Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-01 / 271. szám

2 DunGntmt napio 1976. október 1., péntek Kádárlános látogatása a Magyar Nemzeti Galériában Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, Aczél Györgynek, a Politi­kai Bizottság tagjának, a Mi­nisztertanács elnökhelyettesé­nek társaságában csütörtökön délelőtt ellátogatott a Magyar Nemzeti Galériába és megte­kintette a Pátzay Pál szobrász- művész 80. születésnapja al­kalmából rendezett életmű-ki­állítást. Találkozott és szívélye­sen elbeszélgetett a művésszel és feleségével, gratulált a gaz­dag életműhöz, amelyet a ki­állítás tükröz és jókívánságait fejezte ki a jubiláló mesternek. A találkozón részt vett Po­gány O. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója. Jobb propagandát adohányzás ellen! Ülést tartott a Vöröskereszt megyei vezetősége Rendhagyó módon kezdődött tegnap Pécsett a Magyar Vö­röskereszt Baranya megyei ve­zetőségének ülése: dr. Kóbor József, megyei vezetőségi elnök a békemozgalomban végzett eredményes munkája elismeré­seként emléklapot adott át dr. Femes Gyuláné vezetőségi tagnak. A vezetőségi értekezleten részt vett dr. Horváth Imre, a Magyar Vöröskereszt osztály- vezetője és Balázs Józselné, a Vöröskereszt megyei vezetősé­gének titkára. Az ifjúsági vö­röskeresztes szervezetek tevé­kenységét és az új iskolai év feladatait Rittner Hajnalka me. megyei ifjúsági felelős értékel­te. Az átfogó, tavalyi évhez és az országos adatokhoz is viszonyító, tartalmas beszámo­ló részletesen elemezte az ál­talános és középiskolák vörös­keresztes tevékenységét a tisz­tasági mozgalomtól a véradá­sig. Mint elmondta, Baranya me­gye a szervezettséget és a te­vékenység hatásfokát illetően is általában meghaladja az országos mutatókban tükröző­dő általános képet, ám akad­nak olyan területek ahol a részfeladatok megoldásával le­het és kell tovább lépni. A be­számoló által felvetett gon­dokhoz csatlakoztak azok a fel­szólalók, akik többek között ezt kérdezték: mennyire jó az, hogy a tanulók dohányozhatnak a középiskolákban? Nemcsak a csikkektől eldugult csaplefo­lyók miatt, hanem a gyerekek szervezetének egészséges fejlő­dése érdekében van nagy szük­ség a dohányzás elleni jobb propagandára I Az ifjúsági vöröskeresztes mozgalom egészét egyetlen adat is példásan jellemzi: a pécsi középiskolák véradói ad­ják a pécsiek által adott vér­mennyiség tíz százalékát! A vezetőségi ülés második napirendi pontjaként az egész­ségügyi intézmények vöröske­resztes szervezettségét és a vö­röskeresztes munka értékelését vitatták meg a vezetőség tag­jai, megállapodva, hogy a jö­vőben az egyes intézmények komplex vizsgálatánál a vö­röskeresztes munkát is figye­lemmel kísérik. A vezetőségi ülés befejezé­seként dr. Kóbor József számolt be az országos elnökség kö­zelmúltban megtartott ülésének munkájáról és határozatairól. fi/lerlegen öt én munkája Jelentősen javult a társadalmi tulajdon védelme Tanácskozás a Mecseki Szénbányáknál A társadalmi tulajdon vé­delme egyszerre egyéni és kö­zösségi feladat. Ez a gondolat kapott hangsúlyt a Mecseki Szénbányák Vállalat párt, tár­sadalmi, gazdasági vezetősé­ge által rendezett társadalmi tulajdon védelmi tanácskozá­son. öt év vagyonvédelmi helyze­tének mérlegét vonták meg, megjelölve a további tenniva­lókat. A tanácskozásom részt vett dr. Schwarcz József, a Mecseki Szénbányák Vállalat pártbizottságának titkára, Ga- ramvölgyi János, a vállalat igazgatója, dr. Árgyelán János, a Baranya megyei Rendőr-fő­kapitányság vezető helyettese és Keszler Ferenc, a Szénbá­nyák szakszervezeti bizottságá­nak titkára, a vállalat üzemve­zetői, üzemi párttitkárai, veze­tő könyvelői, az üzemrendészet, az üzemrendészeti társadal­mi aktívák képviselői, a jogügyi, belső ellenőrzé­si osztályvezetők és a munkás­őr zászlóalj tagjai. A Mecseki Szénbányák Vállalatnak nem­csak hivatásos üzemrendészei vannak: 470 fős társadalmi ak­tívagárda tevékenykedik a kö­zös tulajdon védelméért. Tevékenységük eredménye a számokban is híven tükröző­dik. Szerényi György, a válla­lat rendészeti vezetője elmond­ta, 1971-ben 53 esetben kö­vettek el a vállalatnál a tár­sadalmi tulajdon sérelmére bűncselekményt 423 136 forint kárral. Ezt követően, a sokré­tű, megelőző intézkedések ha­tására csökkent a káresetek száma és az okozott kár ösz- szege. 1975-ben mindössze 12 eset fordult elő 51 500 forint értékben. Dr. Árgyelán János r. alez­redes az esetek, az okozott kár csökkenésének örvendetes ten­denciájára hívta fel a figyel­met, megállapítva, hogy a tár­sadalmi aktívák, rendészek jól dolgoznak. A Baranya megyei Rendőr-főkapitányság illetékes osztálya és a vállalat rendé- szei közösen tevékenykednek a bűnesetek megelőzésében. Hangsúlyozta, hogy a társa­dalmi tulajdon fokozott vé­delmével népgazdaságunk gya­rapításán dolgozunk, s ez a feladat szervesen összefügg a takarékossággal, munkaszerve­zéssel és a termelékenység fo­kozásával. Ezt a gondolatot folytatta dr. Schwarcz József is feladat­ként megjelölve a társadalmi tulajdon megóvását, rendelte­tésszerű használatát és tudatos gyarapítását. Garamvölgyi Já­nos igazgató pedig megígérte, hogy a tanácskozáson elhang­zott javaslatokat üzemenként is megvizsgálják és a hasznosít- hatókat megvalósítják. A központi tanácskozás pél­dájára az üzemek az utolsó negyedévben rendeznek ha­sonló tanácskozást, hogy meg­vitassák, mit lehet még tenni az ilyen jellegű bűnesetek megelőzésére. Az aktívaülés befejezéseként Garamvölgyi János igazgató 37 társadalmi aktívát és 5 rendészt eredményes munkájuk elismeréseként pénzjutalomban részesített. T. É. Küszöbön a termelőszövetkezeti kongresszus T sz-gondokról — munkásoknál Tájékoztató a pécsi TESZÖV-nél A felszabadulás óta 150 ezerről 50 ezerre csökkent Ba­ranya megye dolgozó paraszt­sága. Az elmúlt öt évben a gépesítés előretörésével újabb 8—10 százalékkal csökkent a szövetkezeti tagság. A 67 ter­melőszövetkezetben — 18 ezer fő a nyugdíjas — ma 25 ezer aktív termelőszövetkezeti tag dolgozik. Ha számában jelen­tősen is, de az anyagi javak termelésében mem csökkent a szövetkezeti parasztság szerepe s mint szövetséges osztálynak, a hatalom gyakorlásában be­töltött szerepe is csorbítatlan. Ezért tekintjük az év egyik leg­Kitü ntetések a fegyveres erők napja alkalmából A fegyveres erők napja al­kalmából Czinege Lajos vezér- ezredes, honvédelmi miniszter a katonai igazgatás terén több éven át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a „Ha­za Szolgálatáért Érdemérem” ezüst fokozatát adományozta dr. Molnár Istvánnak, a Bara­nya megyei Tanács igazgatási osztályvezetőjének. Az érdem­érem bronz fokozatával tüntet­te ki dr. Ásvány Lajost, Pécs megyei város Tanácsa igaz­gatási osztályvezetőjét. Hon­védelmi érdemérmet kapott eredményes munkássága elis­meréseként dr. Fehér Béla és dr. Sándor László sorozó orvo­sok. A kitüntetéseket a honvé­delmi miniszter nevében Oláh István altábornagy, a néphad­sereg vezérkari főnöke, minisz­terhelyettes adta ót szerdán, Budapesten. A fegyveres erők napjának alkalmából vették át kitünte­téseiket Budapesten Lukács Antal, a Cserkúti MEZŐGÉP igazgatója és dr. Bulla József, a vállalat osztályvezető helyet­tese, A honvédelmi miniszter által adományozott „Honvédel­mi érdemérem" kitüntetést, me­lyet a polgári védelem terüle­tén végzett kiemelkedő munká­juk elismeréseként kaptak, a tröszt vezérigazgatója nyújtot­ta át. Jó napot kívánok. Engem Laci bácsinak hívnak, és én barátja vagyok kinek...? — Móka Mikinek zúgták kórusban a gyerkőcök szerdán délután a József Attila művelődési ház­ban. Elragadtatásukat aligha tudnám kellően ecsetelni, ezért egyenesen Móka Mikihez, azaz Levente Péterhez fordulok, akit idestova huszonöt éve ismerek — egy osztályba jártunk vala­ha, amikor annyi idősek vol­tunk, mint a nézőtéri srácok. Ö akkor a 2. osztály „komo­lyabb rétegének" oszlopos kép­viselője volt, s most mintha ki­Tigris is lesz a Mecseki Allatkertben Jelentősen bővült idén a Me­cseki Állatkert állatállománya. Az állatkert saját szaporulata szerencsésen alakult: többek között őstulok, fekete bivaly, éneklő dingó, ausztráliai din­go, muflon és három barna medve született az elmúlt hó­napokban. Az állatkert dolgo­zói egy szép dámszarvas cse­metének örültek a legjobban: tíz évet vártak a megérkezésé­re. A Mecseki Állatkert szeren­csés állatcserék révén számos új állattal gyarapodott ebben az évben. Különlegességnek számít a két „óriás”: a szala­gos Varánus (óriásgyík) és a Boa óriáskígyó. Az utóbbi még igencsak növésben van, ha nem történik semmi baj, Pécsett fog felcseperedni, úgy négy-öt méter hosszúra. A két zebu is új szerzemény, az egyiket a csehszlovák Safari cirkusz cse­rélte el fekete bivalyért, a má­sik Veszprémből érkezett. Ugyancsak Veszprémből ér­kezett múlt pénteken a leg­újabb állatszállítmány, öt ma­jom : egy rhesus, egy jáva-ma- kákó pár, egy medve-makákó, és egy barna dzselada. Igaz, hogy ezek közül egyik sem ro­kona a hírneves Böbének (ugyanis nem emberszabásúak), de szinte mind ritkaságnak szá­mítanak. A rhesus a leggyako­ribb és legismertebb majomfaj- tq, az orvostudomány sokat kö­szönhet neki (az RH-faktor fel­fedezésénél rhesust használtak kísérleti állatnak). A jáva-ma- kákó Indiában és Jáva szige­tén honos. A medve-makákó és a barna dzselada rendkívül ritka fajták, Magyarország vi­déki állatkertjei közül csak a pécsiben láthatóak. A medve- makákó Kelet-Tibetben és Kí­nában gyakori, a barna dzse- ladának Etiópia a hazája. Az ősz folyamán további új lakókkal gyarapodik a Mecseki Állatkert. Lipcséből például két érdekes, ritka emlős érkezik: egy tarajos sül (nem elírás, valóban sül) és egy nőstény muntyák szarvas, a világ leg­kisebb szarvasfajtája, melynek kifejlett példánya sem nagyobb egy pulikutyánálr A poznani állatkert csereállatként egy fe­hér dámszarvast, egy törpelo­vat, és egy körülbelül kétezer dollárt érő hím szibériai tigrist küld Pécsre. A poznani tigris különlegessége, hogy állatkert­ben született, pedig ez a macs­kafajta roppant igényes a pár- választás során, ezért fogság­ban nehezen szaporítható. A Mecseki Állatkertben remélik, hogy a „mi tigrisünk” enged majd valamicskét az „elveiből” és igényeiből, ha a budapesti állatkertből sikerül párt keríte­ni számára. Dunai Imre zárólag a gyerekek mulatta- tása érdekelné. A minap a Fő­városi Operettszínházba tévedő érdeklődésem azonban meg­hökkentő felismeréshez jutta­tott: Levente atmoszférateremtő karakteres színészegyéniség. Bevallhatom, a hírneves társu­lat előadásából ma már csak az ő felvillanásait őrzi emlé­kezetem. — Mi mást is kérdezhetnék tőle most a Móka Miki zseb­színháza című előadás előtti néhány percnyi beszélgetés ke­retében, mint azt, hogy nem érzi-e kissé szűknek Móka Miki gúnyáját? — Ha az ország legkisebb falujában is megkérdezem a srácokat: — Tudjátok-e Móka Miki igazi nevét? Kórusban ki­áltják: Levente Péter. A szak­mában azonban, jóllehet azt mindenki tudja, hogy Móka Miki kicsoda, de hogy Levente Péter ki, azt már nem ... Még­sem érzem skatulyában ma­gam. öt éve tudatosan azon dolgozom, hogy kiderüljön: Levente Péter nem „bábszí­nész”, nem „prózai színész", nem „táncos komikus”, nem „pantomimművész" még ke­vésbé „óvóbácsi”, hanem olyan ember, akinek akkora szeren­cséje volt, hogy elég fiatalon kiderült róla, milyen talentu­mokat kapott a sorstól ... Eze­ket autodidakta módon kezd­tem fejleszteni, hasonlóképpen ahhoz a kertészhez, aki tíz évig csak nyesi, permetezi, sze­mezgeti növényeit és az első virág talán csak tíz év múlva jelenik meg a fáján, a gyü­mölcs azonban méq akkor sem biztos. Mégsem hagyja abba a munkát. Mi az ami a ker­tészben mégiscsak tartja a lel­ket? Nem a felnőtt közönség­gel és általában a felnőtt em­berekkel való kapcsolat... Ha­nem a gyermekek. Velük közö­sen olyan alkotói légkört ala­kítunk ki, hogy abban az első percek után eltűnik a színház, el a közönséq és a színpad közötti különbség, s helyébe az alkotók és a műélvezők kö­zössége lép. Levente Péter 1961-ben ke­rült az Állami Bábszínházhoz, 1970-ben pedig a Fővárosi Operettszínházhoz. Erőteljes, markáns egyénisége kétségte­len több figyelmet érdemelne — elsősorban a szakma részé­ről. A közönség, mint azt ma­gam is tapasztaltam, szereti, a gyerekek pedig egyenesen bo­londulnak érte, különben alig­ha visítoznának afölötti örö­mükben, hogy találkozhatnak vele, s aligha zárulna ez a ta­lálkozás vastapssal. Bebesi K. fontosabb belpolitikai esemé­nyének a termelőszövetkezetek közelgő III. kongreszusát, mely­nek sikeres előkészítése me­gyénkben is túlnő a szövetke­zeti kereteken. A most zajló közgyűléseken megfogalmazott célok, törekvések nem tekint­hetők tsz-belügynek, hanem alapvetően érintik a társada­lom legszélesebb rétegeit. Pár­tunk szövetségi politikája pa- rancsolóan írja elő, hogy a szövetkezeti mozgalom előtt ál­ló feladatok teljes összhang­ban legyenek a munkásosztály céljaival, érdekeivel. Ezért fon­tos, hogy a szövetkezeti pa­rasztság helyzetéről, a szövet­kezeti mozgalmat feszítő prob­lémákról, a most megfogalma­zásra kerülő rövid- és közép­távú feladatokról minél széle­sebb körű tájékoztatást kap­jon Pécs város és a megye ipari munkássága a bányák­ban, gyárakban, ipari üzemek­ben dolgozó munkások tízezrei, akiknek életszínvonala nem kis mértékben múlik azon, hogy a termelőszövetkezetek milyen sikeresen teljesítik ötéves ter­vüket. Ezért lehet örömmel üdvözöl­ni a Baranya megyei Termelő- szövetkezetek Szövetségének tegnapi tanácskozását, melyet Pécsett a szövetség székházá­ban tartottak meg a megyében megjelenő lapok, ipari üzemi lapok és üzemi híradók szer­kesztői, munkatársai részére. A tsz-szövetségek megalakulása óta ez volt az első eset, hogy a bányák, gyárak és ipari üzemek lapjainak képviselői ta­nácskoztak a pécsi termelőszö­vetkezeti székházban, kérdése­ket tettek fel s kaptak részle­tes választ a mezőgazdasági szövetkezetek gondjairól, prob­lémáiról. Papp Zoltán, a Ba­ranya megyei Tsz Szövetség el­nöke és Bíró Sándor, a szövet­ség titkára tájékoztatta a részt­vevőket a termelőszövetkezetek ötödik ötéves tervéről, a terv­ben kitűzött feladatokról, a kongresszusi előkészületekről. Beszámoltak az eddig lezajlott 19 termelőszövetkezeti közgyű­lés tapasztalatairól s kérték a lapok munkatársait, hogy to­vábbítsák a hallottakat. A teg­napi sikeres első találkozó folytatásaként a jövőben rend­szeresítik ezeket a tájékoztató­kat, de a vitafórum színhelyéül nem a szövetség székházát, hanem egy termelőszövetkeze­tet választanak majd. Rné Nyeremény­betétkönyvek sorsolása Az Országos Takarékpénztár 1976. szeptember 30-án Jászki'séren ren­dezte meg a nyereménybetétkönyvek 1976. harmadik negyedévi, 101-ik sorsolását. Mindazok az 1976. szep­tember 29-ig váltott és a sorsolás napján forgalomban lévő nyeremény- betétkönyvek, amelyek sorszámának utolsó három számjegye (számvég- zödése) megegyezik az alább fel­sorolt számokkal, az 1976 harmadik negyedévi átlagbetétüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyer­ték. számvégződés nyeremény 020 25 százalék 025 50 százalék 088 25 százalék 092 25 százalék 095 25 százalék 242 25 százalék 285 200 százalék 315 25 százalék 435 25 százalék 469 25 százalék 474 25 százalék 566 25 százalék 598 25 százalék 644 25 százalék 676 25 százalék 717 25 százalék 757 25 százalék 789 25 százalék 792 25 százalék 822 25 százalék 824 25 százalék 852 25 százalék 875 100 százalék 935 25 százalék 950 50 százalék A nyereményösszegeket a betét­könyvet kiállító fiók vagy postahi­vatal 1976. október 15-től fizeti ki* Levente Péter Vendégünk volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom