Dunántúli napló, 1975. július (32. évfolyam, 178-208. szám)

1975-07-01 / 178. szám

2 Dunántúli napló 1975. július 1., kedd Városi tanácsülés Kamion Vita a cigánylakosság helyzetéről Tegnap délelőtt Morber Já­nos tanácselnök elnökletével ülést tartott Komló város Ta­nácsa. Az ülésen megtárgyal­ták Nagy -Ferenc tanácselnök­helyettes beszámolóját a gaz­daságpolitikai bizottság mun­kájáról és dr. Fekete Sándor városi NEB-elnökhelyettes tájé­koztatóját a Városgazdálkodási Vállalatnál az elmúlt évben tar­tott NEB-vizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetéséről. Ezt követően dr. Somogyi Ká­roly vb-titkár terjesztett beszá­molót a tanácsülés elé a ci­gánylakosság helyzetéről és in­tézkedési tervet a további fel­adatokról. Komlón jelenleg kb. 800— 900 cigány él 8 települési he­lyen. Ezek egy részét már be­kapcsolták a város ivóvíz- és villanyhálózatába, a szennyvíz- elvezetés és a szemétgyűjtés valamennyin megoldatlan. Az utóbbi években némileg csök­kent a 8—12 gyermekes csa­lódok aránya, a fiatalabbak­nál 2—4 az átlagos gyermek- szám. A munkaképes korú fér­fiaknak mindössze egytizede nem dolgozik rendszeresen, s jelentősen emelkedett a dol­gozó cigánynők száma is. Az egészségügyi helyzet a telepe­ken általában nem kielégítő, étkezésben pedig az egyol­dalú táplálkozás a jellemző, a tejfogyasztás pl. minimális. A csecsemőhalálozás csökkenő irányzatot mutat, amit az is elősegít, hogy a primitív, szo­ciálisan rossz környezetből ki­emelt csecsemőket 2—3 éves korukig a Bókay-bölcsődében gondozzák. Az iskoláztatás ugyan meg­állította az analfabétizmus ter­jedését, az iskolakötelesek le­morzsolódása változatlanul igen magas: az 1963—67 között beiskolázottak közül mindössze 19 végezte el a 8. osztályt. A jelentés a következőképpen ösz- szegezi a jelenlegi helyzetet: a mai felnőtt-korú cigánylakosság helyzetén csak akkor lehet vál­toztatni, ha erre a munkahe­lyeken és a lakóterületen is nagy gondot fordítanak. A most gyermekkorban lévőknél pedig arra keli törekedni, hogy alap­vetően más életszemléletben nőjenek fel, mint amit ma a közvetlen környezet nyújthat. A vitában felszólalók közül Kusz János azt kérte, hogy a város bontási anyaggal is se­gítse az építeni szándékozó ci­gányokat. Orosz István arra hívta fel a figyelmet, hogy a telepekről kiköltözött cigány- családoknak továbbra is szük­Megváltoztatni a környezetet Intézkedési terv készült Uj elnök a városi NEB élén ségük van segítségre, hogy megváltozott életmódjuk példa­ként hasson a telepeken ma- radtakra. Peti Sándor arról beszélt, hogy a cigányfiatalokat úgy kell nevelni, hogy köny- nyen megtalálják az utat társa­dalmunkba, ebben pedig a KISZ-re vár nagy feladat. Botki István szerint nemcsak a cigányság szemléletváltoztatá­sára van szükség, hanem a sajátunkéra is, hogy a cigá­nyokban megszűnjék a kisebb­ségi érzés. Dr. Tihanyi László azokról a közegészségügyi problémákról beszélt, amelyek a telepek rossz egészségügyi viszonyai miatt a környezetük­ben élő lakosságot is veszélyez­tetik. Rácz Sándor városi mű­velődésügyi osztályvezető arról a maradandó hatásról beszélt, amit az iskola gyakorol a ci­gánygyermekekre, s amely raj­tuk keresztül ma már a felnőt­tekre is kisugárzik. Gallusz József, a Városi Pártbizottság első titkára kije­lentette: a cigányok helyzeté­nek javításához úgy kell köze­ledni, hogy mit tudunk tenni, a közösség mennyire készült fel a holnapi teendők megoldásá­ra. Minden téren előbbre kell lépni: tejet adni a gyerekek­nek, gondoskodni az iskola el­végzéséről az iskoláskorúaknál, munkaalkalmat biztosítani a felnőtteknek, s általában meg­változtatni a környezetet, hogy az ember is megváltozhasson. Jazbinsek Vilmos országgyűlési képviselő az óvodaépítés, a ta­nulószoba-létesítés, a lakásvi­szonyok javításának szükséges­ségéről beszélt. A felszólalások­ra dr. Somogyi Károly vála­szolt, majd a vitát Morber Já­nos tanácselnök foglalta össze. A tanácsülés hatpontos intéz­kedési tervet fogadott el, amelyben szerepel egyes ci­gánytelepek fokozatos felszá­molása, mások kommunális el­látásának javítása, a foglal­koztatási viszonyok javítása és az oktatás terén esedékes te­endők. Ezután a tanácsülés tudomá­sul vette, hogy Kiss István, a Városi Népi Ellenőrzési Bizott­ság elnöke nyugdíjba vonulása miatt lemond tisztségéről. He­lyette Fekete Jánost, a Városi Pártbizottság gazdaságpolitikai csoportvezetőjét választották meg a városi NEB elnökéül, s az új elnök a Városi Tanács előtt letette a hivatali esküt. Hazaérkezett a baranyai pártmunkás­küldöttség Bocz Józsefnek, az MSZMP Baranya megyei Bizottsága tit­kárának vezetésével öt tagú küldöttség június .23-28 között csaknem egy hetet töltött Lvov­ban. A baranyai delegációt fo­gadta V. F. Dobrik, a Lvov Te­rületi Pártbizottság első titkára. A küldöttség ismerkedett Lvov gazdasági, kulturális életével, ellátogatott Cservonográdba és két termelőszövetkezetbe. Meg­tekintette a Ivovi Elektron tv- gyár munkáját, látogatást tett a nyeszterovi és a szokoli párt- bizottságon. Megyénk párt­munkásküldöttsége vasárnap érkezett haza Pécsre. mmm&vmvwmmm mm | í % « i í * ? a-.ví ? ■% ■( >: m t f A -i g 4 i ;>. •? -i 4í 4 í:; %i.:. A Pécsi Gyermekszínház jubileumi évadja A közönség e színházi riport perceiben jóízű fejeseket ugrik a Balokányban, vagy a legkü­lönbözőbb vizeken és szívósan utál mindenkit, aki kiejti a bor­zalmas szót: iskola. A színház­ban pedig papucsban és ing­ujjban próbálják nekik a játé­kot, persze szünetben sűrűn a büfébe lépkedve, hűs itallal öb­lögetni. Nyár van, évad vége és mégis évad eleje. Az immár tizenhat bemutatót rendező Pécsi Nemzeti Színház június­ban megkezdte a szeptemberi gyermekszinházi premier pró­báit. Szegváry Menyhért, a Hajóval érkeztek Mohácsra Hat ország r . , •• rr• uttoroi a győzelem útján Veszély Szilvia, a pécsi dr. Hal József utcai általános is kola hatodik osztályos tanulója lemondóan legyint: „Mindent elmondtak a társaim, miről be­széljek.” Aztán mégiscsak előkerülnek a friss élmények, amiről Müller Edit és Koszto László a nagy igyekezettől meg feledkezett. A „Radetzky" bolgár hajó tegnap korareggel óta Mohá­cson tartózkodik, fedélzetén 39 úttörővel; bolgárokkal, cseh­szlovákokkal, lengyelekkel, ma­gyarokkal, németekkel és szov­jetekkel. Kísérőikkel, a Bolgár Úttörő Szövetség szervezésében végigjárták a felszabadító har­cok útvonalát, a fasizmus fe­lett aratott győzelem évfordu­lója alkalmából. A kezdeti nyel­vi nehézségeken már túljutot­tak, nemcsoda, hiszen június 19-e óta lakják a „Radetzkyt”. Koszto László, aki szintén a dr. Hal József utcai iskola ta­nulója, elviharzik, s maroknyi Gyorslista a lottó­jutalomsorsolásról 50 253 646 50 258 147 50 258 910 50 261 950 Gyorslista az 1975. június 30-án 3 152 312 utalv. 50 264 432 50 301 846 megtartott lottó-jutalomsorsőlásról, 3 156 743 tv 50 266 111 amelyen a 24. heti lottószelvények 3 160 277 bútor-lakbér. tárgyak 50 308 190 vettek részt. 3 168 866 utalv. 50 308 966 Szám: nyeremény: 3 177 891 utalv. 50 341 742 2 486 340 hűtőgép 3 181 459 3 182 594 ki mit vál. utalv. utalv. 50 359 804 50 376 033 2 848 527 bútor-lakbér, tárgyak 3 181 672 tetőtől-talpig utalv. 50 389 962 2 854 663 utalv. 3 196 493 utalv. 50 396 649 2 870 755 utalv. 3 201 922 tetőtől-talpig utalv. 50 419 931 2 871 237 utalv. 3 209 812 utalv. 50 424 542 2 874 128 textil utalv. 3 210 811 tetőtől-talpig utalv. 52 174 526 2 888 751 textil utalv. 3 238 194 ki mit vál. utalv. 52 175 722 2 895 879 színes tv 3 239 817 ki mit vál. utalv. 52 180 202 2 899 477 utalv. 3 247 237 konyhafelsz. utalv. 52 178 716 2 920 950 utalv. 3 260 650 utalv. 52 183 553 2 922 352 tétőtől-talpig utalv. 3 266 661 tv 52 185 541 2 931 710 tv 3 282 183 ki mit vál. utalv. 52 188 862 2 931 989 utalv. 3 300 369 tetőtől-talpig utalv. 52 189 065 2 932 701 textil utalv. 3 307 289 ki mit vál. utalv. 52 198 773 2 940 590 tv. 3 331 770 utalv. 52 262 550 2 956 161 ki mit vál. utalv. 3 338 328 tetőtől-talpig utalv. 52 271 321 2 973 291 magnó rádióval és utalv. 3 343 091 színes tv 52 274 787 2 974 623 konyhafelsz. utalv. 3 352 983 utalv. 52 275 865 3 012 375 utalv. 3 355 756 utalv. 52 285 583 3 028 238 utalv. 3 361 480 utalv. 52 289 216 3 028 238 utalv. 3 363 976 textil utalv. 52 300 354 3 047 508 ki mit vál. utalv. 3 395 036 utalv. 52 304 182 3 047 616 utalv. 3 403 534 ki mit vál. utalv. 52 310 352 3 050 153 tetőtől-talpig utalv. 3 406 965 utalv. 52 305 583 3 056 461 utalv. 3 409 422 táskaírógép 52 312 510 3 062 664 konyhafelsz. utalv. 3 415 187 utalv. 52 315 653 3 083 655 sztereorádió, magnetofon 3 423 353 táskaírógép 55 501 187 és utalv. 3 429 393 utalv. 55 502 378 utalv. 3*092 384 3 099 826 3 105 291 3 108 605 3 109 182 3 110 476 3 112 087 3 112 445 3 113 508 3 115 012 3 116 063 táskairógép ki mit vál. utalv. táskairógép tetötöl-talpig utalv. bútor-lakbér, tárgyak utalv. sztereorádió, magnetofon utalv. es tv utalv. tetőtöl-talDig utalv. ki mit vál. utalv. 3 432 853 3 433 045 3 437 370 3 455 770 3 457 069 3 467 706 7 155 046 7 157 545 7 158 418 44 477 935 44 492 075 44 494 171 tv ki mit vál. utalv. hűtőgép konyhafelsz. utalv. tv ki mit vál. utalv. utalv. utalv. ki mit vál. utalv. utalv. utalv. utalv. 44 825 669 hűtőgép 44 848 995 textil utalv. 50 233 692 textil utalv. 50 239 396 ki mit vál. utalv. 50 243 206 utalv. színes tv utalv. utalv. utalv. utalv. utalv. konyhafelsz. utalv. 80 000 Ft-os lakbér, utalv. utalv. utalv. ki mit vál. utalv. hűtőgép tetőtől-talpig utalv. utalv. utalv. ki mit vál. hűtőgép utalv. ki mit vál. utalv. ki mit vál. utalv. utalv. utalv. tv utalv. tetőtől-talpig utalv. tv utalv. utalv. utalv. tv textil utalv. tv ki mit vál. utalv. tv konyhafelsz. utalv. utalv. ki mit vál. utalv. konyhafelsz. utalv. konyhafelsz. utalv. 55 824 261 tetőtől-talpig utalv. 55 831 810 utalv. A nyertes szelvényeket 1975. július 20-ig kell a totó-lottó kirendeltsé­gek. az OTP-fiókok, vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorso­lás után készült, az esetleges hibá­kért felelősséget nem vállalunk. fotóval tér vissza. Egymás sza­vába vágva mondják el, június 18-án indultak Budapestről, a ..Szoljut pobeda” (Köszöntünk győzelem) túrára, azóta végig­járták Bulgáriát, voltak Romá­niában, s most három napon át itthon tartózkodnak. Koszia Laci a part felé bök: megjöttek a szüleim, a húgom is ott sétál ... Elmondják, hogy a magyar csoportban hatan vannak: há­rom újpesti úttörő, s ugyancsak annyi pécsi. Aztán arra terelő­dik a szó, minek is köszön­hetik a július 8-ig tartó juta- lomutat. Amit Müller Edit fel­sorol, tulajdonképpen mind­hármukra érvényes. — Nagyon jól teljesítettük azokat a feladatokat, amelye­ket a „Nem Térkép e Táj” ex- pedíciós mozgalom megszabott számunkra. — Két napot töltöttünk Szó­fiában, aztán autóbuszra ül­tünk. Megálltunk Karlovóban, Sipkán, Tirnovóban, ott bolgár szokás szerint kenyérrel és só­val fogadtak bennünket. Majd Sirokovó faluban egy nagy ün­nepélyen vettünk részt: ez a község szabadult föl először... Utunk eztán Szilisztrába ve­zetett, ahol hajóra szálltunk, majd Giurgiuban kikötöttünk és Bukarestbe látogattunk. Ezt kö­vetően megálltunk Belvárdban, s most itt vagyunk — mondja Veszély Szilvi. A mohácsi, illetve a továb­bi programról dr. Ruppert Fe rencné, a dr. Hal József ut­cai iskola tanára a következőt mondotta: — Korareggel megkoszorúz­tuk a szovjet emlékművet, majd a város vezetői fogadtak ben­nünket, akik Mohács történeté­ről, fejlődéséről tartottak tá­jékoztatást. Voltunk a Kanizsai Dorottya úttörőcsapatnál, dél­után a Selyemgyárba látoga­tunk, holnap reggel pedig autóbuszra szállunk és végig­járjuk a drávai harcok szín­helyét. Este szedjük föl a hor­gonyt, majd Budapest érintése után Pozsonyba hajózunk. A túra tulajdonképpen ott feje­ződik be. S. Gy. Árváltozás A Termék- és Árszabá­lyozó Tárcaközi Bizottság 1975. május 15-i ülésén ho­zott határozata alapján egyes nem alapvető élel­miszeripari termékek fo­gyasztói ára június 30-i hatállyal megváltozott. A tölteni való paprika, paradicsom lében, 0,42 ki­logrammos kiszerelésben tegnaptól 14,10 forint he­lyett 15,40 forintért vásárol­ható. Értnek a terméknek az ára, - csakúgy, mint az alább következőké, — egyéb kiszerelésekben is ha­sonló arányban változott. A csípős mustár negyed ki­lós, műanyagpoharas kisze­relésben 4,40 forint helyett 5,30 forintba kerül. A fém­tubusos csípős mustár ára 2,40 forintról 2,90 forintra változott. A Delikát ételíze­sítő 10 dekás tasakban 6,50 helyett o továbbiakban 8 forint. A Ringli magyar hal­konzerv 8 forint helyett 10,40 forintba, a Ringli olajban 15,50 helyett 20,10 forintba kerül, a 6,60 forintos Szardellapaszta új ára pe­dig 8,60 forint. Változott néhány szabad árformába tartozó pótkávé termelői és fogyasztói ára is. A negyed kilós Cikória ká­vé 10 forint helyett 14,40, a Családi kávé 8,80 helyett 11,20 forintért vásárolható. A Zamat kávé 9,20 forintos ára 11,20-ra, a Cukrozott kávé 11,10-ről 11,30-ra vál­tozott. A fogyasztókat az új árak­ról a boltokban kifüggesz­tett hirdetmények útján ér­tesítik részletesen. rendező azonban mindjárt ki is javítja a szót: — Ez talán nem is annyira gyermek-, inkább ifjúsági elő­adás lesz. Tulajdonképpen kí­sérlet. Megpróbálunk eltérni a gyermekelőadások szokásos, kissé gügyögő stílusától. Hi­szen ez a darab lehetőséget ad rá, mivel bohóctréfa és komoly emberi tragédia keve­redik benne. A történetet nem jelezni akarjuk, miként az a gyermekközönség számára szo­kásos, hanem valójában el­játszani, tehát az eddiginél is •'komolyabban venni a gyermek- illetőleg ifjú közönséget. Ettől •nem igazi gyermekelőadás, hanem mindenkihez akarunk vele szólni. Közben Bázsa Évával, aki egy cigányasszonyt alakít, mér­nöki pontossággal megbeszél egy beállítást. Hiszen a maj­dani pergő, könnyed játék ilyenkor, próbaidőszakban min­dig mérnöki pontosságú mun­ka is. A darab egyébként Szakcsi Lakatos Bélának, a cigánynépdal színpadi alkalma­zójának és Csemer Gézának, — aki az Operaház dramaturg­ja — a műve. Az előadás pécsi színházi dramaturgja pedig Katona Imre. A szerzőpáros irta a szakmai körökben so­kat vitatott, mégis népszerű Piros karavánt, amit a pozso­nyiak is előadtak, sőt — mint hírlik — elvisznek az NDK-ba is. De a Moszkvai Cigányszín­ház is érdeklődik felőle. Ami ilyenkor, a próbaidőszak elején kiderülhet: a táncok nem vá­laszthatók külön a cselekmény szövetétől, hanem helyzeteket fejeznek ki. Az Egyszeregy ci­gánylány tehát ennyiben közelít az igazi, francia vagy ameri­kai musical-hez. Ha leszámítjuk a nyári szín­házi szünetet, akkor a bemu­tató vészesen közeleg: szep­tember 14-ére tervezik. A próba tempója tehát dacol az utcai hőgutával, Lulugyi, a szép ci­gánylány (Vári Éva), meg az apja (Szivler József), aztán Csóripe, a megtestesült sze­génység (Paái László) szívó­san ismétlik a jeleneteket. Az új játék kemény terhet rak a vállukra, de bizonyára a siker­élményük is nagyobb lesz a szokásosnál. Az a legfontosabb ebből a kánikulcfi próbából, hogy a pécsi színházban már ■nem csak a felnőtteknek, ha­nem az ifjúságnak szánt da­rabokkal is új játékstílust pró­bálnak keresni. Hiszen az az évadvégi próba a pécsi gyer­mekszínház jubileumi, tizedik évadjának az első bemutató­ját készíti elő. Ettől fontos. Földessy Dénes Alacsonyabb zsírtartalom A tejtermelés növekedése 1973. szeptember 1-től lehető­vé tette a fogyasztói tej, a vaj, a tejföl és a félzsíros tehén­túró zsírtartalmának növelését. Ezeknek a termékeknek fogyasz­tói árát akkor nem emelték, tehát az értékesebb termékek változatlan áron jutottak el a lakossághoz. A termelés és a növekvő tej- és tejtermék-fogyasztás közötti összhang értékében a tejipar 1975. július 1-től a tej és a vaj zsírtartalmát eredeti szint­re állítja vissza. Eszerint a tej zsírtartalma újra 2,8 százalé­kos, a vaj zsírtartalma pedig 80 százalékos lesz. A fogyasz­tói ár ezúttal is változatlan ma­rad. A többi tejtermékek (tej­föl, túró, stb ), valamint a 3,6 százalékos zsírtartalmú vaj, to­vábbá az utalványos tej zsír- tartalma nem változik, ugyan­úgy természetesen az ára sem módosul. A takarékosság indokolja, hogy a már meglévő tej és voj csomagolóanyagokat felhasz­nálják, így ezeken átmenetileg a korábbi, magasabb zsírtar­talmat mutató értékek szere­pelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom