Dunántúli napló, 1975. december (32. évfolyam, 329-359. szám)

1975-12-01 / 329. szám

Planetáriumot avattak Pécsett — tudósítás a 2. oldalon. Fotó: Sellei Sarolta ENSZ-erők a Golan- fennsíkon A Biztonsági Tanács tag- I jai szombaton öt ízben is ; tanácskoztak a Golan-fenn. * síkon állomásozó ENSZ- j megfigyelő erők november ; 30-án lejáró megbízatása megújításának lehetőségei, j ről, de nem sikerült közös álláspontra jutniok. Miután a megbeszélések vasárnap hajnalig eredménytelenek I maradtak, a tanács tagjait vasárnap az esti órákra is­mét összehívták. Hámori L. és Kiss L. elől szerzi meg a labdát a VOLÁN kapusa. Fotó: Arató László Jövő év tavaszától két új autószerviz várja Dél-Dunántúl autósait — Marcaliban és Dombóváron —, melyek az Autófenntartó Ipari Tröszt több mint hatvanmillió forintos be­ruházásában készülnek a buda­pesti Fémmunkás Vállalat ki­vitelezésében. üzemeltetőjük az AFIT 14. sz. Autójavító Vállala­ta. Marcali: kávézva várhat Dombóvár: műszaki átadás januárban Komló: épül a második is Marcaliban az új lakótele­pen, egy ÁFOR-benzinkút kö­zelében található mintegy öt­ezer négyzetméteres területen az új létesítmény. Maga az épület egyszintes, fémvázas szerkezetű, kívülről impozáns hatást nyújtó, légréses, dupla üvegfalakkal. Egyszerre csak­nem nyolcvan kocsi parkíroz­hat, közülük 15—20-szal foglal­kozik a hatvanfős szerelőgárda. Egyebek között zsírzó-ikerakná- kat építettek, a munkahelyeket emelőkkel látták el, a váróhe­lyiségben pedig büfé működik. Minden típusú személygép­kocsit és kis teherkocsit javíta­nak, karbantartanak, elvégzik a garanciális javítást, a 'köte­lező átvizsgálást, a gépi gyors­mosást. Fényező fülkével szerel­ték fel a karambolos javítórész­leget. A mosáshoz alváz- és üregvédelmi szolgáltatás is kap­csolódik, a diagnosztikai soron pedig műszerekkel vizsgálják a motort, mérik a lökésgátlót, vogy a kerekeket egyensúlyoz­zák. Egy jármű-mentőkocsit is beszereztek. 'Boltjukban jármű­ápolási cikkeket, gyári és sa- ját-felújítású alkatrészeket is árusítanak. Kezdetben egy mű­szakban, előreláthatólag 8-tól 17 óráig, majd két műszakban dolgoznak. A dombóvári szervizt az új ipartelepen alakították ki ugyanolyan kivitelezésben mint a marcalit. Mindkét helyen je­lenleg az épületgépészeti és technológiai szerelésnél tarta­nak. A műszaki átadást^itt is január 1-től tervezik. A Tiyitós szintén 1976 első negyedében várható. Pécsett, a Szigeti úton épülő szerviznél most folynak az épü­letgépészeti munkák. A techno­lógiai szerelés januárban kö­vetkezik. A régi épületet átala­kítják, helyet kap benne egy karambolos-kocsijavító fényező­fülkével. Az Állami Biztosító kórfelvételi helye is idekerül. Az ügyfeleket jövő év második negyedévétől már fogadják. Komlón, a Betonipari Művek közelében létesül a másik szer­viz, melynek építésébe még az idén belefognak. A vasszerke­zeti elemek már a helyszínre érkeztek. A tervezett nyitás 1977 közepén. Közelinek tűnik 1976 is, amikor Pécsett a Munkácsy Mihály utcában extraszerelést vállaló Tuning-műhely nyílik. De itt hozzák létre a szakmunkás­képző-bázist is: évente száz ta­nulót képeznek csak Baranyá­ban autószerelésre. Végül az V. ötéves terv új­donságai közül néhány. A sió­foki szerviz harmincmillió forin­tos beruházás keretében ka­rambolos javítással’ is foglal­kozó részleggel bővül. Szekszár- don a Keselyüsi úti szervizt át­telepítik a Tolnai útra. Pécsett az Irányi Dániel téri használt gépkocsibontó és alkatrészérté­kesítő telep a Légszeszgyár ut­cába költözik. Cs. J. Portugál levél Timor ügyében A lisszaboni, kormány levél­ben fordult Kurt Waldheim ENSZ-főtitkárhoz volt gyarmata, Kelet-Timor ügyében. Antonio da Costa Lobo portugál ENSZ- képviselő által a világszervezet adminisztratív vezetőjéhez el­juttatott levél hangsúlyozza, hogy „a portugál hatóságok nem rendelkeznek eszközökkel a helyzet normalizálására" a függetlenné váló gyarmaton, ezért az ENSZ aktív közremű­ködését kérik a válság diplo­máciai megoldásához. A dokumentum szerint a Fre­tilin Timori Felszabadító Moz­galom azzal a pénteki lépésé­vel, amellyel kikiáltotta a füg­getlen Kelet-Timori Demokra­tikus Népi Köztársaságot”, sú­lyosabbá tette a helyzetet és megnehezítette az ország terü­letén működő három fegyveres erő közti jövőbeni tárgyalások megta dósát". Mint már beszámoltunk róla, Portugália nem hajlandó elis­merni az újonnan alakult köz­társaságot, a Timorral szomszé­dos Indonézia pedig kifejezet­ten az autonómia-ellenes Ti­mori Demokratikus Uniót (UDT) és a Timori Demokrati­kus Népi Szövetséget (APODE- Tl) támogatja. Kelet-Timor fővárosából, Di­liből érkezett jelentés szerint Svédország és Bissau-Guinea kormánya diplomáciai elisme­résben részesítette az új köz­társaságot, Mozambik pedig nem hivatalosan jelezte kész­ségét az államközi kapcsola­tok felvételére. A svéd külügyminisztérium, szóvivője vasárnap Stockholm­ban cáfolta azt a Diliből szár­mazó értesülést, hogy Svédor­szág diplomáciai elismerésben részesítette volna a pénteken kikiáltott Kelet-Timori Demok­ratikus Népi Köztársaságot. A szóvivő kijelentette, nincs tudo­mása arról, hogy a külügymi­nisztérium kapcsolatot létesített volna a Fretilin Felszabadítási Mozgalommal. Kiszivárgott értesülések szerint a testület tagjai egyetértenek abban, hogy a két fél előzetes hozzájárulá­sa alapján újabb hat hó­napra meghosszabbítsák a Golanon állomásozó, mint­egy 1200 főnyi ENSZ-erők megbízatását. A pécsiek akarása MaBaHMkBaanaaaaaaaaassaaaaHaaaasaaaaaaBHaaai kevés volt pSBaaBaBBaMBHBaHaeaa^aa PMSC— Volán (1:0) Nagy csatát vívott egymás­sal a két csapat. A VOLÁN szá­mára a döntetlen eredmény kedvező volt, így az első perc­től kezdve a játék lassítására törekedtek. A mezőnyben oko­san adogattak és helyzetük is akadt. A PMSC feledtetni sze­rette volna az elmúlt hetek ku­darcát. A pécsiek nagyon akar­tak, de játékukba sok hiba csúszott. Különösen a csatárok gyengélkedtek. így a végén meg kellett elégedni az egy ponttal. A PMSC kapujában Katzirz a gól előtt határozottabb lehetett volna. A csapat legjobbja Schulteisz volt, aki a középhát­véd posztján kiemelkedő telje­sítményt nyújtott. Dárdai L. a védekezésben jeleskedett. Dár­dai P. igyekezett, szép gólt is lőtt. Fábián és Jónás nagyon gyengén játszott. A VOLÁN legjobbjai: Szepesi, Hajdú, Ebedli és Földes voltak. Lázár Lajos közelről fejelte mellé. Ezt kö­vetően a pécsi balszélsőnek volt két beadása, de mindkét­szer hárított a vendégek kapu­sa. A másik oldalon Hajdú lö­vését védte Katzirz. A félidő utolsó percében váratlanul ve­zetést szerzett a pécsi csapat. Fábián—Kiss L.—Dárdai össz- játék után a középpályás a 16-os vonaláról a bal felső sarokba lőtt. 1:0. Alig ikezdődött el a második félidő, máris egyenlítettek a vendégek. A 48. percben Barto- sik lövése után a labda kiper­dült a pécsi kapus kezéből, Hajdú rácsapott és a této­vázó pécsi védők között két lépésről a jobb alsó sarokba lőtt. 1:1. Ezekben a percekben jobb volt a VOLÁN. Az utolsó fél­órában rákapcsolt, a PMSC, nagy akarással játszottak, de játékukból hiányzott az elkép­zelés. A 66. percben Kiss lőtt jó helyzetből fölé. Három perc­cel később Dárdai P. nagyere­jű szabadrúgását hárította Papp. A 75. percben Kü rekla­mált, a játékvezető kiállította. A mérkőzés hátralévő perceiben a PMSC kezdeményezett töb­bet, de helyzetet nem sikerült teremteniük a VOLÁN kapuja előtt. A TARTALOMBÓL KI LŐTTE LE AZ UTOLSÓ RÉTISAST? ♦ ÚJ ÁRUHÁZ PÉCS BELVÁROSÁBAN? ♦ MENNYIBEKERÜLT A RUM ÉS A SZERELEM ? ♦ NAGYOBB SZIGOR A ZÖLD GYEPEN — BARÓTI NYILATKOZIK ♦ t KIDERÜLT A VASKAPU TITKA Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXII. évfolyam, 329. szám 1975. december 1. Ára: 1,50 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Amerikai fegyverek Angola ellen Az Angolai Népi Felszabadító Fegyveres Erők (FAPLA) és az Angolai Népi Felszabadítási Mozgalom (MPLA) képviselői Lugan- dában sajtóértekezleten mutatták be azokat az Egyesült Államok­ból és más NATO-országokból származó fegyvereket, amelyeket az intervenciósokkal vívott harcokban zsákmányoltak a népi erők. A sajtótájékoztatón felvonultatott fegyverzet többsége az amerikai hadiipar gyártmánya; páncélos elhárítok, gránátvetők, tüzérségi felszerelések, ezenkívül belga és angol gyártmányú automata fegyverek. Mindé» típusú gépfcscsit javítanak Üf autószervizek Dél-Dunöntülon Eltávolították az arab államszövetség kormányfőjét Az AI Akhbar vasárnapi számában arról közöl jelen­tést, hogy az Egyiptomot, Szíriát és Líbiát magában foglaló Arab Köztársaságok Szövetségének parlamentje eltávolította a miniszterelnö­ki székből a szíriai Ahmed Khatibot, az államszövetség kormányfőjét. A kairói lap szerint a szövetségi parla­ment döntését azzal indo­kolta, hogy Khatib egy éve nem látta el hivatalát, nem jelent meg a parlament ülésein, s bírálta a szep­temberben megkötött má­sodik egyiptomi-izraeli megállapodást. Üjmecsekalja, 4500 néző, v.: Jaczina. PMSC: Katzirz — Ivá- nyi, Schulteisz, Englóner, Kin­cses, (Kardos a 20. percben) — Kiss S. (Hámori L. a 64. perc­ben), Dárdai L., Dárdai P. — Fábián, Kiss L., Jónás. Edző: Garami József. VOLÁN: Papp — Vigh, Szepesi, Ebedli, Már­kus — Hajdú, Kü, Urbán — Földes, Molnár, Bartosik. Edző: Preiner Kálmán. Kellemes időben, a pécsiek kezdtek jobban, de 10 perc után elszürkült játékuk és a VOLÁN-nak két nagy helyzete is akadt. A 11. percben hibáztak a pécsi védők, Földes került jó helyzetbe, de elhamarkodottan mellé lőtt. A 18. percben szög­letrúgás után az előretörő Sze­pesi fejese alig szállt fölé. Köz­ben egy pécsi támadásnál Kin­cses megsérült, a 20. percben le kellett cserélni. Kardos állt be és módosult a hátsó alak­zat. Englóner lett a jobb, Ivá- nyi a balhátvéd, Dárdai L. ját­szott beállást és Fábián húzó­dott vissza a középpályára. A 21. percben a jobb szélen fel­futó Englóner beadását Jónás Csak egy pont

Next

/
Oldalképek
Tartalom