Dunántúli Napló, 1976. április (33. évfolyam, 91-119. szám)

1976-04-05 / 95. szám

fSAék egyezer lesz „teínetéő” A troli csatát nyert Interjú a KPM állásfoglalásáról A HDN-ben foglalkoztunk már a hazai trolibusz-közleke­dés jövőjével, s utaltunk rá, hogy a zajtalanul közlekedő, a környezetet nem szennyező jár­mű meghonosításának gondo­latával Pécs is foglalkozik. De mi a KPM álláspontja? A minisztérium a közelmúltban állást foglalt a nagyvárosi tro­libusz-közlekedés fejlesztéséről. Erről beszélgettünk Aradi La­jossal, a minisztérium tanácsi főosztályának helyettes vezető­jével. — Milyen előzményei voltak a minisztériumi állásfoglalás­nak? — A troli létjogosultságát vi­lágszerte vitatják már a meg­jelenése óta. Nálunk közvetle­nül az idézte elő a néhány év előtti felszámolási határozatot, hogy szocialista relációból nem tudtunk beszerezni alkalmas, nagy befogadóképességű jár­művet. Ennek a határozatnak a helyességét 1974 elején kezdtük vizsgálni — elsősorban környezetvédelmi és energetikai okokból. Környezetvédelmi szempontból a vezeték nélküli, saját energiabázisú jármű len­ne az eszményi, intenzív kuta­tás folyik ennek kifejlesztésére világszerte. — És maga az állásfoglalás? — Lényegét tekintve úgy szól, hogy a környezetvédelmi célki­tűzések és az energiastruktúra terén kívánatos változtatások figyelembevételével hazánkban fejleszteni kell a troli buszközle­kedést, elsősorban a főváros­ban, majd az öt nagyváros­ban. — Mi a helyzet a járműellá­tással? — A Szovjetunióban gyártják a nagyvárosi közlekedésre ki­válóan alkalmas ’középajtós ZIU-9 típusú szóló trolibuszt, amiből 38 darab már fut a budapesti 70-es vonalon. Igen jók a velük kapcsolatos ta­pasztalataink; A fővárosi köz­lekedésben fontos csuklós jár­mű kifejlesztése is folyamatban van a Szovjetunióban, de nem tudni még, mikor szállítják. Megoldást jelenthetnek a BKV -Ikarus kooperációban kifej­lesztett csuklós trolik, ha a gyár exportkötelezettségéi mel­Éheznek a vándor­madarak Éhség tizedelte a visszatért vándormadarakat a Dél-Du­Í fántúlon. Ugyanis a kedvezőt- en időjárás miatt későn jelen­tek meg a rovarok és a lárvák. Emiatt a cankók, énekes rigók, szalonkák, poszáták, csalán­csúcsok, valamint hantmada­rak többsége legyengült és je­lentős százalékuk elpusztult. A jó idő már csalogatja elő a rovarokat, de a mezei és er­dei etetőkbe az erdőgazdasá­gok nagy mennyiségű magvat, fehérjepótló tápszert helyeztek el. A fecskék már késnek a déli megyékben, ugyanis a több évtizedes megfigyelések szerint március 22—24. között szoktak megérkezni. Veszélyes könnyelműség Hárem életet oltott ki a barkácsolt betonkeverő Miért emelkedik az áram- ütéses balesetek száma? — „Adok a lidércnek!” — ez volt az utolsó mondata an­nak a férfinek, aki tavaly a Somogy megyei újvári tanyán kölcsönkért, házilag eszkábált motorfűrésszel fát vágott a húszezer voltos távvezeték mel­lett. A kidűlő fa leszakította a kábelt: kék, lila, zöldes apró lángok villogtak az ágak kö­zött. Az elektromos „tűzijáté­lett ennek a gyártását is bizto­sítani tudja.- Mi a helyzet a nagyváro­sokkal? — A beruházás ott előnyö­sebb, ahol villamosközlekedés is van, tehát Debrecenben, Miskolcon és Szegeden, tehát járműtelep is van, az energia­forrás is rendelkezésre áll. A beruházási költségek nagy ré­szét ugyanis a járműtelep és a felsővezeték-rendszer kiépítése teszi ki. Az egy kocsira jutó járműtelepi beruházási költség egymillió forint! Mindenképpen mérlegelendő a trolibusz-háló­zat kiépítése ott, ahol a fon­tosabb vonalakon 10 perc vagy annál rövidebb a jármű­vek követési ideje.- Végeztek-e már gazdasá­gossági számításokat? — Még csak Budapest ese­tében. Vannak viszont olyan gazdaságilag nem értékelhe­tő előnyök, amelyek a troli mellett szólnak. Kedvező a gyorsulásuk, nagy az üzemi megbízhatóságuk, zavartalan a téli indítás, jól fűthetők a jár­művek, női vezetők is alkal­mazhatók.. . Viszont - nehéz­kes az átcsoportosítás egyik vonalról a másikra, egymást nem tudják előzni. .. — Mindezek után mi a je­lenlegi helyzet? — 1980-ig egy város tervé­ben sem szerepel a troli'há lá­zat kialakítása. Ez már min­denképpen a hatodik ötéves terv feladata lesz. Addig is igen megfontolt döntéseket kell előkészíteni, főleg az üze­meltetőt illetően.- A trolit egyszer már „el­temettük"; az energiahelyzet esetleges változása nem szül­het-e újabb megszüntető hatá­rozatot?- Nem! Most már tudjuk azt, amit korábban még nem, hogy ti. a trolinak csak egyet­len vetélytársa lehet a nagy­városok felszíni közlekedésé­ben: a saját energiabázisú jármű. Erre az ezredforduló előtt nem számíthatunk, közle­kedni viszont addig is kell — fejezte be nyilatkozatát Aradi Lajos főosztályvezető-helyettes. Hársfai István Juitíusbati elkez Bajcsy-Zsilinszky úti utcakép — Tillai Ernő tervei szerint Eltűnt ódon házak helyén lakások, üzletsor, ÁG-mintabolt A következő években Pécs fontos városrekonstrukciós te­rületévé lép elő a Rákóczi út­tól délre elterülő városrész. Az évek óta folyó munka most olyan szakaszába lép, ami a belváros rekonstrukciójába is „beleszól". Ez is egyik oka a történelmi városközpont általá­nos rekonstrukcióját elindító minapi végrehajtó bizottsági határozatnak. Folyik a bontás a Szalai András úttól délre a Bajcsy- Zsilinszky út nyugati oldalán, s néhány ház eltűnt már a Szalai András úttól északra is. Idén szanálnak már a Bajcsy- Zsilinszky úton a majdani fe­dett piac helyén is. Eltűntek az ódon házak a Szabadság út— Szalai András út negyedik sar­káról is. És ezek mind új, kor­szerű épületeknek adnak he­lyet. A régi, rossz, Bajcsy-Zsilin­szky úti házak helyén — Tillai Ernő tervei szerint — korszerű középmagas panelépületek építését kezdi meg júniusban Újból építkeznek Pécs déli városrészében a BÉV (a közelmúltban itt még csak a tervezéshez szükséges próbacölöpözés volt). Egyelőre a Szalai András úttól a Mó­ricz Zsigmond térig terjedő rész beépítése szerepel a prog­ramban. Hat KC 52 típusú épü­letet helyeznek el itt összesen 180 lakással. Szintenként há­rom lakás lesz az épületekben — közülük kettő nagy alap- területűt (64, illetve 70 m2) 6 fő befogadására méreteztek. A lakóépületek átadására 1977 második félévében kerül sor. Az épületeket üzletsor köti ösz- sze, s itt 100—180 négyzetmé­ter alapterületű helyiségekben elsősorban azok az üzletek kapnak helyet, amelyek átme­netileg már megszüntették, vagy még csak ezután fogják megszüntetni működésüket ezen a területen. Az új Bajcsy- Zsilinszky úti üzletsornak kap­csolata lesz a Szalai András úti üzletsorral, amelyet egy taggal meghosszabbítanák — csaknem a sarokig. Változik az út is: nyugati bővítéssel 15 méteresre szélesítik a Bajcsy- Zsilinszky utat! A 6/A út építésével egyide­jűleg nyeri el végleges arcát a József Attila utca—Szabad­ság úti csomópont. A negyedik sarok beépítésére Gettó József készített tervet. Itt az első me­netben — a Szabadság úti fronton — három TM—53 tí­pusú épületet építenek 45 la­kással, melyeknek átadását a jövő év végére tervezik. A la­kóépületek előtt, közvetlenül a sarkon építik meg az állami gazdaságok mintaboltját 319 négyzetméter alapterületen. Az üzlet érdekessége lesz, hogy három oldalon üvegfalak ha­tárolják. Egyébként kisebb üz­lethelyiségeket helyeznek el még a lakóépületek fogadó­szintjein is. Mind a iBajcsy- Zsilinszky útra, mind az ide tervezett üzletek átadását 1978-ra ígéri a BÉV. A közelmúltban indult egy „kisebb” építkezés a Szalai András úton a 2. és 6. számú épület közötti „foghíjon". 12 lakásos épületet tervezett ide Tillai Ernő. A ház lábakon fog állni, mert az ott lévő táv­fűtővezeték miatt csak ilyen módon lehetett alapozni, s az első szintre vezető lépcső is függesztett lesz. Az építkezés miatt kisebb átalakítást eszkö­zölnek a szomszédos 6-os szá­mú házon, amelynek éppen az új épület felé néznek a log­giái. Ezeket befalazzák, az érintett lakások ezáltal egy ki­sebb helyiséghez jutnak, északi homlokzatán vágnak amelyhez viszont az épület ablakokat. kot" vélte lidérctűznek a favá­gó és gallyal akarta elverni. Azonnal éleiét vesztette. Az Energiafelügyelet pécsi körzete most állította össze az 1975. év háztartási villamos baleseteinek fekete krónikáját. Baranya, Tolna, Somogy, Za­la megyében 53 balesetről sze­reztek tudomást, ebből 8 vég­ződött halállal: Baranyában 4, Somogybán 3, Zalában 1. Tékesen esőben, mezítláb ja­vította a villanyszerelő az autót a házi fúrógéppel, amihez al­kalmi dróton hozta az áramot. Teskándon is nedves környe­zetben működött az otthoni gyártmányú betonkeverő sza­bálytalanul kialakított csatla­kozó vezetékkel. Szigetváron is életet oltottak ki a „maszek" betonkeverő fedetlenül hagyott áramjárta részei. Barkácsoló szenvedélyből családi ház épí­téséhez egyre több kimustrált be­tonkeverőt, fúrógépet, hegesztő­transzformátort „pofoznak hely­re" az érintésvédelem mellő­zésével. Az autótulajdonosok akkumulátortöltőt kreálnak. Az „alkotók" beidegzett mozdulat­tal — persze kötéltáncos-ügyes- séggel —, elkerülik a „halálos" géprészeket, a bajt hozó áram­ütés a kölcsönvevőt éri. A köl­csönadott betonkeverők 1975- ben háromszor okoztak halált!. Nem egyedi jelenségről van szó, hanem tendenciáról. Azonnal orvost! A kaposvári áldozat nyirkos, földes padlójú, alig világított pincéjében javítgatott kisebb- nagyobb háztartási eszközöket. Amatőr-műhelyében a rosszul elhelyezett kapcsolók, lámpa­foglalatok évekig nem jelentet­tek veszélyt. Míg egy ventillá­torpróbánál . . . Sokan nem fordultak az or­voshoz, amikor áram rázta őket, pedig a vese, az agy, a szív- és érrendszer erősen ká­rosodik. Helytelen szokás sze­rint alkoholt itatnak az ijedt beteggel. A korábbi években jópárszor az eltitkolt áramütés következményei vezettek a ha­lálhoz. Nem kevesen — felrúgva minden szabályt —, áram alatt lévő kávéfőzőt, házi robotgé­pet tisztogatnak vízzel. Egy siófoki asszony emiatt szenve­dett áramütést, de még idő­ben visszahozták a klinikai ha­lálból. Mások meggondolatla­nul fürdőkád vizében ülve szá­rítják a hajukat. Vagy nem veszik figyelembe, hogy bizo­nyos mosógépek csak földelt konnektorból üzemeltethetők. A komlói lány ma is viseli ször­nyű égési sebeinek nyomát a lábán, mert az Álba Lux mo­sógépet földelés nélkül kon­nektorba csatolta. Iskolások gyakran másznak fel fészekért a villanyoszlopra. Homorúdon egy 14 éves kis­fiú eközben lezuhant az áram­ütéstől: -lépét, egyik veséjét vet­ték ki, karját amputálták. A nyolc halálos esetről még annyit: két áldozat ittas volt, hármat előre figyelmeztettek, hárman évekig tudták, hogy előbb-utóbb baj lesz. Iskolai téma Az Energiafelügyelet szakem­berei: Iharossy Kálmán, Hódosi László ezért sürgetik: az isko­lában az érintésvédelem meg­értetése a KRESZ-oktatás szint­jére emelkedjék. Szerelők, bol­tosok ne sajnálják idejüket és szóljanak a használati utasítás betartásáról. Az elmúlt évi sta­tisztika elgondolkoztató, hisz 1973-ban és 1974-ben éves át­lagban a négy megyében alig 10—20 háztartási villamos bal­eset történt és mindössze 1—2 volt halálos. Csuti J. nettói □ Mprilis negyedikén sxllletett Élni csak a teljesség igényével Egy mai tizenhat éves vallomása Villámbeszélgetés egy ti­zenhat éves kislánnyal, aki hamvasarcú, tisztaszemű, mint ebben a korban illik és aki a Nagy Dátum évfor­dulóján született. Neve: Gyurkó Andrea. Foglalkozá­sa: másodikos a Leöwey Gimnázium német tagozatán. Született: 1960. április 4-én. A beszélgetés tárgya a leg­szebb emberi megnyilvánulás: hogyan gondolkodik a mai tizenhat esztendős ifjú, aki­nek tehát ez a nap éppen kettős ünnep? — Ki az emberi példaké­pe? — Sok példaképem van. Többek között az a tv-ripor- ter, aki minden veszély elle­nére elmegy az arab orszá­gokba, s a harcok közepette is teljesíti küldetését. — Ha elutazhatna a Hold­ba, mit vinne magával? — Az eddigi emlékeimet. De ugye visszajöhetnék? — Az emberek közül kiket vinne? — Sokmindenkit, mind, aki­ket szeretek. Meg gyermek­korom kedves maciját, ha még megvolna . ,. — De mit hagyna itt szí­vesen? — A Doktor Sándor utcai füstös levegőt. — Maradjunk a Földön. Hová szeretne elutazni: a tisztafényű Norvégiába, vagy a fülledt Egyiptomba? — Egyiptomba. Ott még annyi a megfejteni való titok. Az irodalomban is Goethét szeretem legjobban, a Faus­tot, mert abban a világmin­denség szinte valamennyi gondját sorra veszi. Tudom, hogy sosem lehet egy ember­nek minden titkot egyedül megfejtenie, de hogy Goethe egyáltalán nekilátott, az a vonzó! A Külkereskedelmi Fő­iskolára szeretnék menni, kül­kereskedelmi levelező szakra. ! Sokat utazhatok majd kül­földre és biztosan nagyvárosi lakos leszek, pedig a termé­szetet jobban szeretem, a csendet, az érintetlenséget. Azt hiszem, legjobban a ju­goszláv tengerpart csodálatos kis szigetein érezném maga­mat. De mindig mindenütt azzal a tudattal, hogy bár­melyik pillanatban felülhetek a repülőre és hazajöhetek. Hazulról csak kis időre jó elmenni. — Mi a vágya? — Kicsit több szabadidő. Ennyi a beszélgetés. Talán kisüt belőle a mai tizenhat esztendős fiatal szép benső világa, a küzdés és a teljes­ség igénye, beleágyazva va­lami tiszta emberségbe. Egy születésnap előtt, melynek dátuma: 1976. április 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom