Dunántúli Napló, 1976. december (33. évfolyam, 332-361. szám)

1976-12-31 / 361. szám

2 Dunántúlt napló 1976. december 31., péntek A Mecsekvidéki Intéző Bizottság ülése Kibővített elnökségi ülést tartott december 30-án Pécsett, a Mecsekvidéki Intéző Bizott­ság. A tanácskozáson részt vett dr. Tímár Mátyás, az MSZMP KB tagja, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a Bara­nya megyei Pártbizottság első titkára, Horváth Lajos, a Bara­nya megyei Tanács elnöke, Szabópál Antal, a Tolna megyei Tanács elnöke, Czeníe Gyula, a Pécs városi Tanács elnöke és Palkó Sándor, a MIB elnöke, valamint a területi szakbizott­ságok elnökei, a tárgyban ér­dekelt előadók és az egyes szakterületek képviselői. Az ülés napirendjén olyan kirándulóközpontok kialakítása, illetve továbbfejlesztése szere­pelt, mint Márévár, Dombóvár- Gunaras termálfürdője, Tolna és Baranya más idegenforgal­mi pontjai, konkrétan Szigetvár és Orfű. Márévár környékén Komló vá- losa jut újabb kirándulóövezet­hez pisztrángostavakkal, kisebb turistaszállóval és vendéglátó egységgel. A jó adottságok és a jó szervezőerő eredménye a Dombóvártól 8 kilométerre fek­vő Gunaras termálvizére épült fürdő. A mai ülésen a strand téliesítésével, camping, ABC- áruház építésének terveivel fog­lalkoztak. Az ülés utolsó napirendi pont­ján a központi erőből megva­lósuló 5000 fős orfűi kiránduló­központ, s ezen belül egy uszo­da részleges üzembehelyezése szerepelt. Gáilos Orsolya Oktatási eszközökből rendezett ki­állítást az OFOTÉRT Kossuth Lajos utcai boltja az 506-os iparitanuló intézettel közösen, december 27. és 30. között, az iparitanuló intézetben. A város iskolaigazgatóinak többek között diavetítőket, iskolai mikrosz­kópokat, mozgófilmvetítőket és nap­pali vetítőernyőket mutattak be. A legnépszerűbbek a különböző írás­vetítők voltak. A bolt ezzel a be­mutatóval is igyekszik elősegíteni az iskolákban az oktatás tárgyi feltéte­leinek biztosítását és a válogatást könnyítették meg. tt If «»tämröl Jutalom az autóbuszvezetőknek Pécsett naponta ,174 kilomé­ter útvonalon 3800 helyi járat közlekedik és az autóbuszokon 220 000 fő utazik. Épségükért, biztonságos közlekedésükért és a milliós értékű járműért a ve­zető felel. A legjobbakat kö­szöntötték és jutalmazták teg­nap Pécsett a Volán 12-es Vál­lalat Bacsó Béla úti kultúr­termében rendezett munkásgyű­lésen. Fűzi Árpád, a Volán 12-es Vállalat igazgatója bevezetőjé­ben vázolta az V. ötéves terv első évének teljesítésére való felkészülésüket, azt, hogy a célkitűzésekből mit hajtot­tak végre, beszélt arról milyen gondjaik voltak terveik teljesíté­sében. A továbbiakban Pécs vá­ros tömegközlekedéséről adott értékelő tájékoztatást. Hangsú­lyozta, hogy a Volán vezetői a tömegközlekedést fontos po­litikai kérdésnek tekintik. A he­lyi tömegközlekedésnek minden vonalon elsődleges szerepet biztosítanak. Ennek eredménye az úgynevezett tervszerű eszköz­váltásuk: a Skodák, az Ikarus 180-as buszok, továbbá a 280-asok beszerzése. A közel­jövőben várják az Ikarus 260-as szóló autóbuszokat. Az igazgató elismerően be­szélt a helyi közlekedésben dol­gozókról, mint mondta, megkü­lönböztetett figyelemmel keze­lik bérezésüket is. Ismertette a Volán Tröszt — mint felettes szervük — elismerését gépko­csivezetőiknek, akik nehéz fizi­kai munkát végeznek. Részükre a tröszt éves egyszeri juttatás­ként helyi pótlékot állapított meg. A munkástanácskozáson Fűzi Árpád 213 főnek 716 000 forin­tot adott át. Az éves egyszeri juttatás összege 1977-ben 4000, 1978-ban 5000 forint lesz. A kifizetést természetesen megha­tározott feltételekhez kötik. A munkástancáskozáson Fűzi Árpád elmondta: céljuk a csúcsidei zsúfoltság csökkenté­se, amit megfelelő szervezés­sel valósítanak meg. Fejlesztik az utastájékoztatást, kiadják a helyi közlekedési menetrendet, folytatják az automatizálást. Megköszönte az eddig végzett munkát, kérte a helyi közleke­désben részt vevőket, munkáju­kat továbbra is úgy végezzék, hogy Pécs város lakosságának elismerését kiérdemeljék. • • Ülést tartott a megyei NEB Terítéken a közműrekonstrukció Mikor lesz közműnyilvántartás? Nehéz, de nem megoldhatatlan gondok Ahogy az egyszeri előadó ír­ta jelentésében: elromlott a hű­tőberendezés, ezért aztán a hi­degvíz olyan forró, hogy guta­ütést lehet tőle kapni. Fenti idézet a megyei Népi Ellenőr­zési Bizottság tegnapi ülésének egyik felszólalójától származik, s a terítéken lévő jelentésre vo­natkozik. A vizsgálat elsősor­ban Pécs közműhálózati re­konstrukcióinak, fejlesztésének Ili la ü A cigány lakosság helyzetét tárgyalta a Pécs városi Tanács vb A cigány lakosság helyzeté­nek javításáról és gyorsabb ütemű beilleszkedésük elősegí­téséről ez év júniusában jelent meg minisztertanácsi határo­zat. E határozatban megfogal­mazott javaslatok közül már jelenleg is funkcionál néhány. Megfelelő munkalehetőségeket biztosítanak számukra, a ci­gány munkavállalók nevelése, szakmai képzése a vállalatoknál biztosítható. Iskola-előkészítő foglalkozásokat bzitosítanak az óvodás korú cigánygyerekek számára. Jól szervezett felvilá gosító előadások hangzanak el az egészségügyi nevelés kere­tében a cigánylakta területe­ken. Pécsett a város területén már csak négy cigánytelepről be­szélhetünk. A Búzaberki dűlő, György-anka, Tüskés- és Füzes­dűlő azok a helyek, ahol a te­lepeken a cigányság 70—75 százaléka él. A telep felszámo­lását szabályozó rendeletek ki­mondják, hogy lakásépítés il­letve -vásárlás támogatásban azok részesülhetnek, akik leg­alább egyéves, folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek és részt vállalnak a lakás költ­ségeiből.- Bár a legtöbb gondot a mun­kaviszony, az igen alacsony képzettségű szint jelenti, mégis elmondhatjuk, hogy az utóbbi évtizedben jelentős előrelépés történt. Egyre több azoknak a száma, akik évek hosszú sora óta egyetlen munkahelyen dol­goznak és társadalmi közegük­be szépen beilleszkedtek. A szakigazgatási szervek Pécsett is mind több és nagyobb erő­feszítéssel teszik q cigány la­kosság következő generációjá­nak felemelkedését lehetővé, akár az oktatás-művelődés, akár az egészségügyi vagy szo­ciálpolitikai helyzetet vesszük figyelembe. A városi tanács végrehajtó bizottsági ülésén ho­zott határozat kimondja, hogy a cigányság felemelése érdeké­ben a szakiagazgatási szervek ezentúl szorosabb együttműkö­dést fejtenek ki és a munká­ban jobban figyelembe veszik az adott társadalmi körülmé­nyeket és a cigányság tudati állapotát. Balról jobbra: a német szerkesztőség vezetője Gráf Vilmos, Reil József és Wolfart János. Jubilál a Pécsi Stúdió német nyelvű műsora Húsz évvel ezelőtt hangzott el először a Pécsi Stúdió né­met nyelvű műsora. Azóta több mint hétezerszer hallhatták Baranya, Somogy, Tolna és Bács-Kiskun megye rádióhall­gatói. Mindennap a 344 mé­teres középhullámhosszon je­lentkezik' Magyarország egyet­len német nyelvű adása. Félórás a műsoridő hétköz­napokon, szombaton, vasár­nap pedig háromnegyed órás. A szerkesztőségbe érkező leve­lek azt bizonyítják, hogy hosz- szabb műsoridő kellene. A né- metajkúak 80 százaléka min­dennap meghallgatja a rádió adását. Főleg az idősebb kor­osztályból többen, kizárólag csak Innen szerzik napi infor­mációikat.. A Pécsi Stúdió német nyelvű adása tájékoztat a gazdaság, politika és kulturális élet ese­ményeiről, szórakoztat, ápolja, Hol szórakoznak, mit esznek a pécsiek? A száraz-hideg karácsony után fehéren köszönt be a Szil­veszter, teljes üzemmel a ven­déglátóiparban. Pécs városát számos külföldi látogatja meg az idei év végén, de szép szám­mal érkeztek magyarok is, egy­szóval telt ház várható. A Feny­ves Szállóban NDK-beli, ju­goszláv vendégek, kis számmal franciák vannak, az étterem elsősorban az ő igényeiket fog­ja kielégíteni: ráksalátával, gesztenyés sülttel, étvágyfalat­kákkal, éjfélkor Jókai bableves­sel. A Nádor szállóban is telt ház van. A Nádor összes helyiségé­ben és a Mecsek cukrászdában nyolcszáz vendég lesz. Az étte­rem négyféle menüt kínál, töb­bek között hideg fogast, rák- imbiszt, kardra tűzött bélszín­szeleteket, pulykát: éjfél után korhelylevest és házi kocsonyát szolgálnak fel. Az óévvel Som- sích Géza zenekara is búcsúzik, hat év után elmennek a Nádor­ból. A Pannónia szálló szak­emberei szerint az előző évek­nél nagyobb az érdeklődés, már december elején megtelt a szálló és az étterem, jugoszlá- vokon és magyarokon kívül nyu­gatnémet, olasz és svéd ven­dégek is vannak. A Pannónia étterem 380 és a Minaret 120 vendége a töltött gombából, sült vaddisznócombból, pulyka­sültből és sok más ínyencségből válogathat, éjfél után pedig — akinek még kedve és ereje van enni — megkóstohatja a ká­posztalevest. Az Olympia is foglalt, a négy menüben szerepel mandulás töltöttcsirke, malacgalantin és a konyhafőnök szilveszteri aján­lata: finomtól grillcsirkével, kol­básszal, lacipecsenyével. Itt is, csakúgy mint a többi helyen mindenkit szeretettel vár a ma­lacsült pezsgős káposztával, meg a fánk pálinkás gyümölcs­ízzel. Az étteremben, sörözőben és a bárban teljes létszámmal, huszonkét felszolgálóval üze­melnek. Az éjféli tombola fődí­ja a hagyományos kisma­lac. Az Aranykácsa törzs­vendégei — mint mondják — nem szeretik a malacot, ezért nem is lesz; lesz viszont első ízben tamburazenekar, A Me­cseki Vadásztanya már decem­ber elején megtelt, a hetven ember kóstolgathatja a gön­gyölt őzgerincet, töltött fürjecs- két. Szolidabb szórakozást nyújt a Hullám, ahol egyelőre még nincs telt ház, igaz itt alig is lesz más érdekesség, mint az átlagos hétköznapokon, csak­úgy mint az éjjel egyig nyitva- tartó István pincében és a Halásztanyán. D. I. — Sz. P. Négyszáz tányér kocsonyát ké­szítettek a Mecsekvidéki Ven­déglátó Vállalat hidegkonyhá­jában. továbbfejleszti és gyűjti az anyanyelvi kultúra emlékeit. Ne­héz lenne eldönteni melyik műsornak van a legnagyobb hallgatottsága. A oénteki Kul­turális Magazinnak, amely a nemzetiségi hagyományokat eleveníti fel, a Faluról falura sorozat riportjainak, vagy a vasárnapi Kaleidoszkóp népi turpisságait felelevenítő vidám történeteinek. A fiatalok pedig a szerdai ifjúsági műsort és a kívánságlista teljesítését vár­ják. Három állandó és öt külső munkatárs dolgozik a szerkesz­tőségben. Az elmúlt húsz év során a Pécsi Tanárképző Fő­iskola német tanszékével és a Magyarországi Németek De­mokratikus Szövetségével is köl­csönösen jó munkakapcsolat alakult ki, A Berlini Rádió nép­mese és rádiójátékot, zenei anyagot küld rendszeresen. Bár Miskolcon már nem le­het „fogni” a német adást, de az interferencia néha fur­csa dolgokat produkál. A Ke­leti tenger partjáról és Angliá­ból iS érkezett már üdvözlőle­vél amatőr rádiósoktól, akik hallották a Pécsi Stúdió német nyelvű adását. V. Á. Kitüntették a metró építőit A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az észak—déli metró első szakaszának átadása alkalmából az építésben végzett kiváló munkájukért a Munka Érdemrend arany fokozatát adományozta Cselovszki Pálnak, a kőfaragó- és épületszobrászipari vál­lalat kőfaragójának, dr. Dalmy Ti­bornak. a fővárosi Mélyépítési Ter­vező Vállalat műszaki igazgatóhe­lyettesének, Dervalics Ferencnek, a Közlekedési ÉDÍtő Vállalat vájár bri­gádvezetőjének, Huszár Antalnak, a Villamos Berendezés és Készülék Müvek főszerelőjének. Ocskó Mihály­nak, a Gép- és Felvonószerelő Vál­lalat lakatos csoportvezetőiének. Ki­lencen kapták a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, tizenegyen pedig a bronz fokozatot. A kitüntetéseket Széovölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke csütörtökön adta át a vá­rosházán. előkészítése, bonyolítása és kivitelezése érdekében végzett koordináció tapasztalatait vizs­gálta és nem túl derűs képet nyújt. Megállapítja, hogy a város- fejlesztéssel járó megnöveke­dett építési tevékenység, vala­mint a főleg Pécs belvárosá­ban megindult közműrekonst­rukció már évekkel ezelőtt fel­vetette a koordináció igényét. Ez főleg az érintett vállalatok — a Dél-dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat, a Dél­dunántúli Áramszolgáltató Vál­lalat, a Pécsi Vízmű, a Pécsi Hőszolgáltató Vállalat és a Pos­taigazgatóság részéről jelentke­ző igény, s ennek érdekében a városi tanács építési és közle­kedési osztályán 1972-ben köz­műcsoportot szerveztek. A cso­port hatáskörébe tartozik a közműegyeztetéseken kívül a víz-, energia-, valamint levegő­tisztítási feladatok intézése is. Sajnos azonban a kezdeménye­zés mindössze kezdeti próbál­kozásnak minősíthető, kevés gyakorlati eredménnyel. A cso­port minden év őszén bekérte az érdekelt vállalatoktól a kö­vetkező év hálózatépítési prog­ramját, hogy ezek alapján üte­mezze a kivitelezési munkák időpontjait. Hogy a koordiná­ció miért nem sikerülhetett iga­zán, csak példálózva néhány adalék: ismeretlen pincék fel­bukkanása, különböző időpont­ban jelentkező pénzügyi keret, kapacitáshiány .. . A jelenlegi legnagyobb gond, hogy a vállalatok nem rendel­keznek korszerű közműnyilván­tartással, úgynevezett genplán- nal. A DDGÁZ nyilvántartása nem teljes, a Vízműé erősen hiányos, a PIK saját ingatla­nain nem ismeri a vezetékek el­helyezkedését. Igaz, a DÉDÁSZ- nak, postának van ilyen nyil­vántartása, s hasonlóval ren­delkezik — tekintettel a háló­zat nemrégiben történt megva­lósítására — a Hőszolgáltató is, ezek azonban nem elegendőek egy átfogó genplán létrehozá­sára. A vállalatok rendelkeznek közép- és rövidtávú tervekkel, ezek azonban gyakran időbeli- leg, és célváltozással is átüte- meződnek, sa vállalatok közötti összehangolás lehetősége alig biztosítható. A kapacitáshiány azt eredményezi, hogy a DÉDÁSZ-nak hiába van pénze egyes munkákhoz, ha nincs ele­gendő munkaerő, a Hőszolgál­tató részére külső munkaerő nem vállalkozik rekonstrukcióra, így kénytelen lesz kivitelezési kapacitását fejleszteni. A NEB-vizsgálat javaslatokat is tartalmaz, melyek ésszerű megvalósítása bizonyára meg­könnyítheti a jelenleg nehezen orvosolható gondok megoldá­sát. A javaslat szerint célsze­rű lenne városi tanácsi szabály- rendelet megalkotása, mely egy­ségesen és átfogóan meghatá­rozza a közműellátás, fejlesztés, fenntartás feladatait, az abban éidekelt tanácsi szervek, válla­latok, intézmények jogait, köte­lességeit, az együttműködés ke­reteit. A szabályrendelet mel­lett — de attól függetlenül is — biztosítani kell az ezzel ösz- szefüggő hatósági tevékenység következetesebb végzését. Mi­vel a közterületi munkák irá­nyítása, ellenőrzése tanácsi fel­adat, ezért az építési és köz­lekedési osztálynál a megfele­lő szervezeti és személyi fel­tételeket biztosítani kell. Gon­doskodni kell arról, hogy a genplán mielőbb elkészüljön, ennek fedezetét legalább sza­kaszosan biztosítani kell, a közművállalatok jelenlegi kez­deményezéseit pedig egyeztet­ni szükséges. Szántó Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom