Dunántúli napló, 1975. július (32. évfolyam, 178-208. szám)

1975-07-18 / 195. szám

1975. július 18., péntek Dunántúlt napló 3 Megnőttek a szállítási teljesítmények (J.J Hz év vénére befejeződik a tehergépkocsi-park rekonstrukciója K ét napon át Pécs volt a magyar köz­lekedés fellegvára. A közel­múltban ugyanis a baranyai megyeszékhely adott ott­hont a VI. országos közle­kedés-gazdasági konferen­ciának. A tanácskozás mun­kájában részt vettek a MÁV, a VOLÁN, a MAHART, a MALÉV szakemberei, vala­mint a Közlekedés és Pos­taügyi Minisztérium vezető munkatársai, ötrészes soro­zatunk harmadik írásában a VOLÁN Tröszt és vállalatai helyzetével foglalkozunk. A kérdésekre Tapolczai Kál­mán, a VOLÁN Tröszt ve­zérigazgatója válaszol. Beszélgetés Tapolczai Kálmánná/, a Volán Tröszt vezérigazgatójával Kismamáknak Több, szebb ruha, cipő A Belkereskedelmi Mi­nisztérium ruházati keres­kedelmi főosztálya meg­vizsgálta a népesedéspoli­tikai határozat kereskedel­mi végrehajtását, ezen be­lül a kismamák speciális ruházati ellátásának hely­zetét, idei várható alaku­lását. Megállapították egyebek között, hogy míg az elmúlt években a kismama felső- ruházati cikkek kínálata nem volt megfelelő, rneny- nyiségben és választékban egyaránt elmaradt az igé­nyektől, a múlt évben ör­vendetesen változott a helyzet. A minisztérium kez­deményezésére a Minta Ktsz a kismamáknak 45 modellből álló kollekciót készített, amelyből a ke­reskedelmi vállalatok sokat hoztak forgalomba. Ebben az évben 68 szá­zalékkal több kismama ru­házati cikket hoz forgalom­ba a kereskedelem. A ru­hák többsége korszerű, könnyen kezelhető alap­anyagból készült, 63,5 szá­zalékuk 500 forintnál ol­csóbb. Hasonlóan kedvezően változott a kismamacipő kí­nálat. Az idén több mint 800 ezer pár kismamacipő kerül forgalomba — az el­ső félévben 610 ezer pár állt rendelkezésre - s ez a mennyiség csaknem négy­szerese a várhatóan szülő anyáknak, így elegendőnek látszik még akkor is, ha nemcsak a kismamák, ha­nem az álló foglalkozásúak is vásárolják munkacipő­nek. 0 A nagy ugrás időszaka. Röviden azt hiszem így jellemezhetném a VOLÁN Tröszt és vállalatainak el­múlt öt esztendejét. Kérem beszél­jen az elmúlt időszakban elért ered­ményekről. — Ha a nagy ugrás nem is, de a dinamikus fejlődés min­denképpen igaz: 1971 és 1975 között a személy- és áruszállí­tási teljesítmények éves átlag­ban 6-8 százalékkal növeked­tek, javult a személyszállítás minősége, nagy előrelépés tör­tént az autóbuszjáratok sűríté­se, új pályaudvarok létesítése terén. Az Ikarus 200-as család belépésével - forgalomba állí­tásával - megkezdődött az autóbusz-közlekedés rekonstruk­ciója. A negyedik ötéves terv időszakában a tervezett 3200- zal szemben 3600 új autóbuszt szereztünk be és jelentősen túl­teljesítettük a tehergépkocsi­beszerzést is. így 5700 teher­gépjármű helyett 9500 új gép­kocsit állítottunk munkába. E- szerint 1975 végére lényegében befejeződik a tehergépkocsi­állomány rekonstrukciója. 0 Ezek voltak tehát a ,,látványo­sabb" dolgok. Am gondolom egy sor belső intézkedés is szükséges volt ahhoz, hogy a VOLÁN teljesí­teni tudja az utazóközönség, illetve a fuvaroztatók által támasztott igé­nyeket. — Természetesen. Ebben a tervidőszakban korszerűsítettük az árufuvarozási struktúránkat, erőteljesen feljesztettük a pá­lyaudvari fuvarozásokat, kiala­kult az országos közúti darab­áru fuvarozási rendszer, növe­kedett a lakossági szolgáltatá­sok köre, megszületett a VO­LÁN képviseleti rendszer. Meg­szűnt a forgalmi dolgozók eqészséqtelenül magas, sokszor 300 órát is elérő havi foglal­koztatása, emellett évenként több mint öt százalékkal nőttek a személyi jövedelmek. Nagy­arányú volt az előrelépés, a szociális létesítmények, az új te­lepek építése terén is. A Tröszt ebben a tervidőszakban 1,6 milliárd forint értékű beruhá­zást hajtott végre: a forgalmi­műszaki ellátottság, a jármű­fenntartási technológia javítása érdekében. # A hatvanas években készített prognózisok a hazai motorizáciős robbanás következtében a tömegköz­lekedési igények csökkenését várták. — Ez így van, sőt azt a ne­gyedik ötéves terv első évére jelezték. Ám, ha az évi 8—9 százalékos személyszállítási igénynövekedést nézzük, így látszik csak igazán az az ellentmondás, ami a prognó­zis, illetve a gyakorlat között jelentkezik. Sőt az ötödik öt­éves tervre vonatkozó igényfel­mérés is hasonló mértékű fej­lődést ígér. Ez az igénynöveke­dés még szembetűnőbb az áruszállítás terén. Elég, ha csak azt jegyzem meg, hogy 1973- tól évről évre egyre nehezeb­ben tudtuk teljesíteni az áru- szállítási feladatokat. 0 A VOLÁN Tröszt még 1973-ban hozzálátott a következő tervciklus koncepciójának kidolgozásához. Az­óta viszont sok minden változott, és itt elsősorban g népgazdaság jelen­legi helyzetére gondolok. — Olyan tervet készítünk, amely messzemenően igazodik a népgazdaság reális erőfor­rásaihoz, ugyanakkor a VOLÁN autóközlekedés további egyen­letes és egészséges fejlődését is lehetővé teszi: 11,3 milliár­dos fejlesztést tervezünk, és a következő fő alapelveket kíván­juk érvényesíteni. Beruházási lehetőségeink várhatóan a sze­mély- és áruszállítás évenkénti 4—6 százalékos fejlesztését te­szik lehetővé. A szállítási telje­sítmények növelését alapvető­en a műszaki és gazdasági mu­tatók nagyarányú javításával kell elérnünk. Az elképzelések szerint 4,8 milliárd forintot for­dítunk autóbuszok vásárlására, a járműbeszerzésre fordítható összeg felét. Nagy gondot for­dítunk a városi tömegközleke­dés koncentrált fejlesztésére, a tanulószállításra, a turizmusra, a közútra terelendő vasúti for­galom lebonyolítására. 0 A VOLÁN Tröszt ebben a terv­időszakban is több száz 0-ra futott autóbuszt újított fe>l, alakított csuk­lós járművé. A behatárolt fejlesztési lehetőségek azt hiszem ismét felvetik ennek szükségességét. — Olyannyira, hogy az ötö­dik ötéves tervünkben szerepel is ez a tevékenység. 1980-ig 800 olyan autóbuszt építünk újjá, illetve alakítunk át csuk­lós járművé, amelyek 0-ra fu­tottak. 0 Nem beszéltünk még a szerve- zéssel öszefüggő kérdésekről. Kérem, végezetül szóljon ezekről az elkép­zelésekről is. — A munkaszervezésben nagy szerepet kap majd a szá­mítástechnika fejlesztése, an­nak hatékonyabb alkalmazása. Az árufuvarozás és személy- szállítás adatainak inteqrált feldolgozásán túl a hatéko­nyabb anyagelszámolás, a készletgazdálkodás elektroni­kus úton történő adatfeldolgo­zása elősegíti az ötödik ötéves tervre vonatkozó takarékossági elképzeléseink végrehajtását. Ezen kívül eredményes kísérle­teket folytatunk az elektronika felhasználására a vezetői dön­tések előkészítéséhez, a kü­lönböző tervezési modellek ki­alakításához, amelynek egyes elemeit már most is alkalmaz­zuk. A fejlődés és a zavarta­lan gazdálkodásnak azonban egyik legfontosabb feltétele olyan szabályozó rendszer ki­alakítása, amely biztosíthatja a szakma speciális problémáinak megoldását, a stabil közgazda- sági környezetet. Salamon Gyula Felnőtt a konfekcióipar Nagyobb választék, korszerű anyagok Nem is olyan régen, aki di­vatos, az alakjára illő ruhát akart viselni, nem tehetett egyebet, mint megvarratta. Hogy mindez mennyibe került, az más kérdés, de legalább nem egyforma öltönyben sza­ladgált a fél város, s ami nem kevésbé fontos: úgy állt, mint­ha ráöntötték volna. Panasz­kodtak is a vevők épp eleget a kereskedelemre, a kereske­dők meg a gyártóra, a gyártók az alapanyagra .. . A panasz eredménye Úgy tűnik azonban, hogy a sok panasznak — ahogy ezt hivatalosan oly szépén mond­ják: a jogos vásárlói igények­nek — meg is lett az eredmé­nye. A konfekcióipar felnőtt. Tessék csak körülnézni bárme­lyik áruházban, vagy szaküz­letben, soha nem látott válasz­tékot találunk. Ráadásul a ru­hák divatosak, s nem is drá­gák. Anélkül, hogy bevezették vol­na a már megígért új méret­táblázatot — amely az ipar átállása miatt késik még né­hány hónapot — a ruhafazo­nokon belül is különböző mé­reteket talál a vásárló. Kap­ható például feles és negye- des méret is, ami korántsem a teljes jövendő méretskála, de máris sokkal többen vásárol­hatnak konfekció-ruhát, mint ezt megelőzően. A feles ugyan­is a nyúlánk alkatúaknak való, a negyedes pedig a telteknek. A különböző méretek még ritkán kaphatók, épp ezért a Megyei Tanács kereskedelmi osztálya azt tervezi, hogy bizo­nyos időközönként egy-egy üz­letben összevonják az extra­méretű ruhákat, cipőket, s leg­alább ilyenkor az átlagtól el­ütő alkatúak is tudnának kon­fekciót vásárolni. Azt természe­tesen tudomásul kell venni, hogy a konfekcióipar a tömeg­igények kielégítését szolgálja, és sem méretben, sem fazon­ban nem képes minden kíván­ságot teljesíteni. Ennek ellenére a konfekció- ipar gyorsan követi a divatot, sőt a kereskedelmi szakembe­rek azt is megkockáztatták, hogy bizonyos termékeknél az ipar diktálja a divatot. A ke­reskedelmet ösztönzik is arra, hogy ne árusítson divatjamúlt holmikat, ne „dajkálja” az árut a raktárban. A Sallai utcai le­értékelt áruk boltját például kifejezetten azért hozták létre, hogy ott jóval olcsóbban elad­ják a divatos holmik között már nem kelendő árut. Igényesebbek lettünk, s az életszínvonal növekedésével egyre többet kiöltünk ruházko­dásra. Az ipar és a kereskede­lem pedig jól felfogott üzleti érdektől vezérelve is olyan árut ad, amelyik el is fogy. kel* A Dél-dunántúli Textil és Felső- ruházati Nagykereskedelmi Vál­lalat már az őszi-téli szezonra készül. Baranya, Somogy és Tolna megyébe küldik a kon­fekció- és méterárukat a nagyon keresett termékekből is. A farmernadrág és -öltöny nagy divat — az idősebbek kö­rében is -1-, mégis mindenki talál magának abból a ruha­darabból, amelyhez nemrégen csak csomagból leheteti hozzá­jutni. De férfi öltönyökből, ka­bátokból, női és gyermekruhák­ból is bőséges a választék. Kró­nikus hiánycikknek számít vi­szont a rövidnadrág — alap- anyaghiány miatt. Keresik, szinte lesik a vevő kívánságát. A kereskedők min­den olyan cikkre, amit keres a vevő, felhívják a nagykeres­kedelem és az ipar figyelmét. Ezt gyártsatok, ez kell I A Dél- dunántúl i Texti Inagykereskedel- mi Vállalat pedig minden év­szakban megrendezi hagyomá­nyos divatbemutatóját — a ke­reskedők részére, akik megis­merhetik itt a választékot, a nagykereskedelem kínálatát, az új divatot, s mindjárt véle­ményt is tudnak mondani a ter­mékről, mielőtt az üzletbe ke­rülne. Az utóbbi időben már a kereskedőnek is szava van az iparnál, s persze ennek a megnövekedett tekintélynek a vevő látja hasznát. S hogy ez így van, bizonyít­ják az áruházak konfekció osz­tályai. Kevés vevő megy el anélkül, hogy ne találna mére­tének, ízlésének megfelelő da­rabot, sőt némelyik üzletben még az alakjára is igazítják a ruhát. Ráadásul van elegendő Kávés vevő távozik Az ipar nyilván gazdaságos- sági megfontolásból még min­dig nagy szériában készít egyes ruhákat, s ez nem segíti a vásárlást. Bár az utóbbi idő­ben ugyanazt a ruhát több fa­zonban, ugyanazt az anyagot többféle mintával dobják piac­ra, így viszonylag nagy szériá­ban, de mégis változatos ru­hákat gyártanak, S úgy tűnik, átvitt értelemben is megtalálták a mértéket. Mert — hogy csak egy példát említsünk — a Mecsek Áru­házban 20 százalékkal több konfekcióruhát adtak el tavaly, mint az azt megelőző évben. Lám, a vevő keresi és vásá­rolja a jó árut, s hogy jól jár­jon, az végtére is a kereske­dőnek és a gyártónak is érde­ke. Panics György Sokat bosszankodunk, ha egy konzerven ismeretlen betűk, képletek sorakoznak és nincs rejtjelkulcsunk, amivel meg­fejthetnénk, mikor jár le a sza­vatossági idő. A Baranya me­gyei Kereskedelmi Felügyelőség az elmúlt hónapban fejezte be ellenőrző vizsgálatát, mely ki­emelten a szavatossági időkkel foglalkozik. Társadalmi ellenőrök bevo­násával 34 üzletben, raktárban jártak ellenőrizve a jogszabá­lyok betartását. Vizsgálatuk­nak nem örültek sokan, az 1560 ellenőrzött élelmiszer 59 százalékban nem felelt meg az előírásoknak. A helyzet még­sem olyan sötét, mint ahogy a százalékot nézve gondolnánk. Hibának számít az is, ha nem olvasható, vagy rejtjeles, vagy hiányos, esetleg egyáltalán nincs feltüntetve az árun a szavatossági és a gyártási idő. Igaz, a rendelet előírja, hogy a vásárlók számára érthetően, olvashatóan kell közölni az adatokat, a végrehajtás késik, mivel technikailag még nem megoldott ez a feladat. Folya­matosan tűnnek el majd a rejtjelek, a tejtermékeken a mélynyomású számok, melyek jobbára elolvashatatlanok. Rendelkezések védik a vásár­lók érdekeit. A jövő év elejé­től például nem a szállítási időtől, hanem a gyártástól szá­mítják a szavatossági időt. Ha ez az idő lejár, akkor a nagy­kereskedelmi vállalatok felül­vizsgálják érzékszervi leg a ter­méket és új szavatossági időt állapítanak meg. Amennyiben nem hosszabbítanák, akkor a Pécsett megalakult élelmiszer- boltban, — melyben csak ér­tékcsökkent árukat tartanak — szállítják és olcsóbban árusít­ják a vevőknek. A vizsgálat néhány tanulsá­gos tapasztalata: az árutárolást nem végzik mindig szakszerűen, főleg a szövetkezeti kereskede­lemben, valamint a magánke­reskedőknél. A vizsgált 12 szö­vetkezeti üzlet közül tíznél, míg a nyolc magánkereskedő közül négynél találtak lejárt szava­tosságú árut, a teljes értékű áruk közt elhelyezve! Mi a helyzet a Baranya megyei Élel­miszerkereskedelmi Vállalat üz­leteiben? Kedvezőbb minden­képpen. Itt megszigorították a minőségvédelmet, és időben kivonják a lejárt árukat az üz­letekből. Természetesen előfor­dulnak hibák, ilyenkor követke­zik a felelősségre vonás, mely a vizsgálat szerint 500—1500 forintig terjedő pénzbírságot, vagy figyelmeztetést von maga után. A bírságolás oka lehet gondatlan árurendelés, tárolás­ból adódó kár, hanyagság, vagy hozzá nem értés. A vizsgálat után intézkedtek, hogy a kereskedelemben na­gyobb gondot fordítsanak a szavatossági idő betartására. Tóth András a felügyelőség ve­zetője szerint a legtöbb hibát az édesipari cikkeknél és a konzerveknél találták, a legke­vesebbet a bébiételeknél, mi­vel azoknak „nincs idejük” le­járni, olyan kelendőek. Kónya Ágnes Fejlesztés Salgótarjánban 180 millió forintos költség­gel fejlesztik a salgótarjáni ko­hászati üzemek kovácsológyár­részlegét, illetve bővítik annak süllyesztékes kovácsoló részle­gét. A kivitelezést és a cseh­szlovák gyártmányú berendezé­sek felszerelését 1976. második felében befejezik. Az új üzem­rész 1976. végéig a termelést is megkezdi. A fejlesztés a vál­lalat jelenlegi évi 3000 tonna süllyesztékes kovácsoló kapa­citását 8000 tonnára növeli, s termékeivel elsősorban a jár­műipar igényeit fogja kielégí­teni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom