Dunántúli Napló, 1976. május (33. évfolyam, 120-149. szám)

1976-05-17 135. szám

■ TARTALOMBÓL: . Legyen a Balaton vize ismét Balaton-víz Tervek a magyar tenger vizének védelmére • „Sosem voltam Ophelia, de mindig voltam Mirigy. Gobbi Hilda hetedik ta­lálkozása a Szereppel • Hol vannak a tehetséges labdarúgók? Monitor: „A nézőtér felső részéről kifejezetten rosszak a lá­tási viszonyok ... Sem te­remlabdarúgó, sem kézi­labda mérkőzést nem tu­dunk közvetíteni., Megjött a Madách Színház A böhömnagy teherkocsik délután érkeztek meg, szusz- szantak egyet, aztán csönd. A Madách diszletmunkásoi kicsit odafordították fejüket a Per- czel utcai napsugár felé, fel­gyűrték az ingujjakat és hajrá. A „Csillag a máglyán", az „Egy szerelem három éjszaká­ja", meg a „Hózasságszerző” világát lerakták a falak mellé. — Hozzuk a Wandergelder cuccait! Ezt egy öblös hang mondta, némi szomorúsággal, mert Mis­ter Wangergelder 1920-as évek­beli bútorai dögnehezek, s bi­zony végiggurult arcukon né­hány izzadsággyöngy, hogy ma este a Pécsi Kamaraszín­házban a feledhetetlenül maf­la Mister Wangergelder — Márkus László alakításában — észrevétlenül besétáljon Dolly asszony karmai közé, akit pe­dig Tolnai Klári kelt életre. Meg onnét is ismerős Thoruton Wildernek ez a darabja, a „Házasságszerző”, mert belőle született a világhírű musical, a „Halló, Dolly!". De a színpad bőröves mun­kásai már biztosra mennek. Hi­szen egy jól szervezett vendég- szereplés azzal kezdődik, hogy o műszak mindent jó előre centire kidolgor, színpadmére­teket, díszletek hosszát-szélét latolgatják és már hajszólpon- tos haditerv szerint indulnak. Ennek a haditervnek a vezér­kari főnöke egy szakállas bar­na úr, Hajagos Árpád, a Ma­dách Színház főmérnöke. — Most, a második pécsi vendégjátékon? — Reméljük, nem lesz sem­mi baj. A zsinórpcdlástól elte­kintve nincs különösebb elté­rés a két színpad között. De óvatosnak kell lennünk, mert a pécsi diszlettartók nem olyan teherbírásúak, minta mieink. A zsinórpadlás is alacsonyabb, ezért rövidebbre kell kötni a díszleteket. A Csillog a mág­lyán című darabban van egy börtönfal, és az előadás során elég gyakran mozog Je és fel. Körülbelül 300 kiló a súlya és a biztonságos mozgatás végett Pécsett 3—4 díszlettartót kö­tünk össze hozzá. Késő este van. A díszletek készen állnak. Valahol Pesten Tolnai Klári meg a többiek most húzzák fel a vekkert. Haj­nalban indulás Pécsre. Földessy Dénes Űj áruház épül Pécsett abel: városban Két régebbi sikertelen kísér­let után egy váratlan pince- roskadás adott új lökést a Ba­ranya megyei Ruházati Keres­kedelmi Vállalat áruházépítési törekvéséhez. 1974. nyarán o Belvárosi Áruház alatti pince beszakadása az épület emele­tig ható károsodását idézte elő, s az áruház ideiglenesen be is szüntette működését. Ak­kor támadt a gondolat, hogy az emeleten kiürített lakások felhasználásával bővítsék az áruházat. Az addigi 800 négy­zetméternyi alapterület több mint a kétszeresére növekedett volna. Kérdéses azonban, hogy ténylegesen áruház lett vol­na, vagy egy még nagyobb bolt? .. . Az ötletet később elvetették, mert megvolt már az új: o szomszédos Kossuth Lajos ut­ca 27. és János utca 6. számú házak telkén kell új áruházét építeni. A VÁTI-ban kidolgoz­ták már a programtervet, mely­nek alapján megkísérelhetjük bemutatni Pécs új áruházát. Az említett területen az épít­kezést csak a tömb belsejé­ben történő felvonulással le­het elvégezni, ezért a város jövőre — összhangban a bel­város rekonstrukciójának prog­ramjával — „kitakarítja" a Kossuth Lajos utca 41. számú házig az udvarokon épült tol­dalékokat, hogy a tömbbelső megnyitható legyen. A jármü­vek számára a János utca 16. helyén, a gyalogosok számára pedig a Kossuth Lajos utcai újjávarázsolandó kapualjakon át nyílik út a tömbbelsőbe. A Kossuth Lajos utca 27-et változatlanul hagyják (az utca­képet nem szabad megboly­gatni), de statikailag megerő­sítik és itt kap helyet az áru­ház irodája. A valószínűleg ár- kódosítandó földszinten lesz az egyik bejárat, a másik a tömb­belső felől nyílik. Maga az áruház a Kossuth Lajos utcai épület mögött épül fel három eladószinttel, alagsori raktárral és a tetőtérbe kerülő szociális helyiségekkel és bemutató-te­remmel. A négyezer négyzetméter alapterületű áruház (a Mecsek Áruház ötezer négyzetméte­res!) beruházási költsége vór­Nagy helyzet a BVSC kapuja előtt, de a budapesti védők el­fejelik a labdát. Fotó: Arató László Igazságos Komló, 1500 néző. Vezette: Somlai. Komlói Bányász: Buús — Keller, Tallósi, Steib, Kele­men — Bányász, Mód (Tresch. a 80. periben), Pál — Jánosi, Lingl, (Jokl, a 74. percben), Radics. Edző: Csaba Gábor. Budapesti VSC: Pálinkás — Bodnár, Varga, Hosszú, B. Nagy — Turtóczky, Aranyosi, Berecz — Nagy, Krommer (Lucska, a szünetben), Papp, (Antal, a 77. percben). Edző: Mezei György. Meleg időben, kitűnő tala­jú pályán a vendégek kezdték a játékot. A 6. percben Ra­dics beadását Lingl lőtte kapu­ra, a labda Hosszúról a tisztán álló Mód elé pattant, aki még a kapust is ki akarta cselezni, s a kivetődő Pálinkás elcsípte a labdát. A 12. percben Steib és Tallósi is hibázott, Papp kö­zépen egyedül tört kapura, 14 méterről a jobb sarkot céloz­ta meg, Buús azonban bravú­rosan hávított. A BVSC nem állt be védekezni, három csa­táruk szinte állandóan elöl tar­A fúvószenekari napok keretében hangversenyt adott a pécsi Gyárvárosi Úttörőzenekar és a Széchenyi István Gimnázium ifjúsági fúvószenekara. VezényeltAuth Vilmos és Nesz György. A képen a gyárvárosiakat látjuk. Gregorics felvétele eredmény Komlói Bányász—BVSC 0:0 tózkodott, s a támadásokhoz a többiek is felzárkóztak. Az első negyedórában a kissé ál­mosan kezdő komlóiak ellen mezőnyfölénybe kerültek. A 17. percbep Jánosi a fél­pályáról indította Linglt, aki jól tört kapura, a 16-osról azon­ban csúnyán mellé lőtt. öt perc múlva a vendégek hagy­tak ki gólhelyzetet. Nany át­adásával Berecz lépett ki n védők közül, 13 méterről le­adott lövése az elvetődő Buús térdéről pattant vissza a me­zőnybe. Az ellentámadás vé­gén Lingl szögletét Pál alig fejelte mellé. A fővárosiak tá­madtak többet és veszélyeseb­ben, s a mezőnyben is ők irá­nyítottak. Az első félóra végén Nagy 20 méteres csavart lö­vését ütötte ki a léc alól Buús. A 38. percben Radics ugratta ki Jánosit, aki az 5-ös sarkáról lőtt, a labda a kapus lábáról pattant szögletre. Szünet után az 54. percben Jánosi és a kapujából kifutó Pálinkás összecsapott a 16- son kívül. Mindkét játékost két percig ápolták. A hazaiak ja­vára megítélt szabadrúgást Lingl bombázta kapura, Pá­linkás vetődve szögletre men­tett. Rögtön utána Jánosi és Varga küzdött a labdáért a vendégek 16-osán. A labda Bányász elé pattant, akinek lövése a bal kapufa külső élé­ről jött vissza a mezőnybe. A második félidő első negyed­órájában nagy lendülettel ját­szott a Komló, a vezetést azonban nem sikerült megsze­rezni. A 60. percet követően alacsony színvonalú, kapkodó játék folyt a pályán. A 75. percben az előretörő Kellert „szerelte" a kapujából ismé­telten messzire kimerészkedő Pálinkás, a másik oldalon Buús lábra vetődéssel szerezte meg a labdát Antal elől. Ese­ménytelen, unalmas játékkal ért véget a mérkőzés. Az élcsoportban tanyázó BVSC és az előbbre jutásért küzdő Komló összecsapása nemhogy jó játékot, de nagy küzdelmet sem hozott. Jobbá­ra kiegyensúlyozott játékot láthatott a közönség, az első félidőben a vendégek, szünet után a Komló irányításával. Végül is igazságos eredmény született. Grünwald Géza hotóan 48 millió forint lesz, aminek egyharmad részét a MERUKER saját fejlesztési alapjából fedezi. A kivitelezést a Pécsi Építőipari Szövetkezet vállalta 1978 elejei kezdéssel, s kétéves építési idővel Az áruházát 1980-ban nyitják, s utána újítják fel a jelenlegi Belvárosit. A tekintélyes méretűvé fejlő­dő áruház néhány gondolatot kelt. Az áruval való feltöltést a János utca felől tervezik. De vajon a konténerszállító jármű­vek tudnak-e majd kellő biz­tonsággal mozogni a környék szűk utcáiban? A tömbbelső­ben mintegy 30—35 — órával felszerelt — parkolóhely lesz, s a közelben semmi több. El­képzelhető-e egy nagy for­galomra tervezett áruház eny- nyire kevés parkolóhellyel? Az új Belvárosit alapvetően ruhá­zod áruháznak tervezik, egyéb iparcikkből csak annyi kerül be, ami e profil kiegészítésé­hez elengedhetetlenül szüksé­ges. Mi lesz vajon a sok ha­sonló jellegű Kossuth Lajos ut- coi üzlet jövője? Bizonyos pro­filváltásra, a szaküzlet-jelleg hangsúlyosabbá tételére már most gondolni kell szinte vé­gig, valamennyi boltnál. H. I. Lázár György Ausztriába utazott Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke dr. Bruno Kreisky szövetségi kancellár meghívására vasárnap hi­vatalos látogatásra Auszt­riába utazott. Kíséretében utaztak: dr. Biró József külkereskedelmi miniszter, Marjai József kül- ügyminisztériumi államtitkár, dr. Rosta Endre, a Kulturá­lis Kapcsolatok Intézetének elnöke, Lakatos Ernő, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnökhelyette­se, hozzájuk csatlakozik Bécsben dr. Nagy Lajos, a Magyar Népköztársaság bécsi nagykövete. Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli XXXIII. évfolyam, 135. szám 1976. május 17., hétfő Ara: 1,50 FI Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Három eladószint — négyezer négyzetméter

Next

/
Oldalképek
Tartalom