Dunántúli Napló, 1976. május (33. évfolyam, 120-149. szám)

1976-05-16 134. szám

Heti jegyzetünk Személyes érdekünk, nemzeti ügyünk A második napon sportolt az egész kongresszus. A KISZ KB első titkára éppúgy végigfutot­ta a „kongresszusi mérföldet”, mint a többi küldött, tizenegye­seket rúgtak Grosicsnak, zen gett a körcsarnok az alkalmi sportolók vidámságától. Ez a sportdélután példaként került a KISZ IX. kongresszusá­nak programjába, hogy gyakor lati útmutatást is kapjanak a küldöttek, miként kell és lehet sportolásra bírni a fiatalok tö­megeit. Talán nem túlzás azt állíta ni, hogy a IX. KISZ-kongresz szus egyik fontos feladatának tekintette, hogy a fiatalokat .Közelebb segítse a sportolás­hoz. A beszámolóból, Kádár János felszólalásából és a ha­tározatból egyaránt erre követ­keztethetünk. Kádár elvtárs egyenesen arra szólította fel a KISZ-t, hogy./rtekintse pártfel adatának a testedzés és a tö megsport segítését. A határo- ' tatban pedig külön fejezetben Személyes érdekünk, nemzeti ügyünk a testnevelés, a sport, ' . "^-Turisztika fellendítése! alcím ''qlatt fogalmazták meg a tenni­valókat. a határozatban is sze­repel, a testnevelést, a tömeg­sportot társadalmi üggyé kell tenni, a KISZ-tagok - és talán hozzátehetjük: valamennyi fia­tal — megítélésében nagyobb szerepet kell kapnia annak, miként vesz részt a testnevelés­ben és sportban, azaz váljék az edzett, egészséges, fizikai­lag felkészült ember a fiatal­ság ideáljává. A határozatok megvalósítása nagy feladatot jelent valameny- nyi KISZ-szervezetben. Hiszen nem csupán alkalmi megmoz­dulásokat, évente egyszeri „fel- ajánlásos” kocogói^apot kell szervezniük, hanem mindenek­előtt új szemléletet kell kiala­kítani, olyat, amelyik nem fe­lesleges időtöltésnek, hanem az egészséges élet feltételének te­kinti a rendszeres sportolást. Az ilyen szemleletben elért for­dulat után lehet hozzáfogni ah­hoz hogy fokozatosan minde­nütt megteremtsék azután a szükséges létesítményeket, meg­tanulják azokat okosan, célsze­rűen használni, hogy az „Ed­zett ifjúságért” akció keretében egy élő és fejlődő tömegsport mozgalmat tudjanak szervezni. Gyakran elhangzik, hogy sportot csak megfelelő létesít­mények birtokában lehet szer­vezni. Nos, az sem utolsó fel­adat, hogy ezeket a létesítmé­nyeket segítsenek a KlSZ-szer- vezetek létrehozni. Társadalmi munkaakciók ke;etében sokféle létesítmény építésére nyílik le­hetőség. A sportudvarok, kis­pályák létesítése csaknem min­denütt megoldható. De a kong­resszusi határozat arra külön is felhívja a figyelmet, hogy a kul- túrházak megfelelő termeinek sportcélokra való átalakítása ugyancsak fontos feladat. Ez­zel egyszersmind úgy tűnik el­dőlt az a vita is, hogy been- gedhető-e a sport a kulturális létesítményekbe, ahonnét egy­koron még a ping-pong aszta­lokat is „kinézték”. Nos, alig­ha látja a kultúra a kárát, ha a „kettős hasznosítású” termek hálózata alakul ki majd a köz­ségekben, A KISZ-nek a tömegsport ér­dekében végzendő eredményes munkája nyomán juthatunk el oda, hogy valóban kiérdemel­jük a „sportnemzet" címet. Hi­szen eddig inkább csak a mi­nőségi sportunk nemzetközi rangja engedte meg ennek a címnek a viselését. De az iga­zi sportnemzet az, ahol való­ban mindenki sportol, ahol a testedzés valóban a minden­napi élet része. Az, hogy e te­kintetben a fiatalságnak kell az első lépést megteltei, az ter­mészetes. De a ma sportoló if­júsága holnap már a sportoló társadalmat jelenti .., — K — 6 Q megyebajfíökságban A BVSC lesz a Komló vendége. Várpalotán a PMSC W Uj csapatot kell kialakítani Kovács Imre vezető edző nyilatkozata Megkülönböztetett figyelem­mel kísérik Pécsett a PMSC labdarúgóinak szereplését. Az NB II. mérkőzései nem sok si­kert hoztak a piros-feketék­nek. A hazai mérkőzések láto­gatottsága mégsem csökkent, 4—5 ezer néző kíváncsi most is vasárnapról vasárnapra a PMSC játékára. Pécsett nagy tábora van a labdarúgásnak, a szurkolók Igénylik a jó csapa­tot. o A tavasszal új edző került a labdarúgó szakosztály élére. Kovács Imre április 6. óta irá­nyítja a labdarúgó szakosztály munkáját. A pécsi szurkolók jól ismerik. 1968—69-ben a Pé­csi Dózsánál működött. Pécsről a Videotonhoz került, aztán Újpest, Salgótarján következett, legutóbb az MTK-nál dolgozott. A sportág elismert szakembere. — Pécsett valóban nagy tá­bora van most is a labdarú­gásnak — mondotta. — Nyolc évvel ezelőtt, amikor legutóbb itt voltam, azonban színvona­lasabb és nagyobb volt a jó- tékoskeret. És az igények a realitás talaján állottak. Most is igényesek a pécsi szurkolók, azonban nem veszik figyelem­be a jelenlegi körülményeket. Kevés a játékos, nincsenek já­tékos egyéniségek. Hamar ki­derült, hogy a jelenlegi csa­pat nem képes kiharcolni az NB l-et, tavasszal a pécsiek már nem vgltak versenyben. — Az NB II, élcsapatai na­gyon elhúztak a PMSC-től. A pécsi csapat legfeljebb egy­két hellyel tud csak előrébb kerülni a bajnoki táblázaton. Milyen feltételeket kell biztosi- tani, milyen feladatokat kell megvalósítani, hogy jövőre ha­sonló helyzet ne alakuljon ki, és a csapat NB l-be jutása biz­tosi tva legyen? — Vannak dolgok, melyek elintézése minél hamarabb történik, annál jobb. A legfon­tosabb megszilárdítani a veze­tést. Az MLSZ irányelveinek megfelelően kell megvalósíta­ni maximálisan a szakosztály modellt, azoknak akik a szak­osztály vezetőségben vállalnak munkát, megfelelő munkaterü­letet kell biztosítani. A köve­telmény rendszerben előírt szakmai munka magával hoz­za a szakmai modell kialakulá­sát is, s nekünk az NB l-re kell figyelnünk, hisz oda törekszünk. Az NB I-ért azonban tenni is kell. Az átigazolási időszak roha­mosan közeledik, a PMSC ve­zető edzője ezzel kapcsolat­ban kifejtette véleményét. — Feltétlenül fel kell emel­nünk a játékoskeret színvona­lát. A jelenlegi játékosokról Ex történt ax HB l-ben Pontot vesztett a Videoton A Vasas legyőzte a Honvédőt Egyre izgalmasabb a baj­nokság a labdarúgó NB l-ben. A 25. forduló is hozott megle­petéseket. A legnagyobb meg­lepetés a Videoton hazai pont­vesztése a Salgótarján ellen. Ugyancsak a meglepetések kö­zé tartozik, hogy a Haladás sem bírt hazai pályán a kieső­jelölt Csepellel. A Rába ETO— ZTE mérkőzésen is megosztoz­tak a csapatok a pontokon. A kiesőhelyen tanyázó Ka­posvári Rákóczi értékes pontot szerzett Diósgyőrben. A vezetést a Rákóczi szerezte meg, majd a szünet után a hazaiak két perc alatt megfordították az eredményt. A hajrában ismét a kaposváriak kezdeményeztek többet és sikerült az egyenlítés. A Rákóczi összeállításának ér­dekessége, hogy a kapuban a „veterán" Rapp állt. Az MTK VM nehezen győzött a Békés­csaba ellen, a Tatabánya vi­szont biztosan „fektette kétváll- ra” a SZEOL-t. A szegediek helyzete egyre kilátástalanabb. A Népstadion kettős . rang­adójának első mérkőzésén c jól játszó Vasas győzelme egy pillanatig sem volt vitás a megtorpant Honvéd ellen. A 25. FORDULÓ EREDMÉNYEI: Videoton—Salgótarján 0:0, Székesfehérvá r. MTK VM—Békéscsaba 1:0 (0:0), Hungária körút. Góllövő: Borsó. Tatabánya—SZEOL 2:0 (1:0), Tatabánya. Góllövők: Radics, Csapó. Haladás—Csepel 0:0, Szom­bathely. * Diósgyőr—K. Rákóczi 2:2 (1:1), Diósgyőr. Góllövők: Oláh, Görgei, . illetve Duschák, Ko­vács F. Rába ETO—ZTE 1:1 (1:0), Győr. Góllövők: Mile, illetve Bogáti. Vasas—Bp. Honvéd 3:0 (2:0), Népstadion. Góllövők: Izsó (2), Müller. A Ferencváros—Újpesti Dózsa találkozót lapzárta után ját­szották. MAGYARORSZÁG TOVÁBBJUTOTT A DAVIS KUPÁBAN Szombaton délután a Margitszige­ten folytatódott a Magyarország— Egyiptom Davis Kupa teniszmérkőzés. Bevezető akkordként Gustaf Bonde, a Svéd Királyság magyarországi nagykövete átadta a Király Kupát a magyar válogatottnak az európai nemzetek csapatbajnokságában kiví­vott elsőségéért. Ezután a második napi párosmér-* kőzésre végre kellemes időben ke­rült sor. Szőke, Taróczy—Abd el Ghany, El Shafei 6:0, 6:1, 6:2.- Magyarország—Egyiptom 3:0. KUBIKOS BRIGÁDOKAT és BETONELEMGYÁRTÓKAT FELVESZ a PÉCSI KERTÉSZETI és parképítő vállalat Jelentkezés: Bolgár Néphadsereg u. 104. Bérelszámolás. Kiesési rangadót játszik a PBTC Nehéz 90 perc előtt a Mázaszászvár nem mondunk le, de olyan új játékosokat kell szereznünk, akik képesek kiharcolni az NB l-et. Égetően fontos a kapus kérőés rendezése. Katzirz és Kovács mellé olyan játékos kell, aki első kapus tud lenni. Sze­retnénk egy szélső hátvédet, és egy középen játszó védő­játékost is igazolni. Megfelelő irányitóra, egy jól képzett kö­zéppályásra is szükségünk van. No és csatárok kellenek. Hangsúlyozom, nem kisegítő játékosok kellenek, hanem olyanok, akik valóban erősí­tést jelentenek. Az átigazolások nern kis erőfeszítést igényelnek, és egy kicsit már el is késtünk. • Kovács Imre hosszú éveken keresztül NB l-es csapatoknál tevékenykedett, Jól ismeri az NB l-et, de mi a véleménye az NB ll-ről? • — NB I. és NB II. között vastag válaszvonal van. Nem véletlen, hogy az NB 11-bői fel­kerülő csapatok egy része nem tud megkapaszkodni az NB I- ben. Az NB II. jelenlegi élcso­portjában tanyázó csapatok játékosállományában rutinos, tapasztalt játékosok jól keve­rednek a feltörő fiatal labda­rúgókkal. Azok a csapatok sze­repelnek jól, ahol ez az arány legmegfelelőbb. A jelenlegi PMSC-nek nincs tartása, melyet a rutinos, tapasztalt játékosok biztosítanának. Kétségtelenül vannak pozitívumok is. Sok a fiatal, gyorsak a játékosok és küzdőszellemük, akarásuk fel­felcsillan. A legutóbbi 3 hazai mérkőzésen lőtt nyolc gól, a jövőre nézve mindenképpen biztató. A hátralevő mérkőzé­seinken méq jobban bizonyít­hatnak a fiúk. Az élmezőny nagyon megugrott tőlünk, nem közömbös azonban hánvqdik helyen végzünk és hány pon­tot szerzünk. Hegyi István A Komlói Bányász az elmúlt héten nagyon értékes győzel­met aratott Nagybátonyban. A kék-fehérek győzelmükkel pont­számban beérték a Szolnokot, és jelenleg a 10. helyet foglal­ják el a bajnoki táblázaton. A BVSC sem panaszkodhat, a Szekszárdnak hat gólt lőttek és mindössze négy pont vá­lasztja el a vasutasokat az NB l-be jutást jelentő második helytől.- A tavaszi hazai mérkőzé­seink közül a mai Ígérkezik a legizgalmasabbnak - mondotta Kunos István technikai vezető. - Ősszel 4:0-ra kikaptunk a Szőnyi úton, most törleszteni szeretnénk. Lingl a héten ki­sebb sérüléssel bajlódott, de bizonyára a mérkőzés kezdetéig rendbejön és a Nagybátony­ban szerepelt csapat léphet pályára. Tehát: Buus - Keller, Tallósi, Steib, Kelemen — Bá­nyász, Mód, Pál — Jánosi, Lingl, Radics. A mérkőzés a vendé­gek kérésére az eredeti kiírás­nál egy árával korábban, már 16 árakor kezdődik. A PMSC Várpalotára utazik. Ősszel a pécsiek nyertek 3:0- ra. Legutóbb a csapot három gólt lőtt a Debrecennek és ez biztató a mai mérkőzésre is. Kovács Imre vezető edző el­mondotta, hogy Nagy sérült, a fiatal csatárt a Sportkórházban ápolják. Helyettese valószínű­leg Fábián lesz, de elképzel­hető az is, hogy Bálint játszik a csatársor tengelyében. Stier József, az egyesület tit­kára az esélyekről így nyilatko­zott:- A Várpalota a kiesés elke­rüléséért harcol, ezért bizonyá­ra nagyon hajtanak majd. Ha a támadósorunk nem lesz gól­képtelen, akkor elhozhatjuk az egyik pontot. Az NB lll-as csapatok közül a PVSK és a Véménd játszik hazai pályán. A PVSK az Épí­Labdarúgás. NB II. mérkőzések: Komlói Bányász—BVSC, Komló, 16.00. Várpalotai Bányász—PMSC, Várpa­lota, 17.00. NB III. mérkőzések: PVSK—Bp. Építők. PVSK-pályo, 15.00. Véménd—Barcs, Véménd, 17.00. Megyei I. osztályú mérkőzések: Po­gány—Boly, Pogány, 17.00. Mágocs— Sásd, Mágocs, 17.00. Beremend— Porcelángyár, Beremend, 17.00. Ist- ván-akna—Universitas PEAC, Pécs- szabolcs, 17.00. Gázmű—Mohács, Gázmű-pálya, 10.00. Kinizsi—Sziget­vár, Kovács-telep, 10.00. Országos if­júsági bajnokság: Véménd—Máza- szászvári Bányász, Véménd, 15.00. PMSC—Siófok, Pécsújhegy, 10.30. BTC—ZTE, Verseny utca, Bőrgyár­pálya, 10.30. Kézilabda. NB I. mérkőzés: Elekt­romos—PMSC, férfi csapatok, Buda­tőket, a Véménd a Barcsot fo­gadja. Mindkét mérkőzésnek a hazaiak az esélyesei. A PVSK találkozója a vendégek kéré­sére már 15 órakor kezdődik. A BTC kiesési rangadót vív Dombóváron. A bőrgyáriaknak győzniük kell, mert ellenkező esetben kevés reményük ma­rad a bentmaradásra. A Mó- zaszászvárra is nehéz 90 perc vár a fővárosban a Pénzügyőr ellen. A megyebajnokságban ran­gadót játszanak. Kovácstelepen lesz a Pécsi Kinizsi—Szigetvár összecsapás. Ha a szigetváriak győznek és a Mohács a Gáz­mű ellen nem szerez egy pont­nál többet, akkor a Szigetvár már biztos bajnok. Kézilabda Megszületett az első győzelem PMSC—Tatabányai Bányász 23:21 (14:12). NB I. férfimérkő­zés, Szeged. Vezette: Varga A. — Varga J. A küzdelmes ösz- szecsapáson a Tatabánya kez­dett jobban, majd 3:0 után egyenlített a PMSC. A szünetig kétgólos előnyre tettek szert a pécsiek és végül a hajrában jobb helyzetkihasználásukkal megérdemelten győztek. L. d.: Ágoston (5), Steer (4), Hege­dűs (4). Kosárlabda NB ll-es női mérkőzések: Pé­csi Sportiskola—MÁV DAC 53:39, Pécsi Sportiskola-Uni- versitas PEAC 44:40. pest. 13.00. NB t. B mérkőzések: Komlói Bányász—Miskolci Vörös Me­teor, férfi csapatok, Komló, 10.00. Bp. Papír—PMSC, női csapatok, Bu­dapest, 10.00. NB II. mérkőzések: Kesztyűgyár—Keszthely, férfi csapa­tok, Postás-pálya, 10.00. Universitas PEAC—MTK VM, női csapatok, Ta­nárképző Főiskola, 10.00. Röplabda. NB II. mérkőzések: Pé­csi Vörös Meteor—Kaposvári Dózsa, férfi csapatok, Balokány-liget 11.00. Steinmetz SE—Szombathelyi Építők, férfi csapatok, meszesi általános is­kola, 12.00. Tájékozódási futás. Csermey Vil­mos emlékverseny, Zobák-puszta, 10.30. Kajak-kenu. ..C” típusú verseny, Orfű, 10.00. • A mai $f»ortmiikor X-X X XX! XXXXX'rXX■ XXX*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X* AZ EIVRT PÉCSI ELEKTRONIKAI GYÁRA felvételre keres: 0 felsőfokú képzettségű gépgyártás-techno­lógust, 0 szerszámkészitéshez lakatos és forgácsoló szakmunkásokat. Bérezés kollektív szerződés szerint. Továbbá 8 általános iskolát végzett női dolgozókat szerelői munkára 14—30 éves korig. 0 a háromhónapos betanulási időre 8,50 forintos órabért, 0 a betanulás után a teljesítménytől füg­gően 11,50 forintos kategóriabért fizetünk, 0 kétműszakos foglalkoztatás, 0 a délutános műszakban elért alapkere­setre külön 15 százalékos műszakpótlék is elszámolásra kerül, 0 fehérköpenyes, könnyű ülőmunka JELENTKEZÉS: PÉCS, FELSŐMALOM UTCA 13. SZÁM. Munkaügy. (Volt Pécsi Fémipari Vállalat). Dunántúli nanlo Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helvettesek: Báling József és Békés Sándor Szerkesztőségi üg/elet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 ... Kiadja 3 Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7625 Pécs. Hunyadi út 11. sz. Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség teiex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Pécsi Szikra Nyomda 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. Tel: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054

Next

/
Oldalképek
Tartalom