Dunántúli napló, 1975. július (32. évfolyam, 178-208. szám)

1975-07-22 / 199. szám

6 Dunántúlt Rgplö 1975. július 22., kedd MAGYAR POSTA Július 11-én bocsátotta for­galomba a Magyar Posta az „Évfordulók—események '75'' el­nevezésű bélyegsorozat kereté­ben a Budapesen megrende­zésre került vívó-világbajnok­ságról megemlékező 1 forint névértékű bélyeget. A bélyeg kettős kék színű keretben hát­térben a földgömbbel a vívás három fegyvernemét (párbaj­tőr, kard és tőr) piros, fehér és zöld színekkel ábrázolja. A bé­lyegkép felső részén három sor­ban egymás alett „VÍVÓ VI­LÁGBAJNOKSÁG BUDAPEST 1975" felirat kék, lent balra az értékjelzés fekete és piros, mel­lette „MAGYAR POSTA" feke­te, a bélyegkép alatt balra 1975. évszám, jobbra a tervező- művész Kékesi László neve kék színnel olvasható. SZÉP BÉLYEGEK Az Állami Nyomda az 1974- ben előállított bélyegek négy fajtájára Kiváló Nyomdaipari Termék kitüntetést nyert el. A Nyomdaipari Egyesülés erre az elismerésre az INTERNABA, a STOCKHOLMIA, a Pécs és az Anyaság kiadványokat tartotta méltónak. További két sorozat nyomtatásáért oklevelet kaptak a készítők. A kitüntetéseket el­sősorban az ofszet technológiá­val előállított bélyegek színvona­lának — az előző évekhez vi­szonyított — nagymértékű javu­lásáért kapták. INNEN-ONNAN A svájci posta megtréfálta a közönséget. Magyar turisták­nak is érdemes megjegyezni, hogy Svájcból néhány szomszé­dos országba a képeslevelező­lap bérmentesítési díja 0,50 frank, míg a levélé csak 0,30. A díjszabáson szórakozó polgá­rok üdvözlő lapjaikat boríték­ban küldik, mert így kevesebb díjat fizetnek érte. A világsajtó hírei szerint az olajsejkek befolyásolják a bé­lyegárakat is. Millióik egy ré­szét szakértőik tanácsára bé­lyegkincsek, klasszikus ritkasá­gok felvásárlására fordítják. Két premier Szegeden ötödször került a dómszín­padra Erkel Bánk bánja, a ko­rábbi évek nagysikerű szerep- osztásával: Simándy Józseffel, Komlóssy Erzsébettel, Moldo­van Stefániával. A vezénylő Pál Tamás, az új szegedi zenei igazgató, a mű stílusára jel­lemző olaszos hatást, feszessé­get hangsúlyozta. A rendező Vámos László korábban Debre­cenben, legutóbb a tévében rendezte Erkel remekművét. „Amit a képernyőn egy arc fe­jezhet ki, ugyanazt adja itt a látvány egésze" - foglalta ösz- sze elképzeléseit. A másik premier, a néptánc­fesztivál záróműsoraként a kü­lönböző népek, nemzetek ta­vaszváró népszokásait gyűjtötte csokorba. A Májusjárás rende­ző-koreográfusa, Novák Ferenc úgy tervezte, hogy a néptánc­fesztiválra érkezett külföldi együttesek a korábbiaknál na­gyobb szerepet kapjanak a mű­sorban, a közös táncokon kívül önálló betétekkel. ÚJ JOGSZABÁLYOK A társadalombiztosítási jog­szabályok egységesen és rész­ben újszerűén tartalmazzák az üzemi balesettel, foglalkozási betegséggel kapcsolatos ren­delkezéseket. A baleseti ellátás feltétele nem előzetes biztosítási, vagy szolgálati idő, hanem a dolgo­zó üzemi balesete, illetve fog­lalkozási betegsége. Az 1975. évi II. törvény értel­mében üzemi baleset az a bal­eset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal ösz- szefüggésben, illetőleg munká­ba vagy onnan lakására menet közben éri. Az új jogszabályi rendelkezé­sek értelmében üzemi baleset az is, amely a biztosítottat tár­sadalmi munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási el­látások igénybevétele során éri. A dolgok természetéből kö­vetkezik, hogy az üzemi bal­esetet egyes területeken külön is meg kellett határozni. így a 3/1975. (VI. 14.) SZOT Szabály­zat 93. §-a értelmében üzemi balesetnek számít az a baleset is, amely a mezőgazdasági szö­vetkezet tagját a) a tagsági viszonyával ösz- szefüggő tevékenység (közgyű­lésen való megjelenés, termé­szetbeni részesedés hazaszállí­tása stb.) közben éri, b) a háztáji gazdaságában végzett állattartási vagy zöld­ségtermelési munka közben, il­letőleg ezzel összefüggésben éri, ha e munkáért munkana­pot kellett jóváírni. Bedolgozóknál üzemi bal­esetnek számít az a baleset: a) amely a bedolgozói mun­ka teljesítése érdekében kifej­tett tevékenysége során az eh­hez szükséges anyag, valamint gép, szerszám vagy hasonló munkaeszköz használata, illető­leg kezelése okozott, b) amely a vállalt munka teljesítéséhez szükséges anyag, valamint gép, szerszám vagy hasonló munkaeszköz és a be­dolgozó által készített termék szállítása közben érte. Természetes, hogy a bedol­gozóra is (hasonlóan a munka- viszonyban, tagsági viszonyban álló biztosítottakkal) szabályo­zást nyert az úti baleset üzemi jellege. A SZOT Szabályzat 94. § (2) bekezdése értelmében üzemi baleset az a baleset is, amely a bedolgozót a munka teljesíté­sének a helyéről a munka (anyag) átvételének, illetőleg a termék átadásának a helyére menet vagy onnan visszamenet érte. Abban az esetben, ha a munka teljesítésének a helye a munkáltatóval történt megálla­podás szerint nem a bedolgozó személyi igazolványába bejegy­zett lakásán van, üzemi baleset az is, amely a bedolgozót la­kásáról a munka teljesítésének, a munka (anyag) átvételének, illetőleg a termék átadásának a helyére vagy onnan vissza­menet érte. Az egységes társadalombiz­tosítási jogszabályok külön fe­jezetben határozzák meg az üzemi balesetre jogosultságot a biztosítottak egyes csoport­jainál. így például a kisiparos­nál, kiskereskedőnél, előadó- művésznél, ügyvédnél stb. A 17/1975. (VI. 14.) MT sz. rendelet 268. §-a értelmében üzemi baleset az a baleset, amely a kisiparost a) a telephelyén, munkahe­lyén végzett ipari tevékenysége során, vagy b) anyag, gép, szerszám (munkaeszköz) vagy az elké­szített, illetőleg javított termék szállítása közben vagy c) a lakásáról a telephelyére vagy onnan hazamenet, továb­bá a munka teljesítésének a helyére és onnan a telephelyre vagy hazamenet közben éri. A rendelkezések értelmében üzemi baleset az a baleset, amely a magánkereskedőt a) telephelyén (üzlethelyisé­gében, árusító helyén) végzett kereskedői tevékenysége során vagy b) áru beszerzése, szállí­tása közben, vagy c) a lakásáról a telephelyre vagy onnan hazamenet, továb­bá az árubeszerzés helyére és onnan a telephelyre vagy ha­zamenet közben éri. A most nem ismertetett egyéb biztosítottak tekinteté­ben az üzemi balesetre vonat­kozó rendelkezések megtalál­hatók a társadalombiztosítási jogszabályok X. fejezetében „A társadalombiztosítás egyes el­látásaira jogosultak” cím alatt. A társadalombiztosítási tör­vény értelmében foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán kelet­kezett. A baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási betegségek jegyzékét a minisztertanácsi rendelet II. számú melléklete tartalmazza. (Megtalálható a Magyar Közlöny 42. számában — 1975. június 14. — a 682. ol­daltól a 684. oldalig terjedő részben.) üzemi baleset, foglalkozási betegség esetén a biztosítot­tat: — baleseti táppénz, — baleseti járadék, — saját jogú baleseti nyug­ellátás, — halál esetén a hozzátarto­zókat hozzátartozói baleseti el­látás, — szülői nyugdíj, — temetési segély illeti meg. A társadalombiztosítási tör­vény értelmében a jogosultat csak egy baleseti nyugellátás illeti meg. Az, aki több balese­ti nyugellátásra vagy nyugellá­tásra is jogosult, ezek közül vá­laszthat. Az a személy, aki sérülését szándékosan okozta, sérülése alapján baleseti ellátásra, aki pedig hozzátartozója halálát szándékosan okozta, utána hozzátartozói baleseti ellátásra nem jogosult. Feledékenység vagy szerénység? Szomorúan olvastam a Nép- szabadságban, hogy elhunyt Kerényi Jenő Kossuth-díjas szobrászművész. Első reakcióm az volt, hogy mintha egyszer úgy hallottam volna: Újmecsek- alján a „kiscukrászda" melletti ülő női bronzszobor Kerényi-al- kotás lenne. Bizonytalanságo­mat eloszlatandó gyors egy­másutánban több telefont bo­nyolítottam le, s csupa olyan személyt hívtam fel, akitől se­gítséget reméltem. Sajnos hiá­ba. A szobor alkotóját nem tudták megnevezni, s a válasz többnyire ez volt: „Talán X elvtársat kellene felhívni...” Nem sikerült Közbejött a hét­vége, s a rejtély két napig iz­galomban tartott, míg aztán harmadnap megtudtam: a szo­bor valóban Kerényi-mű. Az esetből kétféle tanulságot is vontam le. Az egyik arra a jelenségre vonatkozik, amivel manapság sajnos oly gyakran találkozunk, hogy tudniillik az újabb szobrászati alkotásokról valami módon „lemarad" az alkotó neve. A szóban forgó esetben erre hívta fel figyelme­met megkérdezett építész ba­rátom. A következőket mondta: „Igen, tudom, miről van szó. Minap éppen ezt a szobrot is körbejártuk fotós barátommal, s kerestük a szobrász nevét, de nem találtuk..." Ugyanígy jár­tunk a közelmúltban fotóripor­terünkkel, aki Siklóson a kür­tös figuráról készített néhány felvételt, s utána mi is kerestük az alkotó nevét, persze hiába. Vajon puszta feledékenységről, netán rosszul értelmezett sze­rénységről van szó? Vagy — ki­mondani sem merem — bizo­nyos esetekben az alkotó nem akar közösséget vállalni művé­vel? Jó volna, ha valaki vála­szolna erre! Régebbi szobrok ugyanis nem okoznak ilyen gondot. Az alkotó neve több­nyire felfedezhető az alkotáson. És a másik tanulság? A kö­zelmúltban a pécsi városépíté­szeti bizottság ülésén alapos vita után született meg az el­határozás, miszerint el kell ké­szíteni a város területén fellel­hető köztéri képzőművészeti al­kotások pontos katalógusát A mostani eset is bizonyítja, mekkora szükség van erre. És egy lépéssel tovább: az sem lenne elvetendő dolog, ha a katalógus birtokában az alko­táshoz illő táblácskán feltüntet- tudja városlakó és idegen, ki- nék az alkotó nevét és a mű nek a művét szemléli, keletkezésének idejét. Hadd H. I. Tévé­ajánlatunk JÚLIUS 22. KEDD. 20.05: Zsolt Béla: Erzsébet­város. Színmű a Thália Színház előadásában. Kardos Lajos dro­gista a szakma megbecsült kép­viselője. Vallja, hogy a becsü­let a legfontosabb. Csakhogy ez nem olyan egyszerű. Egy tol- vajlási ügyben orgazdasággal gyanúsítják, és bekísérik a rend­őrségre. Távozásával az eddig elnyomott családtagok lázas gyorsasággal élnek az új le­hetőséggel. Kiadják a szobát Becknek, aki Kardos lánya, Li- ci körül sündörög. Lici dolgozni kezd egy irodában és Gyula — az ifjabb Kardos —, akit az apja kitiltott az üzletből és a lakásból, elkezdi intézni a csa­lád és a drogéria, ügyeit. Ám váratlanul hazaérkezik a csa­ládfő, és a két életforma ösz- szeütközik, nem fér meg ugyan­azon erzsébetvárosi bérházban. A főszerepekben: Ráday Im­rét, Horváth Terit, Mécs Károlyt, Drahota Andreát láthatjuk. JÚLIUS 23. SZERDA. 20.00: Fórum — külpolitikai kér­désekről. Ezekben a forró na­pokban a külpolitikai aktuali­tás eseményeiről esik szó a Fórum-ban. A nézők a meg­szokott módon, telefonon jut­tathatják el kérdéseiket a te­levízióhoz. S kérdéseikre a leg­avatottabb szakemberek, kül­politikai újságírók válaszolnak, A másfél órásra tervezett mű­sor a nemzetközi élet legizgal­masabb, a nézők általi magya­rázatra szoruló témáival fog­lalkozik. A műsorvezető: Vitray Tamás, JÚLIUS 24. CSÜTÖRTÖK. 20.00: Balzac nagy szerelme. Lengyel—francia filmsorozat I. rész. Százhuszonöt éve halt meg Honoré de Balzac, a nagy francia regényíró. Ebből az al­kalomból kezdi vetíteni a tévé ezt a hét részes lengyel—fran­cia koprodukciós filmsoroza­tot. E színes, romantikus film az író életének legismertebb, legendás epizódját — Balzac- nak a lengyel Hanska grófnő­höz fűződő szerelmét - dolgoz­za fel érdekesen, fordulatoson. A képernyőn megelevenedő tizenhat éven át tartó roman­tikus szerelem feldolgozásának irodalmi forrása az író és a grófnő hosszú levelezése, adja az alapot a nagyszabású fűm­hez. Balzacot Pierre Meyrand, Hanska grófnőt Beata Tyszkie- wicz eleveníti meg. A rendező: Wojciech Solarz. II dinosaurusok köztünk vannak A legutóbbi időben Dél-Af- rikában, az Egyesült Államok­ban és a Szovjetunióban eddig ismeretlen dinosaurusfajták számos csontjára bukkantak. E leletek forradalmasítják a rég­óta megszokott képet: a rémisz­tő teremtmények nem hidegvé­rű húskolosszusok voltak, ame­lyek évmilliókkal ezelőtt a szennyezett mocsarakban ot­romba célszerűtlenséggel ha­ladtak az elkerülhetetlen kiha­lás felé. Éppoly meleg vérük volt, mint az emlős állatoknak, az állati intelligencia csúcsai­nak közelébe kerültek, és még a mai napig sem haltak ki. Az állatok egy még ma is élő osz­tálya ugyanis, mint kiderült, a dinosaurusoktól származik: mégpedig a madarak. i J i c~jf| * M-j Vívó-világ- ' bajnokság BÉLYEQ

Next

/
Oldalképek
Tartalom