Dunántúli Napló, 1976. január (33. évfolyam, 1-30. szám)

1976-01-06 / 5. szám

2 Dunántúlt napló 1976. január 6., kedd Milyen osztályt válasszunk? Szűcs Lengyelországból Három neve van: a férje után Szabó Lászlónénak hív­ják, munkatársai Elisabethnek becézik, igazolványában mint Irena Baranowska szerepel. Három éve cserélte fel Lengyel - országot új otthonával. A Pécsi Minőségi Ruházati Szövetkezet 1. számú szűcs részlegében dol­gozik, mint szabász-szűcs. Mi­óta itt van két oklevéllel ismer­ték el munkáját. Utoljára szep­tember 22-én Szolnokon, egy csodálatos perzsabundáért, ami 48 000 forintért kelt el. — Rokonaim között nincs ilyen foglalkozású - meséli. - Az utcánkban, a varsói Ulica Pieknán volt egy szűcs. Gyer­mekkoromban mindig ellógtam hozzá, őt néztem, amint dolgo­zott. Megtetszett, valahogy min­dig más volt. A bunda nem olyan, mint a szövet: minden bőr, minden állat más. Anyu másik szakmát akart, ezt na­gyon ellenezte, végül mégis ki­harcoltam. Az általános iskola után négy évig tanultam s minden évben „jó tanuló" ok­levelet kaptam. Utána az Ele­ganciához- kerültem, ide csak az ügyes gyerekeket válogat­ják. Nagyon büszke voltam. Fő­leg amerikai exportra dolgoz­tunk, a bőröket repülőgépen kaptuk az Egyesült Államok­ból. — Mit szóltak szülei, amikor bejelentette, hogy Magyaror­szágra jön férjhez? — Nem örültek neki. Jutalom­kiránduláson voltunk Keszthe­lyen, ott ismerkedtem meg fér­jemmel. Utána leveleztünk — ő megtanult lengyelül. Az eskü­vő után is mindig lengyelül beszélgettünk, aztán én mérges lettem, és megtanultam ma­gyarul. Egy évig csak a nyelv­vel foglalkoztam, aztán találtuk ezt a munkahelyet, ahol na­gyon jól érzem magam. — Térjünk át más témára: milyen a lengyel bunda-divat? — Kedvelt a perzsa, a pézs­mahas, pézsmahát, a fehérróka, s most szinte mindenki nercet hord. Márciusban voltam kint, akkor sok volt a nemes szőr­me, karcsúsítva, hosszan hord­ták. Alul kiszélesedő, kissé ha­rangalakú, hosszú az idei téli divat. Amikor honvágya felől ér­deklődtem, körül kell írnom a jelentését, mert nem ismeri ezt a magyar szót. — Munkában, jó barátok kö­zött, ha szépen beszélnek ve­lem, mindig jó a kedvem. Ami­kor egyedül vagyok és álmom­ban mindig hazamegyek. Nem Várnak az iskolák Legutóbbi közleményeinkben a pécsi szakközépiskolák és gimnáziumok jövő tanévi fel­vételi lehetőségeit ismertettük. Következzenek most a sorban a megye többi középiskolái! DR. MAREK JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA, MOHÁCS Az iskolában, mely a folyó tanév elején vette birtokba a megye - és az ország - egyik legkorszerűbb tanulmányi épü­letét, 2 első osztály indul: egy növény termesztő-állatte­nyésztő szakos és egy mező- gazdasági gépész szakos osz­tály. A mezőgazdasági gépészeti szakon végzett tanulók főként a mezőgazdasági üzemi gép­javítás, karbantartás és gép­üzemeltetés területén helyez­kedhetnek el műhelyrészleg-ve- zető, munkacsoport-vezető, mű­szaki rajzoló, gépkocsi-előadó, valamint (növénytermesztő, ke­verőüzemi stb.) gépüzemeltető munkakörben. Mezőgazdasági gépszerelő szakmunkásvizsgát is tehetnek a tanulók. A szak­ra azok jelentkezzenek első­sorban, akik közepesnél jobb matematikai-fizikai ismeretek­kel rendelkeznek. A növénytermesztő-áliatte- nyésztő szakra kémiából és bio­lógiából jó eredményt elért ta­nulók jelentkezését várják mindenekelőtt. A végzettek me­zőgazdasági üzemekben he­lyezkedhetnek el beosztott me­zőgazdász és állattenyésztő, ál­latorvos szaksegéd, brigádveze­tő, telepvezető, beosztott üzem­gazdász, magtáros-magvizs- gáló, törzskönyvező, áruszakér- tő-áruátadó munkakörben. Me­zőgazdasági gépszerelő szak­munkásvizsgát is tehetnek a tanulók. ÚJHELYI IMRE MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZENTLŐRINC Egy - a mohácsi osztállyal azonos — növénytermesztő-ál­lattenyésztő szakos osztály in­dul, valamint égy élelmiszer- ipari .(tejipari ágazat) osztály. A tejipari osztályban végzet­teket képzettségük alkalmassá teszi mezőgazdasági üzemek tejházainak, tejfeldolgozó üze­meinek vezetésére, tejipari vál­lalatoknál, tsz tejfeldolgozó társulásoknál a legkülönbözőbb munkakörök betöltésére. A ta­nulók laboráns képzésben is részesülnek. Étkeztetési gond a meszesi gimnáziumban flalóhuszok vonat helyett Cserélik a taxikat Szép tervekkel indul az új évnek a 12. Volán Vállalat. Mind a személy-, mind a teher­szállításban kedvező változá­sokról számolhatunk be. Az idén 98 új Ikarus autóbuszt vá­sárolnak, ötféle típusban. Ez ötféle típus között szerepel a 180 személyt befogadó 280-as, a 80 személyes 260-as. Ez ter­mészetesen nem jelent: azt, hogy 98 új autóbusszal kell számolnunk, hiszen megöreged­tek a régik: 67 buszt kell az idén „nyugdíjba" küldeni, se­lejtezni. A változás mégis szá­mottevő lesz, hiszen a selejt csuklósok 120 személyt voltak képesek szállítani, az újak, amelyek a helyükbe lépnek, 180 személyesek. A 31 tényle­gesen többlet autóbuszon kívül tehát ez is új kapacitást jelent a személyszállításban. A többlet autóbuszok zömét oz idén megszűnő Pécs-Har­A posta külföldi díjai Hétfőtől érvényesek a posta­forgalomban a külföldre fel­adott levelek és csomagok ma­gasabb díjai. Az intézkedés a szocialista országokkal érvényben lévő ked­vezményes díjszabást nem érin­ti: a levélforgalom 60 száza­lékát egyébként ezekkel az or­szágokkal bonyolítjuk le. Az egyéb külföldi országokba fel­adott levelek díja 20 grammig - az eddigi 3 forint helyett — 4 forint, 100 grammig 10 fo­rint. Az ugyanilyen súlyú nyom­tatványok díja 3, illetve 4 fo­rint, míg a levelezőlapokat egy forinttal drágábban, 3 forintért továbbítja a posta. A 20 grammnál nem nehezebb hír­lapok díja a korábbival azo­nosan 1 forint, 100 grammig 3 forint. A módosítások az előzetes számítások szerint évi 70 millió forinttal növelik a postai költ­ségeket, ebből 45 millió forint a lakosságot, a többi a válla­latokat, intézményeket terheli. kány közötti vasútvonal szere­pének átvállalására fordítják. 25 kocsit állítanak be legké­sőbb szeptember elsején, hogy a megszűnő vonatpárokat pó­tolják. Három autóbusz mun­kásjáratként közlekedik Pécs és Petőc között, hármat pedig a helyi közlekedés fejlesztésé­re fordítanak. Felkészültek a szokásos me­netrend-változtatásokra is. Az igényeket mindenütt felmérték, széleskörű kutatások előzték meg a döntéseket. A megyé­ben élő lakosságtól jövő min­den információt beépítettek a kialakítandó új menetrendbe, s a lehetőségekhez képest a reá­lis igényeket ki is elégítik. A legtöbb kérés a diákjáratok számának emelését célozta. Harkány, Bisse, Turony, Csar- nóta, valamint Szalánta, Eger­ág, Geresdlak, Nagynyárád, Majs lakossága kérte a diák­járatot, vagy javítását, ezeket az igényeket kielégítik. Olasz község a délutános műszakhoz kért járatot - megkapja. Má- rok pedig munkaszüneti na­pokra kért autóbuszjáratot, az ottaniak is megkapják a va­sárnapi auóbuszt az idén. Hatvannyolc új tehergépko­csi javítja majd a teheráru-for- galmat. ötvenet selejteznek az idén, tizennyolc teherautó tehát többletnek számít. Ezek között 20 rögzített-, és 25 billenőpla­tós ZIL, 19 Skoda és 4 Rába- kamion érkezik a 12. Volánhoz. Az utóbbiak újdonságnak szá­mítanak, ezekre a hatalmas ko­csikra akár húsz tonna árut is felrakhatnak. A vállalat ezeket részben a külföldi túrákra kül­di. Tizenöt új pótkocsit is vá­sárolnak, tizet selejteznek. Az áruforgalmat gyorsítja . a 8 újonnan vásárolt rakodógép, s mivel csak hármat selejteznek az idén, valószínű, hogy keve­sebb kocsiállásra számíthat a MÁV. És még egy érdekes hír: az idén tizenöt új Zsiguli-taxi áll a forgalomba. Igaz, ugyaneny- nyit selejteznek, több taxi te­hát nem lesz. Viszont az is egy nagy igazság, hogy az utas szívesebben ül egy új, szép gépkocsiba, mint egy zörgő, lerobbant járműbe . ..- kp ­Izgalmas pillanatok az osztályfőnöki órán, a Székely Bertalan úti általános iskola 6. osztályában, ahol az első félévi osztályzatokkal megkapták az ellenőrzőket. Ezúttal sem kaptak érdemje­gyet az általános iskola elsős és ötödikes tanulói. Féléves munkájukat szöveges értékelés formájában juttatták el a szü­lőkhöz. Ugyancsak nem kaptak osztályzatot a hatodikosok fizi­kából, a hetedikesek pedig ké­miából. A második félév kezdetével az általános és középiskolák végzős diákjai számára meg­kezdődik a pályaválasztás idő­szaka. A döntés után a közép­fokú intézetekbe március 20-ig, a felsőfokú intézetekbe pedig február 10-25-ig küldhetik je­lentkezési lapjaikat a tovább­tanulni kívánók. Baranya legtöbb oktatási in­tézményében tehát különösebb akadály nélkül megindulhatott a tanítás. Pécsett, a meszesi Dobó István Gimnáziumban azonban komoly nehézségek adódták. Tegnap délben 200 gyereket csak a hideg étkezde várta, az ebéd nem. Amint azt a gimnázium igazgatónője el­mondta az elektromosan meg­hibásodott melegítőkészülék miatt nem tudnak főzni a konyhában. Megjavítására pe- diq csak a garanciálison illeté­kes pápai és budapesti üzemek vállalkozhatnak. Bár a szüksé­ges nagyméretű főzőüstök be­szerelése is gondot okozott, azonban azokat ideiglenesen a Pannónia Vendéglátó Válla­lat kölcsönözné, s így a főzés is megindulhatna. Az oktató­nevelő munkát a 200 gyerek ét­kezésének hiánya a probléma megoldásáig komolyan hátrál­tatja. Kétszáz gyerek étkeztetése a feladat. Az iskola vezetése úgy számítja, hogy a nehézségek ellenére egy héten belül el­hárítják az akadályokat, s az illetékesek a huzakodás helyett inkább megjavítják a hibás ké­szüléket. Kétszáz gyerek ne­vében mi is reméljük! Aligha akad diák, aki sokall­ta volna a most végétért két­hetes téli szünetet. Bár a hó csak mutatóba esett, ennek ellenére bizonyára kevesen unatkoztak. A szünidő utolsó napjaiban valószínű, hogy el­hangzott egy-két nem éppen hízelgő kívánság is az iskolák létével kapcsolatban, de aztán semmi csoda nem történt, s így Baranyában tegnap 60 ezer általános és középiskolai tanu­ló, valamint szakmunkásképzős kezdte meg második félévi munkáját, országosan pedig csaknem másfél millióan. Tegnap, a hosszú évek ha­gyományának megfelelően ki­osztották a félévi értesítőket. lehet elfelejteni csakúgy, mint az anyanyelvet. Két otthonom van. És jó ott - jó itt... Srántó Páter Mérgében megtanult magyarul A TOT­elnökség Egyenletes fejlődés a tsz-eknél A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsának elnöksége hétfőn megtartotta ezévi első ülését. A termelőszövetkezetek gazdálkodásának az elmúlt tervidőszakban szerzett tapasz­talatait és az V. ötéves terv­ből a szövetkezetekre háruló fontosabb feladatokat vitatták meg. Az elnökség megállapította, hogy az elmúlt tervidőszakban — a III. ötéves tervhez ké­pest — a szövetkezeti közös gazdaságok fejlődése egyen­letesebb, a mezőgazdasági termelés növekedési üteme di­namikusabb volt, és elérte az évi 4,5 százalékot. A termelés számottevő bővülése teljes egé­szében a munka termelékeny­ségének gyorsütemű növekedé­séből adódott; miközben az aktív tagok száma mintegy 130 ezerrel csökkent, az egy dolgozóra jutó termelési érték 80 százalékkal nőtt. A terme­lékenységnek ezt a lendületes fejlődését az ipar több ágaza­ta, valamint a külkereskede­lem által biztosított növekvő mennyiségű gépi berendezés, a műtrágyák és a vegyszerek szé­les körű és egyre szakszerűbb alkalmazása tette lehetővé. A tsz-beruházások összérté­ke a tervben előirányzott mér­téket meghaladta: összesen 53 milliárd forint értékű beruházás valósult meg a közös gazda­ságokban. A mezőgazdasági termelő- szövetkezetek elsősorban a szántóföldi növénytermesztés­ben, azon belül is főleg a ga­bonatermesztésben értek el jó eredményeket. Lemaradás ta­pasztalható viszont a szőlő- és gyümölcstermelésben, és az állattenyésztés egyes területein. Károk a szélvihar miatt Vasárnap a Dunántúlon or­kán tombolt. A szombatról va­sárnapra virradó éjjel Győr és Sopron térségében a széllöké­sek óránkénti sebessége elér­te a 115 kilométert. A Bakony vidékén hóvihar dúlt, erdő­részek rongálódtak meg, fák dőltek ki, elektromos vezetéke­ket tépett le a vihar. Pécsett a széllökések foko­zatosan erősödtek, a koradél­utáni órákban elérték a 100 kilométeres óránkénti sebessé­get. Estére fokozatosan gyen­gült a vihar, a pogányi me­teorológiai állomáson csak 30 —40 kilométeres széllökéseket mértek. Hétfőn 1,4 fokot mu­tatott a hőmérő, ami a de­cemberi középhőmérséklet fö­lötti érték. A szél elcsendese­dett. A szélvihar a pel lérd i és a tortyogói kutaknál szakaszos áramkimaradást okozott és emiatt nyomáscsökkenés volt Pécs vízhálózatában. A város egyes részein időszakosan szü­netelt a vízszolgáltatás. Tolna megyében, Decs közelében két telefonoszlopot döntött ki a szél, amiket a MÁV dolgozói 60 perc alatt felállítottak. Két vonat késett. Hétfőn délelőtt az Állami Biztosító Baranya megyei Igaz­gatóságához 30 gépjárműkárt jelentettek. A csúszós utak és az erős szél miatt történtek koc­canásos balesetek. A károsul­tak között van a siklósi járás­ban az a gépkocsi tulajdonos is, akinek járművére a szél rá- döntötte a szomszédos épület tűzfalát. Baranyából 15 egyéb beje­lentés érkezett. Tetők, kémé­nyek és gazdasági épületek rongálódtak meg. H. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom