Dunántúli Napló, 1976. december (33. évfolyam, 332-361. szám)

1976-12-31 / 361. szám

1976. december 31., péntek Dunantmt napló 3 Gépesítik az anyagmozgatást, továbbképzik a dolgozókat Honnan vegyük ami nincs? A Mohácsi Székgyár lehetőségei 1977 második felében két műszak? Az idén 100 ezer széket gyár­tott exportra az SZKV mohácsi székgyára. Jól hangzó szám,, ám ha megnézzük, hogy meny­nyit tudott volna gyártani, ki­derül, hogy ötszázezret. Miért nem gyártották le a félmilliót, amikor műszaki felszereltségük ezt már lehetővé tenné? 1973- és 1976 között 160 millió fo­rintos technikai fejlesztést haj­tottak végre. Modem, nagytel­jesítményű gépeket szereztek be, százezreket, milliókat érő gépeket. Az egyik felületkezelő gépük értéke például megha­ladja a 10 millió forintot. Egy műszakban Ezek a nagyértékű állóeszkö­zök azonban nem működnek folyamatoson, vagyis mélyen a kapacitásuk alatt termelnek. A Mohácsi Székgyárban csak reg­gel 6-tól délután 2-ig zúgnak a gépek. Kettőtől este nyolcig csendes a gyár, hiányzik az egész második műszak. Nagy kérdés, honnan és hogyan te­remtik elő a korszerű techniká­hoz szükséges számú és hoz­záértő munkáskezet? — Honnan veszik, ami nincs? Tettük fel a kérdést Öry Já­nosnak, a Mohácsi Székgyár igazgatójának. Mikorra érik el az évi félmilliós termelést, ami­hez ezer ember kétműszakos munkájára van szükség, ha je­lenleg csak 680 dolgozójuk van s ezeknek is csak mintegy a fele szakképzett? Feltehetően Mohácson sem sétálnak csak úgy az utcán a modern gépek kezeléséhez jól értő, állás nél­küli asztalosok, bútor-kárpito­sok? — Valóban nem. A belépő dolgozók többsége itt tanulja meg a nagyipari gyártást, még ha valamikor dolgozott is az asztalos és kárpitos szakmá­ban. Kész szakembereket mi csak az ipari iskola padjaiból kapunk, a fiatalok 3 évig ta­nulják a szakmát. Jelenleg 113 ipari tanulónk van, akik közül jövőre 60 végez és lép be a termelésbe. E mellett beindítot­tuk a felnőtt oktatást is, itt egy-egy speciális gépre — gya- lúgép, marógép, felületkezelő gép — tanítjuk be az embe­reket, hogy ha egyelőre nem is az egész üzemben, de leg­alább a fontosabb gépeken megindulhasson a kétműszakos termelés. Ide 25 dolgozót is­koláztunk be. További 25 fő jár szakmai továbbképzőre, 28 fő vesz részt úgynevezett szak­mai ismeretbővítő tanfolyamon. A vezető munkások, csoport és szalagvezetők részére külön tanfolyam indult, ezen huszon­kettőn vesznek részt. Az állami oktatást behoztuk a gyárba, te­kintve,, hogy 76 dolgozónk — 13 férfi és 40 nő — nem vé­gezte el az általános iskola nyolc osztályát. Közülük most tizenegyen járnak hetedikbe, és nyolcán a nyolcadik osztály­ba, a 30 év alattiakat mind beiskoláztuk ide. Ezen kívül hetvenhárman tanulnak a dol­gozók középiskolájában és he­ten járnak főiskolára, egyetem­re. Nálunk nagyon fontos kér­dés a tanulás és nem igaz az, hogy a dolgozók idegenkednek tőle. Külön jutalmat nem tű­zünk ki, de a kvalifikáció a bérekben már kifejeződik, a szakmunkások bére mintegy 30 százalékkal magasabb mint a, segédmunkásoké. Több száz fő a hiány A Mohácsi Székgyárnak 1980-ban félmillió széket kell exportra gyártania, s ennek az egyedüli akadálya a 3—400 hiányzó munkás. Vajon hol szer­zik be a munkaerőt? A már említett ipari tanulókon kívül — ezek létszámát stabilizálni sze­retnék — főként a környező falvakból toboroznak, ahol még van bizonyos munkaerőtartalék. Kölkedről 40 dolgozót hoznak és visznek külön busszal ház- tól-házig. Ugyanezt a kedvez­ményt szándékoznak megadni a Lánycsókról és Dunaszekcsőről bejáróknak is. Az üzemi étkeztetést már megoldották, a gyári óvoda most épül, jövő év nyarán adják át, mindez sokat enyhít a nő dolgozók helyzetén. A kár­pitosok többsége máris nő, akik a férfiaknál is gyorsabban, ügyesebben tanulják meg ezt a szakmát. A qyár igazgatója nagyon optimista, s magabiz­tosan jelenti ki, hogy 1977. jú­nius 30-tól az egész üzem át­tér a kétműszakos termelésre. Helyzetük egyrészt kedvezőbb a többi mohácsi ipari üzemnél, mivel a városi tanács a többi vállalattal történt megegyezés alapján kötelezően közvetíti ki a munkaerőt az exportra ter­melő, nagy állóeszközértékkel rendelkező székgyárnak. Ez per­sze nem jelenti azt — mint a fentiek is bizonyítják — hogy ők már ölbeteit kézzel várják a gyárkapun kopogtató mun­kásokat. További technikai kor­szerűsítésbe kezdenek, felsza­badítják és átképezik a gyáron belüli „felesleges” munkaerőt. Két ilyen munkásfelszabadító lehetőségük van: a rakodás és az anyagmozgatás. Most bírál­ják egy pályázatukat az Anyag- mozgatási és Csomagolástech­nikai Intézetnél. Jó esélyük van rá, hogy elfogadják és akkör 6 milliós fejlesztéssel — gör­gők és szalagok beszerzésével — 25 ember szabadul fel az anyagmozgatásból. Egy ember kiváltása 240 ezer forintjukba kerül, de megéri, mert ezek1 a termelésben ennél jóval na­gyobb értéket állítanak majd elő. Élőmunka kiváltó pályá­zat az is, amit a Központi Szállítási Tanács írt ki a ra­kodás fejlesztésére. Ezt a 4,5 milliós pályázatot a székgyáriak már meq is nyerték, s így tá­mogatást kapnak a központi rakodósfejlesztési alapból. Eb­ből épül az új 300 méter hosz- szú iparvágány és a gépesített vasúti rakodó, ami 1977 jú­niusában lép be-^a termelés­be. A felszabaduló embereket innen is a termelő gépek, sza­lagok mellé irányítják. Cél: 500 ezer szék A munkaerő-csábítás mellő­zésével a rejtett munkaerő mo­bilizálásának igen sokféle mód­ját lehet megtalálni egyetlen üzemen belül is, mint azt a Mohácsi Székgyár példája is mutatja. Titkos céljuk, hogy az évi ötszázezer export szék le­gyártását már jóval a tervben megjelölt határidő előtt reali­zálják, de ezt csak akkor érik el, ha az egész üzemben, min­den részlegben reggel hattól este nyolcig zúgnak majd a gépek. —Rné— Somberekén nagyot változott az élet „El kell érni, hogy a ja­vuló anyagi életfeltételek­kel szocialista módon él­jünk. Ezért társadalmunk fejlődésének az egyik kulcs­kérdése és nélkülözhetetlen feltétele a tudati viszonyok gyorsabb, erőteljesebb vál­tozása, a szocialista erkölcs és életmód általánossá vá­lása." (Részlet az MSZMP programnyilatkozatából.) Húszán ültek a hosszú asztal körül. Állattenyésztők, traktoro­sok, növénytermesztők, admi­nisztrátorok, gépszerelők, a ter­melőszövetkezet párttitkára — és mindannyian egy kérdést igyekeztek körüljárni azon az estébe nyúló délutánon: mi is a szocialista életmód? Nem a jól megtanult lecke felmon­dása volt ez a beszélgetés. A saját élettapasztalatuk, életvite­lük, szükségleteik és igényeik kaptak hangot. Somberekén a helyi termelő- szövetkezet központjában zajlott ez a beszélgetés. A gazdaság az ország legeredményesebben gazdálkodó termelőszövetkezetei közé tartozik. Pontosan 702 dol­gozó tagjuk van, 132-en har­minc éven aluliak. A szövetke­zetben különböző nemzetiségek dolgoznak együtt. A vontatottan induló, talán egymás előtt is nehezen kitá­rulkozó beszélgetés — jó tíz perc elteltével akkor talált iga­zi medrébe, amikor az életük anyagi feltételeiről folyt a szó. Az egyik traktoros brigádvezető így vélekedett: „ha csak olyan körülmények között akarnánk él­ni, mint ahogy a szüléink éltek, semmi gondunk nem lenne. De ha már házat építünk, kell oda folyóvíz, fürdőszoba, aztán ko­csit is akarunk, annak meg ga­rázs kell . . .” Az igényekből tehát szép las­san szükségletek lesznek. Úgy, hogy közben magasabb fokon újratermelődnek az igények. Van azonban még mindig egy oiyan jelenséa. amely ezen a délutánon is szóbajöit, s amely­ről 1976 márciusában, az MSZMP KB politikai akadémiá­ján így tett említést Kulcsár ABC-áruház Somberekén. Kálmán egyik előadásán: „az egyéni törekvések közvetlen mo­tivációiban olykor esetleg a „presztizsfogyasztás" is jelen van. Az ország egyes vidékein a villaszerű, több szobás falu­si házak használatában még kísértenek az úgynevezett „tisz­ta szobák” hagyományai ... Az életmódkutatások során talál­tunk példát arra, hogy a csa­lád. gyenge villanyégővel, ho­mályosan megvilágított konyhá­ban töltötte az estét, míg a szoba, vagy éppen szobák hasz­nálaton kívül maradtak.” A fentebb idézett traktoros ezeket mondta: „néhány évvel ezelőtt itt is úgy volt, hogy megépítettük a fürdőszobát, de nem arra használtuk, amire kell. Volt, aki krumplit tárolt benne. Ma már nem tudok ilyenről ..." Figyelemreméltó, hogy az igények feltérképezésénél a be­szélgetők makacsul vissza-visz- szakanyarodtak az anyagi igé­nyekhez. Még a szabad idő eltöltésével kapcsolatban is így vélekedett egy középkorú asz- szony, aki állattenyésztő szak­munkás, a termelőszövetkezet nőbizottságának tagja: „A fa­lusi asszonyok nem tudnak gaz­dálkodni a szabad idejükkel. A termelőszövetkezet biztosítja a továbbtanulás lehetőségét, de nem élnek vele. El kell látniok a családot és nem utolsó sor­ban ott a háztáji . . .” Vitatha­tatlan a háztáji népgazdasági fontossága. Nem mellékes a családok anyagi helyzetének fellendítésében sem. De a tar­talmas emberi élethez a helyes arányokat — a családon be­lüli munkamegosztással is — meg kell találni. Az egész beszélgetésnek új irányt, lendületet adott, az ed­digieknél sokkal teljesebben bontakozott ki az egyének éle­te, igényeik, amikor a szövet­kezetről, a szocialista brigád­ról kezdtek beszélni. Túl hang­zatosnak tűnne, ha nem ezt igazolták volna az ott hallot­tak, hogy az egyén élete a kö­zösségben teljesedik ki. Kultu­rális igények? „A brigádunkkal időnként közösen Pécsre me­gyünk színházba.” „A termelő- szövetkezet és a tanács segít­ségével ez évtől rendszeresen ellátogat hozzánk a Déryné színház." Tanulás? „A szocialista bri­gádértekezleteken a dolgozók kérték a szakmai továbbképzé­seket .. ." Nemzetiségi kérdés? „Egyfor­mán nagy a sikere a német fér­fi énekkarnak és a székely pá­vakörnek is, bármelyik ad mű­sort. A közönséget sem lehetne különválasztani, hogy ez né­metajkú, amaz meg székely. Egy szövetkezetben, vagy ép­pen egy brigádban dolgozunk. Egy a célunk is, hogy minél jobb legyen a szövetkezet." Ezek a válaszok elhangzot­tak, ha nem' is mindig ilyen kerek mondatokban. A szavak mögött, sokszor kimondatlanul is ott volt a tartalmas emberi élet vágya, a közösségben és érte való munkálkodás szán­déka. Társadalmunk szocialista fejlődése önmagában hordozza a szocialista életmód kialaku­lásának feltételeit. Közös fel­adatunk, hogy az uniformizált magatartások igénylése nélkül tudatosan segítsük e feltételek megvalósítását. Kurucz Gyula K ét ünnep között néhány szerény hétköznap. Va­lahogy mégsem igazi köznapok ezek — leg­alábbis felfogásunk sze­rint —, mert visszaszöknek még a karácsony ízei, emlékei, és ide­érződik már az évforduló bor­illata. Persze csak a hangula­ta más ezeknek a napoknak, az élet nem hajlandó tudomást venni arról, hogy még az egyik ünnep bűvöletében, s a másik ígéretében telnek háromszáz­hatvanon túli hétköznapjaink. Dolgozunk. Az ablakból látom, hogy vastag kesztyűs munkások illesztik egymáshoz a daru ado­gatta paneleket — egyiken még rajta a fenyőfaág — a hegesztőpálca csillagszórót utá­noz. Az igazgató szobájában hallom a beszélgetésünket megszakító telefont: „... szó­val, ha megfeszültök se lesz ké­szen ... a pénz meg kelle­ne.. . na jelentsétek a készült­ségi fokot és annak megfele­lően átutaltatok valamennyit... nem, háromszázezer nem megy, kettőt talán . . . köszönöm, nek­tek is BUÉK.” A fél ország szabadságon van — ilyenkor gazdaságos ki­venni a bentmaradtat, mert jól meg lehet toldani az ünnepekkel — a másik fele meg kétszer annyit tesz rá, hogy pótolja az otthonmaradtakat, a vidéki ro­konoknál böllérkedőket, az üdü­lőben pihenőket és az ország- nak-világnak menteket. Mert ezekre a „semmi” hangulatá­ban félig-meddig ünnepeknek — de legalábbis ünnepi átme­netnek tekintett — hétközna­pokra is szükségünk van. Arra, amit ez alatt a néhányszor nyolc óra alatt viszünk a kony­hára. Legutóbb az országgyű­lésen elhangzottak szolgálnak erre bizonyságul —, mert ha jó kasznárként számvetést készí­tünk az elmúlt esztendőről, bi­zony be kell látnunk, hogy vol­tak év közben is, ünnepi han­gulat nélkül is elpocsékolt nap­jaink. Az év ugyan lezárul de­cember harmincegyedik napjá­val, de az okos gazda mesz­szebbre néz, s hosszabb távon már elmosódnak az évhatárok. Nem legyinthet hát, hogy idén már megtettem a magamét — ha megtettem ugyan — állok elébe a következő esztendőnek, mert lehet, hogy távolabbi cé­lokat nézve, éppen ez a né­hány nap hiányzik majd. Ne csak a naptárra nézzünk, egy ki­csit önmagunkba is, fogjuk meg az óévből gyorsan lepergő na­pokat, mert céljaink, terveink nem változnak: ugyanazért dol­gozunk, mint eddig, csak egy esztendővel öregebben. Ügy értem, tapasztalat-öregebben, vagyis hiszem, hogy bölcseb­ben, okosabban, jobban. „Ne csak a naptárt nézzük" mondtam, de azért napi mun­kám közben mindig valahogy a kezem alá bújik, olykor már dühödten dobom félre,, amikor a jövő hétre szóló előjegyzése­ket kell felírni. A jövő hétre, az­az a jövő évre, ennyi csak az átmenet. Itt van már az új, a hallgatag-titokzatos 1977-es, még nem tudom mit rejt, legfel­jebb annyit kapott sóvár kíván­csiságom, hogy nap szerint több lesz az ünnepünk az új eszten­dőben. A magunk csinálta ün­nepeket nem is számíthatom még, csak az ilyenkor szokásos fogadkozás erős bennem, hogy többet teszek majd magunk, magam örömére. Sajnálom a régi naptárt, mint az öregembert, aki úgy érzi, út­ban van már, hisz megtette a magáét, s friss, erőtől duzzadó fiatal legények türelmetlenked­nek mögötte. Tépelődöm is egy kicsit, eldugjam-e valahová, mint a kitaposott cipőt, amit nincs szívem kidobni, hátha hasznát veszem még valamikor. De miért tenném? Némi nosz­talgiával tudomásul veszem, hogy történelmünk egy ezred- milliméternyi darabkáját őrzik a szűkszavú bejegyzések, s a kö­vetkező héten már kihüvelyezni is nehéz fontos tudnivalók. A valamiért kivételes napok a kalendárium segítsége nékül is bevésődtek emlékezetem örök­naptárába, a többi pedig csak úgy együtt érdekes — tapasz­talatként hasznosítva az új na­pok előtt. Tudom például, hogy akkor jöttek a fagyok, amikor a naptár szerint langyos időt vártunk, akkor esett az eső, amikor derült égért fohászkod­tunk, s akkor sütött kitartóan, hétágra a nap, amikor már az esőcsinálót is szívesen felfogad­tuk volna. De ezeket nem kell naptárból olvasni, év végi számadásaink között negatív té­telként szerepelnek ezek az emberi észre, akaratra még fittyet hányó körülmények .. . És mennyi, de mennyi dolog történt a világban — jó is, rossz is — visszanézve, röpke háromszáz nap alatt, amelyet nem jegyezhettük föl jó előre a naptárunkba! És mennyi min­den történt itthon, amit büsz­kén beírhattunk: „átadtuk, teljesítettük, megvalósítottuk, felavattuk, megalkottuk". Jog­gal vagyunk büszkék rájuk, ám ha figyelmesebben forgatjuk a képzeletbeli ország-naptár lap­jait, észre kell vennünk, hogy maradtak azért üres rubrikák is, amelyekbe szerencsésebb körülmények között. többet, jobban dolgozva szintén a fent idézett bejegyzések kerülhet­tek volna. Tudjuk, hogy mi hiányzott, nem állunk tehetetlenül szét­tárt karral: „hogyan is történ­hetett, hogy nem sikerült min­dent elérnünk, úgy elérnünk, ahogy szerettük volna?”. Ha lehetne, egy kicsit visszapör­getnénk az időt és mai fejjel már az esztendőbe zárt napok alatt messzibb jutnánk el. Igaz, az egyszer már járt úton, a kipróbálton, amelynek ismerjük a buktatóit, a döcögősebb ha­ladásra kényszerítő szakaszait is. Ennek is mi értelme volna? Az út ilyen lesz jövőre is^ ugyanabba az irányba visz, s ugyanúgy lehetnek rajta várat­lanul felbukkanó, csak közös erővel, együttes akarattal eltá­volítható akadályok. De meg­fogadtuk, törvénybe mondtuk, hogy végigmegyünk rajta, egy­forma erővel tolva mindnyájunk szekerét. Nem vagyok híve a pezsgős­poharat emelő fogadkozásnak, mert nem hiszem, hogy az új esztendő kell, hogy jelentse egy új — legalább is tartalmában több — élet kezdetét. A szán­dék, az elhatározás a fontos, s ha már vannak tisztes szán­dékaink, erőinket igénybe vevő elhatározásaink, akkor zajos fogadalmak nélkül, csendben hozzáláthatunk a megvalósítá­sukhoz. Talán már most, ezen a nyúlfarknyi ünnepszagú hé­ten, aztán az új esztendő min­den egyes napján. Kónya József ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom