Dunántúli Napló, 1976. december (33. évfolyam, 332-361. szám)

1976-12-15 / 346. szám

Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 420 négyzetméter alapterületű önkiszolgáló rendszerű ABC áruházat épít Egyházaskozáron a Hegyháti ÁFÉSZ, több mint hárommillió forintért. Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXIII. évfolyam, 346. szám 1976. december 15., szerda Ara: 80 fillér A termelőszövetkezetek képesek a megnövekedett feladatok teljesítésére Megkezdődött a mezőgazdasági Kossuth téri helyzet, hétköznap ■ Tilosban várakozó gépkocsik ■ Sürgős a rendezés Kossuth tér, hétfőn délután, csúcsforgalomban. Autóbuszok, személygépkocsik, áruszállító kamionok és gyalogosok átte­kinthetetlen kavargása. Az egész egy gigászi tömegbal­esetre emlékeztet. A helyzet Pécsnek ebben a közlekedési gócpontjában a Konzum megnyitása óta vált „helyzetté", ami súlyosbodott az egy hete ismét felállított pa­lánk miatt. A Bem utcai „ka­pu" azóta lényegesen beszű­kült. A palánk előtt várakozási ti­lalom van, mégis sorban állnak a gépkocsik. 4 óra 5 perckor a sor élén — egészen a Bem ut­cánál — egy UP 11-94-es piros Skoda állt, emiatt a bejövő 39-es és a kimenni akaró 40-es csak nagy üggyel-bajjal tudta megoldani a most egyébként sem könnyű feladatot. Ugyan­akkor egy Wartburg szökött be a 39-es, 40-es megállóhoz: a vezető rövid tűnődés után — mit sem törődve az útszakasz egyirányúságával és a szembe­jövő autóbuszokkal — elszá­guldott a Fürdő utca felé. A Konzum előtt ott vannak a fizető parkolót behatároló táb­lák. Azokon túl — a Hal tér felé is — tilos várakozni. Csak­nem az áruház kapuja előtt egy ZC 37-20-as Zsiguli-Combi állt, a túloldalon pedig egy IK 21-96-os Moszkvics. A kettő kö­zött kellett volna a kamionok­nak bemenni. A sarkon — szin­tén tiltott helyen — még egy Trabant, egy Zsiguli és egy Fiat várakozott. A túlsó kapunál is tilos a várakozás, mégis hat kocsi parkolt ott ebben az idő­ben. Tilosban parkoló gépkocsik a tér minden részén ... Egy rend: őr reggeltől estig osztogathat­ná a büntetés-cédulákat... A tér sötétedik, a három kandeláber xenon-lámpái azon­ban „késnek". Csak a Konzum földszintje világítja meg a tér egy részét. Ez kevés! Közben jönnek a buszok, özönlik a tömeg — minden irányban, szabályozatlanul. A városi tanács közlekedési cso­portjánál láttunk egy vázlatot a téren tavasszal felfestendő zebrákról. Kérdés, hogy „meg­fogják-e" a tömeget? Hajnaltól éjszakáig 500 já­rat mozog a Kossuth téren, a naponta itt megforduló 50 ezer utas a város napi utasforgal­mának csaknem egynegyede. Ide zsúfoltan érkeznek a buszok és zsúfoltan is távoznak. A tér egyetlen, félig elzárt „kapu­ján” nehéz bejönni is, kimenni is. Csaknem minden járat — különösen csúcsidőben — me­netidejének értékes perceit töl­ti el ebben a „kapuban". Segíthet-e a kialakult hely­zeten a tér sokat emlegetett autóbusz-mentesítése? Amíg az egész „álom-szakaszban" van, aligha. A Lenin tér még mindig nem tudja fogadni a mecseki járatokat és a 39-es körjárattá szervezése is nehéz. A jelenleg is zsúfolt Rákóczi úti megálló­kat aligha lehet újabb napi 250 járattal — ennyit jelent a 39-es — terhelni. A Kossuth téri zűrzavarban — ahogy Pécs .kényes közleke­dési pontjain szokásos — min­denki óvatos. Mégsem lehet csak az óvatosságra hagyatkoz­ni. Nem szabad megvárni, amíg balesetek kényszerítik ki a szi­gorú intézkedéseket. H. I. szövetkezetek III. kongresszusa mmamm Egymillió mezőgazdasági tsz- tag 500 küldötte és 300 meg­hívott vendég közreműködésé­vel kedd délelőtt 9 órakor, az Országházban megkezdte mun­káját a mezőgazdasági szövet­kezetek III. kongresszusa. Az elnökségben helyet foglalt Ká­dár János, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának első titkára, Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságáank titkára, a Politikai Bizottság tagja, Ha­vasi Ferenc, a Minisztertanács elnökhelyettese. Ott volt a Köz­ponti Bizottság és a Miniszter- tanács ötbb más tagja, jelen voltak az állami és társadal­mi szervek képviselői, az ipari és fogyasztási szövetkezetek országos érdekképviseleti szer­veinek vezetői, a megyei párt- bizottságok első titkárai, a me­gyei tanácsok elnökei, a mező- gazdasági szövetkezetek alapí­tó tagjai. A tanácskozást Berta Jenő, a fajszi Kék Duna Termelőszövet­kezet elnöke nyitotta meg. Ja­vaslatára a kongresszus részt­vevői néma felállással adóztak a szövetkezeti mozgalom el­hunyt vezető személyiségei, köztük Király Jenő, a zalavári Új Idők Termelőszövetkezet és Szabó Mátyás, a bólyi Kossuth Termelőszövetkezet néhai elnö­ke emlékének. Ezután elfogadták a napi­rendet, amelynek alapján az országos tanács elnökének, va­lamint az országos tanács el­lenőrző bizottsága elnökének répa és a dohány termelésé­ben. Az egyes feladatokban ta­pasztalt elmaradásokat rész­ben a szövetkezetek tervező munkájának hiányosságai idéz­ték elő, másrészt pedig az, hogy az érintett ágazatokban a termelési színvonal és a tech­nikai fejlesztés nem tudta ki­egyenlíteni a létszámcsökken­téssel járó hátrányokat. A gaz­dasági ösztönzés és szabályo­zás egyes elemei sem segítet­ték egyértelműen a tervcélok megvalósítását. Egyes szövetke­zetek szervezési munkájának hiányossága, hogy nem mérték fel kellőképpen erőforrásaikat, a célok teljesítéséhez szüksé­ges feltételeket. Ezért a közép­távú termelési előirányzatok nincsenek mindenütt arányban a feltételekkel. A lehetséges­nél több munkaerővel és anya­gi lehetőséggel számolnak. Az ötödik ötéves terv első évében a termelés növekedése folyta­tódott ugyan, de mértéke nem éri el az előirányzottat. A terv­célok és feltételek összhangját az éves tervek kidolgozásakor meg kell teremteni. Mezőgaz­dasági szövetkezeteink gazda­sági fejlődését összességében a kedvező tendenciák jellemzik. Eredményeink igazolják, hogy mint szocialista vállalatok al­kalmasak a nagyüzemi, ipar­szerű mezőgazdasági termelés kibontakoztatására, a korsze­rű, a hagyományos és a kis­üzemi jellegű termelőerők együttes működtetésére, alkal­mazására. Az ötödik ötéves terv időszakában megoldandó gaz­dasági feladatok növelik a szövetkezetek iránt támasztott követelményeket. Tervszerűbbé kell tenniük a termelést és gaz­dálkodást, növelni a munka ha­tékonyságát, fokozni az éssze- j (Folytatás a 2. oldalon.) 1 Kádár János felszólalása A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának beszámolója A beszámoló rámutat, hogy a kongresszus előkészítése so­rán kétezer közgyűlésen csak­nem egymillió résztvevő vitatta meg az országos tanács kong­resszusi ajánlását és élt kül­döttválasztási jogával. A köz­gyűléseken és a területi kül­döttgyűléseken több mint tíz­ezer felszólalás, több tízezer észrevétel és javaslat hangzott el. E vélemények szolgáltak alapul a beszámoló és a többi kongresszusi okmány megszer­kesztéséhez. A szövetkezetek életének, munkájának, eredményeinek számszerűségét ismertetve a beszámoló kifejti, hogy az ur­banizáció és a szocialista ipar- fejlesztés hatására mintegy 20 százalékkal csökkent ugyan a tsz-tagok és alkalmazottak szá­ma, de így is túlhaladja az egymilliót. A mezőgazdasági szövetkezetek a közösségi élet iskolái, az anyagi, kulturális fejlődés, a szociális ellátás fontos bázisa a falun. Hatmil­lió hektár földön 110 milliárd forint értékű terméket állítanak elő évente. A mezőgazdasági szövetkezetek közös és háztá­ji gazdaságai adják a mező- gazdasági termékek 70 száza­lékát, a nemzeti jövedelem 12 százalékát. A tulajdonviszonyok szocia­lista jellege erősödött. A leg­utóbbi kongresszus óta az oszt­hatatlan közös szövetkezeti va­gyon értéke 120 milliárd fo­rintra nőtt. Előre haladt a föld- tulajdon és a földhasználat egy­ségesítése, erősödött a föld- hasznosítás szocialista jellege. Túlsúlyba kerültek az egyéni és csoportérdekeket a társadalmi érdekekkel egyeztető vonások, meghatározóvá vált a közös tu­lajdonosi és gazdálkodói fel­fogás. Az eredmények döntő forrá­sa az MSZMP agrárpolitikájá­ból, bevált lenini szövetkezeti politikájából fakadó társadal­mi összefogás, az úttörők ál­dozatvállalása, a mezőgazda- sági szövetkezetek egyre szer­vesebb beilleszkedése a szo­cialista népgazdaság rendsze­rébe, termelőerőik tervszerű, rendszeres fejlesztése. A mos­tani kongresszus legfőbb fel­adata, hogy meghatározza az MSZMP XI. kongresszusának határozatából, az MSZMP prog­ramnyilatkozatából, valamint a népgazdaság ötödik ötéves tervéből adódó feladatokat, fel­mérje a rendelkezésre álló erő­ket és eszközöket, kezdemé­nyezze a feladatok végrehajtá­sát akadályozó tényezők elhá­rítását. A beszámoló ezután részle­tesen ismertette a negyedik öt­éves tervben elért eredménye­ket, amelyek számottevőek vol­tak. Egyes területeken azonban elmaradásokat is tapasztaltak, például a tej, a friss zöldség, a gyümölcs, a szőlő, a cukor­KS/D. NAPLÓ TELEFOTÓ Kedden megkezdődött a mezőgazdasági szövetkezetek III. kong­resszusa. Képünkön: Szabó István, a TOT elnöke kiegészíti az országos tanács jelentését szóbeli kiegészítése után együt­tesen vitatják meg az országos tanács beszámolóját, a határo­zattervezetet, a szövetkezeti jogszabályok módosítására vo­natkozó javaslatot, az országos tanács alapszabályának és a területi szövetségek alapsza­bálymintájának módosítási ter­vezetét, valamint az ellenőrző bizottság jelentését. Ezután megválasztották a kongresszus munkabizottságait, majd rátértek a napirendek tárgyalására. Szabó István, a Termelőszö­vetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöke szóbeli kiegészítést fűzött az országos tanács írás­beli jelentéséhez, amelyet már korábban kézhez kaptak a kongresszus résztvevői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom