Dunántúli napló, 1975. július (32. évfolyam, 178-208. szám)

1975-07-18 / 195. szám

1975. július 18., péntek Dunantmt fíaplö Befejeződött a Közös Piac kormányfői tanácskozása Kezdődjön 30-án, Helsinkiben az EBK záróértekezlete KS/D. NAPLÓ TELEFOTÓ Szerdán este Lisszabonban katonák és munkások együttes tünteté­sére került sor. A transzparenseken a proletáregységet és a szo­cialista utat éltették. »--------------------------------­zé tartozik a valutarendszer stabilizálása is. A tanácsülés határozata ér­telmében a külügyminiszterek az év végéig megvizsgálják az európai parlament közvetlen úton történő megválasztásának lehetőségét és - egy korábbi francia javaslatnak megfelelő­en — a közös ,,EGK-útlevél” ki­bocsátásának technikai kérdé­seit. Új kormányt alakítanak Portugáliában Nem lesz koalíciós vagy katonai kabinet Lisszabonban csütörtökön közleményt adtak ki a leg­felsőbb forradalmi tanács ülé­séről, amelyen áttekintették az ország belpolitikai helyzetével kapcsolatos kérdéseket. A kom­müniké hangoztatja, hogy a tanács átfogóan elemezte a kialakult politikai válságot, amelyet új kormány létrehozá­sával kell leküzdeni. A forra­dalmi tanács figyelembe vette, hogy a demokratikus néppárt miniszterei kiváltak az ideigle­nes kormányból, miután a ta­nács elé terjesztett feltételeiket nem fogadták el. A forradalmi tanács a köz­leményben felszólította a por­tugál népet, hogy tegyen ele­get hazafias kötelességének, biztosítsa az országban a nyu­godt légkört, amely hozzájárul­hat a portugál forradalom előtt álló jelenlegi összetett problé­mák rendezéséhez. Vasco Lourenco százados, a legfelsőbb forradalmi tanács szóvivője, a közlemény ismer­tetése után kérdésekre vála­szolva kijelentette, hogy a meg­alakítandó új kormány — leg­alábbis egyelőre - nem koa­líciós kabinet lesz. Egyúttal hoz­zátette, hogy egyelőre nem ter­vezik kizárólag katonatisztekből álló kormány létrehozását sem. * Ernesto Meló Antunes portu­gál külügyminiszter csütörtökön Lisszabonból Rómába repült, hogy megbeszéléseket folytasson az olasz vezetőkkel a Portugá­liának nyújtandó esetleges kö­zös piaci kölcsönről. Antunes ugyanerről a kérdésről a jövő héten Brüsszelben tárgyal majd a Közös Piac vezetőivel. Kínától kapnak fegyvert az ellenforradalmárok Súlyos a helyzet Angolában Lisszabonból csapaterósítóseket küldtek Határozatok elfogadásával ért véget Brüsszelben az Euró­pai Gazdasági Közösségek Ta­nácsának ülése, a közös piaci állam- és kormányfők kétna­pos találkozója. A határozatok túlnyomórészt az EGK belső problémáival foglalkoznak, a kormányfők azonban nemzet­közi problémákat illetően is ál­lást foglaltak. Az európai biztonsági és együttműködési konferencia harmadik, csúcsszintű zárósza­kaszával foglalkozó határozat szövegét mindaddig nem teszik közzé, amíg Genfben be nem fejeződnek a jelenlegi megbe­szélések. Aldo Moro olasz mi­niszterelnök, a tanácskozás el­nöke azonban elmondta: a nyilatkozatban a kilencek egyet­értenek a biztonsági konferen­cia harmadik szakaszának júli­us 30-án történő megnyitásá­val. A Portugáliával foglalkozó rövid határozat kijelenti, hogy az EGK kész megtárgyalni a gazdasági és pénzügyi segély kérdéseit, hozzáfűzi azonban, hogy a gazdasági közösség „politikai" és történelmi ha­gyományainak megfelelően csupán plurálista jellegű de­mokráciát támogathat”. Nem tartják megengedhető­nek egyes tagállamok eltávolí­tását. Ez közvetett válasz az iszlám országok most végétért külügyminiszteri tanácskozásá­nak arra a döntésére, hogy ja­vasolni fogják Izrael kizárását a vilógszervézetből. Az EGK-t közelebbről érintő kérdések közül a gazdasági válság problémáiról nem szü­letett érdemi határozat. A ki­lencek azonban leszögezték: sürgős intézkedésekre van szük­ség a gazdasági problémák megoldása érdekében. Ezek kö­Csütörtökön felavatták az új inotai 200 megawattos teljesít­ményű gázturbinás csúcserő­művet. Az ünnepségen részt vett dr. Szekér Gyula, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, dr. Simon Pál nehézipari mi­niszter, Pap János, a Veszprém megyei Pártbizottság első tit­kára, Méhes Lajos, a Vasas Szakszervezet főtitkára, vala­mint a Kohó- és Gépipari, az Építésügyi és Városfejlesztési és a Külkereskedelmi Miniszté­rium több képviselője. Ott volt D. J. Tevcsenko, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének kereskedelmi képviselője. To­vábbá Pavel Oszipovics Szirij, a Szovjetunió energetikai és gép­gyártási miniszterhelyettese ál­tal vezetett delegáció is. Schiller János, a Magyar Vil­lamos Művek Tröszt vezérigaz­gatója tájékoztatta a vendége­ket az új erőmű beruházási munkáiról és annak működé­séről. Hangoztatta, hogy az első tapasztalatok nagyon jók. A két turbinából álló erőmű a magyar villamosenergiarendszer fontos része lesz; elsősorban a csúcsfogyasztások idején teszi egyenletessé energiaellátásun­kat. Mint mondotta, a beruhá­zás kezdetétől számított két és fél év múlva helyezték üzembe az erőmű első blokkját, és ezt követően egy esztendő múlva a másodikat. Az első gáztur­binát 270 alkalommal kapcsol­ták az országos hálózatba. Ez Intenzív tárgyalások Az EBK koordinációs bizott­sága szerdai ülésén véglege­sítette az EBK harmadik napi­rendi pontjának okmányát, amely a humanitárius és egyéb természetű együttműködésről szól, valamint a negyedik na­pirendi pont szövegét, amely a konferencia utáni további lépéseket tartalmazza. Az EBK munkaszerveiben folytatódnak az intenzív tár­gyalások a még hátralévő -kér­dések egyeztetésének befeje­zésére. ♦ BUDAPEST: Dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke és Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyet­tese búcsúlátogatáson fogadta Vum Ko Haut, a Burmái Unió rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki július 17-én végleg elutazott Budapestről. 71 millió kilowattóra villamos­energiát termelt. A második turbinát 76 alkalommal kap­csolták az országos hálózatba és annak teljesítménye 16 mil­lió kilowattóra. Az új erőmű fő előnye, hogy rendkívül gyor­san, a kapcsolástól számított 40 percen belül már villamos­energiát szolgáltat. A tájékoztatást követően a vendégek megtekintették az új erőművet, majd részt vettek az inotai erőmű kultúrtermében rendezett nagygyűlésen, ahol dr. Szekér Gyula, a Miniszter- tanács elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Dr. Szekér Gyula a Minisz­tertanács elnökhelyettese a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a kor­mány nevében mindenekelőtt köszönetét mondott a gáztur­binás csúcserőmű építésében részvevő valamennyi magyar, szovjet és csehszlovák dolgo­zónak, kollektívának. Hangsú­lyozta, hogy a két egyenként 100 megawattos teljesítményű, óriás gázturbinákkal felszerelt automatizált erőmű felépítése kimagasló műszaki teljesít­mény, ami egyúttal a szocialista országok műszaki-tudományos, és gazdasági együttműködésé­nek szép példája, A sikeres, próbaüzem során végzett mé­rések igazolták, hogy a turbi­nák kitűnőek, hatásfokuk még jobb is a tervezettnél. ||IÍÍKÍ|i|ÍÍ4li A Szaljut—4 pilótája és fe­délzeti mérnöke — Pjotr Kli- muk és Vitalij Szevasztyjanov — 54. munkanapját töltötte a szovjet orbitális űrállomáson. Az űrhajósok utóbbi napjai nem voltak annyira feszítettek, mint a korábbiak. A személy­zet két tagja rendszerezte az eddig végzett kutatások ered­ményeit és a további munkák­hoz néhány műszert készítettek elő. ♦ ♦ BUDAPEST: 1. Siedlewski lengyel belkereskedelem és­szolgáltatásügyi miniszterhelyet­tes Budapestre érkezett. Bor­sos László belkereskedelmi mi­niszterhelyettessel a magyar­lengyel belkereskedelmi vá­lasztékcsere 1975. évi teljesíté­sének eredményeiről és az 1976. évi választékcsere és mű­szaki-tudományos együttműkö­dési egyezmény előkészítéséről tárgyal. + BELFAST: Két brit katona életét vesztette, további három súlyosan megsebesült az észak­írországi Forkhill közelében csü­törtökön, amikor a csoport egy tejeskannában elrejtett robba­nótöltetet igyekezett megvizs­gálni. A minden valószínűség szerint ír gerillák által elhelye­zett csapda közelében a hely­színre érkező alakulatok több bombát fedeztek fel. Portugália A L’Humanité közli Alvaro Cunhalnak, a PKP főtitkárá­nak nyilatkozatát. Cunhal kijelentette a lap lisszaboni különtudósítójának: Portugáliában nem lehet meg­valósítani a burzsoá demok­rácia rendszerét. Az ország gazdasági elmaradottsága következtében a monopolista kapitalizmus csak a dolgozók rendkívül nagyfokú kizsákmá­nyolásával biztosíthatná pro­fitját, a nép azonban már nem tűrné el ezt a kizsákmá­nyolást, így a monopolista hatalom megszüntetné a sza­badságjogokat, és újabb fa­siszta típusú reakciós dikta­túrát hozna létre. A politikai szabadságjogok biztosítása Portugáliában összeegyeztet­hetetlen a monopóliumok uralmával. A kivívott szabad­ságot csak úgy lehet meg­védeni, ha felszámolják a monopóliumok uralmát. A szocialista párt vezetői azon­ban éppen ilyen kapitalista „demokrácia” keretébe akar­ták kényszeríteni az országot, ezért támadtak velük súlyos nézeteltérések. ♦ BUDAPEST: Dr. Traut- mann Rezső, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak helyettes elnöke csütörtö­kön fogadta Kim Ze Szűk rend­kívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság új mőgyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A meg­bízólevél átadásánál jelen volt Rácz Pál külügyminiszter-he­lyettes. + BUKAREST: Tárgyalások kezdődtek a román mezőgazda- sági, élelmiszeripari és vízügyi miniszter, valamint a líbiai föld­művelés- és földrelormügyi mi­niszter között. + BONN: Július 25-én és 26-ón tartják Bonnban a fran­cia-nyugatnémet csúcstalálko­zót - jelentették be csütörtö­kön az Elysée-palotában. A ta­lálkozó időpontját előbbre hozták, mert várhatóan július 30-án Helsinkiben megnyílik az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet csúcsszin­tű zárószakasza. + PRÁGA: A Német De­mokratikus Köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság képviselői Prágában folytatott tárgyalásaikon egyez­tették a két országnak az 1976-tól 1980-ig terjedő időre vonatkozó népgazdasági ter­vét. A tervek egyeztetésének eredményeként megállapodtak abban, hogy a következő öt év során 6,9 milliárd rubel értékű kölcsönös áruszállításra kerül sor. Ez 55 százalékos emelke­désnek lelel meg. A főtitkár ezután rámutatott arra, hogy a szocialista párt a kormányból való kilépéssel világos célokat követett: meg­oszlást akart előidézni az MFA-n belül, ki akarta szorí­tani a kommunistákat a kor­mányból, kétségbe akarta vonni az eddigi politikát, s mindez végül egy jobboldali kormány megalakításához ve­zetett volna. A szocialista párt a reakciós és konzervatív erők széles körű manőverének kö­zéppontjában helyezkedett el, ez a manőver azonban — leg­alábbis egyelőre — meghiú­sult. A PKP főtitkára kijelentet­te, hogy továbbra is lehetsé­ges az együttműködés a for­radalmi erők és a szocialis­ták között, ha a szocialisták ezt az együttműködést őszin­tén akarják, s a párt vezetői megváltoztatják eddigi maga­tartásukat. A portugál forra­dalom ügye azonban akkor is előre fog haladni, ha azt nem teszik meg. Melo Antunes portugál kül­ügyminiszter visszaérkezett Lisz- szabonba Angolából, ahol a kialakult súlyos helyzet rende­zéséről tárgyalt a három fel­szabadító mozgalom vezetőivel. A megbeszélések eredményé­ről egyelőre még semmit sem tettek közzé. Lisszabonban Vasco Louren- co százados, a legfelsőbb for­radalmi tanács szóvivője csü­törtökön reggel közölte, • hogy csapaterősítéseket küldtek An­golába, számuk azonban nem jelentős, és — mint mondotta — csupán ideiglenes intézke­désről van szó. A szóvivőt meg­kérdezték, elképzelhető-e, hogy Portugália az ENSZ közremű­ködését fogja kérni az angolai válság leküzdésére. Lourenco azt válaszolta, hogy „egyelőre ez a kérdés nem merült fel, azt azonban lehetetlen megmonda­ni, hogy mit hoz a jövő”. Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár szerdán este kijelentette, hogy aggasztja a rendkívül súlyos angolai helyzet. A világszer­vezet főtitkára sajtóértekezle­tén elmondotta, hogy üzenetet kapott Meló Antunes portugál külügyminisztertől, aki a hely­Cunhal ezután hangsúlyoz­ta: a dolgozók egységszerve­zeteinek létrehozása nem ve­szélyezteti a politikai pártok tevékenységét, de e népi egy­ségszervek jelentősége meg fog növekedni, ha egyes pár­tok képtelennek bizonyulnak arra, hogy a néptömegeket a szabadság védelmére, a de­mokrácia és szocializmus épí­tésére mozgósítsák. — A portugál forradalom­nak eredeti vonása — mu­tatott rá Cunhal — hogy két folyamat bontakozhatott ki, s ezek vagy konvergensek lesznek, vagy konfliktusba ke­rülnek egymással: a válasz­tási folyamat, amelynek mód­szereit a burzsoá demokrácia inspirálja, s a forradalmi fo­lyamat, a maga dinamikus népi és katonai erejével. Mi azt szeretnénk — mondotta a főtitkár —, ha e két folya­mat konvergens lenne, vagy legalább is párhuzamosan ha­ladna. A szocialista párt nagy színen tájékozódott a helyzet­ről. Waldheim hangoztatta: a portugál külügyminiszter egyér­telműen leszögezte, hogy ha Portugália erélyesebb lépése­ket tenne a válság megoldásá­ra, ezt semmiképpen sem sza­bad a portugál gyarmati ura­lom folytatására irányuló törek­vésnek a neokolonializmus je­lének tekinteni. Peking nagy mennyiségű fegyvert szállít Angolába, ahol azokat neokolonialista körök az ország valóban hazafias erői elleni harcra használják fel. A kínai fegyvereket főképpen az Angolai Nemzeti Felszabadítá- si Front (FNLA) kapja, amelyet a France Nouvelle című fran­cia lap olyan reakciós szerve­zetként jellemezett, amelyet az Egyesült Államok és multinacior ná'lis korporációk közreműkö­désével hoztak létre, hogy fenntartsák ellenőrzésüket An­gola gazdag természeti kin­csei felett. Az FNLA ezért az Angolai Népi Felszabadító Mozgalmat (MPLA) tekinti fő ellenfelének, mivel a szervezet antiimperialista politikát folyta­tó, valóban demokratikus An­gola létrehozásáért lép fel. tévedést követett el akkor, amikor szembe akarta állítani a választási folyamatot a for­radalmi folyamattal, hiszen ez a forradalom eredeti jellegét veszélyeztetné. — A portugál forradalom célja olyan demokratikus rendszer megteremtése, amelyben a nép a legszéle­sebb szabadságjogokat élve­zi, és olyan szocialista társa­dalom létrehozása, amelyben megszűnik az embernek em­ber által való kizsákmányolá­sa. A portugál forradalmi erők szilárd elhatározása, hogy megvalósítják ezt a po­litikai tervet. A népi mozga­lom és az MFA szövetsége a motorja a portugál forrada­lomnak. Ki akarjuk szabadí­tani népünket az elnyomás­ból, a kizsákmányoltságból, az elmaradottságból. Értse meg végre a világ, a portu­gál forradalom humanista ál­mát! Értse meg, hogy min­den népnek joga van dönte­nie jövőjéről és joga van ar­ra, hogy megtalálja a maga útját — mondotta végül a PKP főtitkára.---------------------------------*--------------------------------­S zovjet, magyar, csehszlovák együttműködés sikere Felavatták az inotai gáz­turbinás csúcserőművet Nem lehet burzsoá demokrácia Alvaro Cunhal nyilatkozata 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom