Dunántúli Napló, 1976. február (33. évfolyam, 31-59. szám)

1976-02-01 / 31. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXIII. évfolyam, 31. szám 1976. február 1., vasárnap Ára: 1,20 forint Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tagkönyvcsere -politikai munka Az MSZMP XI. kongresszu­sának döntése alapján elkez­dődött a pártalapszervezetek- ben a párttagsági könyvek cseréjének széles körű politi­ka^ szervezeti előkészítése. A most folyó évi beszámoló tag­gyűléseknek - ahol önálló na­pirendi pontként ismertetik a Központi Bizottságnak a tag- könyvcserével kapcsolatos le­velét, s a végrehajtásra vonat­kozó alapszervezeti intézkedési terveket - fontos szerepük van a politikai elökészitésben. A taggyűlés e napirendi pontjá­nak megtárgyalását valójában akkor tekinthetjük eredményes­nek, ha mindenki számára vi­lágossá válik, hogy a párttag­sági könyvek cseréje nem admi­nisztratív, hanem politikai fel­adat. Olyan akció, amelynek célja egyfelől, hogy fokozzuk a párttagok általános társa­dalmi aktivitását, másfelöl pe­dig, hogy növeljük a párttag­sággal járó személyes követel­ményeket. A XI. pártkongresszus hatá­rozatai mind a párttagságban, mind a párton kívüli dolgozó tömegek körében kedvező fo­gadtatásra találtak. Egyértel­műen elmondhatjuk, hogy a párt politikáját a közvélemény jónak ítéli. A párt elhatározá­sai egyeznek népünk érdekei­vel és törekvéseivel. Az emberek a politikát na­ponta minősítik a gyakorlati végrehajtás alapján. Éppen azért, hogy továbbra is- jó mi­nősítést, megfelelő támogatást kapjon, elengedhetetlen, hogy a megvalósításban a párttagok példamutatóan élen járjanak; az egész párttagság mind ma­gasabb fokon aktivizálódjon. A tagkönyvcsere jó politikai előkészítése és lebonyolítása azt jelenti, hogy a párt minden taqjának mind tudatosabban személyes ügyévé válik a poli­tika végrehajtásában való fe­lelős, tevékeny részvétel. A taggyűléseket követően az alapszervezetekben megalakul­nak a vezetőség tagjaiból a beszélgető bizottságok. A be­szélgetések a közös feladatról folyjanak, arról, hogyan telje­sítsük kötelezettségeinket, mi­lyen módon éljünk jogainkkal, s mit kell tennünk azért, hogy munkánk színvonalasabbá vál­jék, hiányosságai megszűnje­nek. Ennek feltétele természe­tesen, hogy e beszélgetések nyílt, elvtársi légkörben történ­jenek. Hiszen céljuk nem va­lamiféle tagfelülvizsgálat, nem is elsősorban a hibák keresé­se, kutatgatása és figyelmezte­tések osztogatása, hanem a párt előtt álló feladatok jobb végrehajtására, az időszerű ' teendők jó megoldására való mozgósítás. Az egyes párttagokkal szem­ben kialakított követelmény- rendszerben első helyen a párt politikájának ismerete, vállalá­sa és terjesztése, védelme és megvalósítása áll. Ez az alap­vető, ezzel kell összhangban lennie a munkában tanúsított magatartásnak, és a magán­életnek is. A tagkönyvcsere nem öncél, hanem politikai eszköz a párt- alapszervezetek számára a XI. kongresszus által megjelölt fel­adatok működési területükön való sikeres megvalósításához. Eredményes lebonyolítása min­den bizonnyal újabb lendületet visz a pártszervezetek munká­jába, s ennek alapján a párt egésze is még sikeresebben felel meg a fejlett szocialista társadalom építése során tá­madt követelményeknek. Testvéri szolidaritás az angolai nép harcával A Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Szolidaritási Bizottság állásfoglalása A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa és a Magyar Szo­lidaritási Bizottság az angolai helyzettel kapcsolatban az alábbi állásfoglalást tette közzé: A magyar közvélemény fel­háborodással figyeli a nemzet­közi imperializmus és pretoriai csatlósaik nyílt fegyveres ag­resszióját az Angolai Népi Köztársaság és annak törvényes kormánya ellen. A fegyveres agresszió az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányának durva megsértése, veszélyezteti az angolai nép szabadságát és fenyegeti Afrika független or­szágainak biztonságát. A függetlenség kivívása óta eltelt rövid idő alatt az egész nép érdekeit képviselő és tá­mogatását élvező MPLA, vala­mint az ország törvényes kor­mánya jelentős társadalmi és gazdasági intézkedésekkel tö­rekszik meggyorsítani az elma- radottsáq felszámolását, a tö­megek életkörülményeinek meg­javítását, kulturális felemelke­dését. E célok érdekében min­dent megtett, hogy valamennyi haladó politikai erő együttmű­ködését megvalósítsa. A nemzet, közi imperializmus és angolai kiszolgálói azonban — elvakult- ságukban — fegyverrel, inter­vencióval próbálják megsem­misíteni az ország haladó rend­szerét, függetlenségét, a nép szabadságát. E fenyegető ve­szély ellen kényszerült fegyve­res harcra Angola kormánya és népe. A magyar társadalom eddig is testvéri szolidaritással támo­gatta az angolai nép harcát a függetlenségért, a haladásért. Hasonló támogatásban részesíti a hősiesen harcoló népet és kormányát ma, s a jövőben is. Megelégedéssel értesülünk ar­ról, hogy az Angolai Népi Köz­társaság eredményesen küzd az imperialista agresszorok és ki­szolgálóik kiűzéséért, az ország függetlenségéért, a békés al­kotómunka feltételeinek meg­teremtéséért. A világ haladó erőivel együtt mélységesen elítéljük az Angola elleni imperialista agressziót és követeljük annak azonnali be­szüntetését. A független, sza­bad, haladó Angolai Népi Köz­társaság győzelme és megerő­södése alapvető érdeke min­den szabadság- és békeszerető embernek Afrikában és a világ más részein! Hazafias Népfront Országos Tanácsa, Magyar Szolidaritási Bizottság Magyar segítséggel készült Hídavatás Sabacon Díszoklevél a Ganz-MÁVAG-nak Szombaton a jugoszláviai Sa- boc városánál ünnepélyes kül­sőségek között átadták rendel­tetésének a Száván átívelő új, 674 méter hosszú közúti hidat, amelyhez a Magyar Komplex Külkereskedelmi Vállalat köz­reműködésével a budapesti Ganz-MÁVAG szállította az acélszerkezetet. A híd átadása alkalmából rendezett ünnepségen, amelyen megjelent Zsivan Vasziljevics, a Szerb Szkupstina elnöke és Molnár Vilmos, Vajdaság tar­tomány szkupstinájának elnö­ke, valamint Halász József, hazánk belgrádi nagykövete — a szónokok naqy elismeréssel méltatták a Magyarországgal való együttműködés jelentősé­gét és a magyar vállalatoknak a híd építése sarán végzett ki­emelkedő munkáját. Sabac vá­ros polgármestere a budapesti Ganz-MÁVAG-nak díszoklevelet adományozott. A most átadott híd immár a negyedik, amelyhez országa­ink együttműködése keretében a legutóbbi négy évben a Ganz-MÁVAG szállította az acélszerkezetet. Két híd épült a Dunán: Bácskapalánkánál és Bezdánnál, egy a Drinán Koz- nicánál, s a negyedik a most elkészült sabaci híd. Ez utóbbi jelentősen lerövidíti a Belgrád és Szarajevó közötti gépkocsi- forgalmat. Ugyancsak magyar közremű­ködéssel épül a Szmederevonál ősszel átadásra kerülő Duna- híd is. Előrehaladott tárgyalá­sok folynak az Újvidéknél ter­vezett „óriáshíd" építésében való magyar részvételről. A BIZTONSÁGI TANÁCS HATÁROZATA Szabad választásokat Namíbiában! Az ENSZ Biztonsági Taná­csa pénteken este egy­hangúlag hozott határozatá­ban előírja, hogy Nami- biában szabad válasz­tásokat kell tartani a világ- szervezet védnöksége alatt. A BT törvénytelennek minő­síti a Dél-afrikai Köztársa­ság namibJai jelenlétét és azt, hogy Pretoria támasz­pontként használja fel az ország területét a szomszéd országok ellen irányuló tá­madásaihoz. A határozat felszólítja a Dél-afrikai Köztársaságot, hogy vonja ki fegyveres erőit Namibia területéről. Botha dél-afrikai ENSZ- küldött felszólalásában megismételte, hogy kormá­nya nem ismeri el az ENSZ illetékességét Namíbia kér­désében. A választások végső ha­táridejét 1976. augusztus 31-ben szabta meg a Biztonsági Tanács. Ha a Dél-afrikai Köztársaság nem teszi lehetővé a szabad vá­lasztások lebonyolítását, a BT az ENSZ alapokmányá­nak szellemében megfelelő intézkedéseket tesz - mond­ja ki a határozat. Útépítés - fájdalmas beavatkozással Kivágják a József Attila utcai fasort Helyettük fiatalabb fákat ültetnek A pincéktől erősen veszélyez­tetett Rákóczi út tehermente­sítése végett gyorsított ütem­ben kell megépíteni Pécs új főforgalmi útját, a 6/A utat — született meg az elhatározás 1974- ben azzal, hogy a Rózsa Ferenc úttól a Szalai András út, a József Attila utca, Athi- nay utca vonalában, majd Üj- mecsekalján a fenntartott terü­leten át a Szigeti vámig 1980- ig be is kell fejezni az útépí­tést. Az út első szakasza, amely a Rózsa Ferenc úttól a Bajcsy- Zsilinszky útig terjed, már 1975- ben elkészült, remekül funkcionál és észrevehetően te­hermentesíti a Rákóczi út kri­tikus szakaszát. Az eredeti üte­mezés szerint a következő sza­kasznak - a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Szabadság útig — ugyancsak tavaly kellett volna elkészülnie, s idén már a Pető­fi utca felé kellene haladnia az útépítésnek. Különféle elő­készítési nehézségek miatt ez a program felborult, s mint ta­pasztalható volt, csak az el­múlt év végefelé kezdődtek Pamutszövet a Szovjetunióba. A Mohácsi Selyemgyár az első negyedévben 65 ezer négyzetméter szövetet készít a szovjet könnyűipari partner részéte. meg a közmű-munkálatok. Mi várható idén? Az útépítésben közreműkö­dők tevékenységét összehango­ló Közúti Beruházó Vállalat pé­csi kirendeltségén elmondták: a Szabadság útig terjedő sza­kasz ebben az évben elkészül. Nyár elejéiq minden közmű-át­helyezés, illetve felújítás befe­jeződik, s az év közepén magá­ra az útépítésre is sor kerül. Folyamatban vannak a szerző­déskötések a következő, a Pe­tőfi utcáig terjedő szakaszra is. Itt azonban az előzőnél jóval szélesebbkörű közmű-munkála­tokra lehet számítani. Mégis az a szándék, hogy az év végére ez az útszakasz is elkészüljön, s akkor a továbbiakban már az eredeti ütemezés szerint ha­ladhat a munka. E szakaszon egy fájdalmas beavatkozásra van még szük­ség: ki kell vágni a József At­tila utcai vadgesztenye-sort. Nem lehetne-e megmenteni ezeket a hatalmas lombú fá­kat? A kérdés bizonyára sokak­ban felvetődik. Gondolkodtak ezen az illetékesek is, hiszen ki ne sajnálná a városképhez szinte elválaszthatatlan hozzá­tartozó fasort. Mégis a kivágás mellett kellett dönteni, mert a fasor megtartása és a főforgalmi út építése összeegyeztethe­tetlen. Akadályozná az útpálya ésszerű vonalvezetését, a köz­művek elhelyezését és tetejé­ben jelentékeny többletköltsé­get is igényelne, ha a fákat kikerülve akarnák mégis megé­píteni az utat. A megfelelő pótlásra — sőt gazdagításra! - elkészültek már a tervek a Kertészeti és Park­építő Vállalatnál. A közeli na­pokban megkezdik a Rózsa Ferenc út és a Bajcsy-Zsilinsz­ky út közötti szakaszon 33 da­rab előnevelt (mintegy másfél évtizedes) platán telepítését, s a megyei pártbizottsáq előtti parkban, a kivágásra váró gesztenyesor mögött további 13 platánt ültetnek. További fásí­tást is terveznek az útvonalon, így például a Szabadsáq útig terjedő szakaszon az intézmé­nyi épületsor előtt kiépítendő aszfaltozott parkolósávban is helyeznek el előnevelt fákat, összességében a mostaninál gazdagabb növényzete lesz az új főútvonalnak. H. I. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom