Dunántúli napló, 1975. szeptember (32. évfolyam, 239-268. szám)

1975-09-01 / 239. szám

a héten KIÁLLÍTÁS Szerdán 17 órakor a Dé­ryné utcai kiállítóteremben István-akna 50 címmel nyí­lik dokumentációs kiállítás a Mecseki Szénbányák ren­dezésében. Szerdán 18 órakor a Ság- vári Művelődési Házban Furmán Ferenc grafikai ki­állítása nyílik. Szombaton a Kodály Művelődési Házban Cseri László fotókiállítását rendezik meg a bányásznap tiszteletére. Szigetváron vasárnap dél­előtt Tinusz János tanácsel­nök nyitja meg a Kazamata előadótermében Zágon Gyu­la festőművész kiállítását. HANGVERSENY A szigetvári Zrínyi-emlék- ünnepségek programjában szombaton este a Szczeczi- ni Főiskola énekkara és a Mecsek Fúvósötös ad közös hangversenyt a dzsámiban. Vasárnap délután a belső vár szabadtéri színpadán a Tolcsvay Trió, Dinnyés Jó­zsef és Csizmadia Sándor részvételével rendeznek pol- és folk-beat hangversenyt. MŰSOROS EST Vasárnap este fél 6 óra­kor a József Attila Művelő­dési Házban a bányásznap tiszteletére rendezendő mű­sorban Bárdy György, Ki- bédy Ervin, Hlatky László, Szegedi Molnár Géza, Vá­mosi János, Záray Márta, Gyarmati István és Jávori Vilmos lépnek fel. A műsor­közlő Bileczki Annamária lesz. MÚZEUM Szombaton folytatódik a tavasszal népszerűvé vált Munkások a Képtárban c. sorozat. Szombaton délelőtt Barcsay Jenő és Martyn Fe­renc művészetéről beszél tárlatvezetése során Tóth Antal művészettörténész a jelentkező szocialista brigá­doknak és egyéni érdeklő­dőknek. Vasárnap a Néprajzi Mú­zeumban a finnugor napok sorozatban karjalai finn népzenét hallhatnak a láto­gatók. MOZI Eredetileg lélektani hor­rorfilmet akart készíteni F. Ford Coppola, egy különös foglalkozású ember magá­nyáról. Az alkotómunka so­rán azonban az emberi fe­lelősség motívuma lett mind erősebb. A Magánbeszélge­tés c. film egy fiatal pár meghitt beszélgetéséből, a beszélgetés lehallgatásából indul ki, s annak megdöb­bentő következményeit mu­tatja be. MOZI Park-kert: A hosszú búcsú (f8) Park: Kopjások (f4, fő, f8) Petőfi: A hosszú búcsú (4, n7, f9) Kossuth: Tenkes kapi­tánya |z—II. (10, f3) Napfor­duló (6). Art Kino: Új haza (8). RÁDIÓ: Kossuth: 18.38: A Rádió Ka­barészínház hangmúzeuma. Petőfi: 20.50: Mindenkit meghallgatok. Rádiójáték. URH: 18.30: A világ köszön. Sztereo-montázs. KIÁLLÍTÁS A József Attila Művelődési Házban Az ifjúságról címmel fotó és dokumentációs kiállítás nyílik a KISZ rendezésében. El Hétfői 644 vendég, 600 főnyi személyzet ' A Hilton nem veszélyezteti a Várat Megőrzik a műemlékeket Magyar tulajdon lesz Úriás tartályok Komáromban Átadás előtt a zalaegerszegi gyára Útépítés 283 millió forintért A vita még javában tart: he­lyénvaló-e a Várba egy modern építményt beültetni a műem­lék környezetbe? Mások szerint a szép modern jól megfér a ré­givel, a Hess András téri rom­telek beépítése pedig már na­gyon is időszerű volt. Az aggo­dalmak eloszlatására csak any- nyit: a tervezők, a régészek, a műemlékesek nemcsak meg­mentik, megőrzik a műemlék- védelmi és művelődéstörténeti szempontból nagyértékű feltárt műemlékeket, hanem azokat az új épületben be is mutatják. A legkorszerűbb technológiával készülő épület látványosság­számba megy majd. Mint Klaas Bloen úr, a Hilton cég mened­zsere a ,,Középületépítő” című újság munkatársának elmon­dotta; a június óta üzemelő bécsi Hilton forgalma minden valószínűség szerint kétszerese lesz, mint a budapestié, de szebb kiállítású a magyar fő­városban épülő. Környezetéhez méltó lesz. Ha már szót ejtettünk a bécsi Hiltonról, néhány mondattal be is mutatjuk: alaprajzilag fordí­tott ,,S” betűhöz hasonlítható a 650 szobás legnagyobb euró­pai szálló. Hatvan bolt, fürdők, kozmetikai és fodrász szalonok, 300 gépkocsit befogadó mély­garázs tartozik hozzá. A szo­A hét végén kóstolás Szakaszos betakarítás Érik a cukorrépa: a múlt hé­ten megkezdődött a betakarí­tása. Kedden pedig indul a Kaposvári Cukorgyár. Az őszi nagy feldolgozási kampány a gyár 78 éves történetében valószínű a leghosszabb lesz. — A három megyében, So­mogybán, Tolnában és Bara­nyában eddig még soha nem termett 160 napra elegendő ré­pa — mondta Röhrig Imre, a Kaposvári Cukorgyár főosztály- vezetője. — Országosan 420 ezer vagon termésre számíta­nak. Dél-Dunántúlon mi 36 ezer vagonnal várunk. A földe­ken 370 mázsás hektáronkénti átlagtermést ígérnek a legutol­só érési kísérletek. A több répa nagyobb gond is: folyamatos átvétele és egyenletes szállítása a gyárnak létkérdés. A felkészülés a kam­pányra tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor leállt a gyár. Azóta húszezer négyzet- méter rakterületet láttak el szilárd burkolattal, két új jár­műbuktatót építettek, összesen 21 nagy teljesítményű rakodó­gép segíti a munkát. — Ezeknek az intézkedések­nek együttes eredménye, hogy bákban központi kapcsoló és hívóberendezésék, amelyek se­gítségével a vendég az ágyban fekve kapcsolhatja a világítást, fűtést, szellőzést, rádió- és tv- készüléket... Nos, Klaas Bloen úr szerint a budapesti Hilton még reprezentatívabb lesz . . . A budapesti Hilton tervezését Zalaváry Lajos Ybl-díjas épí­tészmérnök kezdte. Az időköz­ben feltárt műemlékek és régé­szeti értékek miatt új elképzelé­sek születtek. Pintér Béla tervei alapján 1972-ben kezdték az építkezést: az alapozáskor 55 ezer köbméter sziklát kellett ki­robbantani. Az északi szárny szerkezetei bravúros építészeti módszerrel készültek: a hatal­mas teret hordozó 14 pillér se­gítségével a XIII. századbeli magyar építészetet bemutató műemlékegyüttest alakítottak ki. Az északi szárny alatt re­konstruált műemléki együtteshez vezet majd a Bécsi kaputól a Halászbástyáig a Babits Mihály sétány. A déli szárny barokk fa­lába épített főbejáraton léphet a vendég az ,,L” alakú előcsar­nokba, míg a Mátyás templom felé néz Budapest leggyorsabb és legolcsóbb vendéglátóhelye, a reggeliző, a kávéház és a gyorsétkező. Hess András egykori könyv­nyomdája helyén népművészeti tárgyakkal rendeznek be egy kis éttermet, s a Kódex bárt. A Miklós tornyon át közelíthető meg az északi szárny földszint­je, ahol az utazási irodák, a lé­gitársaság kirendeltsége, virág­üzlet, az Interturist árusító helye lesz. Az első emelettől felfele épülnek a szállodai szobák; itt lesz a két díszlépcsőn meg­közelíthető bálterem is. A hato­dik emeleten a Dunára néző tetőétterem épül, mellette a Trubadúr bár. Az előcsarnok északi részéből nyílnak az Anjou, Visegrád, Mathias Rex és Beatrix termek, melyeket kü­lön befejező konyha lát el étel­lel. A 323 szobás Hilton legdrá­gább lakosztálya a Dunára néző hatszobás elnöki lakosz­tály. A fényűző berendezésű szobákat nagyon meg kell fi­zetni, 30 dollár lesz körülbe­a Dél-Dunántúlon termett cu­korrépa 90 százaléka emberi kéz érintése nélkül jut el a föl­dekről a gyárba. A szállítás nagy gondjának megoldását a pécsi vasútigazgatósággal, és a Volán vállalatokkal kötött szocialista szerződés is segíti. Naponta két vasúti célszerel­vény hozza — előre meghatáro­zott menetrend szerint — a nyersanyagot. A szállításban 50—60 Volán teherautó segít. Pontos ütemterv készült a szedésre és a szállításra. Szep­temberben még alkalmatlan a cukorrépa hosszabb tárolásra. Ezért ebben a hónapban a ter­més húsz százalékát takarítják csak be. Októberben — a gaz­daságokkal történt megállapo­dás alapján — a cukorrépa 60 százalékát szedik fel. Novem­berben a maradék húsz száza­lék kerül le a földekről. Októ­ber elejétől 140 honvédségi te­herautó is részt vesz a cukor­répa betakarításban. A Mező- gazdasági és Élelmezésügyi Mi­nisztérium ezeket a járműveket azért adta, hogy a szántóföl­dekről az átvevő helyekre szál­lítsák a répát. Ez a gépkocsi- park naponta körülbelül 600 vagon nyersanyagot tud a föl­dekről elszállítani. Kihasználá­suk tehát nagyon fontos: a tsz- eknek és állami gazdaságok­nak kell megszervezni a fel- és lerakást. A hét elején még az üzem­kezdés nagy gondja foglalkoz­tat mindenkit. A hét közepén vi­szont már meg lehet kóstolni majd, milyen is az idén termett cukor? lül egy kétágyas szoba ára. A Hilton Internationál a világ egyik legpatinásabb, de leg­drágább vendéglátó intézmé­nye. Ot világrészen kétszáznál több szállodát tart fenn. A bu­dapesti Hilton teljes egészében magyar tulajdon lesz — a Ma­gyar Nemzeti Bank kölcsöné­ből a Danubius Szálloda és Gyógyfürdő Vállalat építteti. Az építkezés jól halad, vár­hatóan 1976-ban avatják a 644 főt befogadó szállodát. L. J. Biztató jövő Ma még keveset tudnak Domboriról. Csöndes, a szú­nyogokat leszámítva kellemes vízparti pihenőhely ez, ahová pécsi ember (Szekszárdon át) busszal is eljuthat annyi idő alatt, mint vonattal Fonyódra. Domboriban esetleg jóval ol­csóbban úszhatja meg a ví- kendező a Tolna Turist motel­jében, ahol kempingezni is le­het, szeptember 1-ig 40, utána kb, október közepéig 30 fo­rintért alhat két- vagy három­személyes szobákban. Kezdet A víz a Duna holtága. „Fad- di tó”, „Dombori tó" — így em­legetik itt Szekszárd vidékén a mintegy 5-6 kilométer hosszú, patkó formán elnyúló, helyen­ként 150-200 méter széles vi­zet, amely száz éve még a Duna természetes ága volt, A parcellázás és az üdülő­építés tíz éve kezdődött a sá­toros KlSZ-táborral. Ma modern üdülőtelep benyomását kelti. Mellette parcellázták az első telkeket. Pirgi Ferencné tolnai lakos az elsők közül való. — Csupa bogáncs voltunk, arrtig a terepet rendeztük a derékig érő gazban. Akkor két­kedtem, vajon nem hiába dob­tuk ki azt az 1600 forintot? ... Akkor 20-25 forint volt - most már viszont 150 forint a telekár négyszögöle . . . Erre emlékezett Tóth Anna, a Fad- di Község Tanács vb-titkára is. — Álmunkban sem gondol­tuk, hogy ez a 95 kát. ho/dnyi terület igy kialakul, ahogyan ma látható. Kis horgásztanyákra gondoltunk -, ma 42 vállalati üdülő és 530 egyéni nyaraló­épület található itt. Sokan jöt­tek telekért Budapestről, Sze­gedről, Debrecenből és Bara­nyából is. Pécsről tizenketten, Komlóról nyolcán építették fel hétvégi nyaralójukat.- Ha lenne igény, kapható-e még telek?- Most még igen, a tavasz- szal már nem biztos .. ■ Jelen­leg a harmadik fejlesztési öve­zet utolsó szakaszában még van kb. 30-40 telek, amit el­adhatunk. Itt még csak a vil­Az alakulásának 25. jubi­leumi esztendejét ünneplő Du­nántúli Kőolajipari Gépgyár — amely már teljesítette a IV. öt­éves terv célkitűzéseit — je­lentős megbízatásokon dolgo­zik. A Komáromi Kőolajipari Vál­lalatnál 335 millió forintos be­ruházással 120 ezer köbméte­res gázolajtároló tartályokat építenek. A szovjet tér ek alapján épülő tartálypark kivi­teli munkáit a kanizsaiak vég­zik. A hat egyébként 20 ezer köbméteres tartályok különle­ges technológiával készülnek. lány van, de ezt is közműve- sitjük. A jövő? A szennyvíz­csatornahálózat megépítése után hivatalosan is üdülőterü­letté nyilvánítják Domborít. Ez újabb fejlődést hoz. Növekszik a kempingterület, újabb 200 személyes motel épül, a vízzel és a teleppel párhuzamosan lévő zöldterületen gyermekme­dencét, játszótereket, sétányo­kat, teniszpályát, ligetes pihe­nőhelyeket alakítanak ki. Mikola Béla mérnök, a Tolna megyei Tanács építési-, közle­kedési és vízügyi osztályának főelőadója a terület jövőjéről szólt:- A mintegy 2,1 km hosszú üdülősáv három ütemben épül. Az első ütembén az „őslakos­ság" és az első nagyobb üdü­lők települtek. A második, ahol a vizparti hatalmas zöldterület is létesült, meglehetősen sűrű település a hétvégi nyaralók „sorházaival". Ide épült a mo­tel és kemping is. A harmadik ütem (kb. 1972-től) úajbb há­rom részre oszlik sportpályák­kal, újabb strandokkal. Elké­szült a csatornázás tanulmány- terve. A következő ötéves terv­ben egy része meg is valósul. Ha a vízminőséget megfele­lően tudnák javítani — nyár vé­gére algásodás miatt „bezöt- dül" - akkor esetleg elkép­zelhető, hogy a műúton túl is újabb telep épül. Kellemes A helyszínen jó benyomáso­kat szereztem. Egy nagyobb és két kisebb bisztró működik (ál­talában egytálas gastrofol-éte- lekkel). A kereskedelmi hálózat az igényeknek megfelelő. A jövőre kevesebb szúnyogot és jobb közlekedést ígér a tanács. Jelenleg ugyanis késő délután­tól Domboriba se ki, se be, mert nincs buszjárat. A parton és a vízben csóna­kok, horgászok... Élénk a vízi élet. Kajak-kenu szakosztályok edzenek kora reggeltől, mégis azt mondják, hogy a zsúfoltabb hétvégeken is csöndes hely Dombori. A csend bizony ránk fér. .. Wallinger Endre A szovjetunióbeli Szaratov vá­rosban előre összehegesztik a 12 méter magas, 45 méter át­mérőjű tartályok fenéklemezei­nek, palástjainak, fedőrészé­nek — több mint 400 tonnát nyom egy-egy tartály - egyes részeit, amelyeket a helyszí­nen szovjet szakemberek irá­nyításával készre szerelnek. Egy-egy ilyen — kisebb táblá­ból összehegesztett, vasúton a szőnyi telepre szállított — pa- lósttekercs súlya 55 tonna, s rendkívül nagy figyelmet, ügyességet követelő a hatal­mas palástrész három darab­ból történő végső szerelése. A kanizsai külszerelő üzem száz dolgozója két tartályt már felállított, jelenleg a har­madikon dolgoznak. Ugyan­csak a külszerelő üzem segéd­kezik az almásfüzitői Kenőzsír­gyár technológiai szerelésénél, ahol több kisebb tartályt és vezetékrendszert építenek. A kanizsai gépgyár 170 mil­lió forintos fejlesztési program­jának megvalósulása egyre közelebb kerül. Folyik a tíz­millió forintért vásárolt kétso­ros automata esztergagép üzempróbája, s a napokban állították fel a 3150 millimé­ter átmérőjű esztergagépet, s több más kisebb gépet, vár­ják az NC vezérlésű automata esztergákat. • Zala megyében a IV. ötéves terv utolsó évére jelentős be­ruházások befejezése várható. Közülük kiemelkedik a MOM zalaegerszegi gyáregységének átadása. Az új zalaegerszegi üzem az épületekkel, gépek­kel együtt mintegy 300 millió forintos beruházással épül, szeptember 10-én kezdődik a műszaki átadása. Ezután lát­nak hozzá a közel 100 mil­liós géppark technológiai sze­reléséhez. • Javul a megye úthálózata is, a Zalaegerszegi Közúti Épí­tő Vállalat az idén a tervek szerint 283 millió forint összeg­ben épít utakat. Az első fél­évben 468 ezer négyzetméter új utat építettek. Szerdán avat­ják az új 76-os utat, s nem­régiben kezdték meg az út zalaegerszegi átkelési szaka­szán a munkát. Itt 3 kilométer hosszúságban négysávos pályát alakítanak ki, vasúti felüljáró­val gyorsítják a forgalmat. A napokban kezdik meg Nagy­kanizsán több utca burkolatá­nak felújítását, 14 utca kap új burkolatot, s több mint öt­millió forintot fordítanak erre a munkára. Takáts Sándor Pécsi festők Grazban A grazi Landesmuseum Joan­neum minden évben három­három festőművészt lát vendé­gül Jugoszláviából, Olaszor­szágból, Magyarországról és Ausztriából, akik szeptember­ben egy Graz melletti falu mezőgazdasági szakközépisko­lájában festenek. Ebben az év­ben a X. nemzetközi festő he­tekre meghívták Pincehelyi Sándor és Gellér Brúnó István pécsi képzőművészeket is, akik szeptember 1—október 7-ig vesznek részt a művésztelep munkájában, majd egy mun­kájukat a Landesmuseumnak ajándékozzák. A festő heteken készített ké­pekből október 7-én nyílik ki­állítás Grazban, amelynek anyagát később Olaszország­ban és Jugoszláviában három­három városban mutatják be. Répaszezon Kaposváron Holtágból üdülőterület Tízéves Dombori

Next

/
Oldalképek
Tartalom