Dunántúli napló, 1975. szeptember (32. évfolyam, 239-268. szám)

1975-09-30 / 268. szám

1975. szeptember 30., kedd Dunántúlt llaplo 5 Púja Frigyes New Yorkban Vasárnap este New Yorkba érkezett Púja Frigyes külügy­miniszter, hogy a magyar kül­döttség vezetőjeként részt ve­gyen az ENSZ-közgyűlés har­mincadik ülésszakán. Púja Frigyes külügyminiszter, az ENSZ-közgyűlés 30. ülés­szakán résztvevő magyar kül­döttség vezetője hétfőn felke­reste Kurt Waldheim főtitkárt és megbeszélést folytatott vele az ülésszak napirendjén sze­replő kérdésekről. A magyar külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatokról és időszerű nemzetközi kérdé­sekről folytatott eszmecserét M. S. Mutija jemeni és J. B. Csáván indiai külügyminiszter­rel. ♦ Gromiko berlini tárgyalása Andrej Gromiko, hétfőn dél­után befejezte NDK-beli két­napos hivatalos baráti látoga­tását. A látogatásról kiadott köz­lemény hangsúlyozza, hogy a két fél beható véleménycserét folytatott, s enne,k során meg­elégedéssel állapították meg, hogy a két testvérpárt és a két baráti ország kapcsolatai a marxizmus-leninizmus alapján szüntelenül tovább fejlődnek. Az Erich Flonecker, a NSZEP első titkára vezetésével rövi­desen a Szovjetunióba utazó NDK-beli küldöttség látogatá­sának nagy jelentősége lesz e barátság további elmélyítésé­re. Az eszmecsere folyamán megállapították azt is, hogy az európai és a világbéke megőrzésének kilátásai erő­södtek. A két fél kifejezte azt a szándékát, hogy továbbra is minden erejével küzd a béke fenntartásáért, a nemzetközi együttműködés erősítéséért. ♦ Olasz—görög megbeszélések Karamanlisz görög minisz­terelnök hétfőn hivatalos láto­gatásra Rómába érkezett. Kí­séretében van Biciosz külügy­miniszter is. A vendégeket a repülőtéren Moro kormányfő és Rumor külügyminiszter fogadta. Az olasz—görög tanácskozá­sok központi témája a földközi- . tengeri helyzet, elsősorban a ciprusi válság ügye. ♦ 4- RÓMA: Hétfőn is szüne­telt Olaszországban a vasúti forgalom a vasúti dolgozók szombaton este kezdett sztrájk­ja következtében. Ugyanakkor újabb közalkalmazottak, a pos­tai dolgozók is sztrájkot kezd­tek: hétfőtől két napra szü­netel a postai forgalom, a te­lefon- és távíróösszeköttetések is. A PRÁGAI METRÓ Ez évben harmadszor töltöttem el néhány napot Prágában. Minden esetben úgy alakult, hogy a város központjától távol volt a szálláshe­lyem. Egyszer az Internacionale ho­telben, két alkalommal pedig az ettől nem messze levő egyetemi kollégiumok valamelyikében száll­tam meg. Az újságíró szövetségben végétért találkozók, a Kehely-ven- déglőben, vagy a Thomas-pincében eltöltött kellemes esték után, a prá­gai polgárokhoz hasonlóan én is felültem a sárga villamosok egyi­kére, s derűs nyugalommal tekin­tettem a nem egyszer egy órát is tartó utazások elé. Ilyenkor alkal­mam volt tanulmányozni útitársai­mat, akik egyáltalán nem voltak idegesek a lassú közlekedéstől, tü­relemmel várták a kitérőkben a szembejövő villamost, nem lepőd­tek meg, amikor a vezető leszá'lt, hogy ő maga állítsa át a még ma sem automatikus váltókat. Az Ó- városból a Vltava folyót elhagyva a villamosok kerekei csikorogva ka­paszkodnak a dombokra, megkerülve a nagyobb emelkedőket, (gy hol előttünk, hol mellettünk, néha a há­Franco rendszere halálos sebet kapott Tiltakozások, állásfoglalások a spanyol hazafiak kivégzése miatt Echeverria mexikói államfő vasárnap Waldheim ENSZ-főtit- kárhoz intézett levelében a Biz­tonsági Tanács sürgős összehí­vását kérte a spanyolországi ki­végzések megvitatására és azt javasolta, hogy a közgyűlés függessze fel Spanyolország ENSZ-tagságát. Ugyanakkor sürgette a világszervezet tag­jait, szakítsák meg gazdasági kapcsolataikat és diplomáciai viszonyukat a spanyol rezsim­mel. Santiago Carrillo, a Spanyol Kommunista Párt főtitkára az öt spanyol antifasiszta kivégzé­se nyomán széles körű egység­re szólította fel az összes Fran- co-ellenes spanyol erőket. Fel­hívásában, amelyet az OKP központi lapja, az Unita va­sárnapi lapja közölt, többek között rámutat, hogy csak ily módon mozgósítható az egész spanyol nép és csak ilyen egy­ség képes pozitív visszhangot kelteni a hadsereg köreiben. A L'Humanité hétfőn közli Dolores Ibárruri nyilatkozatát. Dolores Ibárruri, a Spanyol Kommunista Párt elnöke kije­lentette: a kivégzőosztagok tü­ze hatalmas visszhangot keltett az egész világon, s általános­sá vált a tiltakozás a francoista rendszer és bűnei ellen. Az öt kivégzés nem fogja megmente­ni a diktatúrát. Franco rendsze­re halálos sebet kapott, s ösz- szeomlását senki és semmi nem fogja tudni megakadályozni — hangoztatta Ibárruri asszony. Franciaországban tpvább tart a széles körű tiltakozás a fran­coista terrorhullám ellen. Hét­tön délben á dolgozók ország­szerte ötperces munkabeszünte­téssel fejezték ki a felháboro­dott tiltakozásukat, a késő dél­utáni órákban pedig Párizsban a baloldali pártok, a szakszer­vezetek és számos társadalmi szervezet felhívására tüntető felvonulást rendeztek a Bastille tér és a République tér között A vidéki városokban is újabb tüntetéseket rendeztek. A felháborodás vihara söpör végig a latin-amerikai földré­szen az öt spanyol hazafi ki­végzése miatt. A venezuelai fő­városban többezres tömeg vo­nult az utcára „Le a Franco fasizmussal” feliratú röplapokat osztogatva. A caracasi spanyol konzulátust erős rendőrkordon vette körül, hogy megvédjék az alkalmazottakat. Mélypontra juttatta a spanyol hazafiak kivégzése Spanyolor­szág és a Vatikán kapcsolatait Miután VI. Pál pápa szokatlan nyíltsággal és keménységgel ítélte el Franco elnyomó mód­szereit és nyilvánosságra hozta, hogy háromízben iárt közben személyesen az elítéltek meg- kegyeímezése érdekében, a spanyol kormány váratlanul ha­zahívta az egyházi állam mel­letti nagykövetét, a Vatikán és Madrid kapcsolata rendkívül feszültté vált. A kivégzések elleni tiltakozá­sul hétfőn reggel 48 órás álta­lános sztrájk kezdődött baszk földön. A sztrájkot négy baszk tartományban a törvényen kí­vül helyezett munkásbizottságok hirdették meg. Felhívásukra el­-------------------------------------*------------------------------------­KS/D. NAPLÓ, TELEFOTÖ Fekete zászlókat lenget a szel a majna-frankfurti városházán a spanyolországi terrorítéletek, az öt baszk hazafi kivégzése miatti tiltakozásul. sősorban Guipuzcoa és a szom­szédos Vizcaya tartományban megbénult az élet, leálltak a gyárak. Szünetelt a munka a legnagyobb San Sebastian-i üzemekben. 4- NEW YORK: Kissinger amerikai külügyminiszter négy­órás megbeszélést folytatott Csiao Kuan-hua kínai külügy­miniszterrel. A találkozó után csupán annyit hoztak nyilvá­nosságra, hogy Ford amerikai elnök novemberre tervezett pe­kingi útjáról és a koreai kér­désről, valamint a kétoldalú kapcsolatok alakulásáról volt szó. Később amerikai hivata­los forrásból közölték, hogy Kissinger az elnök látogatásá­nak előkészítésére október kö­zepe táján Pekingbe utazik. 4- BRÉMA: A Brémában va­sárnap megtartott tartományi választások nem hivatalos vég­eredménye szerint a szociálde­mokraták mintegy 7 százalékos szavazatveszteséget szenvedtek, de még így is sikerült, meg­őrizniük abszolút többségüket a helyi törvényhozó testületben. Az ellenzéki CDU két százalék­kal, a kormánykoalícióban részt­vevő szabaddemokraták pedig csaknem 6 százalékkal több szavazatot kaptak, mint a leg­utóbbi, 1971-ben megtartott vá­lasztásokon. Megnyílt a PFSZ budapesti irodája Hétfőn délután Harmati Sándor, a Magyar Szolidari­tási Bizottság elnöke átadta Abdul Rahim Abou Jayyab-nak, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet (PFSZ) Végrehajtó Bizottsága magyarországi ál­landó képviselőjének a PFSZ budapesti irodáját. Az esemé­nyen — amelyre a szolidaritás és az együttműködés jegyé­ben került sor — részt vettek a ' Magyar Szolidaritási Bizott­ság képviselői, jelen volt Kha- led Fahoum, a Palesztinái Nem­zeti Tanács elnöke. ♦ 4- BLACKPOOL: Hétfőn meg­nyílt a Brit Munkáspárt het- vennegyedik országos kong­resszusa. Az öt napig tartó ta­nácskozáson a párt hat és fél­millió tagját ezer delegátus képviseli, a testületben a szak- szervezeteknek 5,8 millió sza­vazatuk van. 4- VARSÓ: Costa Gomes por­tugál köztársasági elnök vasár­nap, lengyelországi látogatásá­nak második napján Olsztyn vajdaságban tett látogatást és ott Edward Gierekkel, ,a LEMP KB első titkárával, Henryk Jab- lonki államfővel és Piotr Jaro- lonski államfővel és Piotr Jaro- tatott megbeszéléseket. A tár­gyalásokon mindkét fél állási foglalt a kétoldalú együttmű­ködés lehető legszélesebb kö­rű továbbfejlesztése mellett.-4 KAIRÓ: Szadat egyipto­mi átlamfő vasárnap a parla­ment és az Arab Szocialista Unió, Nasszer elnök halálá­nak ötödik évfordulója alkal­mából tartott együttes ülésén elhangzott beszédében kijelen­tette: az Egyesült Államok a megállapodás titkos záradé­kaiban kötelezettséget vállalt arra, hogy Izrael nem támad­ja meg Szíriát, hogy a sínaihoz hasonló megállapodás létre­hozásán fog tevékenykedni a Golan-frontra vonatkozóan, vé­gül pedig arra, hogy a palesz­tinokat nem zárják ki a ren­dezési folyámatból. Hazánkba látogat a Vietnami Dolgozók Pártjának és a VDK kormányának küldöttsége A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának meghívására a közeli napokban Le Duannak, a Vietnami Dolgozók Pártja Köz­ponti Bizottsága első titkárának vezetésével hivatalos baráti láto­gatást tesz a Magyar Népköztársaságban a Vietnami Dolgozók Pártjának és a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányának küldöttsége. B*orf ugaliq; Katonaság őrzi a rádiót és a televíziót Hadirokkantok egy'provokatív akció élén? A lisszaboni rádió hétfőn reggeli 8 órai híradásában hi­vatalos közleményt ismertetett, amely szerint a portugál fegy­veres érők meghatározott egy­ségeinek parancsot adtak ar­ra, hogy „a tömegtájékoztatás pluralizmusának” érvényesíté­se érdekében vegyék át a lisszaboni rádió és telezízió épületeinek őrzését. Az intézkedést azért hozták, hogy „ne manipulált "tájékoz­tatást folytassanak, hanem az ország és a forradalom érde­keinek megfelelőt". „Egyesek politikai célokra akarták ki­használni a hadirokkantaknak jogos követeléseikért indított harcát. A mozgalom szóvivője (a hadirokkantok mozgalmá­nak - a szerk. megj.) azt is közölte, hogy meg akarják bé­nítani az egész főváros éle­tét”. A közlemény „jellemző vé­letlennek” mondja, hogy a ha­dirokkantok akcióival egyide­jűleg egy „katonai csoportot” (valószínűleg a katonai rend­őrségnek azokról a katonáiról van szó, akik megtagadták, hogy behajózzák őket Angolá­ba — szerk. megj.) is manipu­láltak: ez a csoport kétségbe vonta o katonai fegyelem leg­alapvetőbb szabályait. A köz­lemény ezekhez az események­hez sorolja azoknak a szélső­séges elemeknek az akcióját is, akik szombatra virradóra felgyújtották a lisszaboni spa­nyol nagykövetséget és kon­zulátust, meg a portói spanyol konzulátust, tiltakozásul az öt antifasiszta hazafi kivégzése miatt. A közlemény így folytat­ja: „A rádió és a tv ezekkel az eseményekkel kapcsolatban olyan provokatív kampányt folytatott, amellyel veszélybe sodorta magát a forradalmat. Valamennyi cselekedetben az a szándék tükröződött, hogy elkövetői alá akarták aknázni a fegyveres erők fegyelmét". A Portugál Kommunista Párt­hoz közelálló forrás szerint a PKP elutasítja a lisszaboni rá­dióadók és a televízió katonai megszállását. ) A baloldali Portugál Demok­ratikus Mozgalom hétfőn dél­előtt kiadott közleménye sze­rint a Copcon mostani kato­nai akciójával „a jobboldali és a szociáldemokrata erők el akarják némítani a demokrati­kus, népi erők hangját, hogy zavartalanul felszámolhassák a forradalom vívmányait". A demokratikus mozgalom a demokratikus szabadságjo­gok ellen irányuló merénylet­nek minősíti a Copcon hétfő reggeli akcióját. Perbe fogják Corvalánt Amint Gladys Marin, a Chi­lei Kommunista Ifjúsági Szö­vetség főtitkára Baselkop NDK-beli újságíróval közöl­te, a fasiszta junta ezekben a napokban szándékozik meg­kezdeni Luis Corvalán perét, vagy talán már meg is indult a Chilei Kommunista Párt fő­titkára elleni peres eljárás — írja a Neues Deutschland. A Corvalán ellen emelt vád úgy szól, hogy „alá akarta ás­ni a tengerészeiben a fegyel­met”. Ez önmagában is mu­tatja, mennyire nincsen jogi alap a kommunista vezető perbe fogására, hiszen Corva- lánnak semmi közvetlen kap­csolata sem volt a tengeré- szettel. Ennek ellenére, ha mégis bűnösnek mondják -ki a terrorperben, Luis Corvalánt a legmagasabb büntetéssel sújt­hatják. A Chilei Kommunista Párt főtitkárát a koncentrációs tá­borból, ahol eddig őriztékVal- paraisóba szállították, mert a pert ott akarják ellene meg­rendezni. A vörös lénia kilenc állomása tunk mögött tűnik fel a Hradzsin, mintha körbe villamosoznánk . . . Mindez a kellemes prágai esté­ken romantikusnak tűnik. De reg­geli. — amikor nem lehet feljutni az autóbuszra, s míg a városba ér­kező turista a napi programjára igyekszik, addig szemlélője lehet annak, milyen körülmények között utaznak az emberek munkahe'yeik- re. Bizony gondosan ki kell számol­niuk, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Biztosan mindezt meg le­het szokni, de a város növekedése, a távolságok, az idegenforgalom korszerűsödést követel. Prágában most mind erőteljesebb lépéseket tesznek a tömegközleke­dés gyorsítására, s ennek egyetlen lehetősége van: a Metró építése. Bármerre is jártam a városban, körbe deszkázott aknatornyok, fel­túrt terek és utcák jelezték, hogy nagy, gyorsított munka folyik. A Vencel téren csak a villamosok és a gyalogosok közlekedhetnek, a többi jármű elől elzárták, mert ta­lán itt a legnagyobb méretű most a Metró építése. A tervek elkészültek, a kivitele­zése folyik. A vörös lénia 9 állo­mása már elkészült, mely további öttel bővül majd. Kaőerov és Soko­lovs ka között már közlekednek a szürke, vörös ajtós vonatok. Mo­dern, egyszerű állomásokat építet­tek, melyeket nagy aluljárókból, mozgólépcsőkön lehet megközelíte­ni. Az elkészült vonal egyik legér­dekesebbje a Gottwaldova állomás. Két magas dombot összekötő Gott- wald-híd aljában épült betonteknők­ben száguld át a Metró. Épül a zöld lénia, melynek a ter­vek szerint tíz állomása lesz, egy ízben áthalad a Vltava folyó alatt, követi a Vencel tér vonalát, s a vé­gébon magasodó Nemzeti Múzeum alatt keresztezi majd a vörös lé­niát. Harmadikként épül majd meg a sárga lénia, tizenöt állomásával, áthaladva a Vltava folyó alatt, s egy-egy ízben keresztezve a vörös és a zöld léniákat. A három vonal elkészülte után Prága szinte vala­mennyi részét a föld alatt gyorsan meg lehet majd közelíteni. Addig azonban még megmarad­nak továbbra is fő közlekedési esz­közökként a mai Prágához elszakít- hatatlanul hozzátartozó kedves, öreg, lassú sárga villamosok . . . Mitzki Ervin 1. Ilyen ma a prágai Vencel tér. 2. A Gottwald-hid, melynek aljában már száguld a Metró. 3. A vörös lénia egyik állomása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom