Dunántúli napló, 1975. december (32. évfolyam, 329-359. szám)

1975-12-01 / 329. szám

11 a héten SZÍNHÁZ Tizenegy év után ismét Shaw-bemutatóval örven­dezteti meg nézőit a Pécsi Nemzeti Színház^ Ezúttal az Androcles és az oroszlán, valamint a Nagy Katalin című egyfelvonásosok be­mutatójára kerül sor pén­tek este, Szurdi Miklós fő­iskolai hallgató rendezésé­ben. HANGVERSENY Kedden a kaposvári Csí. ky Gergely Színházban tar­tanak filharmóniai hangver­senyt. Szombaton Mórágyon vendégszerepei a sziget- szentmártoni német nemze­tiségi együttes. Vasárnap délelőtt a pécsi Liszt-teremben Eduardo Moubarak chilei karmester vezényletével ad hangver­senyt a Pécsi Filharmonikus Zenekar. A koncerten Fal­vai Sándor játssza Chopin: f-moll zongoraversenyét. A műsoron Mozart: g-moll és Schubert: VII. (C-dúr) szim­fóniája szerepel még. KIÁLLÍTÁS Maurer Dóra grafikáiból rendeznek kiállítást decem­ber 5-30 között a pécsi Ifjúsági Ház galériájában. A Mecseki Fotóklub kiál­lítóhelyiségében, a Doktor Sándor Művelődési Köz­pontban pénteken este nyí­lik ifj. Rácz Endre (Győri Fotóklub) A fa c. kiállítá­sa, amely az ember-meg­munkálta fa esztétikumát tárja elénk. Az érdekes kol­lekciót a Fényes Adolf te­remben és a fertődi kas­télyban már bemutatta a művész. Kedden Kaposvárott, az Elektroncsőgyárban a pla­kátrajzverseny pályaművei­ből rendeznek kiállítást. Pénteken Barcs múltja és jelene címmel nyílik kiállí­tás a helyi művelődési ház­ban. Erb János fotóriporter ké­peinek kiállítását Tillai Er­nő Ybl-díjas építész nyitja meg csütörtökön délután a TIT Bartók Klubjában. DIAVETÍTÉS Róma—Nápoly-Capri-Szi- cília-Assziszi jelenik meg dr. Antos Árpád, Déri Já­nos, Miklós Sándor és ifj. Vadász István színes- diáin pénteken 19 órakor a Doktor Sándor Művelődé, si Központban az Ország- Világjárók Baráti Körének Itália II. c- estjén. ESEMÉNY Csütörtökön Szenteleky (Sztankovits) Kornél emlék­ülést tartanak a pécsi Ta­nárképző Főiskolán, s le­leplezik a neves író, iro­dalomszervező, orvos szülő­házának emléktábláját a Mátyás király u. 20. számú ház falán. Pénteken érkezik haza tíznapos NDK-beli tanul- mányútjáról az a Tolna me­gyei téesz-küldöttség, amely agrokémiai centrumokat ta­nulmányozott a baráti or­szágban. Szombaton Harkányban az ÉDÍtők üdülőjében meg­nyílik a TIT hetedik Téli Egyeteme. Szombaton a sajtó napján Kaposvárott megkoszorúzzák Gábor An­dornak, a Ludas Matyi ala­pító főszerkesztőjének szob­rát. TELEVÍZIÓ Kedden a második mű­sorban Kölcsönös függőség címmel neves szakemberek egy-egy gazdasági döntés politikai, ideológiai indíté­kairól beszélgetnek. Ravel születésének 100. évfordulója alkalmából szer­dán hallhatunk emlékhang­versenyt, amelynek nyitó műsorszómát — A víz játé­kait — a pécsi Jandó Jenő játssza. Tudósítóink jelentik — Tudósítóink jelentik % Tudósítóink jelentik Határörök eskütétele ünnepélyes külsőségek között tettek esküt a határőrök tegnap délelőtt Siklóson, A díszemel­vényen ott volt Szűcs Antal határőr ezredes, a Határőrség Országos Parancsnoksága képviseletében, Megyaszai Jó­zsef, az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának osztályve­zetője, dr. Hazafi József, a Ba­ranya megyei Tanács vb-titkára, Szőke Attiláné, a KISZ megyei titkára, valamint a siklósi járás több vezető személyisége, a társ fegyveres testületek képvi­selői. Az ünnepséget Czulák Imre főhadnagy nyitotta meg, az eskü szövegét Papp Árpád határőr mondta. Ezután Szűcs Antal mondott beszédet. Az esküt tettek nevében Háber Ta­más határőr beszélt, végül Szőke Attiláné köszöntötte a fiatalokat. Tizenegy órától ki­menőt engedélyeztek, s a ha­tárőrök látogatóikkal — szü­leikkel, hozzátartozóikkal — estig együtt töltötték az időt. —/a? Útkorszerűsítés, csatornázás Baja város három részén fontos építkezéseken dolgoz­nak. A Szabadság út és a Szamuely Tibor utca közötti nagy telkeken három évvel ezelőtt modern utcát épí­tettek, s Babits Mihályról nevezték el. De az esővizet és a szennyvizet ezidáig semmi sem vezette el on­nét. Most intézkedett a vá­rosi tanács és a hét végén a Bajai Építőanyagipari Vállalat megkezdte a csa­tornázást. A kórház közelében hú­zódó Pokorni utcában pe­dig hiányzott a járda, illet­ve az úttest kövezése. Az említett vállalat ugyancsak a hét végén elkezdte az út építését, s a munkát előre­láthatólag még az idén be­fejezi. Végül a város hatá­rában lévő Tüske-tanyán befejezéshez közeledik a víztároló. Már csak a gumi­szőnyegeket szerelik. Jázmin Márta — Újvidéki szobrászművé­szek tárlata nyílott meg no­vember 30-án Baján, a Türr István Múzeum Roose­velt téri termében. Dr. Szíj Rezső művészettörténész nyitotta meg a művészhá­zaspár: Baranyiné Markov Zlata és Baranyi Károly ja­nuár 11-ig nyitva tartó tár-, latát. A szobrászok húsz al­kotással mutatkoznak be: figurális állöt- és ember­kompozíciókat, valamint fa­lusi tájakat megjelenítő ke­rámiákat láthatnak az ér­deklődők. Nagykanizsa s Új forgalmi rend Mintegy hárommillió forintos költséggel lámpás forgalomirá­nyító berendezéseket szereltek fel Nagykanizsán a Pécsi KPM Közúti Igazgatóság dolgozói. Az összeg tartalmazza a járu­lékos beruházásokat, amit új autóbuszmegállók, forgalomirá­nyító táblák és útburkolati je­lek festése követelt meg. Az autódetektoros forgalom- irányító lámpákra mór évek óta égetően szükség volt a bel­városban, különösen a nyári turistaszezonban, amikor a 7-es főközlekedési út Nagykanizsán áthaladó szakasza rendkívül túrterhelt volt, s emiatt a be­csatlakozó utcákban rendszere­sen megrekedt a forgalom. Az új közlekedési rendet sza­kaszosan léptetik életbe. Első lépésként a Szabadság téren, másodikban a hét elején a Deák téren. A második szakasz­ban egyidejűleg megtörténik a becsatlakozó utcák egyirányú- sítása is. A lámpák próbaüze­melése folyik. Az új forgalmi rend célja az, hogy a városban gyorsítsa a for­galmat. Elhamarkodottnak lát­szik viszont az az elképzelés, mely szerint a kerékpárokat ki­tiltották a Szabadság téri cso­mópontról és a 7-es számú fő- közlekedési útról. Tizenötmilliárd köbméter földgáz □hétfői A Közép-dunántúli Gázszol­gáltató Vállalat fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Ez al­kalomból Nagykanizsán dr. Bán Ákos, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgatója a következő nyilatkozatot tette a gázszolgáltatás fejlődéséről:- A gázfogyasztás az utóbbi évtizedben gyors fejlődésen ment keresztül. Ennek termé­szeti bázisa is volt, már régebb óta a zalai olaj- és gázmezők természeti kincse, majd az öt­venes évek végétől kezdve, a célszerű és rendszeres kutató­munka eredményeként az al­földi gáztartalékokból is nagy mennyiséget sikerült feltárni. Az ötödik ötéves tervben további rohamos gázfogyasztás növe­Szekszárds Önkéntes rendőrük ünnepeltek Tegnap délelőtt a szekszárdi BM-klubban tartottak megem­lékezést Tolna megye önkéntes rendőrei a testület fennállásá­nak 20 éves jubileuma alkalmá­ból. Dr. Dajka Miklós alezre­des, főkapitónyhelyettés az önkéntes rendőri hálózat két évtizedes fejlődésének jelen­tősebb eseményeit • ismertette, majd a mai és holnapi felada­tokról szólott. kedésre számítunk. 1980- ban az értékesített mennyiség eléri majd a tízmilliárd köbmé­tert, a 15 éves távlati terv vé­gére pedig a 15 milliárdot. A gázprogram végrehajtásának biztosítéka - fejezte be nyilat­kozatát dr. Bán Ákos - a Szov­jetunióval kötött kétoldalú egyezmények és a jelenleg mintegy hatmilliárd köbméter földgázra tehető hazai ter­melés. pécs; Indiai táncosnő Úgy tűnt, hogy az ezeregy­éjszaka meséiből lépett elő. Számunkra egzotikus világot teremtett sajátos bájával, titok­zatos mozgásával Bijoylaxmi Mohanty, a fiatal indiai táncos­nő: Szűkebb hazámban, a Ben- gáli-öböl partján fekvő Orissa- ban nagy hagyománya és kultúrája van a klasszikus tánc­nak. Az Indiában élő hat klasz- szikus irányzat közül ez a leg­régibb, már az időszámításunk előtti II. szd.-ban templomaink szent és titkos tánca volt. Mint­egy száz éve hogy pódiumra kerülhetett és azóta egyre töb­ben ismerik meg a világban. Még csak 18 éves vagyok, de a fiatal táncosok indiai ver­senyén első lettem. így fellép­tem Nepálban, a Szovjetunió­ban, s most Párizsból jöttem, ahol a nemzetközi táncfeszti­válon képviseltem hazámat. Magyarországról Bulgáriába megyek együttesemmel, majd Teheránban mutatkozunk be. — Négyéves koromban kezd­tem tanulmányaimat, azóta is mindennap négy órát gyakoro­lok. Táncunk még indiai vi­szonylatban is nagyon nehéz, hiszen 28 jobb- és balkéz, 23 kétkéz pozíció, 220 lépés­kombináció, 8 féle szemmozga­tás, 7 szemöldök, 4 féle nyak- és csipőelfordulás ismeretes. Ezekből kell összeállítani a mitológiai történeteket megele­venítő táncunkat. Azt mond­hatnám az önök nyelvére le­fordítva, hogy szinte mondaton­ként koreografáijuk meg moz­gásunkat. Isteneinket nemcsak „megjelenítjük", de a külön­böző arc- és testfestéssel is ki­fejezzük. Tanítóm, aki a klasz- szikus táncok „Guruja”, nagy mestere, minden előadás előtt másfél órán keresztül alkotja sminkemet. Búcsúzik a Los Indios Dél-Amerika kábító ritmusú zenéjét hozta Pécsre négy bolí­viai diák. Szombaton este a POTE klubjában rendezte utolsó koncertjét a „Los I" együttes. Az indiánok unokáinak vallják magukat, akik dalaikkal a tá­voli ország varázsát, hangulatát idézik. Mindezt akár olyan hangszerekkel is, mint a kir- kindzso, a „zsugorított gitár” és a kongó-sivító hangú gvátáráj- jó, vagyis magyarosan az „anyósborda”. Búcsúkoncertjük a nemrégen kivégzett spanyol hazafiakkal való szolidaritási koncert is volt. Felavatták a mecseki Természettudományi Stúdiót Fodrász­verseny Fiatalítani, finomítani, keret­be foglalni és ezáltal hangsú­lyossá tenni az arcot, ez volt a jellemzője tegnap délelőtt az Olimpiában megtartott fodrász­versenynek. Továbbra is hódít a Sasson vágás férfiaknál, nők­nél egyaránt. A 40-es évek nőies hullámos haja, a Greta Garbo frizura természetes színárnya­latokban "divatos. A sok érdeklődőt vonzó fod­rászverseny női összetettjének győztese Bólint Gyöngyi, a Ba­ranya megyei Fodrószipari Szö­vetkezet versenyzője. A férfi összetett versenyt a kaposvári Papp Györgyné nyerte. A Kl- SZÖV elnökének különdíját a Baranya megyei Fodrászipari Szövetkezet kapta. A Mecseki Természettudomá­nyi Stúdió „első üteme” meg­valósult. Átadására tegnap ke- i ült sor Pécsett, a Szőlő utca 65-ben, ahol helyet kapott az ország első planetáriuma is. A modern vonalú, többszintes épülettömb a város felett, a Mecsek-oldalban áll. Mintegy hatmillió forint értékben a Me­cseki Szénbányák építési üze­me kivitelezésében épült a TIT Országos Központja, a Pécs Városi Tanács, a KISZ Baranya megyei Bizottsága, az Úttörő Szövetség megyei elnöksége, valamint a TIT Baranya megyei Szervezetének összefogásával. A hatszintes létesítményt Ko­vács Antal építészmérnök ter­vezte. A mélyföldszinten kapott helyet a 81 négyzetméteres klub és előadóterem. Mellette a fotólaboratóriumban csillagá­szati fényképek készülnek. A földszintre került a hatméter átmérőjű, félgömb-alakú terem, a planetárium. A jénai Zeiss Művek két és fél méter magas, kétszáz kilogrammos kisplane- táriuma másfélmillió forint érté­kű: az éjszakai égboltot vetíti mozgó képekben a mennyezet­re. A földszinten panoráma-te­rasz található távcsövekkel fel­szerelve. Az első emelet érde­kessége a nyitott panoráma­terasz a negyven centis New­ton-távcsővel. A vasárnapi megnyitón részt vett Bocz József, az MSZMP Baranya megyei és Szentirányi József, az MSZMP Pécs városi Bizottságának titkára, Takács Gyula, dr. Földvári János, a Ba­ranya megyei Tanács elnökhe­lyettesei, Papp Imre és dr. Né­meth Lajos, a Pécs Városi Ta­nács elnökhelyettesei, Piti Zol­tán, a KISZ Baranya megyei Bizottságának titkára, Komlódi Józselné, a KISZ Pécs Városi Bizottságának első titkára, Ger­gely László, a Hazafias Nép­front Pécs Városi Bizottságának titkára, Vér László megyei út­törőelnök. Az ünnepséget dr. Lissák Kálmán akadémikus, a TIT megyei elnöke nyitotta meg. A stúdiót felavatta dr. Vonsik Gyula kandidátus, a TIT fő­titkára és Wieder Béla, Pécs Város Tanácsának elnöke. Űj Zenei Stúdió hangverseny A legmodernebb zenei törek­véseket képviselő Új Zenei Stú­dió hangversenyét tartották meg tegnap Pécsett, a Csont- váry Múzeumban a Kulturális Rendezvények Irodája és a Pé­csi Janus Pannonius Múzeum szervezésében. A rendezvényen közreműködött Jeney Zoltán, Kemény Gábor, Kocsis Zoltán, Wilheim András, Sáry László és Vidovszky László. A műsoron Eötvös Péter: Tücsökzene, Jeney Zoltán: A szem mozgásai l„ Sáry László: Az ég virágai, Sáry László: Egyesével, valamint Vi­dovszky László: Schroeder ha­lála című alkotások szerepel­tek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom