Dunántúli Napló, 1976. április (33. évfolyam, 91-119. szám)

1976-04-05 / 95. szám

H Volán lépett ma, este KIÁLLÍTÁS A pécsi Kisgalériában 17 óra* kor Rétfalvi Sándor szobrászmű* vész nyitja meg Baksa Gyöngyi kerámiakiállítását. A megnyitón Csetepes Károly működik közre dudán. A Leöwey Klára gimnáziumban „ELETET AZ ÉVEKNEK” címmel rendeznek kiállítást. A József Attila Művelődési Házban Fá* bián László grafikai kiállítása nyílik. HANGVERSENY A kaposvári Csiky Gergely Színházban a Pécsi Filharmoni* kusok és a Liszt Ferenc kórus szerepel Breitner Tamás vezény­letével fél 8 órakor. Haydn: Év­szakok c. oratóriumát adják elő Németh Alice, Keönch Boldi­zsár és Marczis Demeter közre­működésével. A Pécsi Nemzeti Színházban fél 6 és fél 9 órakor DIVAT A SORSOLÁS címmel könnyűzenei hangversenyt rendez az ŐRI. A pécsi Ifjúsági Házban 19 órakor a jMÉV Fúvószenekara tartja tavaszi hanrversenvét Strauss műveiből, Apáthy Ár­pád vezényletével. ELŐADÁSOK A Ságvári Művelődési Házban 18 órakor: Világűr—föld. A mű­holdak és szerepük a világré­szek közötti információcserében. A KPVDSZ Művelődési Házban 17 órakor: Pintér Tamás főisko­lai tanársegéd angliai útiélméhy- beszámolója. A pécsi Ifjúsági Házban 19 órakor: Indián aranyművesség címmel Borsányi László a Nem­zeti Múzeum főmunkatársa tart előadást. ESEMÉNY Ma megkezdik a süllőfélék ki­rakását a Balatonba. MOZI PARK: Holtbiztos tipp (f4, hnő, 8). PETŐFI: Holtbiztos tipp (n5, f7, hn9). KOSSUTH: Holtbiztos tipp (hn10, 12). A szórakozott francia (f3, f5). Emlékezz a ne­vedre (f7). ART KINO: Nincs idő (f9). a héten KATOLYBAN, a művelődési házban baranyai juhásznapot rendeznek kedden, CSÜTÖRTÖKÖN megkezdőd­nek Csurgón az V. országos diák- színjátszó napok. PÉNTEKEN megyei fásítási na­pot tartanak Barcson a somo­gyiak. Csütörtökön Tolna és Ba­ranya megyei fásítási ankétra ke­rül sor Bátán. SZOMBATON megyei ifjúsági napokat rendeznek a megyeszék­helyeken. Pécsett, az Ifjúsági Házban kerül sor délután kul­turális programra. Kaposvárott és Szekszárdon megyei KlSZ-küldött- értekezletet tartanak. Pécsett ki­hirdetik a kongresszusi klubok pályázatának eredményét. * Három színházi eseményre ke­rül sor Szekszárdon. Kedden a Pécsi Nemzeti Színház operatár­sulata a Toscá-val vendégszere­pei. Csütörtökön a Szegedi Nem­zeti Színház _ játssza Kálmán: Marica grófnő című nagyoperett­jét, pénteken pedig a Veszpré­mi Petőfi Színház Kertész Ákos: Névnap című nagysikerű mai drámáját mutatja be. * Pécsett, a Technika Házában szerdán kiállítást rendez'a Szov­jetunió Kereskedelmi Képvisele­te katalógusokból és prospektu­sokból. Csütörtökön indítják út­nak Lvovba, Pécs szovjet test­vérvárosába, a Baranya megye élete a szocialista Magyaror­szágon című kiállítást. * Pénteken nyitják meg ünnepé­lyesen Pécsett, a Széchenyi téren a VII. országos kamarakórus fesz­tivált, amelynek több külföldi együttes is a vendége lesz. A fesztivál hangversenyeire pénte­ken, szombaton és vasárnap a Liszt-teremben, az Ifjúsági Ház­ban és a Csontváry Múzeum­ban kerül sor. Csütörtökön a budapesti Scam- polo együttes ad rock hangver-- senyt a pécsi Ifjúsági Házban. A Doktor Sándor Művelődési Központban csütörtökön este meg­alakul a Hanglemezgyártó Vál­lalat patronálásával a komoly­zenei Hanglemezgyűjtő Klub. Az alakuló foglalkozáson Lévay Jú­lia zeneesztéta és Fellegi Adám zongoraművész vesz részt. * A Mecseki Fotóklub három tag­ja, Kemény Miklós, Jakab An­tal és Mészáros István rendez közös kiállítást pénteken este a Doktor Sándor Művelődési Köz­pontban. A Sáqvári Művelődési Házban John Heartfield fotóművész ki­állítása nyílik meg pénteken. Szekszárdon a Babits Művelő­dési Központban Vigoszky István esztergomi fotóművész, valamint a bajai Rudnay Gyula alkotó- te'ep tagjainak képzőművészeti kiállítása nyílik meg vasárnap délelőtt. * Pénteken délután és este Mol­dova kolostorairól és a Gyér- gyói-havasokról, a Békás-szoros­ról, a Gyilkos-tóról tart vetített- képes előadást Magyari Gábor geológus mérnök, a Barangolás Erdélyben című sorozat évadzáró előadásaként. Háraiti gyilkosság Somogybáit „Nincs vesztenivalóm” Agyonrugdalta a szeretőjét Megfojtotta élettársa nagyapját Megölte az édesanyját Az autóbuszokon tilos a dohányzás Néhány nap leforgása alatt három gyilkosság tör­tént Somogybán. Hátterük­ben esztendők óta gyűlő keserűség, megalázottság bújik, s két tragédiát az iszákosság is siettetett. Az a jellemző, amit a har­mincöt esztendős balaton- szárszói anyagyilkos mon­dott: „Régóta érzem, hogy valaminek történnie kell. Bekövetkezett." „Elzavarhattam volna...” Évek óta nem vállalt rend­szeres munkát, sorra adogatta el az értékeit: fűrészgépeit, tan­góharmonikáit. Az utóbbi idő­ben lakásának berendezésére is sor került — a gyilkosság napján a televízióját kótyave­tyélte el. Az ötvenhét éves Balogh Fe­renc kaposvári foglalkozás nél­küli szenvedélyes alkoholista Januárban elvonókúrán volt, nem sok eredménnyel. Volt élettársa, H. Istvánná is esz­tendők óta a szesz rabságá­ban élt. — Korábbi élettársam útját kiadtam, hogy H.-néval élhes­sek. Mindent erre a kapcso­latra tettem föl, nem érdekelt senki más, csak Mária. Szá­mát se tudom, hogy az elmúlt három év alatt hányszor el­ment tőlem, de kutattam utána, jártam a csehókat, tudtam, valamelyik kapualjban megta­lálom. Néha csak hetek múl­va került elő, valahol kékre- zöldre verték, gyalázták, csú­folták. Orvosnál is jártam ve­le, gyógyítsák ki az iszákos- ságból. Ő azonban nem akait megváltozni. — Egyetlen ember volt a világon, aki szerette. Én. És én gyilkoltam meg. Balogh Ferenc tenyerébe te­meti az arcát, a rendőrtiszt­től arról érdeklődik, megvolt-e a temetés. — Otthon iszogattunk a té­vé árából, aztán Mária egy­szer a földre esett. Kétszer be­lerúgtam és ittam tovább a szomszédasszonyommal. Kilenc óra után lefeküdtem, s hajnal­tájban vettem észre, hogy Má­ria még mindig a földön he­ver. Amikor kihívtam az or­vost, az élettársam már halott volt. A boncolás során kiderült, hogy a negyvenegy éves H Istvánná halálát a rúgások okozták. „Bíztam, hogy megváltozik” Az asszony a földre rántot­ta az öreget, bol kezével szorí­totta a torkát, majd többször a nyakára taposott, kivett a zsebéből kétezer forintot, az öregembert a padlásfeljáróba húzta, a nyakára szorosan zsi­neget kötött és a lábát is ösz- szekötözte. Kiment az utcára, kávézni hívta a szomszédasz- szonyát, majd egy férfiismerő­sével autóba ült. Veszprémbe utaztak, hogy az asszony — a harmincéves nagycsepelyi Kubi- cza Ferencné Molnár Irén — új ruhát vegyen magának. Az öreg — Kubiczáné élettársának nagyapja — a nyolcvankét esz­tendős id. Kasza Gyula meg­fulladt. — Az élettársam miatt tör­tént minden, mert gyalázato­son elbánt velem. Szeretőket tartott, a pénzemet meg elitta. Ezt soroltam a papának, aki egy olyan sértést vágott a fe­jemhez, amit tisztességes asz- szony nem nyel le. — Ezért? Egyetlen szóéri? — Azért, hogy az apám ré­szeges, s otthonom soha nem lehetett, azért, hogy nem si­került a házasságom, azért, hogy Kaszához költöztem, aki két éve a szó szoros értel­mében kirugdalta belőlem a hathónapos gyermekemet. Foly­tassam? — Elköltözhetett volna száz­szor is. Különösen azóta, hogy az élettársa katonai szolgála­tot teljesít. — Szerettem és mindig bíz­tam, hogy megváltozik. Csak rosszabb lett. — Emiatt ölt meg egy ma­gatehetetlen öregembert? Ez lett volna az elégtétel az el­rontott életért? — Amikor rátérdeltem a mellére, elsötétült előttem a világ, s nem tudtam, mit te­szek. — Veszprém után hájnalig mulatott Kőröshegyen. lábon és Balatonlellén. De előtte Kő­röshegyről Nagycsepelyre vitte az édesapját, hogy tüntesse el a holttestet. Könyörgött neki. — Nem igaz! — Még másnap délelőtt sem akarta, hogy leleplezzék, a szü­lei és a nővére beszélték rá, hogy jelentkezzen önként a kapitányságon. — Tudtam, úgyis kiderül min­den. Úqy gondoltam, nincs vesztenivalóm és rosszabb már nem lehet. Nem igaz: iszonyú lelkiismeretfurdalás kínoz. Emel­lett minden eddigi gyötrelem eltörpül. „Új életet nem kezdhettem” Ez a gyilkosság a legiszo­nyúbbak közül való: a tettes a fiú, az áldozat az édesanya. Beszélgetésünkön a tragédia két-három percéről esik a leg­kevesebb szó. Az események nem azon a délelőttön, hanem esztendőkkel korábban kezdőd­tek. Nagy Lajos szerint azzal, hogy a szülei tiltása ellené­re szegény lányt vett felesé­gül. — Jobb partit szántak ne­kem. Mi azért szépen éltünk, sorba jöttek a gyerekek. A harmadik, a legkisebb fiú már nem Balatonszárszón, hanem Komárom megyében született. A vasúthoz szeqődtem, szolgá­lati lakást kaptam, békésen megvoltunk a három gyerek­kel. — Mágis egyik napról a másikra visszaköltözött a csa­láddal a szüleihez. — A feleségem megcsalt a barátommal. A szégyen miatt ott nem mehettem emberek kö­zé. Szárszóról Szólódra jár­tam dolgozni, a tsz fölfogadott kovácsnak. Hetvennégyben, zár­számadáskor a feleségem az anyósommal mindent teher­autóra rakott és a gyerekeim­mel együtt itthagyott. Amikor a mulatság után másnap ha­zamentem Szóládról, csak egy ágyat, egy kanalat, meg egy tányért találtam. És egy listát, hogy mit vitt el. — Hallottam, hogy a szülei is ittak. — Átok ül a családunkon. A bátyám az italra ment rá, ta­valy április 2-án halt meg negyvennégy éves korában. Áp­rilis 5-én meghalt az apám is. Anyám akkor már nagyon be­teg volt, a részegeskedéstől. Néha nem tudta, mit tesz. El­mondani nem lehet, mit álltam ki mellette. — Maga is ivott szakadat­lanul. — A sorsom miatt. Amikor elhagyott a feleségem, egy hó­nap múlva utána utaztam, hogy rendbe hozzuk a kettőnk dol­gát. Néhány hónapig rend volt, aztán meqint elromlott min­den. Oj életet nem kezdhet­tem: az anyámhoz senkit nem vihettem, nem is hiszem, hogy odajött volna valaki is. Én el nem költözhettem, az anyá­mat — néha hetekig feküdt, máskor az utcán szedték ösz- sze részegen — ott nem hagy­hattam. Maradt az ital. — Miért kellett az édesany­jának meghalnia? — Nem akartam, hogy így legyen. Reggel megittam két deci pálinkát, hazaballagtam, s összevesztem az anyámmal. Nem emlékszem, hogy miért. — Arra sem emlékszik, hogy mit tett? — Azt mondják, ütöttem, rúg­tam, fojtogattam. Nem tudom. Csak onnan világos, hogy ott a rendőrség, az anyám meg holtan fekszik a kövön. — Nagyon higgadtan be­szél erről. — Régóta éreztem, hogy valaminek történnie kell. Bekö­vetkezett. De megölni nem akartam. Pintér Dezső- öregtorony és tájház. Du- naföldváron a Duna-parti tö­rök öregtorony rekonstrukciója befejeződött: műszakilag át­adták. Május 1-én honismere­ti tárlat nyílik benne. Csány- oszrón egy régi paraszthá­zat alakítanak át, hogy a nyártól bemutathassák szobái­ban az ormánsági régi és mai szőtteseket, valamint a közel­ben még ma is működő szövő­üzem termékeit. ♦ Kocsiátvétel i sorszámok Trabant Lim. (Budapest) 2 506 Trabant Lim. (Győr) 1 253 Trabant Lim. Special (Bp.) 4 264 Trabant Lim. Special (Győr) 3 569 Trabant Lim Hycomat 4 290 Trabant Combi 17 486 Wartburg Limousine 1 214 Wartburg de Luxe 1 314 Wartburg de Luxe tolótetős 370 Wartburg Tourist 253 Skoda 100 75 494 Skoda 100 L (Budapest) 7 843 Skoda 100 L (Győr) 2 986 Skoda 110 L (Budapest) 5 471 Skoda 110 L (Győr) 1 585 Polski FIAT 1500 10 453 Zaporozsec 23 296 Zsiguli (Budapest) 75 123 Zsiguli (Debrecen) 33 499 Zsiguli Combi 7 428 Zsiguli 2103 3 092 Zsiguli 21011 (Bp.) 469 Zsiguli 21011 (Debrecen) 282 Dácia 7 433 ♦- Viz a természetvédelmi te­rületre. Darányban községi víz­mű épül majd, mely vízzel lát­ja el egyebek között a 3400 hektáros barcsi ősborókást is, valamint a Lakatos út melletti autós pihenőt is.- Kulcsmásolás Pécsett. Az Iparcikk-kölcsönző és Szolgál­tató Vállalat Bajcsy-Zsilinszky utcai kölcsönzőboltja új szol­gáltatást vezetett be. Olasz kulcsmásoló gép érkezett, se­gítségével többek között lakás-, lift-, gépkocsikulcsok másolá­sát vállalják. Egy-egy másolás helyben megvárható, hiszen mindössze 1—2 percig tart.- Útfelújítás. A 26 és fél ki­lométeres hird-szászvári össze­kötő úton megkezdődött a bur­kolatfelújítás a KPM Közúti Igazgatósága mintegy tízmillió forintos beruházásában és az Asztfaltútépítő Vállalat kivite­lezésében. Idén hat kilométe­res útszakaszt újítanak fel, át­adása nyárra várható.- Az adminisztrátorok már tornásznak. A BARANYAMÉK pécsi központjában bevezették a délelőtti 5—10 perces üzemi tornát. A rádió műsora alap­ján jelenleg már ötven irodai dolgozó tornászik minden nap a folyosón. Hamarosan egy húszezer forint értékű hangosí- tót, erősítőt vásárolnak és ak­kor több mint 300 dolgozó is tornászhat a göngyölegtelepen, a tárházban és a tartósító üzemben.- Az új nemzetközi kemping május 1-én nyit Sikondán, közel hét hektáros területen, ötven turistát faházban helyeznek el, míg az erdei tisztásra 25 kem­pingautó fér be. A sátortábort 450 személyesre alakították ki. Az erdei létesítmény a Komlói Tanács és a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal közös, több mint nyolcmillió forintos beruházásában készült. Egy korábbi rendelkezést módosított - mégpedig igen határozott formában - a Vo­lán Tröszt vezérigazgatója. A valamennyi vállalathoz meg­küldött utasítás április 1-től megtiltja — illetve bizonyos esetekben korlátozza - az autóbuszokon a dohányzást. Az utasítás értelmében a közforgalmú helyi és belföldi helyközi - távolsági — autó- buszjáratokon tilos a dohány­zás. A helyi járatokon ez ed­dig is így volt, nem is jutott eszébe senkinek a dohányzás. A távolsági járatokon „fakul­tatív” mádon alkalmazták a ti­- Oviban a bocsok. A Pé­csi Állatkert három — újévkor született — barna medvebocsát elválasztották anyjától és ál­latóvodába helyezték el. Mé­zes, lekváros kenyéren és al­mán élnek. Az egyik tovább- szaporításra Pécsett marad, a másik az NSZK-ba kerül csere­állatként, míg a harmadik cir­kuszi mutatványos lesz. Az ál­latkert vezetősége névadásuk­ra versenyt hirdetett. A javas­latokat az állatkerti „Kérdezz- felelek”-ládába várják.- A „Duna Szálló" építését ez év második felében meg­kezdi Mohácson, a komp köze­lében a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat A száz sze­mélyes hotel a Baranya me­gyei Idegenforgalmi Hivatal csaknem húszmillió forintos be- beruházásában készült,- Botkormányos körrepülő készül a Mecseki Vidámpark­ban több mint félmillió forint értékben. Májusban már fel­szállhatnak a vendégek a hid­raulikus körrepülő-játékra. A 12 repülőn 24-en utazhatnak egyszerre: a vezető a bot­kormánnyal egy métertől hét méterig szabályozhatja a ma­gasságot.- Termálvíz a lakásokban. 62 fokos termálvízzel fűtenek Szigetváron, a Lenin-lakótelep új 75 lakásában a várparkban lévő termálkútból.- Komló első gyorsbisztrója megnyitott a VOLÁM-pályaud- var területén. A kétszintes, 600 adagos bisztró a Komlói Ta­nács hatmillió forintos beruhá­zásában készült. Reggeltől es­tig egy alkalommal 140-en ét­kezhetnek a „Csille" nevű köz­étkeztető helyen. Tegnap halálos áramütés érte Sári András, 35 éves pécsi lakost. Ai egyébként Magyar Lajos utca 7/b szám alatt lakó férfi, a Nagy- Szkókó 24. számú épületében elekt­romos felszereléssel fúrni akart, e közben eddig ismeretlen okbál meg­ölte az áram. * Két személygépkocsi ütközött össze tegnap a 6-os át Szilágy községhez közel lévő szakaszán. A sérül­tek közül Szuprics Zsolt 15 éves komlói és Szvorény Judit 4 éves bonyhádi lakost a Gyermekkórházba, Szvorény János 43 éves és Szvorény Jánosné 35 éves bonyhádi lakosokat az I. számú Sebészeti Klinikára szál­lították. lóimat Azaz, ha volt utas, aki tiltakozott a más utasok do­hányzása miatt, a kalauz, vagy a vezető megtilthatta a füstölést. A feltételes mód most megszűnt — a dohányzá­si tilalom egyértelmű. ­A nemzetközi és a szerződé­ses autóbuszjáratokon, vala­mint a különjáratokon engedé­lyezhető a dohányzás, de csak akkor, ha nincs álló utas és ha a dohányzást egyetlen utas sem kifogásolja. A Volán Tröszt rokonszenves lépése — egészségvédő intéz­kedés, amely valamennyi utas érdekét szolgálja. — Mozart és a huszadik szá­zadi ember címmel - a Bara­nya megyei Ifjúsági Titkárság és a Baranya megyei Népmű­velési Tanácsadó segítségével — sikeres operamatinét rende­zett az István-aknai Művelődési Ház szombaton este. ♦ Nemzetközi „tündér­találkozó” a rádióban „Hol volt, hol nem volt" — tavaly az OIRT-országok úgy döntöttek, hogy az immár 10 éve rendszeresen sorra kerülő mesejáték seregszemlék után, az idén első alkalommal meg­rendezik a gyermekmesék, je­lenetek fesztiválját. A Magyar Rádióban hétfőtől sugározzák azt a meseműsor sorozatot, amely egy-egy tagország leg­népszerűbb népmeséjét, illetve egy-egy írója kedvelt alkotását ismerteti meg a legfiatalabb hallgatókkal. A 8—12 perces kis történeteket délelőtt, illetve az esti mesében közvetítik az érdeklődőknek. Hétfőn „Élt egyszer egy öregember” cím­mel szovjet népmesét mond el 'Básti Lajos, este pedig az NDK-beli Hannes Hüttner „Emma visszajön" című törté­netét Avar István tolmácsolja. Kedden lengyel szerző, Krys- tyna Bronzowska meséjét Már­kus László adja elő, este pedig a „Jankó és a fűzfa” című szlovák népmesével kíván jó éjszakát a gyerekeknek Kállai Ilona. Szerdán Békefi Antal gyűj­tésében egy bakonyi népmesét hallhatunk hangfelvételről, Somogyi Erzsi tolmácsolásá­ban, este pedig Básti Lajos áll a mikrofon elé, hogy a „Pirju és a Gidra ló” című román népmesét olvassa fel. Csütörtö­kön Márkus László egyszerre két mongol népmesét ismertet meg a gyerekekkel, pénteken bolgár szerző, Jordan Radicse- vics „Mitko és a felhők" című történetét Ruttkai Éva meséli el. Ezen a napon a Jó éjszakát, gyerekekben Eduard Petiska „A csokoládé” című kis histó­riája hangzik el. Végül Káló Flórián közreműködésével „Mi történt az erdőben?” című bolgár népmese zárja az OIRT- országok nemzetközi gyermek­mese műsora sorozatát. Akárcsak nyáron, csúcsforgalom volt a tihanyi kompjáraton.

Next

/
Oldalképek
Tartalom