Dunántúli Napló, 1977. május (34. évfolyam, 118-148. szám)

1977-05-01 / 118. szám

Serényen folyik a munka Pécsett a Kodály Zoltán úton létesülő 400 fős középiskolai diákotthonon. A szállodai részt augusztusban szándékoznak átadni az építők. Erb János felvétele Dunántúli napló XXXIV. évfolyam, 118. szám 1977. május 1., vasárnap Ara: 1,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Májusi köszöntő írta: Rameisl Ferencné, az MSZMP Baranya megyei V. B. tagja, az SZM T titkára A munka és a munkások hagyományos ün­nepén a Szakszervezetek Baranya megyei Ta­nácsa nevében köszöntőm megyénk munkása­it, dolgozó parasztjait, értelmiségi dolgozóit, valamint egész lakosságát. Hűek maradva a hagyományokhoz, meg­hajtjuk az elismerés, a köszönet zászlóját a dolgozó ember előtt, azok előtt, akik naponta a bánya mélyén a föld kincseit aknázzák ki, akik új városnegyedeket, üzemeket, gyermek- intézményeket építenek, akik termőföldjein­ken a jövő kenyerét termelik, akik felnövekvő nemzedékünket tanítják, akik gyógyító munká­jukkal népünk egészségügyét szolgálják, s akik kutató munkájukkal járulnak hozzá ahhoz, hogy a tudomány egyre inkább termelőerővé váljék. Tisztelettel adózunk mindazoknak, akik a munkásügy szolgálatában előttünk jártak éra holnapot formálók felelősségének tudatával szólunk a bennünket követő nemzedékhez, a holnap birtokosaihoz. V.fc4ájus elsejét az emlékezés, a tiszteletadás és szolidaritás nemes eszméi emelték ünnepi magaslatra. Május elseje a termelő munkát, c proletár-nemzetköziséget és az új életet hor­dozó tavaszt jelképezi. Ez a nap világszerte összeforrott a dolgozók legbensőbb érzéseivel, vágyaival és törekvéseivel. Ezért jelent mindig új lendületet, ad kedvet, ösztönzést a küzde­lemhez, a mu-nkához, a szolidaritáshoz. Nyolcvanhét év telt el az első május 1-i tüntetés óta, de a jelszó még él és sokáig él­ni fog: ,.Világ proletárjai, egyesüljetek!” E jel­szó kötelez arra is, hogy az ünnepi hangulat­ban küldjünk üdvözletét és jó kívánságokat a szocialista országokban élő munkásoknak, kö­szöntsük a tőkésországokban élő és harcoló osztálytestvéreinket, üdvözöljük a nemzeti füg­getlenségükért harcoló munkásokat, akik né­pük jogainak kivívásáért az emberhez méltó élet feltételeinek megteremtéséért küzdenek. Amikor az emlékezés mezsgyéjén egy pilla­natra megállunk, önkéntelenül pergetjük visz- sza a 8 évtized távlatát és érezzük, hogy ránk világít az akkor fölgyújtott és soha többé ki •nem oltható tüzek fénye. Büszkén hangoztat­hatjuk, hogy a nagy világnak e kicsi részén a munkásosztály eszméi valóra válnak. Építjük a szocializmust. Pártunk XI. kongresszusán elfogadott prog­ram, mint iránytű jelzi feladatainkat. Az idei május elseje egyúttal jelentsen biztatást, újabb felkészülést feladataink megoldására. A programban megjelölt célok, valamint V. öt­éves tervünk célkitűzéseinek valóra váltásához. A termelés fokozása mellett meg kell sokszo­roznunk erőfeszítéseinket, hogy gyorsabban növeljük a termelékenységet. Ennek érdekében tovább kell javítanunk a munka- és üzem- szervezést, erősíteni a munkafegyelmet, meg kell szilárdítani a vállalatok gazdálkodását, ütemesebb, tervszerűbb munkát kell minden munkahelyen végezni vezetőknek és dolgozók­nak egyaránt. A szocialista munkaverseny eredményei iga­zolják, hogy megyénk munkásosztálya mint a hatalom birtokosa érti és tudja, hogy amit munkaköri kötelességén túl tesz, az jelenti azt a pluszt, amellyel gyorsíthatjuk népgazdasági céljaink megvalósítását. Ezt példázzák a kü­lönböző kitüntetésben részesült üzemeink is. Ezúton is őszinte tisztelettel köszöntjük Őket. Köszöntjük Kiváló Vállalati címet elért üzeme­ink kollektíváit, a Dicsérő Oklevéllel kitünte­tett üzemeinket, gratulálunk a szép sikerhez. Kívánjuk, hogy szép eredményeik további si­kerek eléréséhez adjanak lelkesítést. Tudjuk, hogy a munka hétköznapjai mindannyiunktól sok türelmet, álhatatosságot kívánnak, de cél­jaink eléréséért ne sajnáljuk a fáradságot. Le­gyen erőnk, hitünk kimeríthetetlen forrása az a tudat, hogy népünk alkotó munkáját nem egyedül végzi, banem azt testvéri együttérzés­sel rokonszenvvel, megbecsüléssel figyeli és támogatja a világ munkásosztálya — olyan hatalmas szövetségesünk, mint a nagy Szov­jetunió, mely ez évben ünnepli a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 60. évfordulóját. A munka ünnepén megkülönböztetett tiszte­lettel küldjük forró üdvözletünket a Szovjet­unió Kommunista Pártjának — népének. E forró üdvözlet, a tisztelet és hála tükröződik azokból a vállalásokból is, melyet az évfor­duló tiszteletére tettek megyénk üzemeiből — földekről — laboratóriumokból, a szocialista brigádokban serénykedő munkások, műszaki­ak. idősek, nők és fiatalok. Mea vagyunk róla győződve, hogy a szovjet társadalom, amelyet Lenin pártja vezet, sikerrel teljesíti nagy mű­vének, a kommunizmusnak a felépítését. E széo májusi seregszemlén a munkát ün­nepeljük. mert ez ad igazi értelmet életünk­nek, tisztességet, becsületet, örömet az ember­nek. Mégégyszer köszöntve megyénk dolqozóit. kívánom, hogy a jól végzett munka tudatával ünnepeljenek. Május I. programja Szinpompás felvonulá­sokkal ünnepük meg ma megyeszerte a munka ün­nepét. Pécsett több évtize­des hagyománnyal szakít­va új útvonalon, a Szalai András úton vonulnak fel az ünneplő dolgozók. A felvonulást délelőtt 9 óra­kor a gyárvárosi általános iskola úttörő fúvószeneka­ra kezdi meg. Délután va­lamennyi szabadtéri szín­padon műsort rendeznek, este pedig bálok lesznek a művelődési házakban. Komlón 10 órakor kez­dődik a felvonulás, az évek óta megszokott útvonalon. Délután a város környékén, többek között Sikondán majálisi rendezvények lesz­nek. Megyénk legifjabb városában. Siklóson, há­romnegyed kilenc körül kezdődik a felvonulás. Dél­után pedig kultúrműsor lesz a várkertben. A mohá­csi dolgozók fél tízkor kez­dik el a felvonulást. A dísztribün hagyományosan a Széchenyi téren, a városi tanács épületének lépcső­jén van felállítva. Közvet­lenül a felvonulás után, körülbelül 11 óra tájban, a városi művelődési ház szabadtéri színpadán mo­hácsi népi tánc-együttesek szórakoztatják az ünneplő dolgozókat. Szigetvárott a hagyományoknak megfele­lően délelőtt 10 órakor a motoros klub tagjai kez­dik az ünnepi felvonulást. A felvonulók a Zrínyi téri diszemelvény előtt elhalad­va, a vár tövébe vonulnak, ahol szinpompás, vidám majálisi rendezvény lesz. Délután a vár dzsámijában képzőművészeti kiállítás nyílik, a szabadtéri színpa­don pedig úttörő fúvósze­nekar ad térzenét. Májusfa Szebényben Fotó: Szokolai

Next

/
Oldalképek
Tartalom