Dunántúli Napló, 1976. december (33. évfolyam, 332-361. szám)

1976-12-01 / 332. szám

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december l.-re összehívták. A Politikai Bizottság időszerű nemzetközi kérdések és az 1977. évi terv és állami költség- vetés irányelveinek megvitatását, valamint az egyéb soronlévő kérdések tárgyalását javasolja a Központi Bizottságnak. Az épülő új kesztyűgyár Fotó: Szokolai megnőtt a kereslet a sport- kesztyűk iránt. A gyár is és a szövetkezet is igen sok síkesz­tyűt szállít. A sportjellegű kesz­tyűket, amelyek a megnöveke­dett szabad idő eltöltésével — gépkocsizás, lovaglás stb. függ­nek össze, főként az NSZK- ban, Svédországban, Ausztriá­ban keresik. A kesztyűs szövet­kezet sok bérmunkát is végez ezeknek az országoknak. A szövetkezet jövő évi tőkés ex­portterve 600 ezer pár kesztyű, A Pécsi Kesztyűgyárban ter­mészetesen jóval nagyobbak a volumenek, Az idei 2,2 milliós kesztyűexportjukat jövőre 200 ezer párral növelik. Jó hírük! van a pécsi kesztyűknek, mert még így sem tudják kielégíteni az igényeket, A RAZNOEX- PORT, amely az idén is több mint fél millió pár kesztyűt vá­sárolt Pécsről, jövőre, ha a gyár kapacitással bírná, ennél jóval nagyobb mennyiséget is átvenne. Brezsnyev fogadta az USA pénzügy- miniszterét Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára, kedden a Kremlben fo­gadta William Simont,az Egye­sült Államok pénzügyminiszte­rét, aki az amerikai—szovjet kereskedelmi és gazdasági ta­nács ülésére érkezett Moszkvá­ba. A beszélgetés során érintet­ték a Szovjetunió és! az Egye­sült Államok kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainak hely­zetét, valamint a szovjet—ame­rikai viszony más vonatkozá­sait. Leonyid Brezsnyev hangsú­lyozta: a Szovjetunió követke­zetesen folytatja azt a politi­kát, amelynek célja, hogy po­zitív irányban, a kölcsönös ér­deklődésre számottartó va lö­mén nyi területen békés és szi­lárd alapokon fejlődjenek a két ország köpcsolatai. Megje­gyezte, hogy a két ország ke­reskedelmi-gazdasági kapcsola­tainak megfelelő arányokét és szilárdságot kell biztosítani a felek teljes egyenjogúsága mellett. Ehhez a fejlődéshez adva vonnak az objektív lehe­tőségek. Baráti, tárgyszerű légkör jel­lemezte a beszélgetést. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nopto XXXIII. évfolyam, 332. szám 1976. december 1., szerda Ara: 80 fillér Több mint félmillió pár kesztyű a Szovjetunióba mm Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A pécs—harkányi útnak a fürdőhelyen átvezető egykilométeres szakaszát négysávosra szélesíti a KPM Baranya megyei Igazgatósága, mintegy tízmillió forintért. A drávaszabolcsi határátkelő irányában így gyorsabbá válik a forgalom. Jelenleg szennyvízcsatornát fektetnek. 1980-ig felújítják Baranya tanácsi útjainak többségét Uj útburkolatok a megye nagyközségeiben A Baranya megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1976. január elején az Ütfelügyelet hatáskörébe utalta a megye 250 kilométer hosszú tanácsi kezelésű szilárd burkolatú és közel ezer kilométernyi földút- jának, a járdák és a három- százegynéhány híd műszaki el­lenőrzését, felújíttatását. Éven­te harminc-negyvenmillió fo­rinttal gazdálkodva biztosíta- niok kell, hogy 1980-ig rendbe­hozzák a megye tanácsi ren­delkezésű úthálózatát. Mire fordítják ezt az össze­get? Körülbelül négymillió a fő­útvonalakba torkolló útcsatla­kozások kiépítésére, hat-hét­millió egy-egy nagyközség tel­jes úthálózatának rekonstruk­ciójára megy el és a községek a balesetveszélyes helyek kija­vítására is ebből kapnak gyors­segélyt. Ez évben befejezték Máza- szászvár és Sásd útjainak teljes felújítását. Szaporca, Vejti és Kémes legforgalmasabb taná­csi útjai is új burkolatot kap­tak, elkészült a nagycsányi be­kötőút és a harkányi autóbusz­pályaudvar aszfaltozása is. Je­lenleg az orfűi kirándulóköz­pont útjának korszerűsítése, a szalántai járda és vízelvezető árok helyreállítása folyik. Jö­vőre Pécsvárad, majd utána Be- remend, Sellye, Boly és Duna- falva úthálózatának teljes fel­újítását kezdik el. Az Útfelügyelet megyei, il­letve négy körzeti útfelügyelője leveszi a felújítások bonyolítá­sának gondját a községek vál­láról. A helyi tanács csak meg­rendel. A beruházás lebonyolí­tása, a szakmai ellenőrzés, a műszaki átvétel és a számlák felülvizsgálata már az Útfel­ügyelet feladata. Naprakészen vezetik az utak, járdák és hidak főbb műszaki jellemzőit tartal­mazó törzslapokat, balesetve­szély esetén figyelmeztető jel­zőtáblát helyeztetnek el, vagy elterelik a forgalmat, a társa­dalmi munkában épülő járdák műszaki felügyeletét is ellátják. Szerződések kötésétől a szám­lák felülvizsgálásáig mindent el­végeznek. Végezetül: intézked­nek még az útrongálók és út- szennyezők felelősségre voná­sáról. Ma reggel a Pécsi Kesztyű­gyárban megkezdték a jövő évi szovjet export kesztyűk sza­bását, a Pécsi Kesztyű- és Bőr­díszmű ipari Szövetkezet pedig épp a mai napon, december 1-én indította útnak az idei utolsó tízezer pár export kesz­tyűt a Szovjetuniónak. Mind a Kesztyűgyár, mind a szövetkezet — a Tannimpexen keresztül - megkötötte már 1977. évi szovjet exportszerző­dését. E szerződés értelmében a Pécsi Kesztyűgyár több mint fél millió, egész pontosan 512 ezer pár kesztyűt exportál a jövő évben a Szovjetunióba. Ennek túlnyomó részét a szov­jet RAZNOEXPORT Vállalattal, 40 ezer pár kesztyűt pedig a CENTROSZOJUZ szovjet szövet­kezeti vállalattal kötöttek le. A gyár 75 féle kesztyűkollekció­jából a szovjet partner 25 kesz­tyűt választott ki. A Kesztyű- és Bőrdíszműipari Szövetkezet 1977-re 50 ezer pár kesztyűre kötött szerződést a RAZNO- EXPORT-tal, 5-6 féle fazon­ban. Milyen lesz 1977 kesztyűdi­vatja, mit keresnek a külföldi vevők? — tettük fel a kérdést a gyáriaknak, akik közölték, hogy a kesztyű ma mór nem divatcikk, hanem közhasználati cikk, s legfőbb funkciója, hogy melegen tartsa a kezet, Mégis van egy új kategória. Külföl­dön, és így a szovjet piacon is A Tisza szegedi szakaszán rozséból és műanyagból összeállított szőnyeget készítenek az Alsó- tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkásai. A rőzseművet kövekkel terhelve süllyesztik majd le és így erősítik meg a folyó partszakaszát Ifjú emberek dolga Ha majd évszázad múlva ír­ja történész-toll a szocialista jövendőért harcba induló első szabad magyar esztendők his­tóriáját, szólni kell a népi kol­légistákról is. Ha forrásanyag után kutat a búvárkodó, kezé­be akadhat a Bolyai Termé­szettudományi Kollégium egyik vezetőségi ülésének félév-záró jegyzőkönyve is. Olvassa majd a kései utód, hogy a diák-veze­tőség napirendi javaslatát Pál Lénárd, a beszámolót meg Szekér Gyula mondta el, s nyilván gondos szorgalommal jegyzi cédulára — hogy a név­mutató összeállítás idején majd könnyebben boldoguljon —, miként haladt tudományos pá­lyán, közéletben a következő évtizedekben a későbbi Kossuth- díjas akadémikus meg a ve­gyészmérnökből lett kormány­elnökhelyettes. Ha a NÉKOSZ- történet ma még csak részle­teiben megírott lapjai elkészül­nek, nyilván világossá válik, miért írhatta 1948-ban Lukács György: „Semmi kétség: a né­pi kollégiumi mozgalom létre­jötte és felfejlődése demokrá­ciánk eayik legnagyobb tette a kultúra megújítása terén”. Két nevet említettünk az előbb. Bárki megkeresheti a „Ki.kicsoda?” életrajzi lexikon­ban a nevek mögött felsorako­zó szűkszavú, mégis sokatmon­dó adatsort. Kereshet harma­dik, tizedik, ötvenedik hasonló pályaképet is, egy egész nem­zedék java fiatalját nevelte, in­dította el — akárcsak az idé­zett kettőt — nép, ország, szé­lesebb közösség, szocialista holnap szolgálatára a népi kol­légiumok mozgalma. Kádár Já­nos, a József Attila Kollégium egykori pártfogótestületi elnö­ke mondta: „A népi kollégiu­mok megalapítása fontos poli­tikai tett volt, mert tömöritette azokat a munkás- és paraszt­fiatalokat, akikre a néphatalom támaszkodni kívánt”. Visszaemlékezések egyszerű­ségükben is gyönyörű monda­taiból ismerjük a „kollégium­foglaló, honalapító” elsők ta­nuló és oktató-tanító lázát; a legtöbbször üres, tört ablakú épületekben otthont és mind­járt közösséget is teremtő ifjú emberek igaz, őszinte hevüle­tét A fényes szelek fénylő te­kintetű nemzedéke indult el a népi kollégiumok születésével 1946-ban és volt három éven át — igaz, ifjúi túlzásokkal, hol szektás hibákkal, hol meg na- rodnyik balfogásokkal — a fel- szabadulás utáni ifjúsági moz­galom egyik, lendületes politi­kai munkát végző rétege. Né­hány évvel később — amikor az 1949-ben feloszlatott NÉKOSZ munkáját először értékelték reá­lisan — a párt politikai bizott­sága úgy beszélhetett a moz­galomról, mint amely egyes hi­bái ellenére is egészséges haj­tása volt a magyar kommunis­ta ifjúsági mozgalomnak, s amely pozitív szerepet játszott az új szocialista értelmiség ne­velésében. Évszázad múlva születő törté­nelemkönyv gondolatával kezd­tük az emlékezést — ám a je­len, a NÉKOSZ születésének harmincadik évfordulója mai szép szót, mai elismerést kíván azoknak a három évtizeddel ez­előtti kollégistáknak, akik közül szinte mindenki választott mun­katerülete fontos, számontartott, embere lett. G. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom