Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-01 / 271. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Duncmtuil napló XXXIII. évfolyam, 271. szám 1976. október 1., péntek Ara: 80 fillér Zenei ( Világnap Másodízben rendezik meg — az UNESCO Nemzetközi Ze­nei Tanácsának határozatára — október elsején a Zenei Vi­lágnapot. Ezen a napon, akár­csak az elmúlt évben, az ér­tékes, művészi, az emberek ér­zelmi életét mélyen gazdagí­tó zenére irányul a muzsikát szerető emberiség figyelme. Zenekari koncerteken; kama­ra- és kórushangversenyekkel; iskolákban és énekkarokban kis házi ünnepségeken és hosz- szan sorolhatnánk még, mi­lyen bensőséges keretek és for­mák között emlékeznek meg az emberek világszerte azokról a mélységesen humanista érté­kekről, melyeket az emberiség egyedül a zenének köszönhet. Ki a megmondhatója, hogy a nagy emberi közösségben hány zenei eseményen, hány százezer vagy talán millió ha­zánkfiát töltenek el a muzsika lélekemelő, emberformáló ér­zelmei, akár csak tegnap es­ti vagy a mai nap rendezvé­nyein; a rádió vagy a televí­zió-készülékek előtt; a klubok­ban, művelődési intézmények­ben, a koncerttermekben. A Zenei Világnap eszméje ne­künk, magyaroknak különösen kedves. Hiszen hány és hány neves muzsikust adott hazánk a nagyvilágnak! Hány és hány fiatal tehetség robbant be a nemzetközi koncertéletbe, akár­csak az utóbbi években, a magyar előadóművész-képző in­tézmények falai közül! És há­nyán és hányon ülnek ma az iskolapadokban, talán még különösebb vágyak nélkül, akik szolmizálva-énekelve, a „Ko- dály-systhem” alapvetésével gyarapítják jövőben fölívelő te­hetségüket. Zenekultúránk ma is részese a nemzetközi zenei életnek. Akik az elmúlt hetekben, hó­napokban vagy években fi­gyelték a rádió és a televízió műsorát, nem egy világraszóló magyar kezdeményezés tanúi lehettek: zenénk hangjai, elő­adóink nevei jól csengenek szerte a földtekén. Tisztelettel és szeretettelgon­dolunk ezen a napon mind­azokra, akik a zenét hivatá­sul választották. Zeneszerzőink­re, előadóművészeinkre, opera­énekeseinkre; a karnagyokra, a magyar általános iskolai ze­netanításra, a zenetanárokra és mindazokra, akik bármit tet­tek és tesznek zenekultúránk ügyében, a zenei nevelésben. E felsoroláskor több száz pécsi és baranyai művészre, előadóra és más zenei szak­emberre is gondolunk. Szíve­sen tesszük. Jó érzéssel, öröm­mel és hálával mindazok iránt, akiknek művészi,' szervező és pedagógiai munkája nyomán három évtized alatt ezt a vá­rost az ország zenei életének erőteljes fellegváraként emle­getik. Szívesen és büszkén vál­lalhatjuk ezt c megtisztelő jel­zőt. És aki rátekint az idei hangversenyévad Ígéretes prog­ramjára, a „táblás” koncertek hallgatóságára, aki átérzi a kórusestek üde, lélekemelő hangulatát és a törekvések igaz megszállottságát, melyek­kel a pécsi zenei élet szer­vezői gyarapítani szeretnék a zenekedvelő emberek számát, az jó érzéssel nyugtázhatja: itt nem csupán jelszó a kodályi gondolat: „Legyen a zene min­denkié I” Enenk jegyében csendüljön fel a muzsika — korunk zené­je — ma este is a pécsi Liszt Teremben: a zenei évad első koncertjén. W. E. Magyar—bolgár barátsági nagygyűlés Mohácson Vladimir Videnov, a Bolgár Népköztársaság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és felesége, vala­mint a bolgár nagykövetség több vezető munkatársa teg­nap Baranyába érkezett.. A ven­dégeket Pécsett a Hazafias Népfront Baranya megyei Bi­zottságán Bocz József, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának titkára, dr. Ádám Antal, a HNF megyei bizott­ságának elnöke, Benkő László, a HNF megyei bizottságának alelnöke fogadta- Köszöntőt dr. Ádám Antal mondott, mely­re Vladimir Videnov nagykövet válaszolt. Köszönetét mondot a Baranya megyei Pártbizott­ságnak és a Hazafias Nép­frontnak a magyar—bolgár ba­rátsági hét rendezéséért, hogy ezen keresztül a baranyaiak jobban megismerjék Bulgária népének szocializmust építő munkáját, s ezzel is erősödik Szliven és Baranya testvérkap­csolata. A fogadás után bolgár ven­dégeink ismerkedtek Pécs ne­vezetességeivel. Megnézték o Zsolnay-, a Csontváry-, a Jako- váli Haszán múzeumot és a Vasarely kiállítást. Fogadás a pártbizottságon A magyar—bolgár barátsági hét kiemelkedő eseményére, nagygyűlésre került sor teg­nap Mohácson. Délután három órakor érkezett a városba a bolgár küldöttség, Vladimír Vi- denovnak, a Bolgár Népköz- társaság rendkívüli és megha­talmazott nagykövetének veze­tésével. A küldöttség tagjai között volt dr. Sztojan Radev, a Bolgár Kulturális Központ igazgatója, a történettudomá­nyok kandidátusa, valamint a kulturális élet és a tömegkom­munikáció több képviselője. Videnov elvtársat és felesé­gét, valamint a delegáció tag­jait a Városi Pártbizottság épü­letében fogadta Borsos János, az MSZMP Mohács városi Bi­zottságának első titkára. A fo­gadáson jelen volt Sinku Pál, a Baranya megyei Pártbizott­ság munkatársa, Benkő László, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának alelnöke, Fischer János, Mohács város Tanácsának elnöke, valamint a város és a járás párt, állami és tömegszervezeteinek képvi­selői. Kiállítás Bulgáriáról A bolgár nagykövet baranyai látogatása titkára megnyitotta a Kossuth Filmszínház emeletén berende­zett kiállítást, amely Bulgária életébe enged bepillantást. A filmszínház nagytermét zsú­folásig megtöltötték a nagy­gyűlés résztvevői. Az elnökség­ben helyet foglaltak a bolgár vendégek, az őket korábban fo­gadó városi és megyei vezetők, és a nagygyűlésre érkező dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a Baranya megyei Párt- bizottság első titkára, dr. Föld­vári János, a Baranya megyei Tanács általános elnökhelyet­tese és Ambrus Lajos, a mo­hácsi járási pártbizottság első titkára. Csepreghy Ferenc a Hazafias Népfront megyei és városi bi­zottsága nevében köszöntötte a nagygyűlés vendégeit és részt­vevőit, majd dr. Nagy József emelkedett szólásra, beszédé­ben említést tett a magyar és a bolgár nép barátságának történelmi hagyományairól és ennek napjainkban is egyre gyarapodó megnyilvánulásairól. Szólt a két ország között meg­kötött kereskedelmi, árucsere­forgalmi egyezményről, amely 735 millió rubel forgalmat irá­nyoz elő. Kiemelte a testvérme­gyék és testvérvárosok egyre sokoldalúbb kapcsolatát, így Baranya és Szliven közötti test­véri szálakat. Mint mondotta: szívből köszönjük a bolgár nép barátságának, internacionalista testvériségének őszinte megnyil­vánulásait. Ezután tolmácsolta Baranya népének „legforróbb, harcos üdvözletét." Közös célok és érdekek Vladimir Videnov elvtárs vá­laszbeszédében köszönetét mondott Baranya megye és Mohács párt, állami és tömeg­szervezeti vezetőinek a magyar —bolgár barátsági hét meg­rendezéséért és az itt tapasz­talt barátságért.. Hangsúlyozta: a magyar nép­re jellemző melegséggel és vendégszeretettel fogadtak úgy, ahogy ez ilyen eszmetár­sak, barátok között szokás, akiknek világosak a céljaik és közösek az érdekeik. Megemlékezett a két nép kö­zös harcáról a náci fasizmus ellen, s a napjainkban meg­nyilvánuló, sokoldalú elvtársi, baráti kapcsolatról. Szólt a bol­gár népgazdaság nagyarányú fejlődéséről, s örömét fejezte ki a Magyar Népköztársaság gaz­dasági sikerei felett. Végezetül tolmácsolta a bolgár kommu­nisták, az egész bolgár nép szívből jövő üdvözletét. K. Gy. Kádár János fogadta Aziz Mohamedet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára csütörtökön fo­gadta a hazánkban tartóz­kodó Aziz Mohamedet, az Iraki Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titkárát. A szívélyes légkörben és az elvtársi együttműködés szellemében tartott talál­kozón tájékoztatták egy­mást az MSZMP és az Iraki Kommunista Párt te­vékenységéről, vélemény- cserét folytattak a nemzet­közi helyzet, o nemzetközi kommunista és munkás- mozgalom időszerű kérdé­seiről. Borsos János köszöntötte bol­gár barátainkat, majd rövid is­mertetést adott a város múltjá­ról, jelenéről, gazdasági és tár­sadalmi eredményeiről valamint a jövő terveiről, feladatairól. A meleghangú baráti beszélgetés után a vendégek' a város és a járás vezetőinek társaságában megtekintették a Lenin emlék­művet, majd a Történelmi em­lékhelyet. Ezt követően a mohá­csi Hősök terén megkoszorúzták a bolgár hősök emlékművét. A Park utcai általános iskola úttörői virágcsokorral és bolgár dalokkal köszöntötték a vendé­geket, majd Dalecker Ödönné, a HNF mohácsi bizottságának Megkezdték a pécsi északi várfal helyreállítását a tervezett Aradi vértanúk úti sétánynál. Erb János felvétele Társadalmi vitát rendezett a népfront a jogszabály előkészítéséről gó törvénytervezetről. Ami a té­ma hátterét ijleti: a közérdekű bejelentések, javaslatok, vala­mint a panaszok az állami es a társdalmi élet, továbbá a gazdasági tevékenység legkü­lönbözőbb területeit érintik. Évente 200—250 ezer a beje­lentések, javaslatok és pana­szok száma — ebből mintegy 10—12 ezer a kifejezetten köz­érdekű. öt év óta változatlan a közérdekű bejelentések és javaslatok száma, a panaszoké kis mértékű csökkenést mutat. Jelenleg a közérdekű beje­lentések, javaslatok, valamint a panaszok intézését az állam- igazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény szabályozza. A Minisz­tertanács 1959-ben„ majd 1965- ben megjelent határozatai to­vábbi eljárási szabályokat ve­zettek be, egyes minisztériumok pedig a panaszintézésre vonat­kozóan részletes szabályokat adtak ki. A gyakorlat és a rész­letes szabályok ma már sok esetben nincsenek összhang­ban. A megalkotandó törvénynek az a célja, hogy egységesen szabályozza a közérdekű beje­lentések, javaslatok, valamint a panaszok előterjesztését, alapos vizsgálatát és érdemi elintézését. A jogszabályt elő­készítő szakemberek — s ők kérték a lakossági vitákon az állampolgárok véleményét — alapelvként meghatározzák az állampolgárok jogát közérdekű bejelentés, javaslat, illetőleg panasz előterjesztésére, s a majdani jogszabály biztosítja ezek törvényes, gyors és haté­kony elbírálását. A megalko­tandó törvény céljai közé tar­tozik, hogy kiküszöböljék a pa­naszjoggal való visszaélést és tehermentesítsék a különféle szerveket attól, hogy az alap­talan panaszokkal ismételten foglalkozzanak. Ugyanakkor a törvény meglkotásával védeni kell a közérdekű bejelentőt, javaslattevőt, illetőleg a pa­nasztevőt attól, nehogy vele szemben indokolatlanul hátrá­nyos intézkedést alkalmazzanak. Csütörtökön fejeződik be or­szágszerte a Népfront vitasoro­zata, amelynek a fővárosból és a megyékből összegyűjtött tapasztalatait a HNF Országos Tanácsánál feldolgozzák, és rövidesen megküldik az Igaz­ságügyi Minisztérium törvény- előkészítő főosztályához, A közérdekű bejelentésekről és javaslatokról, valamint a pa­naszokról készülő törvény ter­vezetét a Hazafias Népfront széles körű társadalmi vitára bocsátotta — tájékoztatták a HNF Országos Tanácsánál Tóth Ferencet, az MTI munka­társát. Elmondták, hogy a köz­jogi népfront-tevékenységnek ezt a formáját azoknak a ked­vező tapasztalatoknak az alap­ján választották most is, ame­lyeket az utóbbi években a családjogi, az ifjúsági, a kör­nyezetvédelmi és a közművelő­dési törvény megalkotása előtti társadalmi viták során szerez­tek. Az államélet demokratiz­musát erősítő és szélesítő fo­lyamat részeként került napi­rendre az az elgondolás, hogy a széles tömegeket, legtöbb­ször az egész lakosságot érintő törvények — mint legmaga- sabbszintű jogszabályok — előkészítésében az állampol­gárok közvetlenül is véleményt mondhassanak, javaslatokat te­hessenek. Ilyenformán maguk is cselekvőén és felelősen be­kapcsolódhatnak a közügyek intézésébe, Az ország majdnem minden jelentős városában és nagyköz­ségében, összesen több mint száz helyen rendezett nyilvános vitát a Népfront a szóban for­Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Vladimir Videnov nagykövet (középütt, szemben) a mohácsi városi pártbizottságon Borsos János első titkárral. Törvény készül a közérdekű bejelentésekről, panaszukról /

Next

/
Oldalképek
Tartalom