Dunántúli napló, 1975. július (32. évfolyam, 178-208. szám)

1975-07-18 / 195. szám

A Dunántúlt naplö 1975. július 18., péntek hírek 1975. JÚLIUS 18 PÉNTEK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából FRIGYES nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 4.04 — nyug­szik 19.38 órakor. A Hold kél 15.30 — nyugszik------­ó rakor. Szimonidesz Lajos T íz évvel ezelőtt, 1965. július 18-án halt meg — 81 éves korában — Szimonidesz Lajos teo­lógiai író, művelődéstörté­nész, a történettudomá­nyok kandidátusa. Pusztaföldváron szüle­tett. A németországi Göt- tingában és Budapesten végezte egyetemi tanulmá­nyait, a teológiai fakul­tást pedig Pozsonyban Fő hivatása a lelkészség volt; szerkesztette az Evangélikus Lapot, a Theo- lógiai Szaklapot, a Könyv­újságot. Az 1918-19-es forradalmak alatt tevé­kenységével a haladás mellé állt, s ezért a Hor- thy-korszakban mellőzte- tésnek volt kitéve. Ami­kor József Attilával és Illyés Gyulával közösen röpiratot fogalmazott a kommunistákat fenyegető statáriális bíráskodás, a halálbüntetés ellen, bíró­ság elé állították és el­ítélték. Részt vett a nem­zeti függetlenségi mozga­lom szervezésében is. . A felszabadulás után - vezérőrnagyi rangban - tábori püspöknek nevez­ték j/c/'. Ismert, értő könyv- gyűjtő volt; könyvtárát a Széchenyi Könyvtárnak ad­ta el. Munkássága, pub­licisztikai tevékenysége nagy felkészültségről, hu­manista gondolkodás­módról tanúskodott. MOZI Park: Folytassa külföldön! (4, ó. 8) Park-kert: Enyém, tiéd, kié? (f9)„ Petőfi: Enyém, tied, kié? (n5, f7, 9) Kossuth: Hegyen völgyön (10, 12, f3, f5) Nyomorultak (f7). Fekete Gyémánt: Tűzgömbök (6) Jószerencsét: Olsen ter­vez — a banda végez (5, 7) Rákóczi: Bolondos újoncok (5, 7) Május 1.: Álom luxuskivi­telben (fó) Boly: A lopakodó Hold (6, 8) Harkány: Betyá­rok (7, 9) Komló, Május 1.: Az édes szó: szabadság (4). Komló, Zrínyi: Lányok az ak­namezőn (4) A rendőrség csak áll és néz (6) Magánbeszél­getés (8) Mohács: A szép ma neken esete (6, 8) — Pécsvárad: A halott asszony visszatér (f8) Sásd: A láto­gatók (f8) Sellye: Két ame­rikai (8) Siklós: Az áruló balegyenes (8) Szigetvár: Egy kis előkelőség (6, 8) Várható időjárás péntek es­tig: időnként megnövekvő fel­hőzet, elszórtan zápor, zivatar. A mérsékelt, változó irányú szél átmenetileg kissé meg­élénkül. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 14 —19, legmagasabb nappali hő­mérséklet pénteken: 25—30 fok között. Távolabbi kilátások kedd reggelig: időnként megnövekvő felhőzet, szórványosan zápo­rok, zivatarok. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 14—19 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet 25—30 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán vár­ható. A Duna vízállása Budapest­nél: 555 cm. Munkavédelmi verseny Országszerte megemlé­keznek a szervezett mun­kavédelem 25 éves évfor­dulójáról. Ennek kereté­ben munkavédel/ni vetél­kedősorozatok indultak, melynek Baranya megyei döntőjét tegnap délelőtt tartották a Ságvóri Mű­velődési Házban. A ver­senyen 13 csapat indult, közülük hatan kerültek be a döntőbe. A győztes az Ércbánya Vállalat II. csa­pata, második helyezést ért el a VOLÁN 12. sz. Vállalat 4 fős csapata, harmadik a MÁV igazga­tóság II. csapata. A zsűri elnöke, Szili József, az SZMT titkára a verseny értékelésekor elmondta, hogy igen , magas szintű vetélkedő volt, mely azt bizonyítja, hogy nagy gondot fordítanak az üzemek és vállalatok a munkavédelem oktatására és terjesztésére. ♦- Kulcsátadás. A Me­cseki Ércbányászati Vál­lalat újmecsekaljai mun­káslakás építési program­jának kétszáz lakásából negyvenet a közelmúltban adott át a kivitelező, a B. m. Állami Építőipari Vállalat. A következő negyven lakás kulcsait a mai napon adják át, -a tulajdonosok szombaton már költözhetnek.- Társadalmi munká­ban parkosítják, tisztítják a környezetet Fehérkúton, a Baranya megyei Ven­déglátó Vállalat szocialis­ta brigádjai.- Konténermosó. Újme- csekalja, Meszes és Kert­város szeméttárolóit mossa az új, 1100 literes konté­nermosó gép. Augusztus első hetétől számítva min­den edényt kéthetenként kimosnak az új géppel a Köztisztasági és Útkarban­tartó Vállalat dolgozói.- Román különlegessé­gek. Nyolc féle olajosha­lat, különböző ízesítéssel, paradicsomos mártással kapnak a baranyai, üzle­tekben a halkonzervek kedvelői. Újdonságnak számít a tízdekás román sertésmájpástétom is, mely szintén kapható.- Óvodafelújítás feje­ződött be Jágónakon, ahol több mint harminc­ezer forintért javították, festették a termeket. Szemészeti rendelés Siklóson A Siklósi Kórház Ren­delőintézet július 16-ával szemészeti szakrendeléssel bővült. Az új létesítmény az egészségügyi szervek, községi tanácsok és vál­lalatok társadalmi össze­fogásával, közel egymil­lió forint költséggel léte­sült Ezentúl a volt sik­lósi járás lakosainak sze­mészeti szakellátás céljá­ból nem kell Pécsre utaz- niok. A helybeli látszeré- szen keresztül a szem­üvegellátást is biztosítják. ♦- Új élelmiszerbolt. Új élelmiszerbolt és italbolt épül Kökényben a Pécs és Vidéke ÁFÉSZ 500 ezer forintos beruházásában. A köves út mellett épülő korszerű üzlethez a Po- gányi és a Kökényi Közös Községi Tanács 200 ezer forintos támogatást nyúj­tott. Előreláthatóan aug. végén átadják.- Járdát építettek 150 méter hosszan, csaknem 30 ezer forint értékben Sásdon, a Jókai- utcában.- Szobor a Dombay-tó- nál. Elkészült Vigh Ta­más budapesti képzőmű­vész „Régészet" című szobra, melyet a múzeumi hónap keretében állítanak fel ősszel a Dombay-tó mellett. Halálos gázolás. Bük­kösé község szélén július 17-én, a kora délelőtti órákban egy ZIL teher­gépkocsi elgázolta Hor­váth Ferenc, helybeli la­kost, 72 éves nyugdíjast. A gépkocsit Csobán László húszéves somogy- hatvani lakos, Volán­alkalmazott vezette. Hor­váth Ferenc oly súlyosan, életveszélyesen megsérült, hogy kórházba szállítás közben a mentőben bele­halt sérüléseibe. Az ügy­ben a vizsgálat folyik. * Holtan találták a patak- v ban. Pécsett, a Pécsi víz­ben holtan találták július 15-én, kedden, az esti órákban Halmos Gyula 69 éves nyugdíjas pécsi la­kost. A körülmények tisz­tázására vizsgálat indult. új általános iskolát építenek Szigetváron, a Lenin lakó­telepen. Az univáz szerkezetű, nyolctantermes iskolát jövő év szeptemberében adják át. Szokolai felv.- Táborzárás Szilágy­pusztán. Az állami gazda­ság területén építőtábor működött július 5-től 75 magyar, szovjet és szudá- ni orvostanhallgató rész­vételével. A táborlakók kajszibarackot szedtek, szőlőmunkát végeztek. Az ünnepélyes táborzárásra július 17-én került sor.- Gázelosztó vezeték építését végzik Pécsett, a Széchenyi téren a Dél- Dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat dol­gozói. Az előírt vállalati rekonstrukció folyamán az elavult öntöttvas és az­beszt-cement csöveket acélcsövekre váltják fel.- Erősáramú háztartási gép-szerviz műszaki át­adására került sor július 17-én Pécsett, a Ivov- kertvárosi Krisztina téren. Az új GELKA-szervizben a tervek szerint augusztus­ban már fogadják az ügy­feleket.- Két új termék gyártá­sára készültek fel á Ma­gyar Optikai Művek kom­lói gyáregységében, ahol NDK-gyártmányú gép- kocsi-olajfékek gyártását kezdik meg még ebben az évben. Egy év alatt mintegy húszezer darabot állítanak elő. Kórházi felvételes ügyeletek Gyermekgyógyászat: minden­napos felvételi ügyeletek gyer- mekbelbetegek részére: Pécs város: POTE Gyermekklinika. Szigetvár város és járás, a pé­csi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyer­meksebészeti, gyermekfülészeti betegek részére páiatlan na­pokon POTE Gyermekklinika, páros napokon Megyei Gyer­mekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Belgyógyászat, sebészet, trau­matológia: II. sz. Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kór­ház. Gyermekek esetében: Gyermekklinika. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. SOS-ÉLET telefonszolgálat hí­vószáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. ♦- Új rádiószerviz kezd­te meg működését július 17-én Pécsett, a Jókai téri volt Carmen-drogéria üzletben. Ide költözött az a GELKA-szerviz, amely ideiglenesen a Bajcsy- Zsilinszky utcában műkö­dött.- Turistaház Tekeresen. Egy erre a célra alkalmas épület átalakításával tu­ristaházat létesített Teke­resen a sásdi tanácsi költségvetési üzem. Bölcsődei felvételek Pécs m. Várost Tanács egészségügyi osztálya fel­hívja az érdekeltek figyel­mét, hogy bölcsődei elhe­lyezésre a kérelmeket augusztus 1-ig lehet le­adni, vagy beküldeni a Módszertani Bölcsődébe (7623. Pécs, Köztársaság tér). A kérelmekhez mel­lékelni kell mindkét szülő kereseti igazolását, és a lakóhely szerint illetékes védődő környezettanulmá­nyát. A kérelemben a pontos lakcímet, a gyer­mek nevét, életkorát is fel kell tüntetni. A kérel­met a Módszertani Böl­csőde szombati nap kivé­telével, minden nap 8— 11 óra között veszi át. A társadalmi bizottság döntéséről szeptember hó­napban értesítést kül­dünk. A felvételek október 1-től történnek. ♦- A Szovjetunióba és Hol­landiába szállít termékei­ből a Komlói Május 1. Ruhagyár. Hollandia új partner: ide tavaszi női kabát, a Szovjetunióba pe­dig kosztüm, férfi zakó, valamint női télikabát ké­szül jerseyből és gyapjú­ból. — Telefon az üzembe. Távbeszélő kábelek fekte­tése kezdődik meg a kö­zeli napokban — a teg­nap lezajlott munkaterü­let átvétel után - a Me­cseki Ércbányászati Válla­lat V. üzemével való jobb telefonösszeköttetés meg­valósítása érdekében. A 6 kilométer hosszú, több millió forintos költséggel épülő vezeték kivitelezője a budapesti Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat. — Pécsvárad mellett a vasúti pálya megcsúszott kő-rézsüburkolatát állítja helyre a Dél-Dunántúli Vízügyi és Közműépítő Vállalat. A közeli napok­ban kezdődik meq a több mint egymillió forint költ­ségű munka a rézsű mint­egy 750 négyzetméterén. — Művelődési ház épül Magyarszéken 350 négy­zetméteres területen, több mint hárommillió forintos beruházásban. Maga a színházterem 300 négyzet- méteres. Az új létesít­ményt jövő év tavaszán avatják. RADIO KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora. Közben: 7.32: Könyvismertetés. 7.45: Mit főzzünk? 8.00: Hí­rek. Időjárás. 8.05: Műsoris­mertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.20: Matkó István aktuális gazdasági jegyzete. 8.30: Re­gíné Resnik és Georg Otsz énekel. 9.01: A befejezetlen mondat, (ism.) Portrék Déry Tibor regényéből. 9.34: Béres János népi kamaraegyüttese játszik. Gál Károlyné népda­lokat énekel. 9.53: Lottósor­solás. Közvetítés a 29. heti sorsolásról, Agárdról. 10.00: Hírek. Időjárás. 10.05: Hang- játék. 10.25: Édes anyanyel­vűnk. (ism.) 10.30: Zenekari muzsika. Közben: 10.59: Lot­tóeredmények. 11.00—11.10: Le­het-e kék rózsát előállítani? 11.49: Béládi Miklós könyv­szemléje. 12.00: Déli Krónika. 12.20: Ki nyer ma? — Bala- tonfüreden. 12.30: Reklám. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Józsa Ibolya és Lente Lajos nótákat énekel, Ráduly Árpád gordonkázik. 13.52: Brigád­napló. 14.07: Csicseri bolt. 14.33: Éneklő ifjúság Szege­den. Részletek a Bartók Béla művelődési központban tartott hangversenyből. 14.49: Az élő népdal. Rimóc. Dr. Manga Já­nos műsora. 15.00: Hírek. Idő­járás. 15.10: Közvetítés a vívó VB-ről és a Csehszlovákia— Magyarország Davis Kupa te­niszmérkőzésről. 15.32: Magya­rán szólva . . . (ism.) 15.47: Kóruspódium — Miskolcon. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Éjszakai, emberek. Bako­nyi Péter és Stefka István mű­sora. 17.00: Hírek. Időjárás. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Szabó Ferenc: Ludas Matyi. 17.52: Pörgő keréken. Hang játék-töredék. 18.20: Lát­tuk, hallottuk — a színház­ban és a moziban. 18.40: Ra­vel: G-dúr szonáta. 18.58: Hallgatóink figyelmébe! 19.00: Esti Krónika. 19.30: Közvetítés a vívó VB kardcsapat döntő­jéről. 19.40: Irodalmi kávéház a Korona cukrászdában. ,,A nyári éj mosolya”. 20.40: Közvetítés a vívó VB kardcsa­pat döntőjéről. Közben: 21.00 —21.03: Hírek. Kb. 21.30: Tenoráriák. 22.00: Hírek. Idő­járás. 22.15: Sporthírek. 22.20: Lemezmúzeum. Beethoven: a- moU vonósnégyes. Op. 132. 23.08: Népdalok, néptáncok. 24.00: Hírek. Időjárás. 0.10— 0.25: Két Kodály-kórus. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hír«k. Időjárás. 8.05: Köny- nyŰMWi Behár György szerze­ményeiből. 8.50: Tíz perc kül­politika (ism.) 9.00: Hírek. 9.03: Ezeregy délelőtt. A Gyermekrádió műsora. 9.53: Lottósorsolás! Közvetítés a 29. heti sorsolásról, Agárdról. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Kosa Anna balladája. Reflexiók, tények és vallomá­sok egy zalabaksai tragédiá­ról. (ism.) 12.22: Két fantázia zongorára. 12.45: Fenyő és csindalle-virág. Koreai költők versei. 13.00: Hírek. Időjárás. 13.03: Haydn: G-dúr (Oxfordi) szimfónia No. 92. 13.35: Az európai széppróza klasszikusai. Emile Zola. 13.45: időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Ket­tőtől hatig ... A Petőfi rádió zenés délutánja. 14.00: Jó utat! A Csúcsforgalom maga­zinja. Közben: 14.40: Hírek. Körzeti időjárás. 14.45: A beat kedvelőinek. A Grand Funk együttes felvételeiből. Közben 15.30: Hírek. 15.33: Rivalda­fényben. Szerkesztő: Török Mária. 15.33: Az Abba együt­tes felvételeiből. 15.47: Con- chita Bautista műsorából. 15.57: Vukán György zongorá­zik. 16.05: Dietrich Fischer- * Dieskau Schubert-dalokat éne­kel, zongorán közreműködik: Gerald Moore. 16.19: Herbert von Karajan vezényel. Mozart: B-dúr divertimento K. 137. 16.30: Hírek. 16.33: Műsoris­mertetés. 16.36: Közvetítés a vívó VB-ről és a Csehszlovákia —Magyarország Davis Kupa te­niszversenyről. Kb. 17.10: öt­órai tea. Szerkesztő: Csiba Lajos. Közben 17.30—17.33: Hírek. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Közvetítés a vívó VB- ről és a Csehszlovákia—Ma­gyarország Davis Kupa tenisz- mérkőzésről. 18.28: Nyomorul­tak. Victor Hugo regényének rádióváltozata, Lányi Viktor és Révai József fordításának fel- használásával írta: Gáti Jó­zsef (III. rész: jövő csütörtök P. 20.28) 19.49: Jó estét, gye­rekek! A szemüveges kutya és a kis ezermester. 20.00: Esti Krónika II. 20.25: Üj könyvek. 20.28: Balladáink világa. Rab­énekek. Vargyas Lajos előadá­sa (ism.) 20.48: A rádió dal­színháza. Fő a vendég. Zenés játék — két részben, (ism.) Közben: 21.50—21.54: A kalász terhe. Váci Mihály versei. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.15: Dvorzsák: VI. szimfónia (MRT szimfonikus zenekara, vez. Ota- kar Trhlik). 24.00—0.10: Hírek. Időjárás. 3. MŰSOR 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Bach-művek. 19.14: Roger Kel- laway együttese játszik. 19.57: Berg: Lulu. Kétfelvonásos opera. Közben: 21.08: Hírek. 21.11—21.41: Vendégségben őseinknél. Boros János és Rapcsányi László műsora, (ism.) 7. A Vicsegda partján. 23.00—23.15: Hírek. Időjárás. PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Műsorismertetés, hí­rek. 17.35: A zöldövezet hul­lámhosszán. Zenés riportmű­sor. 18.30: Dél-dunántúli hír­adó. 18.45: Tekeres Sándor nótákat énekel. 19.00: Szerb- horvát nyelvű műsor. Hírek. Tamburazene. — Esti beszélge­tések. A beszélgetést vezeti: dr. Fekete Bertalan. — Tánc­ritmusban. 19.30: Németh nyelvű műsor. Zenés műsor nyaralóknak. Hírek, útikalau­zok, riportok, zenés kívánsá­gok 30 percben. — A villányi szoborparkban jártJnk. Riport. 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV 17.13: Műsorismertetés. 17.15: Hírek. 17.20: Nana Mouskouri. Zenés film. 17.50: 17.50: Mű­sorainkat ajánljuk. 18.15: Szojuz—Apollo. 19.00: öt perc meteorológia. 19.05: Reklám. 19.10: Vívó VB 1975. Közvetí­tés a budapesti Sportcsarnok­ból. 19.20: Esti mese. Sár- kányeregetés. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Idősebbek is elkezdhe­tik . . . Tévétorna (ism. szom­bat 8.55) 20.05: Frédi és Béni, ovagy a két kőkorszaki szaki. Amerikai rajzfilmsorozat. A próbapapa. 20.30: Veszély az utakon. Dokumentumfilm és stúdióműsor. III. rész. 21.30: Vívó VB 1975. Kard csapat döntő. 22.40: Tv-Híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: Műsorismertetés. 20.01 —22.10: Nyári színházi esték. Raffai Sarolta: Vasderes. Színmű két részben. A Kecs­keméti Katona József Színház előadása felvételről. 20.50: Tv-Híradó 2. JUGOSZLÁV TV 16.35: Magyar nyelvű tv- napló. 16.55: Közjáték. 17.30: Gyermek tv. 18.00: Belgrádi krónika. 18.15: Az Orce Niko- lov kulturális-művészeti együt­tes. 18.45: Riport — a titog- rádi tv adása. 19.15: Rajz­film. 20.00: Demis Roussos hangversenye. 21.00: A titkos fronton — filmsorozat. 22.10: Válogatás a ljubljanai tv mű­sorából. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Bogár a fülben — a Jugoszláv Drámai Színház elő­adása. 21.00: Huszonnégy óra. 21.15: Stúdió III. 22.35: Zene határok nélkül. Batin Dorzs hadsereg­tábornok, a Mongol Nép- köztársaság .honvédelmi minisztere -- aki Czinege Lajos vezérezredes, hon­védelmi miniszter meghí­vására katonai küldöttség élén, hivatalos baráti lá­togatáson tartózkodik ha­zánkban — csütörtökön a Magyar Néphadsereg egyik dunántúli kiképző bázisára látogatott. A vendégeket elkísérte Oláh István altábornagy, hon­védelmi miniszterhelyettes, a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke, vala­mint a tábornoki kar szá­mos tagja. * Nagy Mária, a Magyar Szovjet Baráti Társaság fő­titkára csütörtökön bú­csúebédet adott I. I. Ba- gyulnak, a budapesti szovjet nagykövetség első titkárának, a Szovjet Ba­ráti Társaságok Szövet­sége magyarországi képvi­selőjének távozása alkal­mából. I. I. Bagyul hét éven át képviselte ha­zánkban a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségét és a Szovjet-Magyar Baráti Társaságot. * A Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa Gerle Imrének, a KISOSZ volt elnökének gyugállo- mányba vonulása alkal­mából, eredményes mun­kássága elismeréséül a Magyar Népköztársaság Zászlórendje második fo­kozat kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetést dr. T-autmann Rezső, az El­nöki Tanács helyettes el­nöke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt dr. Sághy Imre belkereske­delmi államtitkár és dr. Gyürky Rudolf, a KISOSZ elnöke. Lapzárta Az űrhcüók hermetizá- ciójának ellenőrzése után került sor csütörtökön este magyar idő szerint fél ki­lenc körül a Szojuz- Apollo program leglátvá­nyosabb eseményére, amikor az amerikai koz­monauták - Stafford és Slayton - az összekötő kabin zsilipkamrájában eltöltött percek után - kezet fogtak Leonovval és Kubászovval, akik meghív­ták amerikai kollégáikat a Szojuz-19 fedélzetére. A két űrhajóparancsnok zászlót cserélt, majd fi­gyelmük a Föld felé for­dult: először Leonyid Brezsnyev üdvözölte a nemzetközi legénységet, majd Gerald Ford, az Egyesült Államok elnöke beszélgetett külön-külön valamennyi űrhajóssal. Az első űrrandevú, mely­nek során Stafford a szovjet személyzet vacso­ravendége volt, a késő éjszakai órákban, magyar idő szerint fél tizenegykor fejeződött be. Slayton ko­rábban tért vissza saját űrhajójába, hogy hozzá­kezdjen az első közös tu­dományos kísérlet, az úgynevezett „univerzális kemence” előkészítéséhez. Pénteken a Szojuz és az Apollo űrhajók csak­nem egész nap együtt re­pülnek, s a két legénység megkezdi a tudományos kísérletek együttes prog­ramjának végrehajtásáL * A párbajtőr egyéni vi­lágbajnokságot a nyugat­német Pusch nyerte. A magyar Osztrics 3. lett. * A Vietnami Demokrati­kus Köztársaság azzal a hivatalos kéréssel fordult az ENSZ-hez, hogy vegyék fel a szervezet tagjai kö­zé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom