Dunántúli Napló, 1976. november (33. évfolyam, 302-331. szám)

1976-11-01 / 302. szám

Hétfőtől hétfőig Felcserélt napok Az idén kicsit zavarban voltam a takarékossági vi­lágnap megrendezésekor. Nem arról van szó, mintha nem értenék egyet célki­tűzéseivel, vagy meghirde­tését feleslegesnek vélném. Sőt, magam is úgy vélem,, hogy társadalmi rendsze­rünkben az egyéni és kö­zösségi takarékosságnak nagy jelentősége van! Vallom, hogy a családban, a társadalomban egyaránt kell megtervezni, hogy mi­lyen „fejlesztésekre" tö­rekszenek, azok anyagi alapjait hogyan biztosít­ják, s ebben nagy szerepe van a takarékos gondol­kodásnak. Az én zavaromat a nap időpontjának megjelölése váltotta ki. Eddig úgy tud­tam, hogy a takarékossági világnapot az év október hónapjának utolsó munka­napján rendezik meg. Nem is volt ezzel eddig általá­ban semmi baj, amíg az általában a hétfőtől—pén­tekig terjedő napokra esett. Az idén azonban ez a nap szombat lett volna. Gondolom, a rendezők kel­lő megfontolás után dön­töttek úgy; szabad szom­bat lévén, a hónap utolsó munkanapjává pénteket nyilvánították. Valószínűleg igazuk volt, hiszen a válla­latok, hivatalok, intézmé­nyek többségében a dol­gozók fele nem volt mun­kahelyén. Ennek ellenére — és ezt nem kötözködésből emlí­tem — ez a múlt heti szombat országos méretek­ben igen fontos munka­nap volt! Lapunk munka­társai sok helyen jártak, nagyszerű munkák végzé­sét tapasztalták. Minde­nekelőtt mezőgazdasági üzemeinkben, ahol az őszi munkák szervezett és üte­mes végzése nemcsak azt követeli, hogy ne legyen szabad szombat, de néhol még vasárnap is dolgoz­nak. Akárcsak az őszi szál­lítást végző vállalatoknál. Nem szólva azokról a szo­cialista brigádokról, válla­lati kollektívákról, akik oly nagy számban vettek részt a kommunista szombat munkaakcióiban I Nemrégiben pénteken délután látogattunk el né­hány fontos munkahelyre, s azt tapasztaltuk, hogy a közelgő szabad szombatra való tekintettel sokan már jóval a munkaidő befeje­zése előtt eltávoztak on­nan. Néhány termelési ve­zető úgy fogalmazott, hogy a hétfői munkanappal sem lehet a többivel azonos értékűen számolni, mond­ván, hogy a dolgozók egy része nehezen „rázódik bele” a munkába. Remélem, hogy a fen­tiekből nem következik az, hogyha esetleg egy jelen­tősebb rendezvény hétfőre esik majd, azt kedden tart­ják meg? Mitzki Ervin Simontornya: Kiállítás A szekszárdi Balogh Adóm Múzeum értékes külföldi met­szeteiből kiállítás nyílt vasár­nap Simontornyán. A nemrégi­ben újjáépült várban, a kelle­mesen berendezett könyvtári olvasóteremben mutatják be a színes képeket, amelyek főleg angol, német vadászati jelene­teket, természeti hangulatképe­ket ábrázolnak. Tudósítóink jelentik — Tudósítóink jelentik — Tudósítóink jelentik Kaposvár: Karsztvizet kap a város Pisil Előadás a gyógymetszésről Ostrom a szabadalomért A nemrégiben a csornai tej­ipari vállalatnál lezajlott üzemi kísérletek pozitív eredménnyel zárultak, így megkezdődhetett a hazánkban újdonságnak számí­tó sütőipari segédanyag, a ci­Pusztaszentgyörgynél kezdődött a csőfektetés. Fotó; Grábner Gyula Bonyhád: A szekszárdi múzeum Vö- rösmarty-emléktórgyakat, vala­mint régi mezőgazdasági és iparosszerszámokat kapott Bonyhádról. A fenti tárgyak csak ideiglenesen kerülnek a szekszárdi múzeum birtokába: a közeljövőben ugyanis állan­dó helytörténeti múzeum léte­sül Bonyhádon. ott találnak végleges helyet avval a Per- czel Mór emlékanyaggal együtt, amelyet a Béri Balogh Adóm Múzeum ajándékoz a bonyhádiaknak. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság fonyódi kísérleti telepén megkezdték a szennyvizes halostavak lehalászását, Á lehalászott halak — ponty, amur, pettyes- és fehérbusa — emberi fogyasz­tásra alkalmasak. Balatonboglár: Követ visznek az uszályok Már csak az átkelő személy­hajó járatok közlekednek a Ba­latonon. A vízen azonban — a hűvös idő ellenére is — élénk a forgalom. A balatoni hajó­sok reggeltől estig követ szál­lítanak az északi part bányái­ból a déli part építkezéseire. Az idei őszre két vállalattól kaptak megrendelést. A Somogy me­gyei Közúti Építő Vállalatnak Siófokra viszik a balatongyöröki mészkődolomitot. A Folyamsza- bólyozó és Kavicskotró Vállalat pedig Balatonbogláron és Al­mádiban végez partfal építés­sel kapcsolatos munkákat. A követ ehhez Pálkövéről szállít­ják. Ezen az őszön a balaton­györöki kőbányát fenntartó tsz- ek lerakatot létesítettek Balo- latonbogláron: lakás- és villa­építőnek adják itt el a követ. Ha más mégrendelésük nincs, akkor ide szállítják a hajósok oz építőanyagot. Kővel megrakottan, vagy o bánya felé tartva reggeltől es­tig négy uszály járja a Bala­tont. Ezen az őszön mintegy 45—50 ezer tonna kő elszállí­tását tervezték: a megrendelé­seket és a bányák kapacitását is figyelembe véve azonban mór most biztosra veszik, hogy en­nél többet szállítanak a fagy beálltáig az északiról a déli partra. Az első „kapavágást” a Fo­nyód—Kaposvár között épülő regionális vízvezetéken Kraszo- nics Zoltán végezte el, egy markoló segítségével. A lánc­talpas kotrót hat kilométerre Fonyódtól, Pusztaszentgyörgy mellett állították munkába. A vállalat eddig gumikerekű gé­pekkel dolgozott: a nagybere- ki ingovány és a sáros szántó­földek azonban csak a lánc­talpast tartják meg. Az 52 kilométer hosszú ve­zeték és a hozzákapcsolódó fo­nyódi vízkivételi mű építése a legnagyobb feladat, amelyre a vállalat fennállása óta vál­lalkozott. A közel 800 millió forint értékű beruházás — a tervek szerint — 1981-ben ké­szül el: a hatszáz milliméter átmérőjű csővezetéken ettől az időtől számítva naponta 15 ezer köbméter ivóvizet kap Ka­posvár. Nyáron a Balatonból veszik — és megfelelő tisztítás után indítják útba — a vizet. Télen, amikor az üdülőövezet­ben jelentősen csökken az igény, a Nyugat-balatoni Re­gionális Vízmű-rendszeren ke­resztül a nyirádi bauxitbányák kristálytiszta, kitűnő minőségű karsztvizét juttatják el Kapos­várra. A vízkivételi mű — amelynek tervei még csak most készül­nek — a fonyód-bélatelepi kempingtől délre épül majd fel. Nagy teljesítményű szi­vattyúk dolgoznak itt, s egy csőrendszer segítségével a part­tól hatszáz méterre „szívják meg" a Balatont. A tisztított — és a laboratóriumban el­lenőrzött — víz az első hat ki­lométert acélcsövekben teszi meg a Nagyberek szélén. Pusz- taszentgyörgytöl aztán — ahol megkezdődött a csőfektetés — azbesztcement-csövekben foly­tatja útját a Fonyód—Kapos­vár közötti vasútvonaltól kelet­re. Várdánál átbújik a vezeték a sínek alatt és a Jutái úton ér Kaposvárra. Itt épül fel a fogadóállomás két — egyen­ként ötezer köbméteres — tá­rolóval, laboratóriummal. Az idén körülbelül 30 millió forintot költenek el a nyolcszáz­millióból. Jövőre jóval többet. A Dél-dunántúli Vízügyi és Közműépítő Vállalat alvállal­kozókat is szerez. A szerződés­ben ugyanis azt vállalta, hogy 1981 őszén „kulccsal" adja át használatra a regionális veze­tékrendszert. Kaposváron e nagyberuhá­zás elkészülte után hosszú év­tizedekig nem lesz gond az ivóvíz, a vezeték úgy épül, hogy ha szükség lesz rá, napi 15 ezer köbméteres kapacitá­sát — nagyobb beruházás nél­kül — a duplájára növelhetik. Fonyód . őszi lehalászás Ez az, amiről azt szokták mondani, hogy szétvetették a termet. Itt volt szombaton He­gedűs Antal és dr. Gulyás Sándor botanikus, az őszi­barackfák gyógymetszésének feltalálói, és a FEK-ben előadást tartott a módszer eredményeiről. A diafilm nem hazudik, láthatta mindenki, mit tud az új módi. Csodálatosan Zalaszentgrót: Hitel a tőkés export növelésére Harminchétmillió forintos hi­telt kapott Zala megye legna­gyobb ipari szövetkezete, a za- laszentgróti Rekord Ruhaipari Szövetkezet. A tőkés export nö­velését célzó, 45 milliárd forin­tos országos hitelkeretből pá­lyázat alapján nyert hitelből a zalaszentgróti szövekezet töb­bek között az V. ötéves terv­időszakban 100 millió forinttal növeli termelési értékét, s ezen belül 50 millió forint értékű ru­házati cikkel szállítanak többet tőkés piacokra. szép őszibarackfákat láttunk ládákban és a fákon, termő­oszlopokat, kis rügyeket, ár­nyékot nem adó fákat, számos érdekes, izgalmas, a termesztő számára forradalminak számí­tó dolgot. Az ott feltett kérdések jó ré­sze is arra vonatkozott, hogy miképpen lehet megvásárolni a szabadalmat? Délután, illetve oz előadás után ott mindjárt be lehetett lépni a Kertbarátok Országos Szövetségébe, mert ez az útja az új módszerhez való hozzájutásnak. Aki nem volt ott, az elintézheti postán is a jelentkezést, illetve a sza­badalom megvételét: a cím 2013 Pomáz, Kertbarátok Or­szágos Szövetsége. Néhány sorban jelzi belépési szándé­kát az illető, amire megkapja a belépési nyilatkozatot és egy csekket, amire befizet há­romszáz forintot. Ez összeg fe­lét a szövetség majdan épí­tendő otthonára szánják, és a tagok automatikusan tagjai lesznek a Kertbarátság Háza pártoló körének is. Paks: Hajók az országúton Az 1983-ig visszafizetendő hi­telből a szövetkezet jelentős be­ruházást valósít meg. Nyolc­millió forintért a központi telep­helyüket bővítik, 11 millió fo­rint értékű, korszerű gépparkkal szerelik fel, s 18 millió forint jut a szövetkezet forgóalapjá­nak feltöltésére. Az 1980-ra 275 millió forintos termelési ér­téket elérő ruhaipari szövetkezet javarészt magyar alapanyagú termékeket szállít még nagyobb mértékben a tőkés piacokra — elsősorban a Közel-Keletre, de a fejlesztés révén növelni tudják a Szovjetunióba irányuló ex­portjukat is. K. G. A Sió csatorna „tatarozása” miatt országúton, különleges jármüvei szállították Balatonfüredről Paksra a Szíria által ren­delt 300 lóerős kikötői vontatóhajókat. A szárazföldön járó hajók Pakstól már vizen teszik meg az utat Szíriáig. Zalaegerszeg: Citopángyártó üzem épül topón nagyüzemi gyártásának előkészítése. Az országos vizs­gálat, helyzetelemzés után a leendő beruházást illetően Za­laegerszegre, a Zala megyei Tejipari Vállalatra esett a vá­lasztás, tekintve, hogy a válla­lat megyeszékhelyi üzemében nagykapacitású porító is mű­ködik. A több országban már elter­jedt, bevált citopánt — magya­rosabb nevén az új összetételű, poralakú kovászt — mindenféle kelesztett sütőipari termék gyár­tásánál lehet alkalmazni. Hasz­nálatával a kenyér, a zsemle, a kifli és többi sütőipari termék, tartósabb, foszlósabb, ízletesebb lesz, s nem utolsósorban némi­leg könnyíti, gyorsítja is a ké­szítmények előállítását. A Zala megyei Tanácsi Épí­tőipari Vállalat hamarosan ne­kilát az összességében 53 mil­lió forintos beruházásnak. Az évente 240 vagon citopánt ki­bocsátó üzemet javarészt ma­gyar technológiai berendezé­sekkel szerelik fel. Az ország citopán szükségletének közel egynegyedét biztosító zalaeger- szeqi üzem Keszthelyről és Nagykanizsáról, az ottani tej­üzemektől kapja a citopán alap­anyagát, mely finomlisztből, sa­vó- és kovászsűrítményből áll. Az elősűrített, érlelt citopán az­tán a zalaegerszegi tejüzemben nyeri el végső, porított alak­ját. K. G. Pécsi újságíró stúdió November 22-én újra, immár hatodszor indítjuk a Pécsi Újságíró Stúdiót, a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója, a Pécsi Rádió, a Dunántúli Napló Szerkesztősége és a MUOSZ Pécsi Csoportjá­nak szervezésében. Jelentkezhetnek azok az érettségizett fiatotok, akik érdeklődnek az újságírás iránt. A foglalkozások novem­ber 22-től minden hétfőn este lesznek. Jelentkezni rövid élet­rajzzal lehet november 7- ig. Kérjük annak feltünte­tését, hogy a televízió, a rádió, vagy az Írott sajtó szakosított szemináriumain kíván-e kéthetenként részt- venni. Az életrajzot a Dunántúli Napló címére kell beküldeni „Stúdió” jelzéssel. Azok is jelent­kezhetnek, akik korábban már hallgatóink voltak. A felvétel előtt minden jelentkezővel elbeszélge­tünk. A beszélgetés idő­pontjáról az érdeklődők levélben kapnak értesítést. Helytörténeti múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalom