Dunántúli Napló, 1976. március (33. évfolyam, 60-90. szám)

1976-03-01 / 60. szám

/ A TARTALOMBÓL TULAREMIA VAS MEGYÉBEN KÉTEZERÖTSZÁZ SZÍN NAGYATÁDRÓL „FELFORDULT” A jOG/ EGYETEM AUTÓTOLVAJOK HUSZONHÉTSZER VÁLTOTTÁK LE KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÓK JELENTIK Világ proletárjai, egyesüljetek! hétfői Dunai itülí napló XXXIII. évfolyam, 60. sióm 1976. március 1., hétlő Ára: 1,50 Ft ■HMM Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Kádár János vasárnap Tbiliszi nevezetességeivel ismerkedett Valaha meglehetősen merész vállalkozás volt nekivágni a hires grúz hadiútnak, annak a keskeny ösvénynek, amely a Kaukázus magas bércei között kanyarog. A csaknem 2000 éve ismert útvonal ma már két- nyomsávos autóút, amely a tu­risták, a természetkedvelök tíz­ezreit vonzza. A hadiút mentén, Mindent megteszekr hogy eredményesen képviseljem hazánkat... Olimpiai fogadalom­tétel a Vígszínházban Vasárnap délelőtt a Víg­színházban gyülekeztek a montreali XXI. Nyári Olim­piai Játékokra készülődő magyar sportolók, a válo­gatott keret tagjai, s mind­azok, akik a versenyzők se­gítőtársai a felkészülésben. Ünnepélyes olimpiai foga­dalomtételre jöttek el a ha­zai sport kiválóságai, hogy ígéretet tegyenek: becsüle­tesen, töretlen akarattal, s legjobb tudásuk szerint ké­szülnek fel a világ sporto­lóinak nagy találkozójára. Az egybegyűltek először meg­hallgatták a Himnuszt, majd Kovács István, a Vígszínház művésze elszavalta Pierre de Coubertin „Óda a sporthoz' című költeményét. Ezután dr Csanádi Árpád, az OTHS el nökhelyettese, az ünnepi ese mény elnöke üdvözölte a meg jelenteket, a díszelnökségben helyet foglaló Biszku Bélát, az MSZMP PB tagiót, a Központi Bizottság titkárát, dr. Maróthy Lászlót, az MSZMP PB tagját, a KISZ KB első titkárát, Bor- bándi Jánost, a Minisztertanács elnökhelyettesét, Rácz Sándort, az MSZMP KB osztályvezetőjét, dr. Polinszky Károly oktatási minisztert, majd felkérte dr. Beckl Sándor államtitkárt, az OTSH és a MOB elnökét az ün­nepi beszéd megtartására. Dr. Beckl Sándor mindenek­előtt Coubertin versének szavai­ra emlékeztetett, s hangsúlyoz­ta, hogy az újkori olimpiai já­tékok szervezőinek örökbecsű szavai — ,,A béke vagy te, sport" — nem maradtak üres szólamok, a sport és a sporto­lók a béke követei lettek a nagy nemzetközi vetélkedése­ken. — A magyar sportolók 16 nyári olimpián 101 aranyérmet nyertek, ezek közül a felszaba­dulás óta megtartott 7 ötkari­kás eseményen 67 győzelem született. Ilyen hagyomány foly­tatójának lenni bizony nem könnyű, de annál megtisztelőbb kötelesség. — Tudatában kell lennünk annak, hogy minden olimpia új, és az előzőnél nagyobb fel­adat megoldását jelenti, ami elégnek bizonyult a sikerhez 1972-ben, az 1976-ban esetleg már a döntőbe jutáshoz is ke­vés — hívta fel a magyar spor­tolók figyelmét az előttük álló nagy feladatokra dr. Beckl Sándor. — Az nem fordulhat elő, hogy akár egyetlen magyar sportoló is lelkesedésben, aka­rásban, küzdeni tudásban bár­ki mögött is maradjon. A mér­ce tehát magas, de ez érthető is, hiszen olimpiáról van szó! — hangsúlyozta a MOB elnö­ke, majd a következőket mon­dotta : — Szeretnénk, ha a hátralé­vő időben is nyugodt légkörben folyna a munka, s semmi sem vonná el a figyelmet, az erőt a legfontosabb feladatok telje­sítésétől. — Akarjanak tehát sikereket elérni, örömet okozni az ittho­niaknak, dolgozó népünknek és hazánknak újabb megbecsülést szerezni. Dr. Beckl Sándor után dr. Hammeri László olimpiai sport­lövő bajnok lépett az ünnepi emelvényre, s felolvasta az olimpiai fogadalom szövegét, amely így hangzott: „Én .... a magyar olimpiai keret tagja fogadom, hogy be­csületesen, töretlen akarattal és legjobb tudásom szerint ké­szülök a XXI. Nyári Olimpiai Játékokra. Fogadom, hogy a felkészülés és a versenyek so­rán magatartásomat és minden tevékenységemet népem és ha­zánk iránti szeretet és hűség hatja át, hogy igaz harcosa le­szek a népek közötti béke és barátság nemes eszméjének, és mindent megteszek, hogy a vi­lág sportolóinak nagy sereg­szemléjén eredményesen képvi­seljem hazánkat, a Magyar Népköztársaságot." Végül Bakó Anna, a KISZ KB tagja a magyar fiatalok és a Kommunista Ifjúsági Szövetség nevében szólt a sportolókhoz, s kívánt eredményes felkészü­lést, versenyzést, s jó egészsé­get. Felhangzott az olimpiai him­nusz, majd rövid szünet után az ünnepség keretében a KISZ Központi Művészegyüttese adott műsort. Tbiliszitől 22 kilométerre állt sok évszázaddal ezelőtt a haj­dani Ibéria fővárosa, Moheta. Vasárnap délelőtt ide látoga­tott el Kádár János. A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, az SZKP XXV. kongresszusán résztvevő magyar pártküldött­ség vezetője. Ott volt Raoai Gyula, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, hazánk moszkvai nagykövete. Elkísérte Kádár Jánost a látogatásra Leonyid Szmirnov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese. Eduard Sevardnadze, a Grúz Kommu­nista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára és Grúzia más vezető központi személyisége. Kádár János megtekintette a XI. századi grúz építészet egyik remekét, az 1010—1029 között emelt Szveti-Choveli katedrá- list. A dómszerű, ősi grúz orna- mentikájú templom a királyok temetkezési helye volt. Itt talál­ható egyebek között VI. Vah­tang Gorgaszal, a városalapító király sírja is. Ezután Tbilisziben a grúz népgazdasági kiállítás* tekin tette meg a magyar párt első titkára A nagyszabású bemuta­tó az ötmillió lakosú köztársa­ság IX. ötéves tervidőszakában elért eredményeit szemlélteti, az ipar, az oktatás, a kultúra fejlődéséről ad képet. Kádár János elsőként a főpavilont nézte meg, amely a Grúz Szo­cialista Szovjet Köztársaság el­múlt öt esztendejéről összefog­laló áttekintést ad. Ezt követően a tudományos intézetek kiállí­tását kereste fel, ahol a geoló­giai, a kibernetikai, a bányá­szati és egyéb kutatóintézetek mutatják be a tudományos ku­tatómunkájuk legújabb eredmé­nyeit szemléltető műszereket, berendezéseket, publikációkat. A Geofizikai Intézet például meteorológiai rakétákat állító** ki, amelyeknek 12 különböző fajtáját fejlesztették ki az inté­zet munkatársai. Jártak a vendégek a növény­házban, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar magas színvona­lát reprezentáló pavilonban, to­vábbá a bútor-, a fa- és házi- ipar, valamint a könnyűipar be- mútatóján. Ezt követően Kádár János, a tbiliszi Állami Művészeti Aka­démián tett rövid látogatást. Itt Totibadze akadémikus, rek­tor köszöntötte és vezette vé­gig azon a gazdaság tárlaton, amelyen az akadémia egykori és most végzett hallgatóinak diplomamunkái: festmények, szobrok, kerámiák, rézmetsze­tek, formatervezői és ötvösmun­(Folytatás az 5. oldalon.) A Pravda a kongresszusról „összeforrottsóg, hozzá­értés, optimizmus" címmel közöl riportot vasárnapi szá­mában a Pravda az SZKP XXV kongresszusának mun­kájáról. „öt nap telt el az SZKP XXV. kongresszusának meg­nyitása óta, a feszült, össze­hangolt munka öt napja. Nagyfokú rátermettség, al­kotó gondolat, a valóban lenini kollektivitás szelleme — ez jellemzi a párt leg­felsőbb fórumának légkö- lét." „És még egy fő jellem­vonás — a mindent átfogó optimizmus, amelynek forrá­sa — mint a küldöttek fel­szólalásaikban rámutatnak — a párt lenini irányvona­lának töretlen megvalósítá­sa, az SZKP megingathatat­lan hűsége a marxizmus— leninizmushoz, valamint az a hatalmas tapasztalat, amelyet az SZKP és a szov­jet nép a kommunizmusért vívott harcban szerzett." A bajnoki idény első pécsi gólja. Bálint 18 méteres lövése utat talál a jól védő Palczhuber kapujába Fotó: Arató László Pécsi győzelem a tavaszi nyitányon PMSC— Nagybátony 2:0 (0:0) Ujmecsekalja, 5000 néző, v.: Lauber. PMSC: Jankovics - Iványi, Schulteisz, Dárdai L., Kincses - Dárdai P., Bálint, Lörincz (Kiss, a 73. percben) - Kardos, Hámori (Fábián, a 73. percben), lónás. Edző: Garami József. Nagybátony: Palczhuber- Bállá, Pozsár /., Pozsár II., Nagykiske - Berták (Szabó, az 58. percben), Veress, Kovács F.- Nagy A. (Orosz, a 74. perc­ben), Dóra, Loch. Edző: Hor­váth Mihály. Kellemes, tavaszias időben jól előkészített pályán játszot­ták a mérkőzést. A PMSC jól kezdett és már az 5. percben Hámori került helyzetbe. A kö­zépcsatár fejesét a vendégek kapusa csak másodszorra ka­parintotta meg. A 11. percben Dárdai P. 17 méteres bomba szabadrúgását Palczhuber kapu­fára tenyerelte. öt perccel ké­sőbb Bólint ívelt kapu elé, de Hámori és Jónás elől merész kivetődéssel csípte el a labdát a kapus. Ezután esett az iram, majd negyed óra eltelte után Több tízezer vendég tekintette meg a hagyományos busókarnevált Mohácson. (Tudó­sítás a 2. oldalon.) — Szokolai felv. — ismét lendületesebb lett a PMSC játéka. A 37, percben Bálint betört a nagybátonyi 16-osra, lövését a kifutó kapus a mezőnybe ütötte. A 40. perc­ben Kardos kapáslövését hárí­totta a vendégek védelme. A második félidő is pécsi ro­hamokkal kezdődött. A 48. percben Jónás iveit a kapu elő­terébe, az 5-ösön felugró Schulteisz fejese nyomán o labda a bal felső sarok felett hagyta el a játékteret. Két perccel később Dárdai P. lövé­se szállt kapu fölé. A 61. perc­ben a 16-osról Kardos váratla­nul lőtt, a vendégcsapat ka pusa bravúrral ütötte szögletre a labdát. Három percig kellett csak várni az újabb pécsi hely­zetre, de ezúttal Hámori az 5-ösön gyengén találta el a labdát és a kapus hárított. A 69. percben Dárdai P. a felfutó Bálint elé továbbított, aki a nagybátonyi 16-os vonaláról védhetetlenül bombázott a jobb sarokba. (1 :0). Két perccel ké­sőbb növelte előnyét a pécsi csapat. Lörincz jobboldali szög­letét Dárdai P. három lépésről továbbította a hálóba. (2:0). A 79. percben Kiss került nagy helyzetbe, de elhamarkodottan a kifutó kapusba lőtte a lab­dát. «Győzelemmel kezdte a tava­szi idényt a PMSC. A vendég­csapat eleve védekezésre ren­dezkedett be, igy a piros­feketék az első perctől kezdve fölényben játszottak. Az első félidőben még körülményesked fék a támadók, játékukból az átütőerő is hiányzott. Szü­net után már gyakrabban ke­rültek helyzetbe és a helyzetek­ből kettőt sikerült kihasznál­niuk. A PMSC biztató játékkal tartotta itthon a két bajnoki pontot. A piros-feketék kapujá­ban Jankovicsnak ritkán kellett közbeavatkoznia. A védelem megbízható volt, dicséretes, hogy többen is vállalkoztak fel­futásokra. A középpályássor játékába az első félidőben több hiba csúszott, szünet után pon­tosabbak lettek átadásaik, és a góllövésből is kivették részü­ket. A csatárok sajnos a kapu előtt változatlanul bátortalanok­nak bizonyultak. A pécsi csa­pat legjobbjai: Dárdai L., Kin­cses és Bálint voltak, míg a vendégek közül Palczhuber, Pozsár I. és Pozsár II. érdemei dicséretet. Lázár Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom