Dunántúli Napló, 1976. április (33. évfolyam, 91-119. szám)

1976-04-01 / 91. szám

Iskolaavatás Pécsett Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXIII. évfolyam, 91. szám 1976. április 1., csütörtök Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Termelési kooperáció A munkaerőhiány akadályoz­za a szelektív fejlesztést is, vagyis, hogy kevesebb, de jól megválasztott célra összponto- síták a munkaerőt, a beruhá­zási lehetőségeket. A munka­erőhiány kétségkivül sok gon­dot okoz a vállalatoknak, za­varhatja a hatékonyság javítá­sára kidolgozott fejlesztési ter­vek végrehajtását, a kapacitá­sok jobb kihasználását. Érde­mes azonban végiggondolni, hogy ezt a vészes munkaerő­hiányt egy-egy vállalatnál vé­gül is mi minden okozhatja, s ebből következően mivel el­lensúlyozhatnák a leghatáso­sabban. Ne arról beszéljünk most, hogy ágazatonként és vállala­tonként eltérőek lehetnek a ke­reseti viszonyok, vagy hogy az egyik gyárban jobbak a szo­ciális létesítmények, s ezért az egyik helyen kevesebb az em­ber, a másikon pedig még ke­vesebb. Ez a helyzet ugyanis: a termelő-létszámot mindenütt keveslik. Ezeket az okokat azonban egyre több szakember tartja másodlagosnak. Szerin­tük a munkaerőhiány egyik alapvető oka sokkal inkább az, hogy a vállalatok többsége rengeteg terméket gyárt, s méginkább, hogy ezek alkat­részeit, részegységeit, tartozé­kait a vállalat gyártja saját magának. A vállalatok nagy része így szervezi a munkáját: lehetőség szerint szemernyi külső koope­rációt sem igénybe véve. A ko­hó- és gépipari vállalatok ter­melési értékének alig egyhato- da származik termelési együtt­működés igénybevételéből. Ez az arány a fejlett ipari álla­mokban lényegesen magasabb. Különösen a nagyobb vállala­tok széles körben, nagy telje­sítőképességű kooperáicós gyű­rűt szerveznek maguk köré: al­katrész-, tartozék- és félkész­termék gyártásra. A kisebb vállalatok e kooperációs gyű­rűkben szakosodnak bizonyos főegységek gyártására, s en­nek valamennyi gazdasági elő­nyét élvezi azután az összesze­relő nagy- és az alkatrészt ké­szítő kisüzem egyaránt. A lényege ennek az együtt­működési formának, hogy a vál­lalatok nem aprózzák szét a kapacitást és a munkaerőt ezernyi feladatra, s ezért sok­kal hatékonyabb a munkájuk. Itthon a közúti járműgyártás a legjobb — csaknem egyetlen — példája annak, milyen értékes előnyök rejlenek az összeszere­lő nagy gyárak köré szervezett kisebb, önálló vállalatokból álló kooperációs láncban. Ezért, hogy legyen elég mun­kás is, a végtelenül megnyújtott termelési folyamathoz, most sok helyen más, kisebb válla­latok beolvasztására is szíve­sen gondolnak. Ezzel az önel­látás korszerűtlen, nehézkes és kevéssé gazdaságos gyakorla­tát hosszú időre megmerevít­hetik. Pedig az ágazati irányí­tással végrehajtott vállalatok közötti munkamegosztással is jobban kellene élni, hiszen ez a munka, a feladatok átcso­portosítása végső soron a mun­kaerő átcsoportosítását szolgál­ja, emellett kevesebb zökkenő­vel és kieséssel, gyorsabban végrehajtható, mint a kisebb- nagyobb vállalatok összevoná­sa. G. F. A megyei tanács vb előtt a felnőttoktatás A változáshoz társadalmi összefogás szükséges A beszámolót a Ba­ranya megyei Ta­nács művelődési osztálya készítette. A felnőttoktatás jelenlegi helyzetét tárták fel és terjesztették tegnap délelőtt a végrehajtó bi­zottság ülése elé. A téma első kérdése: hol tart Ba­ranya iskolázottság szem­pontjából? A dolgozók is­kolarendszerű oktatása fő­leg hiánypótló jellegű — gondoljunk csak az alsófo­kú felnőttoktatásra, ugyanakkor a továbbtanu­lásra való felkészítést má­sodlagos jellegnek érezzük. A felmérés adatai elgon­dolkoztatok: Baranyában a legutóbbi — 1970-es — nép- számlálás adatai szerint a 15 éves és az idősebb népesség­nek 51,4 százaléka végezte el az általános iskola nyolc osz­tályát. Az sern megnyugtctó, hogy a hiányos alapműveltsé­gű emberek 80 százaléka a negyven év feletti korosztály­hoz tartozik. (Róluk némi jóin­dulattal elmondhatjuk, hogy a hiányos alapműveltség oka a felszabadulás előtti visszahú­zó társadalmi tényezőkben •közvetlenül vagy közvetve ke­resendő.) Jelenleg megyénk­ben 24,1 százalék azoknak az aránya, akik nem fejezik be 14 éves korukig nappali kép­zésben az általános iskola nyolc osztályát. Ez rosszabb mint az országos arány. Az sem vigasztaló, hogy e sok­sok fiatal közül néhány ké­sőbb mégis beül az iskolapad­ba. Egy további adatunk is van: a megye felnőttkorú la­kosságának 2,3 százaléka egyetlen osztályt sem végzett. S ha e 2,3 százalék mögött nyolc-kilencezer analfabéta ember van, könnyen kiszámít­ható, hogy a 24,1 százalék mö­gött mennyi a tizenéves. Az előterjesztés okkal fogalmazta meg határozottan: E jelenség összeegyeztethetetlen a szocia­lista társadalom lényegével, célkitűzéseivel; leiszámolását meg kell gyorsítani! Liberális jelenségek Az iskolázatlanság nem „termelődhet” újra Óvodák, vízművek az V. ötéves tervben utalt arra, hogy a tankötele­zettség gondja Baranya sajá­tos településszerkezetével is összefügg. S mint az okok egyikeként említette: a peda­gógusok között igen magas a képesítés nélküli nevelők ará­nya. (Baranyában jelenleg több mint hatszázan tanítanak képesítés nélkül.) Meddig „érvelünk”? Dr. Jerszi István fejtette a kérdést: vajon meddig magya­rázzuk a régi rendszer bűne­ként a hiányos iskolázottságot? Hiszen a ma negyven-negy­venöt éves ember annakidején éppen úgy kötelezett volt az általános iskola elvégzésé­re, mint a mai iskoláskorú. Meg kell keresni azokat a mó­dokat és lehetőségeket, ame­lyek megakadályozzák — mon­dotta -, hogy újratermelődje­nek ilyenirányú gondjaink. Le­gyen ez társadalmi ügy. Dr. Szabó József, a NEB Ba­ranya megyei Bizottsága elnö- . kének véleménye: „Nem tu­dom egyértelműen elfogadni azokat a rosszalló véleménye­ket, amelyek a képesítés nél­küli nevelőkkel kapcsolatban manapság elhangzanak. Sok­szor nagyobb önfeláldozással, odaadással dolgoznak, mint ,képesített' kollégáik. Ösztönöz­ni, bátorítani és főleg segíte­ni kellene őket." Felszólalt a vitában Pozsgai József, az SZMT kulturális osz­tályvezetője is. Dr. Komoróczky Sándorné, az Oktatási Minisztérium osz­tályvezetője hangsúlyozta, az üzemek, társadalmi szervek nagy összefogására van szük­ség — ha a felnőttoktatásról van szó. Horváth Lajos vitazárójában még egy igen fontos kérdésre utalt: a felnőttoktatáson belül - mondotta jobban figyelni kell a szövetkezeti parasztság képzésére, mint eddig. Hiszen az általános iskolai felnőttok­tatás 60 százaléka a városok­ban valósul meg, s a falusi oktatás — mint azt az előter­jesztés is megállapította - el­marad emellett. A Baranya megyei Tcnács végrehajtó bizottsága ezt kö­vetően több napirendi pontot vitatott meg. Többek között szó esett arról, hogy a tanács 5. ötéves tervében óvoda-épí­tések támogatására 8,5 millió forint áll rendelkezésre. Ebből az összegből a tervek szerint az idén Szentlőrinc kap, jövő­re Sásd, Hird, Boksa és Egy- házaskozár, 1978-ban Sellye és Somogyapáti, 1979-ben pe­dig Pécsvárad, Drávasztára és Magyarszék. Javuló vízellátás A megyei terv 22 millió fo­rintot tartogat ivóvíz és szenny­víz-közművek támogatására. Az ÉKV osztály előterjesztése értelmében ebből jut Hosszú- heténynek kétmillió, kap Két- újlalu-Gyöngyösmellék a kap­csolódó vízmű építésére. Kozma Ferenc fl «pW a! B fig. IJntajata» «a MHíiy Bogár József átadja az iskola jelképes kulcsát Wieder Bélának. Ünnepélyesen átadták az új gimnáziumot Tíz tanterem, 380 tanuló, sportudvar, tornaterem Pécs legújabb középiskolája, a Dobó István utcai Gimná­zium ünnepélyes átadását tar­tották meg tegnap. Az ünne­pélyes avatón részt vett Wieder Béla, Pécsi város Tanácsának elnöke, Rajnai József, a Bara­nya megyei Pártbizottság osz­tályvezetője, Antal Gyula, a Pécs városi Pártbizottság osz­tályvezetője, Kovács József, a Középfokú Oktatási Intézmé­nyek Pártbizottságának titkára, Csorba Tivadar, a Városi Ta­nács művelődési osztályának vezetője, Komlódi Józsefné, a KISZ Pécs városi Bizottsága el­ső titkára, Bogár József, a Me­cseki Szénbányák igazgatóhe­lyettese, Kajtár Istvánná, a Pe­dagógus Szakszervezet Pécs városi titkára. A Dobó István utcai Gimná­zium kivitelezési munkálatait 13 millió forintos költséggel és te­gyük hozzá igen jó minőség­ben a Mecseki Szénbányák Építési üzeme végezte. Jelen­leg az intézet tíz osztályába a meszesi bányászlakta terület 380 tanulója jár és tizenkilenc nevelő vesz részt az oktató-ne­velő munkában. Elkészült az intézet tornaterme is és rövi­desen átadják a sportudvart, ahol röplabda, kézilabda és kosárlabda pályákat alakítanak ki. A tegnapi ünnepélyes Bogár József, a Mécs bányák igazgatóhelyettes^, ta át az új gimnázium je képes díszkulcsát Wieder Bé­la tanácselnöknek, aki a vá­ros nevében mondott köszöne­tét, majd tovább adta megőr­zésre Fiszter Gyulánénak, az iskola igazgatónőjének. Végezetül a Dobó István ut­cai Gimnázium irodalmi szín­pada és kórusa adott műsort Kertész Attila vezetésével. • Ezt a feladatot vállalják ma­gukra a felnőttoktatás külön­böző formái - illetve próbál­nák magukra vállalni —, sok­sok gonddal és problémával. Bernics Ferenc, a Baranya me­gyei Tanács művelődési osz­tályának vezetője az előter­jesztés kiegészítéseként nyo­matékosan hangsúlyozta, hogy a tankötelezettségi törvény nyomatékos végrehajtásával kell többek között előbbre lép­ni. (S ez nemcsak cigánykér­dés Baranyában!) A lakosság egyes rétegei bocsánatos bűn­nek tartják a tankötelezettség nemteljesítését - hasonló ál­lásponton van sok esetben a tanácsi apparátus is —, a li­beralizmus észrevehető jelen­ség. A vitában sokan elmondták véleményüket. Pirisi Jánosné A geresdlaki Dózsa Tsz-ben vetik a borsót A képen: az első forduló után beállítják a vető­gépeket. ' Fotó: Erb János Kádár János hazaérkezett Szófiából Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerdán délelőtt hazaér­kezett Szófiából, ahol a Bolgár Kommunista Párt Központi Bi­zottságának meghívására a magyar pártküldöttség élén részt vett a BKP XI. kongresz- szusán. A küldöttség vezetését Szófiában Nemes Dezső, a Po­litikai Bizottság tagja vette át. Kádár Jánost a Ferihegyi re­pülőtéren Biszku Béla, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, Győri Imre, Pullai Ár­pád, a Központi Bizottság tit­kárai, Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, Pú­ja Frigyes külügyminiszter, Benkei András belügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai, Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter és dr. Be- recz János, a KB külügyi osztá­lyának vezetője fogadta. Jelen volt Hriszto Markov, a Bolgár Népköztársaság buda­pesti nagykövetségének ideigle­nes ügyvivője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom