Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-15 / 285. szám

Megyei sportnap Vasárnap délelőtt a PMSC Tüzér utcai és újmecsekaljai sporttelepe lesz a színhelye az ipari szakmunkásképző intéze­tek megyei sportnapjának. Nyolc intézet sportolói nevez­tek, a versenyeket atlétikában, kispályás labdarúgásban és kézilabdában tartják. A rende­zők közel 500 fiatalt várnak az érdekesnek ígérkező versenyek­re. Erősödik a Spartacus? Az OKISZ sportvezetője Pécsett A Pécsi Spartacus sportkör munkáját értékelték Pécsett a KISZÖV székházában, ahol a Pécsi Ipari és Szolgáltató Szö­vetkezetek pártbizottsága kon­zultatív tárgyalásra hívta meg az Országos Szövetkezeti Sport­mozgalom, valamint a megyei és városi sportvezetés képvise­letét. A tanácskozáson megje­lent Regőczy Kálmán, az OKISjí sportvezetője és Haász Józséf, a KISZÖV elnöke. A tárgyaláson áttekintették a Pécsi Spartacus sportkör ed­digi munkáját és eredményeit, majd további sportfejlesztési lehetőségeket egyeztettek. Az OKISZ sportvezetője javasolta a megyei és városi sportvezetés részére, hogy az országos szö­vetkezeti sportmozgalom fej­lesztésének érdekében is kös­senek megállapodásokat a Spartacus sportkör fellendítése érdekében. A városi sportérde­keket képviselő és indokolt szakosztály átcsoportosítások lehetőségéről is tett említést. A KISZÖV pártbizottsága a Megyei TSH-val együtt vállalta, hogy a városi szövetkezeti sportmozgalom erősítése cél­jából kezdeményező lépéseket tesznek a PMSC és a Pécsi Spartacus közötti, kölcsönös előnyökön alapuló megállapo­dások létrehozásában. 9 VARESE: A sakkvilágbaj- nokjelöltek hármas tornáján szerdán ismét a két szovjet résztvevő, Tigran Petroszjan és Mihail Tál ült asztalhoz, par­tijuk két óráig tartott és a 18. lépés után döntetlen ered­ménnyel zárult. Most Petrosz- jannak három mérkőzésből 2 portja van, Tolnak ugyancsak háromból 1,5, míg Portischnak két találkozó után egyelőre csak fél pontja van. Versenyekben nem lesz hiány Az elmúlt tanév eredményei Elkészült a versenynaptár Bajnokságok, kupamérkőzések kozódási futók versenyeit két korcsoportban tervezik. A me­gyebajnokságon az iskolai há­ziversenyek legjobb versenyzői ■nyernek jogot az indulásra. Hegyi István Az elmúlt tanévben váltako-' zó sikerrel szerepeltek a Ba­ranya megyei középiskolák sportolói az országos döntő­kön. Ez derül ki a Megyei Diák Sport Tanács összeállí­tásából. Az egyéni helyezettek közül három első hely szere­pel az értékelésben. Atlétika, torna és tájékozódási futásban nyertek aranyérmet diákspor­tolóink. A három első hely kö­zül kettő a Széchenyi Gimná­zium, egy pedig az 508-as Ipari Szakmunkásképző Intézet sportolói nevéhez fűződik. A csapat helyezése közül a Ko- marov-gimnazisták az atléti­kai bajnokságon, kiharcolt két első helye érdemel említést, a második és harmadik helyezé­sek mellett. A sportágak közül változatlanul az atlétika hoz­ta a legtöbb sikert diákspor­tolóinknak. * A diáksport Baranya megyei versenynaptára az 1976—77. tanévben érdekes versenyeket ígér. Ebben a tanévben is megrendezik a megyei futó CSB-t. Az iskolai versenyek után a. körzeti, majd megyei versenyt tartják. A diák-sport­körök részére az indulást kö­telezővé tették. A versenyeken csak azok a tanulók indulhat­nak, akik iskolán kívüli sport­egyesület, vagy sportiskola, at­létika, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás és tor­na sportágban nincsenek le­igazolva. A diák-sportkörök atlétikai csapatbajnokságán az I—II. osztályú tanulók részére bizto­sítanak versenyzési lehetősé­get. Az iskolai versenyeket no­vember elsejéig rendezik meg. AMFORA AJÁNDÉK AKCIÓ '76 október 1 5.- november 30.-ig 100 Ft feletti üveg, porcelán, kerámia, műanyag cikkek vásárlása esetén blokkjával értékes jutalmakat nyerhet: 1. dij 10 000 Ft herendi készlet 2. -7. dij lea 158 részes üvegkészlet további 70 nyeremény 200 Ft amfora csekk beküldési határidő: december 15. /"> I lt X A IV R r s~\ A A I A A I f—v IS A ■ x ^ i A A megyei döntőt május 30-ra tervezik. A megyei atlétikai1 bajnok­ságon az iskolák minden ta­nulója részt vehet, tekintet nélkül arra, hogy iskolai vagy iskolán kívüli sportegyesület tagja. A versenyt két korcso­portban rendezik, május 5—6- án. Labdajátékokban, kézilabda, kosárlabda, röplabda és lab­darúgás sportágakban rendez­nek megyebajnokságot. A mér­kőzéseken a diák-sportkörök szakszövetségeknél igazolt ver­senyzői vehetnek részt. A ta­lálkozókat körmérkőzés formá­jában bonyolítják le őszi és tavaszi fordulóban. Nagy népszerűségnek ör­vendenek a diák-sportkörök körében a kupamérkőzések. A kézilabda, kosárlabda, röp­labda és labdarúgás sport­ágakban sorra kerülő találko­zókon az iskolák nyilvános ta­gozatának rendes hallgatói szerepelhetnek, függetlenül at­tól, hogy az iskolai sportkör vagy az iskolán kívüli sport- egyesület igazolt versenyzői. A mérkőzéseket megyei szinten az őszi és a téli hónapokban játsszák. Sportáganként a me­gyében legjobban szerepeit csapat nyer jogot az országos középdöntőn való részvételre. Még három sportág verse­nyei szerepelnek diákspor­tolóink programjában. A tor­na, a tájékozódási futás és sakkversenyek rendezői ís né­pes mezőnyökre számítanak. Ezeket n versenyeket a kupa­versenyekre vonatkozó szabá­lyok szerint rendezik. A torná­szoknál A, B és C kategóriá­ban lesz verseny. A C kate­góriában nem indulhatnak azok, akik előző évi verseny­időszakban minősítést szerez­tek. A tervek szerint a verse­nyeket az A és B kategóriá­ban februárban, a C kategó­riában három fordulóban, no­vember és május hónapok kö­zött bonyolítják le. A sakko­zóknál először az iskolai baj­nokságokat rendezik, ezt kö­veti a megyei döntő. A tájé­Moszkvában is győzött asztalitenisz- válogatottunk A magyar asztalitenisz válogatott csütörtökön Moszkvában játszotta má­sodik szuper liga mérkőzé­sét és a svédországi ide­genbeli győzelem után most a szovjet fővárosban sikerrel fejezte be a mér­kőzést: 4:3 arányban győ­zött. Megkezdődött a súlyemelő IBV A nagyszerűen előkészí­tett és szépen feldíszített szolnoki sportcsarnokban csütörtökön délután meg­kezdődött a súlyemelő Ifjú­sági Barátság Verseny. Színpompás, látványos megnyitó zajlott le, a fel­vonult csapatokat Sipos Károly, a Szolnok megyei Tanács elnökhelyettese, az IBV fővédnöke köszöntötte. Az IBV lepkesúlyú győz­tese Alva Rizsik (Szovjet­unió) 195 kg (87,5, 107,5), 2. Balas (Románia) 192,5 kg (85, 107,5), 3. Glück - mann Pál (Magyarország) 180 kg (80, 100), 4. Ku­ben ka (NDK) 180 kg (80, 100), 5. Zeman (Csehszlo­vákia) 177,5 (80, 97,5), 6. Baran (Lengyelország) 175 kg (72,5, 102,5). A röplabda NB ll-ben váltakozó sikerrel szerepelnek a pécsi csapatok. Férfiaknál az Universitas-PEAC az ötödik, a Steinmetz SE a 7., a Vörös Meteor a 10. helyen áll. A nőknél a Vörös Me­teor a 7., az Universitas-PEAC a 12. helyen tanyázik. Felvételünk a pécsi rangadón készült, a találkozót az Universitas-PEAC nyer­te a Steinmetz SE ellen. Röviden LABDARÚGÁS. Országos if­júsági bajnokság: Kaposvári Rákóczi-Mázaszászvári Bá­nyász 5:0, Szigetvár-Zalaszent- grót 3:2, PVSK—Komló 1:2, PMSC—Sportiskola 8:0, Vé- ménd-Barcs 0:2. ASZTALITENISZ. NB II. mér­kőzés: Aknamélyitő Bányász- Vasasi Bányász 13:12. Férfi csapatok. KÉZILABDA. NB I. B mér­kőzés: Dunakeszi-Komló 19:18 (13:9). Férfi csapatok, Komló. NB II. mérkőzések: Bakony Vegyész-Pécsi Kesztyűgyár 19:25. Férfi csapatok. Univer­sitas PEAC-Győri Richards SK 14:9. KOSÁRLABDA. NB II. mér­kőzés: Baja-i-Szigetvár 47:56. Női csapatok. TEKE. NB II. mérkőzések: Pécsi Spartacus-Kanizsai Sör 5:3, férfi csapatok, PMSC- Pápai MÁV 7:1, férfi csapa­tok. 1. MÁV DAC—PMSC 2. Kossuth KFSE—Vasas Izzó 3. Oroszlány—Ózd 4. Várpalota—Volán 5. Canz-MÁVAG—Szekszárd 6. Szolnoki MÁV—DVSC 7. Cegléd—ÉGSZOV 8. Szegedi Dózsa—Gyula 9. Salgótarján—Rudabánya 10. Nagybátony—B.-gyarmat 11. Gyöngyös—Nyíregyháza 12. Vasas Ikarus—S.-újhely 13. Répcelak—Bauxitbányász + 1 14. Kőszeg—Dunakeszi Népsport x 2 1 x 1 1 x x 1 2 x 1 x 1 x 2 x 1 x 2 x 2 1 1 x 2 Képes Sport x 1 1 x 1 1 x 1 x 1 1 x 2 x 1 2 x 1 x 1 x x 1 2 DN 2 1 x 1 x 2 x 2 2 x 1 1 x A világ sportja a MADRID: Sikerrel foly­tatta szereplését Taróczy Ba­lázs a madridi nemzetközi te­nisztornán, a 3. fordulóban a kolumbiai Betancourt ellen lé­pett pályára, s különösebb megerőltetés nélkül győzött 6:4, 6:2-re. • ATHÉN: Négy nappal az október 9-i Görögország-Ma- gyarország világbajnoki selej­tező után, ismét magyar lab­darúgók szerepeltek Athénben, az MTK-VM együttese a helyi AEK ellen játszott barátságos mérkőzést, a félidőben még 1:3-ra állt, de aztán a vég­eredményt 4:4-re kerekítette. Dunántúlt nanio Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallama Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja i Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7601 Pécs, Hunyadi út 11. sz. Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda 7630 Pécs, Engel János u. 8. Tel: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054 AMFORA-ÜVÉRT RADIO KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Leonyid Kogan és Julius Katchen lemezeiből. Közben: 9.00: Hajó a sztrádán. 9.10: A szimfoni­kus zene folytatása. 9.34: Fehér li­liomszál ... IV. óvodások műsora. 10.05: Iskolarádió. 10.35: Részletek Sínka István költeményéből (ism.) 10.40: Sándor Renée Mozart-műve- ket zongorázik. 11.00: Hogy volt?l Nemes György műsora — műsorok­ról. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Lakatos Zoltán népi zenekara ját­szik. 14.00: Svéd Sándor és Osváth Júlia dalfelvételeiből. 14.25: ,,Nyit- nikék" —'Kisiskolások műsora. 15.10: Zengjen a muzsika! 16.00: A világ- gazdaság hírei. 16.05: Rom som. Dokumentumműsor. 17.05: Beszélni nehéz. 17.17: A nagy Caruso. Ma­rio Lanza Aaronson—Tosti filmzené­jéből énekel. 17.24: Bemutatjuk új felvételeinket a budapesti művészeti hetek alkalmából. 18.30: Világszín­ház. Hans Sachs két jelenete. 19.48: A magyar népdal hete. 20.08: A né­met ideológia történetfelfogása. 20.28: Rosanna Carte rí és Carlo Ber­gonzi énekel. 21.05: A magyar nép­dal hete. 21.16: Sanzon felvételeink­ből. 21.44: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Beszéljünk Liszt Ferencről . . . 23.01: Lakatos Lajos cimbalmozik, Lendval Csécsi Jenő népi zenekara játszik. 23.30: Könnyűzene Prágából. 0.10: Magyar zeneszerzők rézfúvós műveiből. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A stúdió 11 felvételeiből. 8.33: Varázskeringő. 10.00: A zene hul­lámhosszán. 11.50: Miért csúnya? A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓI MŰSOR fi BŐI­12.00: A magyar népdal hete. 12.15: Dzsesszfelvételeinikből. 12.33: Régi híres énekesek műsorából. 13.00: Nőkről-nőknek. Veszprém megyei pe­dagógusok. 13.33: Gyermekkórusok Weöres Sándor verseire. 14.00: Ket­tőtől ötig . . . 17.00: Az Ifjúsági Rá­dió órája. 18.00: Mindenki iskolája. 18.33: A magyar népdal hete. 19.00: Amatőr könnyűzenei találkozó a Fő­városi Művelődési Házban — II. rész. 19.35: A víg özvegy. Részletek Lehár operettjéből. 20.33: Dzsesszfelvételek- ből. 20.49: Hogy volt?l Nemes György műsora — műsorokról (ism.) 21.48: Mozart: Szöktetés a szeráj- ból. Háromfelvonásos opera. 3. MŰSOR 14.05: Zenekari muzsika. 15.13: Pelléas és Mélisande. Részletek De­bussy operájából. 16.03: Kamaraze­ne. 17.13: Martial Soloal zongorá­zik. 17.43: A magyar népdal hete. 18.03: Budapesti művészeti hetek. Utolsó kísérlet — III. rész. — Búcsú helyett. Németh László regénye rá­dióra alkalmazva. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. A MÁV szimfonikus ze­nekar hangversenye a budapesti ze­nei heteken. Kb. 20.25: Palackposta. Kb. 20.45: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb. 21.30: Operakórusok. 21.48: Közkívánatra I PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Ritmus és dallam. Közben: Hétvégi programjavaslatok. 17.45: Kampis Péter jegyzete. 17.50: Vár­nai Ferenc: Zene rézfúvósokra. Köz­reműködik a pécsi helyőrség fúvós­zenekara, valamint Sztankov Stefan rézfúvósegyüttese. 18.00: Dél-dunán­túli híradó. 18.15: Ajándéktekercsen érkezett: a plovdivi rádió esztrád- zenekara játszik. 18.25: Hírösszefog­laló. 18.30: Szerb-horvát nyelvű mű­sor. Három megyén át. Aktuális ösz- szeállítás. — Nemzetiségi folklór­együttesek műsorából. — Hírek. 19.00: Német nyelvű műsor. Kulturális ma­gazin: Hírek. — Gondolatok az ősz­ről. II. rész. Wittmann György Írása. — Az Egerländer Trachtenkapelle mű­sorából. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 8.00: Tévétorna (Ism., sz.) 8.05: Is­kolatévé: Angol nyelv (középisk. IV. o.) People You Meet. The party. 9.00: Énekeljünk együtt! Zöld erdő­ben a tücsök. 9.05: Környezetisme­ret (ált. isk. II. o.) Séta az erdő­ben. 12.05: Francia nyelv (középisk. II. o.) En Francois Le noir et le blanc. 13.05: Iskolatévé: osztályfő­nöki óra (középisk. Ili—IV. o.) Álla­munk védelmében. 14.00: Énekeljünk együtt! (ism.) 14.05: Környezetisme­ret (Ism.) 17.23: Hírek. 17.30: Ter­mészetbarát (sz.). A Telesport tu­risztikai magazinja. 17.50: Megtaka­rított milliók. Eszközkihasználás. 18.20: öt perc meteorológia. 18.25: Az Országházból jelentjük . . . 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese (sz.) 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna (sz.) 19.30: Tv-Híradó. A LENGYEL TELEVÍZIÓ ESTJE: 20.00: Bevezető. 20.05: ötösikrek. Lengyel dokumentumfilm (sz.) 20.45: A lány és a galambok. Magyarul be­szélő lengyel film. (16 éven felüliek­nek). 21.30: Waclav Kisielevszki és Marek Tomasewszki zongorázik. Len­gyel dokumentumfilm (sz.) 21.55: Kis- filmek Lengyelországból: 1. A Varsói óváros (sz.) 2. Gdansk új kikötője. 3. A Lublini hátság. 22.35: Tv-Hír­adó 3. 22.45: Bach és a könnyű mú­zsa (sz.) (Bachalia.) Lengyel rövid­film. 2. MŰSOR 20.00: Novgorod, Oroszország aty­ja. APN dokumentumfilm (sz.) 20.55: Tv-Híradó 2. 21.15: Nürnbergi mester­dalnokok. Opera 2 részben. A ham­burgi Staatsoper előadása, felvétel­ről. II. rész (sz.). JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Mérleg pontos méréshez. 18.45: Népi muzsika. 19.15: Zöld jelzés. 20.00: Szórakoztató-zenei adás. 21.05: Shaft, a detektív — filmsorozat. 22.35: Szívműtét — do­kumentumadás. 2. MŰSOR 18.30: A kapitány lánya — film­sorozat. 20.00: Baráti meggyőzés. 21.00: Huszonnégy óra. 21.15: BÉMUS 76.

Next

/
Oldalképek
Tartalom