Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-01 / 271. szám

1976. október 1., péntek Dúnantait napló 3 Gazdagodó testvérvárosi kapcsolatok Megallapodas Pécs és Lali ti között • Bemutatkozik Pécsett a lahti színház • Bővülnek a sportkapcsolatok • Pécsi szakácsokat kér a lahti vendéglátó szakiskola Múzeumi és műemléki hónap Baranya más megyékben is bemutatkozik Uj szerzemények kiállítása Mohácson Lahti—Pécs testvérvárosi kapcsolatok 20. évfordulója al­kalmából, szeptember 20—26. között küldöttség tartózkodott Finnországban, Czente Gyulá­nak, Pécs város Tanácsa el­nökének vezetésével. A delegá­ciót Tenho Likkanen, Lahti ta­nácselnöke, Kalervo Aattela megbízott polgármester és több városi tisztségviselő fogadta. A pécsi küldöttség részére gazdag programot állítottak össze. Megtekintették Laihti vá­ros kórházát, részt vettek egy pécsi témájú fotókiállítás meg­nyitóján. Ismerkedtek a városi közlekedés szervezetével, majd a Kääpä Rt. kereskedelmi há­lózatával. Tanulmányozták a városépítést és közművesítést. Helsinkiben részt vettek a ma­gyar nagykövet fogadásán és meglátogatták a finn főváros több múzeumát. A Czente Gyula vezette kül­döttség és a lahti vezetők a városházán megbeszélték az elkövetkező évek együttműkö­dési programját. Erről adott tájékoztatót teg­nap Czente Gyula — hazaérke­zése után — munkatársunknak. — A különböző kapcsolatok jegyében alakítottuk ki a jö­vőre vonatkozó terveinket. A hivatalos delegáció-cseréken túl szélesítjük a kulturális, sport, valamint az üzemek és intézmények közötti kölcsönös szerepléseket, fellépéseket, ta­pasztalatcseréket. — Ennek első mozzanata, hogy a Konzum Áruház ava­tására két kereskedelmi szak­ember érkezik Pécsre Lahtiból. Tervbe vettük, hogy diákokat és tanárokat kölcsönösen üdülte- tünk. A jövő évben 10 gyerek és 5 tanár jön Pécsre, 1978- ban városunkból ugyanennyien utaznak Lahtiba. Kulturális megállapodásunk között sze­repel: 1977 nyarán a Mecseki A Balatoni Intéző Bizottság javaslatára az országos me­teorológiai szolgálat szakem­berei tervet dolgoztak ki a balatoni viharjelző rendszer korszerűsítésére, mert a jelen­legi jelzési rendszer lassú, el­avult, nem biztonságos. A szolgálat korszerűsítésére kidolgozott terv a világítóraké­ták helyett fényjelző rendszer kiépítését javasolja a tó kö­rül. Eszerint nagy teljesítményű villogóberendezéseket, narancs- sárga színű fényforrásokat kí­vánnak elhelyezni a vízről és a partról egyaránt jól látható helyeken. A portásfülke ajtajában idős bácsi igazít útba. Az otthon felújításáról is szót váltunk: olyan büszkeséggel beszél ró­la, mintha nem nekik készülne, hanem ők alakítanák át má­soknak. A pécsi, Tüzér utcai szociá­lis otthon a város legnagyobb ilyen jellegű intézménye. Az el­ső épületei valamikor 1925-27- ben készültek, s a városlakók szegénytelep néven emleget­ték. Lakói zömmel börtönből szabadult emberek és koldu­sok voltak. A telep környéké­nek nagy része mezőgazdasági művelés alatt állt, s az itt élők is dolgoztak a földeken. A bú­tormaradványaikat, gönceiket magukkal vihették a telepre. Amikor az otthon jelenlegi ve­zetője 1957-ben ide került, ak. kor már a „szalmazsákos" idő­szakot élték. A kis családi házak összes­ségéből álló szociális létesít­mény azóta, ha apránként is, de sokat változott, öt évvel ezelőtt viszont olyan mérvű fel­újítása kezdődött, amely nem­Ércbányászati Vállalat fúvós­zenekarát látják vendégül a testvérvárosban. Ugyancsak a jövő évben grafikai kiállítást rendezünk Pécsett és Lahtiban, a Mecsek kbrus pedig gazdag repertoárral utazik a testvérvá­rosba. 1978-ban a lahti zene­iskola növendékeit látjuk mi vendégül. Terveink között sze­repel a lahti színház pécsi bemutatkozása, viszonzáskép­pen 1978-ban a Pécsi Balett utazik Finnországba. Sportról szólva, tervezzük, hogy a Pécsi MSC labdarúgói a jövő évi szezon végén Lahtiba utaznak, onnan pedig a Lahden Reipas együttese érkezik hozzánk. Sportkapcsolata inkát szélesíte­ni kívánjuk. Lahti város vezetői kérésére egy kosárlabda csa­patot indítunk Lahtiba, mi vi­szont meghívtuk az ottaniakat a hagyományos Mecsek ku­pára. Igényként jelentkezett — beszélgetéseink során a magyar és finn nyelv tanulása. Tervezzük, hogy nyári egyete­meinkre (Pécs és Lahtiban) finneket hívunk meq és ma­gyarokat delegálunk Finnor­szágba. Megállapodásaink szép példája, hogy a lahti vendég­látó szakiskola pécsi szakácso­kat kér a magyaros ételízek, ételkészítések tanítására. És ha Pécsett felépül a Finlandia étterem (a mai Tettye vendég­lő helyén) itt finn szakácsok közreműködésével finn ételeket Ezzel négy állapotot lehet jelezni: a közvetlen veszélyt, a közelgő veszélyre való figyel­meztetést, a viharállapot fel­oldását, illetve a veszély nél­küli időszakot, továbbá a jel­zőrendszer esetleges üzemkép­telenségének állapotát, amikor arra figyelmeztetnek, hogy az érdekelteknek más forrásból kell tájékozódni. A viharjelző szolgálat töké­letesítéséhez a helyi lehetősé­geket is ki akarják használni; a strandokon, az üdülőkben, a nagyobb hotelekben és a kempingekben a hangszórók segítségével szóban is tájékoz­tatnák a közönséget. csak megszépíti, de korszerűsí­ti is az otthont. Ezidáig sem víz, sem mel­lékhelyiség nem volt a családi házakban, illetve a három, egyenként 16 férőhelyes épü­letben. A Baranya megyei Ta­nács 1 millió 700 ezer forintot adott a víz-szennyvíz rendszer építésének megvalósítására. A felújítási keretből pedig olaj­bojlerre is futotta, s megol­dották a melegvíz-szolgáltatást. Új mosókonyhát is építettek, s be is rendezték, A 480 ezer forintért létesített mosodában tisztítják az Alkotmány utcai otthon lakóinak ruhaneműit is. Új földalatti olajtárolót is épí­tettek, 207 ezer forintért, A 17 készítenek és szolgálnak fel. Ehhez a tervezett étteremhez — főleg a berendezésekhez — szakembereik segítséget nyúj­tanak. A Gastrofol- iizem főszakácsa Újdonságok a láthatáron ötvenezer adag a raktárban Csaknem valamennyien et­tünk már főztjéből, mégis ke­vesen ismerjük, s így akár ta­lálós kérdésként emlegethet­nénk a pécsi Gastrofol üzem főszakácsát. A magas, szőke fiatalember mindössze 28 éves. Első pilla­natra meghökkentő, hogy ő az, akinek nevét bélyegzik a naponta ezerszámra futószala­gon lévő dobozokra — idős, pocakos, alacsony főszakácsra számítottam — s egy szokvány kérdéssel indítom a beszélge­tést: „mitől lesz valaki jó sza­kács?" Főztjeihez méltóan, jó­ízűen nevet, s csak aztán vá­laszolja, hogy ő tulajdonkép­pen villany-, vagy tv-szerelő akart lenni, csakhát unokabáty­ja, aki ezt a mesterséget ta­nulta, a konyhára csábította. A Baranya megyei Vendéglátó súlyosabb beteg elhelyezésére alkalmas betegszobát 88 ezer forint értékben korszerűsítették. Ugyancsak felújíttatták a 9 fé­rőhelyes gyengélkedőt, amely 85 ezer forintba került. Tavaly és idén újabb lakóházakat kor­szerűsítettek, s megvan a pénz a még visszalévő kettőre is. A tervek szerint legkésőbb a jö­vő év végére elkészülnek a fel­újításokkal az Épületszerelő és Karbantartó Vállalat dolgozói. A korszerűsítésekkel egyidőben a Kertészeti és Parképítő Vál­lalat gondoskodik a terület esz­tétikus parkosításáról. Az otthon lakói pedig „saját" kis­kertjük rendezésével igyekeznek szebbé tenni környezetüket. Tanácskozás a pedagógusok lakáshelyzetéről A pedagógusok lakáshelyze­tének rendszeres figyelemmel kísérése az egyik legfontosabb érdekvédelmi feladata a szak- szervezetnek — hangsúlyozták a Pedagógusok Szakszervezete elnökségének csütörtök délelőt­ti ülésén. Az elmúlt öt évben mintegy 5000 családi ház épült fel kedvezményes pedagógus lakásépítési kölcsönnel. Az építkezők évente 100-120 jó állapotban lévő szolgálati la­kást szabadítanak fel. A ta­nácsok költségvetésből 700 pe­dagógus szolgálati lakást épí­tettek vagy vásároltak öt év alatt. Figyelemre méltó, hogy az ország sok városában meg­különböztetetten foglalkoznak a pedagógusok kérelmeivel az állami, illetve a tanácsi vevő­kijelölésű lakások elosztásánál. Vállalatnál dolgozott évekig, míg tavaly novemberben át­jött a Gastrofol üzemhez. A volt főszakács, Sárdi Zoltán mellett dolgozott a Pannónia Hotel megnyitásáig, amikoris Sárdi Zoltán búcsút mondott a Gastrofolnak, s ő lett a fő­szakács. Most minden nap fél hatkor kel, hatkor már dolgozik. Egy ugrásnyira lakik az üzemtől. A napi nyersanyagvételezés után a húsoló dolgozóit ellenőrzi: miként szeletelik a combhúst. Az előtisztított, konyhakész zöldségfélék, nyersanyag, már a kora reggeli órákban ren­delkezésére áll. Ottjártamkor épp sertéspörköltet főzött. Mi­után felhúztam a fehér kö­penyt és a „fityulát", beme­hettem a konyhába. A hatal­mas, 1800—1800 adagos üs­tökben ínycsiklandozó illatokat árasztva rotyogott az apróhús. Elképedve figyeltem, micsoda erővel kell forgatnia a hatal­mas keverő lapátokat, hogy tökéletesen megkeverje ezt a hústengert. Itt ugyanis finom húsételek készülnek. Zöldborsós sertés­szelet, sertéspörkölt, marha- pörkölt, lecsó virslivel, pirított sertésmáj, csikóstokány, borsos- tokány, és sorolhatnám tovább az ismert, ízletes készételeket. Bár szigorú nyersanyagnormá­val dolgoznak, mégis más a pécsi konyhán készült ételek zamata, mint a pest-budaié. Nekem mindenesetre jobban ízlik a pécsi. Az adagolás futószalagrend­szerű. Igaz, csak házilagosan: a főzőüstökből mérőkanáHal merik a kész ételt, az úgyne­vezett formadobozokba. Min­den formadobozba 7 deka­gramm főtt hús kerül, s min- den adagot lemérnek. A „szaftot” külön mérővel öntik az apróhúsra. A formadobozok aztán a mélyhűtő szekrénysor­ba 'kerülnek. A már mélyhűtött formado­bozokat aztán ismét gumikesz­tyűs asszonyok veszik kézbe, s a formából kiszedve zacskóba, majd a jólismert színes do­bozba csomagolják a kemény­re fagyott ételeket. A szállítás­A múzeumi és műemléki hó­nap elmúlt évi rendezvényeinek országos méretű értékelésekor Baranva megyét mindig a „le­gek" között emlegették. S ez a kiemelés, ami hazai viszonylat­ban élre helyezte megyénket, egyformán szólt a rendezvé­nyek, kiállítások színvonalának és a látogatottság mértékének. Az idei múzeumi és műemléki hónap ezt a szép hagyományt ra váró dobozok a raktárban sorakoznak, ahol 50 ezer ada­got tudnak egyszerre tárolni. A főszakács itt már csak szem­revételezi, hogy valamennyi dobozon rajta van-e a gyár­tási idő, illetve az előrenyom­tatott eltarthatósági hőfok és idő, a töltősúly, valamint a gyártó céget jellemző adatok. A főszakács ezekben a na­pokban már a választékbőví­tés izgalmában készül az új termékek jó hírnevének meg­szerzésére. Hamarosan kapha­tó lesz ugyanis a raguleves, a kolbászos bableves, a töltött paprika, töltött káposzta és a sertés sülttel ajánlott paradi­csomos káposzta. Kissé irigy­kedve faggattam, hogy az új termékek közül, miket választ majd magánók ebédre, de ki­derült, hogy nemcsak ő, ha­nem az üzem valamennyi dol­gozója a Tanárképző Főiskola konyhájáról kapja naponta az „üzemi” kosztot. így kerül asz­talukra krumplis tészta is, ami a főszakács kedvenc étele. Otthon egyébként nem ő főz, hanem a felesége, azaz Rezes Ferencné. Török Éva Bezárta kapuit az őszi BNV Az őszi Budapesti Nemzetkö­zi Vásár zárónapján központi rendezvény már nem hívta a szakembereket, az utolsó láto­gatók is hagytak időt o kiállí­tóknak arra, hogy megvonják a vásár gyorsmérlegét, véglege­sen lezárják a tárgyalásokat, befejezzék üzleti megbeszélé­seiket. A vásár pavilonjait tegnap este 6 órakor bezárták, 7 óra­kor pedig végképp bezárultak az 1976 évi őszi BNV kapui. A vásárrendezőség angol, né­met, .orosz és magyar nyelven búcsúzott a látogatóktól: vi­szontlátásra 1977 májusában, a tavaszi BNV-n, a beruházási javak nemzetközi bemutatóján. igyekszik méltóképpen folytatni, bár a nagy és látványos be­mutatókból ezúttal kevesebb jutott. Pontosabban úgy kelle­ne mondanunk, hogy október­ben lesz kevesebb belőlük, mint amihez a korábbi években már hozzászoktunk. Gondol­junk csak arra, hogy az idén adták ót a Vasarely Múzeumot, Mohácson az állandó csatatör­téneti és délszláv kiállítást, de sorolhatnánk még tovább. Mindezek ellenére az elkö­vetkezendő hetek alatt jócskán akad miből váloqatni a múze­umbarátoknak. Pécsett az V. Országos Kisplasztikái Bienná- lé megnyitásával indult a ba­ranyai múzeumi és műemléki hónap. A rangos bemutató a Színház tér 1. alatt tekinthető meg. S hogy még mindig a kiállí­tások sorával folytassuk: októ­ber 8-án Mohácson a Kossuth Filmszínházban sor kerül az Üj szerzemények a mohácsi Ka­nizsai Dorottya Múzeumban cí­mű időszaki kiállítás megnyitó­jára. Komlón október 16-án adják át az iskolamúzeumot, ahol állandó helytörténeti és természettudományi bemutató lesz. Az idei múzeumi és műemlé­ki hónap rendezvénysorozat kü­lönlegessége, hogy Baranya más megyékben is bemutatko­zik. Balassagyarmaton október 1-én a Gyapjúszőttesek és sző- nyeqek Baranyából kiállítással nyílik a múzeumi hónap. Mo­dern grafikák 76 címmel pedig Békéscsabára jut el a Janus Pannonius Múzeum képzőmű­vészeti gyűjteményének egy ré­sze, október 3-án. A korábbi évek tapasztalata alapján a Janus Pannonius Múzeum előadásainak témáit ezúttal az igények alapján ál­lította össze, üzemeket, válla­latokat, szocialista brigádokat kérdeztek meg, hogy milyen előadásokat hallgatnak szíve­sen. Ennek alapján többek kö­zött elhangzik majd koreai úti­élménybeszámoló, hallhatunk Baranya népi építészeti emlé­keiről, múzeumi napot tartanak a Baranyakernél és még szá­mos helytörténeti, néprajzi és műemléki ismertető gazdagítja ismereteinket. Folytatódnak a jól bevált tárlatvezetések a Csontváry, a Zsolnay és a Vasarely Múzeum­ban, valamint várják a Munká­sok a képtárban rendezvények látogatóit is. A már hagyomá­nyos és jól bevált műemléki sé­ták mellett ismét lesz két alka­lommal Zenei Matiné szeptem­ber 26-ón és október 31-én, rangos előadóművészek közre­működésével. A vidéki rendezvények sorá­ban kiemelkedik a sellyei mú­zeumi nap, amikor is október 6-án megemlékeznek az aradi gyásznap évfordulójáról, to­vábbá néprajzi filmek vetítésé­vel teszik még gazdagabbá a prog romot. F. J. Dél-dunántúli gyermekorvosok tanácskozása Baranya, Somogy, Tolna megye gyermekgyógyászai pén­teken és szombaton tartják Mohácson őszi tudományos ülésüket. Összejövetelükön a szakágazatban elért eredmé­nyeiket és feladataikat tárgyal­ják meg. Korszerűsítik a viharjelző rendszert a Balatonnál Jövőre befejezik az átalakítást Heg újul a pécsi Tüzér utcai szociális otthon N. I. K«lftás28$ bableves és más finomságok

Next

/
Oldalképek
Tartalom