Dunántúli Napló, 1976. március (33. évfolyam, 60-90. szám)

1976-03-01 / 60. szám

a héten SZÍNHÁZ Kedden a Kamaraszínház­ban mutatja be a pécsi tár­sulat Sík Ferenc rendezésé­ben Tamási Áron: Ösvigasz- talás c. létdrámáját. A hu­szadik század legszebb nyel­vezetű magyar írójának post humus drámája komor, ős- erejű ballada a székely Csórja fivérek sorsáról. A kaposvári Csiky Gergely Színházban pénteken Babar- czy László rendezésében mu­tatják be Magyarországon először a haladó spanyol író, Buere VIlejó: Az alapít­vány című drámai példáza­tát, Benyhe János fordításá­ban. Sándor György humoralis- ta kedden a pécsi 500-as Ipari Szakmunkásképző In­tézetben, szerdán a Jogi Egytemen mutatja be Egy- végtére két vágta című mű­sorát. BÁBSZÍNHÁZ Vasárnap délelőtt a Bó­bita Bábszínházban — Dé­ryné u. 18. — Tarbay Ede: Kunkori és a kandúrvarázsló című mesejátékát láthatják a gyerekek. ' HANGVERSENY A pécsi Liszt-teremben szerdán este kerül sor Zemp­léni Kornél zongoraestjére. A neves pianista három Beethoven-szonátát játszik, majd Bartók: Szonáta két zongorára és ütőkre című művét adja elő Szabó And­rea (zongora), Zempléni László és Eiszrich Antal (ütők) társaságában. Szombaton a Nagy Lajos Gimnázium Orff együttese ad hangversenyt a Doktor Sándor Művelődési Központ­ban Ivasivka Mátyás ve­zényletével, több testvér- együttes részvételével. Vasárnap este 6 órakor a Liszt-teremben az Egyete­mi bérletben rendezik meg Witold Lutoslawski neves lengyel zeneszerző szerzői estjét. Közreműködik Halina Lukomska lengyel énekesnő és Perényi Miklós gordon­kán. Vezényel a szerző. KIÁLLÍTÁS T. Ferk Anna textiljeiből nyílik kiállítás csütörtökön este 6 órakor a BARANYA- KER pinceklubjában. A meg­nyitón Húsz Judit népdal­énekes működik közre. Szombaton egzotikus ma­dárkiállítás nyílik Kaposvá­rott. Szekszárdon vasárnap a bajai múzeum gyűjteményé­ből nyílik Délszláv szőttesek és hímzések címmel kiállí­tás, a Balogh Ádám Múze­umban. ESEMÉNY Bolgár gasztronómiai hét kezdődik kedden Kaposvá­rott a Dorottya Szállóban. Szombaton és vasárnap rendezik meg Szekszárdon a szövetkezeti néptáncver­seny dél-dunántúli döntőjét. Szombaton Kaposvárott express és cigánybált ren­deznek, Pécsett a Nádor Ét­teremben idegenforgalmi és vendéglátóipari bált. MOZI Hosszú idő után jelentke­zik ismét játékfilmmel az egyik legeredményesebb ma­gyar filmrendező, Ranódy László. Ezúttal Móricz: Ár­vácska - című regényének filmadaptációjával. A tizedik század izgalmas Közép-Ázsiájába kalauzolja nézőit a Csillag, a földön című szovjet film, amely a középkor egyik egyetemes műveltségű tudósának ka­landos-izgalmas életét ele­veníti meg. TELEVÍZIÓ Kedden a 2. műsorban közvetítik a Körszínház em­lékezetes Karagőz előadá­sát, Kazimir Károly rendezé­sében, a 18 éven felüli nézők­nek. Pénteken a 2. műsor­ban Egy diplomata a maják országában címmel látha­tunk érdekes történelmi do­kumentumműsort színesben. D Hétfői Tudósítóink jelentik — Tudósítóink jelentik — Tudósítóink jelentik Mohács: - BUSÓJÁRÁS Óriási érdeklődés a télűző farsangoláson „Fényes aranybaltáját villog tatja Mátyás, megtörvén a je get, kisöpörte az égi mezőket; naptárbéli szokása szerint meg­üzente a Télnek, kotródjék sza­porán, a hidegből éppen elég volt!" — írta Pákolitz István Busó farsang című versében. Tegnap valóban elkotródott a tél és tavaszias idő várta Mo­hácson az idei busójárásra ér­kező csaknem harmincezer ven­déget. Már kora reggel tízezres tömeg sétált az utcákon és a zenés reggeli ébresztő talpon találta a várost. A kiállítások csak kilenc óra­kor nyitottak, így addig a far­sangolók a bazárnegyedet jár­ták, ahol az valódi népművé­szeti tárgyaktól kezdve a leg­vadabb giccsig minden kapható volt. Kilenc órakor azután óriási tömeg rohamozta meg az igen színvonalas kiállításokat. A Kossuth Filmszínházban nyílt meg Fürtös György, Gazder Antal, Móker Zsuzsa, Nádor Ju­dit és Török János kerámia ki­állítása, Kalkán Mátyás, a nép­művészet mestere maszk-bemu­tatója, valamint Sárdi János kékfestő nagynyárádi műhelyé­nek anyagából egy mintakiál­lítás. A Mohácsi Jenő Könyv­tárban busójárási fotóbemuta­tót tekinthettek meg az érdeklő­dők. „Debrecennek van egy vi­ze ...” címmel népzenei műsort tartottak a Kossuth Filmszínház­ban, amelyen fellépett a deb­receni Délibáb együttes, Bige József furulyaművész, Budai Ilona népdalénekes, valamint a szombati népdaléneklési ver­seny győztesei. Közben az ut­cákat járva nyolc néptánc­együttes adott nyilvános bemu­tatókat a köréjük sereglettek­nek. Sok százan tekintették meg a Duna Áruház divatbemutató­ját, de egyébként Mohácson több üzlet is nyitVatartott. A legnagyobb forgalmat a Köny­vesbolt bonyolította, ahol a tu­risták a mohácsi kiadványokat keresték. Délután a Mohácsi Jenő Könyvtárban „Csipkefa" címmel Sólyom Kati, a Pécsi Nemzeti Színház művésze adott műsort. Délután két órakor azután megszólaltak az ágyúk, döre­jük megrezegtette a házak ab­lakait, a Kóló téren csaknem kétszázötven busó gyülekezett hogy a gyerekek színes karne­válja után maguk is megindul­janak. Az idén. is „kutyavilág járta” a lányoknak, mert n jan- kelék alaposan helyben hagy­ták őket zsákjaikkal. A busók menetében vonultak a szokásos farsangi maszkák és kellékek, az ijesztő szarvas álarcok, az ördögkerék, a sokac lakodal­mas menet, de észrevehetően modernizálódtak a busók is, mert még úthengert is készítet­tek. A menet a Széchenyi tér­re érve már együtt haladt a harmincezres tömeggel. Itt folyt tovább a mulatozás, majd sö­tétedéskor meggyújtották a ha­talmas máglyát és annak fé­nyénél ropta mindenki a kólót. Ezt követően utcabált tartot­tak, természetesen elsősorban a fiatalok részvételével. Az idei busó farsang tegna­pi programja este a Bartók Béla Művelődési Házban dél­szláv műsoros esttel és sokac- bállal ért véget. Végezetül hadd említsük még meg, hogy az utóbbi néhány évben hatalmas mértékben emelkedett a busójárásra érke­ző turisták száma. Az idén is már majdnem harmincezren lá­togattak a Duna-parti városba. Az óriási tömeg ellátása nem kis gondot okoz a városnak. Ke­vés az étkezési lehetőség, és nem megoldott a gépkocsi par­kolási problémája sem. Ennek ellenére Mohács kielégítően ol­dotta meg ezeket a nehézsé­geket és a programok gazdag­sága feledtetni is tudta az eset­leges hiányosságokat. S bebi­zonyosodott az, hogy a busó­járás néphagyományának ápo­lása és folytatása ma már nemcsak Mohács ügye. F. J. Hangverseny olasz operákból Vastapsos, nagy siker volt tegnap délelőtt a pécsi szín­házban. Olasz operamatinét adott a pécsi opera és a vas­tapsot ezúttal talán milliós közönséghez vitte el - a ma­gyar rádió. Egyenes követítés- sel. Nem először, mert ilyen operamatinét rendeztek már Pécsett, közvetítette is mindig a rádió. De ezek közül a teg­napi volt a legnagyobb sike­rű. Jól szerkesztett műsorral, nagyon jól hangzó énekkarral, jól szóló zenekarral énekelték Rossini, Verdi, Donizetti műveit és általában magas szintű operaénekesi teljesítményeket hallhattunk. Sokat lehetne boncolni a szólisták produkcióját, hogy mikor, ki nyújtott kiválót. De a tegnapi koncert az együt­tes eredménye. Kollektív siker, a több éves kollektív munka után, A Breitner Tamás vezet­te pécsi operatársulat adta ezt a nagysikerű hangversenyt Breitner Tamás vezényletével. De benne volt mindenkinek a munkája, a korrepetitoroktól kezdve a külföldet járó szólis­tákig. A tegnapi siker nemcsak művészeti, hanem kultúrpoliti­kai siker is. Bár e kettő; mű­vészet és, kultúrpolitika egész­séges közéletben mindig együtt jár, most mégis a siker kultúr­politikai oldalát kell különösen szóvá tenni. Azt, hogy vidéken alakult, alig húszéves együttes, ilyen koncertet tudott nyújtani — az országnak. (F. D.) Szombathely: Tularémia Vas megyében A tularémia mezei rágcsáló­ról terjed az emberre, főleg Vas megye és Győr-Sopron me­gye területén fordul elő. Abban a háromszögben, amelyet a Duna, a Rába és a nyugati országhatár alkot. Néhány év óta a szomszédos Zala megyé­ben és a távolabbi Ipoly men­tén is felbukkant. A fertőzések, a megbetege­dések gócpontja Vas megye. Hazánkban az elmúlt év folya­mán 125 tularémiás megbete­gedést jelentettek, közülük 56, tehát kereken 45 százaléka származott Vas megyéből. Idén a nyugat-dunántúli megyékben eddig már 5 fertőzés történt. Minden könnyen elejtett vad­nyúl tularémia-gyanús. Az ilyen állatot megnyúzni sem szabad, mert fertőzheti az embert a kézen lévő apró láthatatlan sérüléseken keresztül. A rosszul hőkezelt hús is fertőzhet. Vas megyében elég gyakran előfordul a cukorrépát feldolgozók között a tularémia légúton való fertőzése is. A kézen elszenvedett fertőzés helyén rosszul gyógyuló fekély, a könyök és hónalj hajlatban hatalmas nyirokcsomó keletke­zik* A belélegzett kórokozó influenzához vagy tüdőgyulla­dáshoz hasonló tüneteket, a lenyelt pedig hastífuszhoz ha­sonlót hoz létre. A megbete­gedés általában nem súlyos, de nagyon elhúzódó. A Vas megyei KÖJÁL felhívta a lakosság figyelmét, hogy az elhullott vagy a könnyen el­ejtett vadnyulat nem szabad feldolgozni. A vadászoknak pe­dig azt a tanácsot adta, hogy a „puskacsőbe belesétáló” nyu- lat jobb, ha elföldelik, mert az ilyen állat feldolgozásakor mutatkozó és a betegségre jel­lemző elváltozásokat igazán csak az állatorvosok ismerik fel. A tularémia a rágcsálók­nak a pestishez hasonló fer­tőző betegsége. Elnevezését ka­liforniai Tulare vidék nevéből, mint a kór felfedezésének he­lyéről kapta. S. B. Pécs: Megalakult a Moszkvai Rádió baranyai klubja Évtizedek óta mindennap kétszer hangzik fel a Moszkvai Rádió magyar adásának szig­nálja. A félórás adások megis­mertetik a hallgatókat a leg­fontosabb politikai események­kel, elvezetnek a tudomány és technika világába, beszámolnak a szovjet és magyar testvérme­gyék, a városok, a fiatalok éle­téről. A műsorokat sokan hall­gatják. Növekszik azoknak a hallgatóknak a száma is, akik leveleikkel is részt vesznek a műsorok összeállításában, ja­vaslatokat, észrevételeket tesz­nek, beszámolnak üzemük, vá­rosuk életéről. Több mint százan vannak Ba­ranya megyében is, akik aktív levelezői a Moszkvai Rádió magyar adásának. Ilymódon a Pécsi Hőerőmű pártbizottsága és a pécsi Doktor Sándor Mű­velődési Ház szervezésében va­sárnap délelőtt megalakult a Moszkvai Rádió magyar adása levelező hallgatóinak Baranya megyei klubja. A klubot a hall­gatók kezdeményezték, vezetik, irányítják. Az alakuló ülésen részt vettek a kaposvári és a nagyatádi klubok tagjai, akik tapasztalataikkal segítik majd a munkát. Megyénkben szép hagyomá­nya van a magyar—szovjet ba­ráti kapcsolat ápolásának, je­lentős politikai tényező ma mór — mondotta többek között Lu­kács János, az MSZMP Pécs vá­rosi Bizottságának első titkára. Ezt csak tovább erősíti és fej­leszti, még teljesebb tartalom­mal tölti meg a levelező hall­gatók klubja. Török gasztronómiai napok a Hotel Minaretben Hüseyin Ellialtioglu tegnap is fölíratta magát a jelenléti ív­re, holott nem a Nádor alkal­mazottja: Törökországból ér­kezett egy hétre, hogy meg- kedveltesse velünk a török konyha remekeit. Szombat dél­után óta a pécsi Hotel Minaret szakácsai és pincérei csend­ben figyelik,' mit „boszorkány- kodik" a török. Hüseyin úgy készült az első estére, mint a premierre. Már vasárnap kora reggel a konyhán volt, s a gyúrótábla mellől szólítottam el a rövid beszélgetésre, a bajuszos fiatalembert.- Isztambulban tanultam a szakmát, de hosszú ideig dol­goztam Ankarában is, egy elő­kelő hotelben. Pécsett még nem jártam, s úgy hallottam, hogy török vacsoraesteket most rendeznek először. A legfonto­sabb fűszereket és egy faszén- tüzelésű rostsütőt hoztam ma­gammal. A kimjont — ami mel­lesleg barnás por — a darált húsok ízesítésére használom. Kivikkel, a sütésre szánt szele­teket szórom meg. A török konyha legízletesebb és leg­jellegzetesebb étele a kebab- csicsa, amit marha- és birka­húsból készítünk. Az étlapon ez is szerepel. A különböző hús- készítményeket nálunk kenyér­rel és salátával eszik. A köre­tet külön tálaljuk, miután a vendég elfogyasztotta a húst, amihez főtt sárgarépát, hagy­mát, zöldbabot, zöldborsót szol­gálunk fel. A török konyha el­képzelhetetlen yoghurt nélkül, tejföl híján ezt használjuk íze­sítésre. Köretünk főként a rizs, amit fekete mazsolával és füs­tűkkel ízesítünk, de emellett a burgonyát is fogyasztjuk. De nem beszélni kell az ételekről, hanem azokat illik megkóstol­ni. Jöjjön el, meghívom, pén­tek estig Pécsett vagyok, akkor zárnak a török gasztronómiai napok. Amit március nyolctól, tizen­kettedikéig a Nádorban ren­dezendő délszálv hét, illetve március tizenötödikétől húsza­dikáig az osztrák hét követ. Beiratkozás a tavaszi hétvégen. Seres Éva felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom