Dunántúli Napló, 1976. május (33. évfolyam, 120-149. szám)

1976-04-01 120. szám

k Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli laplo XXXin. édofyom, 120, szóm 1976. május 1., szombat Ara: 1,20 Ft Május elsején M a, májas elsején szórté a világon tíz és tízmilliók menetelnek a tavaszi szél által lobogtatott nemzeti és a mun­kásosztály város zászlói alatt, tiesznek hitet o proletár nem­zetköziség magasztos eszméje, o béke, az emberi előrehala­dás, az imperializmus ellem harc ügye mellett Az első má­jusi tüntetés óta 86 év telt el. Nemzedékek, emberöltők múltak el, de ez az ünnep ma is elevenen él, és élni fog szá­zadokon át Nem veszített je­lentősegéből, mert a nemzet­közi munkásosztály a különbö­ző országokban más és más körülmények között vívjo har­cát 86 év alatt jelentősen megváltozott o világ arculata. A szocializmus világrendszerré vóh. A történelem tanulságai, o békés egymás mellett élés, oz enyhülés politikájának tér­hódítása azt igazolják, hogy a munkásszolidarftás ma. de a jövőben '» igen jelentős fegy­ver a nemzetközi munkásosz­tály kezében. Május 1. o munka ünnepe. Megyénkben is elcsendesednek o gyárok, megállnak a gépek oz üzemekben és o földeken. Pihenünk és ünnepelünk. Tisz­telettel köszöntjük o munkát, amely oz újabb üzemekben, korszerűbb termelési berende­zésekben, lakóházakban, isko­lákban és más egyéb alkotá­sokban jelenik meg. A munka során létrehozott termékek so­kasága, bősége, oz újabb lé­tesítményekkel történő gyara­podásunk tette és teszi gaz­dagabbá szocialista hazánkat, szebbé és tartalmasabbá éle­tünket. Az ünnep számvetés Bara­nyában is. Sikeresen fejeztük be IV. ötéves tervünket Me­gyénkben is megvalósultak a IV. öteves terv célkitűzései. To­vább korszerűsödött megyénk ipara. Jelentősen javultak az élet- és munkakörülmények. Mezőgazdaságunk dmomikusan fejlődik. Sok új létesítménnyel gyarapodtunk. Természetesen mindezek nem jelentik őzt hogy nincsenek gondjaink. Tud­juk, hogy sokat kell még ten­nünk, elsősorban a munkásság lakáskörülményeinek javítása, oz áruellátás jobbá tétele té­rén. A munka ünnepén o tenni­valókról is illik szólnunk. Fel­adatainkat a párt XI. kongresz- szusának határozatai szabják meg. Ezek szinte kivétel nél­kül a munkával függnek ösz- sze. Az V. ötéves tervünk cél­kitűzéseinek végrehajtása jobb, fegyelmezettebb munkát, egy­séges cselekvést követel a munkásoktól, o vezetőktől egy­aránt. Az ipari termelés évi 6—6,5 százalékos, a mezőgaz­dasági termelés 3—4 százalé­kos növelése újabb erőpróba elé állít bennünket. A terme­lés növelésével egyidőben kell megoldanunk a termékek kor­szerűsítését, a gyártmányok fej­lesztését, a társadalmi munka hatékonyságának fokozását, a minőség javítását, az export- termékek bővítését és gazda­ságosságának javítását, a mű­szaki-technikai előrehaladását, •«otarekosscg átalónMM lét, a munkaerővel való ész- < szerübb gazdálkodást Joggal vetődik fel a kérdés, hogy képesek vagyunk-e mind­ezekre. Erre határozott igennel kell válaszolnunk. Megyénk la- kosoi számtalon tanújelét ad­ták annak, hogy egyetértenek pártunk XI. és a szakszerveze­tek XXIII. kongresszusának ha­tározataival. Egyetértésük és tenniakarásuk jutott kifejezésre abban a széles körű, soha nem topasztalt munkaverseny-moz- golombon is, amely hazánk felszabadulásának 30. évfordu­lója, pártunk XI. kongresszusa tiszteletére bontakozott ki. Ez az alulról jövő kezdeményezés méreteiben és eredményében igen nagy sikert ért el, jelentő­sen hozzájárult a IV. ötéves terv főbb előirányzotainok tel­jesítéséhez. Köszönetét mondunk mind­azon munkásoknak, o tsz-ek tagjainak, műszakiaknak, or­vosoknak, pedagógusoknak, a kultúra más területén dolgo­zóknak, akik közvetlen és köz­vetett munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultok a me­gyénkben elért sikerekhez. Az elmúlt években tovább emelkedett a munka tórsodaf- mi rangja, becsülete. Ez jutott kifejezésre az elmúlt napokban tartott üzemi ünnepségeken is, ohol a jó munka elismeréséül a kiváló, oz átlagosnál na­gyobb eredményeket elért vál­lalatok, munkás-kollektrvák, bri­gádok és egyének vehették át a különböző kitüntetéseket és jutalmakat. Szívből gratulálunk a kitün­tetésekben részesült vállalatok­nak, a Magyar Népköztársa­ság Kiváló Brigádjainak, a szocialista brigádoknak, a ki­váló dolgozóknak. Kérjük azt, hogy ez az elismerés serkentse további jó munkára őket és azokat is, akik most még nem részesülhettek Hyen kitün­tetésben. Vigyük tovább a kongresszu­si munkaverseny lendületét, a vállalások még jobban irányul­janak gazdaságpolitikai célki­tűzéseink megvalósítására. Az üzemi demokrácia továbbfej­lesztésével biztosítsuk a dolgo­zók fokozottabb részvéteiét a különböző kérdések eldöntésé­ben, aktív részvételüket és fe­lelősségüket a tervekben meg­jelölt felodatok végrehajtásá­ban. A szocialista építőmunka újabb sikereivel, szocialista hazánk gyarapításával, pél­dánkkal tudjuk ma legjobban szolgálni a proletár internacio­nalizmus szent ügyét. A Szakszervezetek Ba­ranya megyei Taná­csa nevében szere­tettel köszöntőm megyénk mun­kásait, a termelőszövetkezetek tagjait, értelmiségi dolgozóit az ünnep alkalmából. Kívánom, hogy családtagjaikkal, munka­társaikkal vidáman és kelle­mesen ünnepeljenek. Az ün­nep után ismét munkás hétköz­napok jönnek, amelyeken újabb sikereket érjenek el erő­ben és jó egészségben. Neubauer József, at S2MT vezető titkán _ Kiváló vállalatok, szövetkezetek Elismerés, kitüntetés a kiemelkedő munkáért Ismét Kivátó VáTlalcrt lett o Bikaii Állami Gazdaság. A ki­vátó címet a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a MEDOSZ a gazdaságnak 1975. évi kiemelkedő eredmé­nyeiért és a nyúltenyésztésben. valamint a mesterséges tavi hotgozdálkodásban kifejtett or­szágos jelentőségű tevékenysé­géért ítélte odq. A kitüntetést tegnap délután Mícsuk László, a MEDOSZ Központ titkára ad­ta át Zámbó Istvánnak, a gazdaság igazgatójának. ötödször nyerte ei a Kiváló Szövetkezet címet a Pécsvárad és Vidéke Általános Fogyasztá­si Szövetkezet, amely tavaly 176 millió forint forgalmat bo­nyolított le a kereskedelmi, vendéglátói, felvásárlási és ipari tevékenységével, 10 szá­zalékkal többet, mint 1975- ben. Nyereségét 28 százalék­kal, közös vagyonát 3 millióval gyarapította. A BeiKe/resneoel- rr*i Minisztérium és a KPVDSZ kitüntetését a pécsváradi Zen­gő Étteremben megtartott ün­nepségén Nagy Sándor, a MÉSZÖV elnöke nyújtotta át Simon Gyulának, a Pécsváradi ÁFÉSZ elnökének. A Zsolnay Porcelángyár, a Finomkerámiaipari Művek Ki­váló Gyára kitüntetést nyerte el. A gyár túlteljesítette az 1975. évi tervet. Termelési érté­kük elérte a 250 milliót, nyere­ségük a 37 milliót, a termelé­kenységet 10 százalékkal nö­velték. A Kiváló Gyár kitünte­tést Sárközi Dezső, a FIM ve­zérigazgatója nyújtotta át teg­nap Pécsett a Zsolnay Műve­lődési Házban tartott ünnep­ségen Bosnyák Jánosnak, a gyár igazgatójának. Vállalati ünnepség volt ab­ból az alkalomból, hogy a pé­csi Villamosipari és Gépjavító Szövetkezet az elmúlt évi mun­kaverseny értékelése alapján elnyerte a Kohó- és Gépipari Minisztérium Dicsérő Oklevelét, amelyet Magyarcsik Gyula, a szövetkezet elnöke vett át A VILLGEP 16 százalékkal növel­te az elmúlt évben termelés» értékét és 20 százalékkal nö­velte lakossági szolgáltatásait. A Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Miniszter Dicsérő Oklevelét kapta a Pécsi Do­hánygyár kollektívája. A gyár 765 fős munkásgárdája 1975-ben 5 millió 400 ezer darab füstszűrös cigarettát gyártott, termelésűk értéke meghaladta oz 530 millió fo­rintot, nyereségük pedig a 3\j6 milliót. Vidéki Imre, a Dohány­ipari Tröszt vezérigazgató-he­lyettese adta át a kitüntetést Irimi Sándor igazgatónők. A Belkereskedelmi Miniszté­rium és a KPVDSZ Dicsérő Ok­levelét nyerte el o Mohács és Vidéke ÁFÉSZ az elmúlt évi kiváló gazdasági és mozgoimi tevékenységéért Élözem lett a Hirdí Kender- fonó. Az avotá ünnepséget tegnap az Olympia Étterem­ben tartották. Az elmúlt évi munkaversenybeR a KSZV hat gyára közül a hirdi az orszá­gos második lett A cserkúti MEZŐGÉP Válla­lat két gyáregysége nyerte el az élüzem címet a mógocsi és a cserkúti központi gyáregy­ség. Tegnap Cserkúton megtar­tott vállalati ünnepségen Lu­kács Antal, a vállalat igazga­tója nyújtotta at a kitüntetést Frei Péternek, a gyáregység vezetőjének. A Bábolnai Iparszerű Kuko­ricatermelő Vállalat az IKR, a taggazdaságok és a Közös Vállalat együttes munkája eredményeként elnyerte a Ki­váló Vállalat címet. A kitünte­tést tegnap Bábolnán, a Me­zőgazdasági Kombinát kultúr­termében megtartott ünnepsé­gen, Öden Gyula, az MSZMP Központi Bizottsága mezőgaz­dasági osztályának munkatár­sa adta át Boksái Analnak, — baksai tsz-elnöknek — az IKR Közös Vállalat ügyvezető elnökének. Felvonulás, majális a munka ünnepén Színes programok megyeszerte Pénteken napsütésre ébred­tünk. Május 1. tiszteletére ün­nepi díszbe öltözött a város. Kész a dísztribün a Széchenyi téren. A proletár nemzetközi­ség, a Szovjetunióhoz és a szo­cialista országokhoz fűződő testvéri barátság, a béke és a szolidaritás jegyében, a XI. pártkongresszus határozatainak szellemében itt ünnepel ma Pécs város népe, köszönti má­jus eisejet. A dísztribünön az elnökség, köztük több mint száz kitüntetett dolgozó köszönti a felvonulók ezreit. Kilenc órakor az úttörők fan­fárokkal adnak jelt a felvonu­lás kezdésére. A hat gyüleke­zőhelyről indulnak az eredmé­nyeket hirdető tablókkal, jó munkájukért kapott zászlókkal az üzemek, intézmények dolgo­zói. Élükön érkeznek a térte Baranya megye és Pécs város párt-, állami és tömegszerve­zeti vezetői, akiket 200 fős út­törő díszegység követ Ott lesz­nek a menetben Pécs város is­kolásai, felsőoktatási intézmé­nyeinek hallgatói és a spor­tol ók. Május elseje a szórakozásé is. Délután 3 órakor o pécsi Felszabadulási emlékműnél jő szórakozást ígér a Komló 5-LET együttes koncertje, ugyanakkor Lvov-Kertvárosban, a Barátság- fonrásnál a Nagy Lajos Gim­názium ének—zene együttese KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT! Mroai uauor teiveteie ad hangversenyt. Az ünnepnek megfelelő műsort állított össze a Vidámpark vezetősége. E kedvelt kirándulóhelyen a Kl- SZÖV és a Fémipari Vállalat néptáncegyüttesének műsora látható. A Sétatéren a Szabó István Úttörőhöz művészeti cso­portja rendez majálist. A pécs­váradi ÁFÉSZ Zengővárkonyi Népiegyüttese a Mecsek Áru­ház előtt mutatja be műsorát. A József Attila Művelődés« Ha* előtt a Puskin Pávakór ének­és táncegyüttese lép fel. A Liszt-teremben tartják az Ének­lő Ifjúság hangversenyét. A bi­zonytalan időjárásra való te­kintettel az Égervölgybe terve­zett programot a pécsi Ifjúsági Házban rendezik meg. Itt lép­nek föl az Ifjúsági Ház művé­szeti csoportjai és a Vasasi Pá­vakor is. Komlón délelőtt az úttörők jubileuma jegyében — egybe­kötve a nemzetközi munkás- mozgalom ünnepével - tartják a hagyományos felvonulást. Élen a zobák-aknai bányászok haladnak, őket a többi bányák dolgozói, üzemek, intézmények képviselői követik. A szórako­zást kedvelőket délután Sikon- dóra várjáik. Mohácson tegnap délután kezdődött az ünnepség. Negy­ven gyerek elhelyezésére al­kalmas új óvodát adtok át. Építésében nagy részt vállaltak a farostlemezgyár és a korhoz dolgozói. A Duna patti város május 1-i ünnepségét fél tízkor kezdik. A többnemzetiségű vá­ros dolgozói a Széchenyi térre vonulnak, majd művészi mű­sort láthatnak. A mohácsi já­rásban 24 községben rendez­nek díszes felvonulást, május­fát állítanak és majálist ren­deznek Székelyszabo-ron, May- son, Somberekén. Szigetváron 10 árakor kezdő- i dik az ünnepség. A Zrínyi té­ren áhított díszemelvényhez a város üzemeinek, vállalatainak dolgozóival most első ízben vo­nulnak fel o Szentegáti Állami Gazdasági dolgozói. Tizenegy órától a vár belső szabadtéri színpadán o szigetvári Ottórő- zeneka-r térzenét ad. A vár dzsámijában képzőművészeti kiállítás nyílik. Siklóson a tanács járási hi­vatala előtti térre vonulnak a nagyközség tokái. Villányban ifjúsági nap körétében o pécsi jogászok pol-beot együttese od műsort. Sásdon, Mógocson, Máza- szászváron szintén ünnepély«« felvonulással, majd kultúrmű­sortól köszöntik a 32. szabad május elsejét. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom