, s nem az egyes embe­rek, vezetők, beosztottak ma­gatartásában, vagy csak eb­ben. A karbantartó például azon­nal pontos lesz, ha a munká­ja elbírálását, s a fizetése vagy jutalma mértékét sikerül jobban ahhoz kötni, hogy men­nek-e a gépek, vagy- sem. A gyáregységvezetök többnyire azért akarnak minden korsze­rű berendezésből egy-egy pél­dányt, mert sok helyen még gyenge lábakon áll a nagy- vállalaton belül a szakosítás és a kooperáció. A technoló­giailag szakosított vállalatnál elég lesz egy-egy fajta nagy teljesítményű gépből néhány darab ahhoz, amihez ma nyol­cat, tizet használnak. Á minőség is, ahol gyenge, nem attól válik-e kifogásolha­tóvá — sokkal inkább mint a korszerűtlen vezetői szemlélet­től —, hogy például a rosz- szabb minőség, a garanciális javítások, a selejt miatt fellé­pő költségek a teljes terme­lési ráfordításoknak csupán 1 — 2 százalékát teszik ki. A mi­nőség alighanem akkor javul­na, ha például a vezetői ju­talmakat a garanciális költ­ségek vagy a reklamációk mértékéhez szabnák. Nagyon sokszor nem kellene elfogadni azt a kritikát, amely csak a szemléletet hibáztatja, és megáll annak bírálatánál, hiszen az igazi elemzésnek ak­kor kellene következni, amikor valahol, valamilyen kérdésben tapasztalható lesz a szemlélet káros volta. Ülés! tartót! a Baranya megyei Tanács vb A tanácsok honvédelmi feladatai Honvédelmi oktatás bevonulás előtt Későn érkeznek a mentesítési kérelmek A honvédelmi törvény végre­hajtásának tapasztalatairól és feladatairól tanácskozott szer­dán a Baranya megyei Tanács végrehajtó bizottsága. Az 1976- os év tavaszán elfogadott új honvédelmi törvény a honvé­delem kérdését, a szocialista államban betöltött funkciójá­nak megfelelően az egész tár­sadalom ügyeként kezeli. Ennek szellemében a honvédelmi fel­adatokat a fegyveres erőkön kívül kiterjeszti a szocialista ál­lamra, a népgazdaságra és az egész lakosságra. A törvény kimondja, hogy a megyei tanácsok szervezik és irányítják a lakosság honvé­delmi nevelését, a polgári vé­delem ellátását, részt vesznek a mozgósítás szervezésében és irányításában. A jelentés sze­rint a megyei tanács, valamint városi tanácsok a törvény vég­rehajtására megfelelő ütemben készültek és készülnek fel, kü­lönösen a mozgósítási felada­tok tekintetében eredményes a munkájuk. Kisebb fogyatékos­ságok is előfordulnak: egyes tanácsok jelentési kötelezettsé­güknek késve, pontatlanul tesz­nek eleget, a bevonulási se­gélyt nem az új törvény szerint fizetik - ezek a hibák a kellő gyakorlat hiánya miatt követ­keztek be. Megkezdik a tanácsok a hon­védelmi oktatás szervezését: összeírják a 17 éves fiatalokat, megszervezik a névjegyzékbe vételt, orvosi vizsgálatot, tan­folyamra való beosztást. Az ok­tatás végrehajtása az MHSZ feladata lesz. Ismeretes az is, hogy megszűnt a hadkötelesek összeírása, így nyilvántartásba vételük kizárólag a helyi né- pességnyilvántartós alapján történik. ‘ A megyei tanács felkészült a megye gazdaságmozgósítási feladatainak ellátására is. A vitában szóba került a 17 évesek honvédelmi nevelésé­nek módja. A válaszból meg­tudhattuk, hogy tanintézetek­ben a honvédelmi oktatás tan­tárgy bevezetésével, másutt pe­dig MHSZ-tanfolyamokkal, me­lyek lehetőség szerint munka­időn kívül lesznek. A katonai szervek képviselői elmondották, hogy nagy feladatuk behívá­soknál a társadalmi-csoport- egyéni érdek egyeztetése. Ugyanakkor minden ezer em­berre számított háromszáz mentesítési, halasztási kérvény a behívás előtti utolsó tíz nap­ban érkezik, mikor elbírálásuk­ra már nincs lehetőség. Az őszi munkák idején a katonai szer­vek mindig felkérik a gazdasá­gokat, sorolják fel, kik azok a szakemberek, akikre szükségük lenne. A gazdaságok pedig ál­talában összes dolgozójukat, a segédmunkásokat is felsorol­ják. Ugyanakkor gond azok bevonultatása is, akik ezt kife­jezetten kérik későbbi család­alapítási terveik vagy egyéb okok miatt. A hadseregben folyik általános iskolai képzés, ugyanakkor ez a kiképzés haté­konyságának rovására megy, ezért szükséges lenne, hogy a tanács nagyobb gondot fordít­son arra, hogy a 17-22 év kö­zötti korosztály végezze el az általános iskola nyolc osztá­lyát. Javaslatként hangzott el az is, hogy a tartalékosok be- vonultatásánál a lehetőségek határain belül vegyék figye­lembe a társadalom érdekeit, kampány-munkák idején ne vonultassanak be olyan sok szakembert, mint eddig. A vb a vita után elfogadta a jelentést és a végrehajtásra szóló határozati javaslatokat. Sí. P. Tito—Hua tárgyalás Peklngben A Hua Kuo-feng vezette kínai és a Joszip Broz Ti­to vezette jugoszláv kül­döttség szerdán délelőtt két órán át tárgyalt egy­mással. Noha a Tito-láto- gatás hangsúlyozottan ál­lami jellegű, a kínai hi­vatalos hírügynökség a szerdai tárgyalásokról szó­ló anyagában a jugoszláv vezetőt — keddel ellentét­ben — a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének elnökeként is megnevezte. Egy jugoszláv szóvivő a szerdai eszmecserét „őszin­tének, szívélyesnek és ba­rátinak" minősítette. Az Új Kína hírügynökség hason­ló jelzőt használt. Jugosz­láv tájékoztatás szerint Hua és Tito a kétoldalú Kapcsolatok kérdését vitat­ta meg, de emellett szó­ba hoztak nemzetközi kér­déseket is, különös tekin­tettel a „válsággócokra”. A kínai központi sajtó erőteljesen hozzájárul ah­hoz a jól megfigyelhető igyekezethez, amellyel a vendéglátók a Tito-lfitogo- tást, külsőségeit tekintve, egyedülállóvá próbálják tenni. Tito pekingi látogatásá­nak második napján fel­kereste Mao Ce-tung mau­zóleumát. A Tienanmen téren épült óriási emlék­csarnokot hivatalosan még nem avatták fel, és a vele kapcsolatos munkálatok is csak néhány nappal ez­előtt fejeződtek be. Tito az első külföldi államférfi, aki a nyilvánosság előtt még mindig zárt mauzó­leumot felkereste. A ju­goszláv elnök koszorút he­lyezett el Mao Ce-tung kristály szarkofágjánál, amelyben az elhunyt földi maradványai nyugszanak. A Hőerőmű Kandó Kálmán szocialista brigádja reflektoros meg­világítást épített ki Pécsett a pártbizottság épülete mellett lévő Lenin-szobornál. Felvételünk a próbavilágításnál készült Erb János felvétele Lázár György ma Bulgáriába utazik A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Sztanko Todorovnak, a Bolgár Népköztársaság Minisztertaná­csa elnökének meghívására szeptember 1-én hivatalos, baráti látogatásra a Bolgár Népköztársaságba utazik. A víz rendelkezésre áll Baranya megyében csak részben hasznosítják az öntözési lehetőséget A gépek kihasználatlanok Kevés szakembert foglalkoztatnak , Az öntözési színvonal Bara­nya megyében az országos át­lagtól elmarad. Megyénkben 6757 hektárra van érvényes vízjogi, üzemeltetési engedély. A valóságban pedig csak 4089 hektár öntözését tervezték idén. A legtöbb problémát az en­gedélyek és a gépek okozzák. Gyakori eset, hogy az öntözés­re alkalmas terület jóval ki­sebb az engedélyezettnél, mint a Bólyi Mezőgazdasági Kom­binátban, ahol a 710 helyett csak 60 hektáron öntöznek. A villányi és a kémesi tsz-ben ez így alakul: 443 és 57, valamint 344 és 15 hektár. A lánycsóki, felsőszentmártoni, borjádi és véméndi tsz-nek nincs vízhasz­nálati engedélye, míg Kátoly- ban, Pécsváradon és Beremen- den. bár van engedélyük, a vizet mégsem vezetik a föl-' dekre. Ez ahhoz vezet, hogy kihasználatlan öntözési lehető­ségek „halmozódnak fel”. A félszáz mezőgazdasági üzemben 106 öntözőgéppel rendelkeznek, de csők 91 üze­mel, mert a többit nem javí­tották ki, az öregeket lassabban pótolják vagy más célra hasz­nálják. Épp ezen a téren mu­tatkoznak meg az üzem- és munkaszervezés hiányosságai. Például öntözőeszközök ma­radnak kihasználatlanul, nem vándoroltatják azokat, hivat­kozva a munkaerőhiányra. Ezért fontos a gépesített szárnyveze­tékeket alkalmazni, de ez a fajta igény alig jelentkezik. Néhol a legmodernebb öntö­zőberendezéseket alkalmazzák, csak nem a tényleges kapaci­tásuknak megfelelően. A gör- csönyi tsz-ben például a ter­vezett 60 helyett 17 hektáron használnak öntözővizet, négy gép segítségével, melyek egy öntözés idejében 245 hektáron dolgozhatnának. Szigetváron is egy berendezés öt hektárnyi kertészetet lát el. míg a tény­leges teljesítményé 101 hek­tárra elegendő. Ilyen jelensé­get figyeltek meg Vajszlón. Nagykozárban és Kovácshidán is. Mellőzik a víztározókat. A megyében negyven található és legalább tízmillió köbméter vizet tartalmaz. Csupán egy részével újabb 4000 hektárnyi földterületet láthatnának el vízzel. A merenyei tározóból például ezer hektárra vihető el víz, a halászatot sem veszé­lyeztetve: ezzel szemben csak 70 hektárt öntöznek. Számos helyen ötletszerűen öntöznek, már akkor, mikor az aszálykár javában érezhető. Addig csak esőben remény­kednek, az öntözésre szánt pénzt pedig másra költik el. félve az öntözés.ől, ami sze­rintük egy bonyolult agrotech­nikai módszer. A vízigényes növényi kultú­rát a folyók, patakok, tározók mellé kell telepíteni, ne mesz- szire, ahová a víz az emberi beavatkozással sem jut el. Ez is igazolja, hogy öntözési szak­embereket vegyenek fel oz üzemek, jelenleg csak néhá­nyon dolgoznak Baranyában. Csuti J. Öntözéses szabadföldi zöldségtermesztés a Pécsi Állami Gazdaság szilagypusztai terüle­tén Szokolai István felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom