Dunántúli napló, 1975. július (32. évfolyam, 178-208. szám)

1975-07-01 / 178. szám

M Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Dr. Jani Lajos megbízott megyei főorvos átadja a kitüntetéseket szítenek. A korábbinál lényege­sen jobb feltételek között, a fi­zikai munka teljes kiküszöbölé­sével állítják elő a jelenleg is­mert legkorszerűbb gépsorokkal a több eternitlemezt. Ne a papír A KISZÖV küldöttértekezlete bűvöletében! Növelni a hatékonyságot Felmondólevéllel „jutalmaz­ták" Semmelweist, amikor a gyermekágyi lázzal kapcsola­tos megfigyeléseit főnökei elé tárta. Megszállottnak, zavart- fejűnek mondták. Sok-sok év­nek kellett ahhoz eltelnie, hogy elismerjék munkásságát, kated­rát kapjon, megjelentesse éle­te főmüvét, mellyel ezer és ezer anya életét mentette meg több mint száz évvel ezelőtt. Rá, munkásságára emlékeznek hazánkban minden év július 1-én, amikor felfedezésének el­ismeréséért ezen a napon — születésének napján — tart­ják az egészségügyi dolgozók napját. A tragikusan elhunyt tudós orvos emlékünnepségén tegnap délelőtt a Baranya megyei Ta­nácson dr. Jani Lajos megbí­zott megyei főorvos nyitotta meg az ünnepséget. Az elnökségben helyet fog­lalt: Boci József, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának titkára, Takács Gyula, a Bara­nya megyei Tanács elnökhe­lyettese, dr. Szilas Anikó, Pécs város Tanácsa egészségügyi osztályának főorvosa, Krasznai Antal, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának titkára, valamint Balázs Józset- né, a Vöröskereszt Baranya me­gyei titkára. Az emlékünneoséqen dr. Doktor Sándor emlékplakettet kapott: dr. Szűcs Endre, a Ba­ranya megyei KÖJÁL igazgató­főorvosa és dr. Vigh József, magyarbólyi körzeti főorvos. Kossuth Zsüzsa emlékplaket­tel tüntették ki: Tomanicza Jó­zsef nét, a MÉV üzemi főnővé­rét, és Mikolics Mártonnál, a pécsi II. kerületi Rendelőinté­zet vezető főnővérét. • Az Egészségügy Kiváló Dol­gozója kitüntetést kapták: Jambrich Jánosné, a margit- majori szociális otthon vezető­je; Buzási Lászlóné, a sásdi Az utóbbi időben gyakran kerül szóba a pártszervezetek­ben, hogyan lehetne erősíteni a pártmunka politikai, mozgal­mi jellegét, megszabadulni a helyenként jelentkező bürokra­tikus módszerektől. Erőteljes ösztönzést adott ehhez a tö­rekvéshez a XI. kongresszus, amely harcba hívott a párt és a dolgozó emberek kapcsola­tát rontó hivatalnoki munkastí­lus ellen. Hiszen, ami hasznos és szükséges lehet egy állami hivatalban, az a pártmunká­ban, a társadalmi tevékeny­ségben nemegyszer kifejezetten árthat. Akik az ilyen jelenségek felszámolásáért küzdenek, könnyen meg tudják nevezni az egyik fő „vétkest": a papírt. A kapoccsal összefűzött papír­lapok tömegét, amely - mi ta­gadás - olykor és néhol a gyakorlati tevékenység eszkö­zéből céllá változik, a munka egyik tényezőjéből végtermék­ké, végeredménnyé magaszto­sul. A papírok bűvöletében élő pártaktivista szemléletében a valóságos összefüggés előbb- utóbb megfordul és tótágast áll: a beszámolók, előterjeszté­sek, határozatok az ö szemé­ben már nem egyszerűen a cse­lekvés előmozdítói, hanem szin­te a gyakorlati munka folyik azért, hogy tényeit, tapaszta­latait Írásba lehessen foglalni. Ezért van például az, hogy né­mely pártszervezetben a mun­ka- és üzemszervezés fejleszté­sét célzó erőfeszítések jóformán befejeződtek egy mutatós intéz­kedési terv összeállításával. Nem az a baj, ha egy párt­munkás vagy egy pártszerv pa­pírra veti tapasztalatait, elgon­dolásait. Kedvezőtlenné ez ak­kor válik, ha a papírok meny- nyisége elburjánzik és nem hagy időt, energiát a cselek­vésre, vagy pedig ha öncéllá válva helyettesíti a tetteket. Ismert gyakorlat például, hogy a pártszervezetek folya­matosan tanulmányozzák mű­ködési területükön az emberek véleményét, az őket foglalkoz­tató problémákat, s tapaszta­lataikról tájékoztatják az irá­nyitó pártszerveket is. E tapasz­talatok írásbeli összegezése természetesen a legkevésbé sem bürokratikus. Ám, az olyan alapszerveieti vezetőség, amely kizárólag e jelentés elkészíté­sét tekinti a vélemények össze­gyűjtése céljának, valóban hi­vatalnoki módon jár el. Összetett és árnyalt feladat tehát a bürokratizmus jelensé­geinek leküzdése. S ha ezt ke­ressük, mi legyen ebben a küz­delemben a teendőket megsza­bó „rendező elv”, akkor ezt nem szűkíthetjük le a papírosok kiküszöbölésére, de még pusz­tán mennyiségük csökkentésé­re sem. A legfontosabb az a szemlélet, amivel a dolgokat megközelítik: a célravezető gya­korlatiasság, a dolgok érdemi és nem formális alapon való el­bírálása, az emberek minden­napi gondjai iránti valóságos érzékenység. Ez olykor azt igényli, hogy az alapszervezeti vezető, a pártaktivista toljon félre papírt és azonnal csele­kedjék. Máskor pedig éppen azt, hogy gondosan, figyelme­sen gyűjtsék össze a szükséges írásos anyagokat, mert enélkül nem tudnának megalapozottan állást foglalni, dönteni. Igaz, a formális papír-izü hi­vatalnoki szemlélet megnyilvá­nulásai nem általánosak, léte­zésükkel mégsem békélhetiink meg. Gyenes László az ipari szövetkezetekben A nagyarányú rekonstrukció során többek között hatalmas háromhajós csarnokot építettek, s ebben hat darab eternit­gyártó gépsort szereltek fel. A beruházás előtt évi 6,8 millió négyzetméter eternitlemezt gyár­tottak Nyergesújfalun. Az idén már 13 millió négyzetmétert szállítanak a megrendelőknek. A jövő évben érik el a terve­zett teljes kapacitást: 1976-tól 22 millió négyzetméter tetőfe­dő-, hullám-eternitlemezt ké­Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli XXXII. évfolyam, 178. szám 1975. július 1., kedd Ára: 80 fillér Üzembe helyezték Pécsett a Pannónia Sörgyárban az új Pepsi Cola gépsort. A teljesen automatizált fotócellás biztonsági beren­dezésekkel felszerelt gépsor óránkénti teljesítménye harmincezer üveg Cola. Fotó: Kóródi A SZOT elnökségének ülése Az elkövetkező időben ma­gasabb lesz a mérce az ipari szövetkezetek előtt is. Elsősor­ban a hatékonyság növelése a cél. Tegnap a KISZÖV kül­döttértekezletén sok fontos na­pirendi pont között visszatérő refrén volt, amit Rév Lajos, az MSZMP KB tagja, az OKISZ elnöke a mozgalom legfonto­sabb feladataként, több más fontos bejelentés mellett meg­jelölt. Az OKISZ elnöke részletes is­mertetőt tartott az ipari szö­vetkezeteket érintő, előkészü­let alatt lévő gazdasági sza­bályozókról. A lakáskarbantar­tás kiemelt, a szolgáltatások között elsősorban preferált fel­adat. A hatékonysággal kap­csolatban szó esett a szövet­kezetek átszervezéséről is. El­sősorban nem a szövetkezetek egyesülése a cél: az eszközök koncentrálása, a hatékonyság növelése, a gazdaságos, kor­szerű termelés a legfontosabb feladat. A KISZÖV küldöttértekezlete előtt tegnap az ipari szövet­kezetek 1974. esztendei, az 1975. első félévi munkájá­nak értékelése is szerepelt. A tanácskozás munkájában részt vett Czégény József, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának titkára is — hozzászólásában elismerően nyilatkozott az ipa­ri szövetkezetek munkájáról. A KISZÖV küldöttértekezlet tegnap fontos személyi kérdé­sekben is döntött. Rév Lajos, az OKISZ elnöke bejelentette, hogy Tárnái Ferenc, a KISZÖV elnöke saját kérésére, meg­romlott egészségi állapotára való tekintettel kérte koren­gedményes nyugdíjaztatását. Tárnái Ferenc több mint két évtizedig állt a Baranya me­gyei KISZÖV élén, a legré­gibb ipari szövetkezeti vezetők között tartják számon hazánk­ban, a szövetkezeti mozgalom kezdetétől áldozatkész munká­sa volt a szövetkezés eszmé­jének, Munkája elismeréséül az elmúlt évben a Munkaérdem­rend aranyfokozatával tüntet­ték ki. A tegnapi búcsúztatón Rév Lajos, a Szövetkezeti ipar kiváló dolgozója címet ado­mányozta Tárnái Ferencnek. A búcsúztatást követően az OKISZ elnöke bejelentette, hogy az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának javaslata alapján, az OKISZ elnökségé­nek egyetértésével a Baranya megyei KISZÖV új elnökének Haász Józsefet, a Pécsi Építő­ipari Szövetkezet elnökét java­solja. Haász József építész- mérnök, dolgozott a KISZÖV szervezetében, nyolc esztende­je áll az építőipari szövetke­zet élén. A küldöttértekezlet az előterjesztést egyhangúlag meg--, szavazta. L. J. Országgyűlési képviselők pótválasztása Az országgyűlési képvise- j lök 1975. június 15-én tar- j tott általános választása : során három országgyűlési ! választókerületben a jelöl- ; tek nem kapták meg a tör­vényben előírt szavazat- többséget. A pótválasztáso­kat - az Országos Választási Elnökség döntése alapján - június 29-én tartották meg. A pótválasztások a tör­vény előírásainak megfele­lően folytak le. Az érintett választókerü­letekben a névjegyzékbe felvett 58 218 választópol­gár közül 55 916 (96,0 száza­lék) járult az urnákhoz. Mindhárom országgyűlési választókerületben megvá­lasztották a képviselőket. A kollektív szerződések 1974. évi végrehajtásának, s idei mó­dosításának tapasztalatairól tárgyalt hétfői / ülésén a SZOT elnöksége. A vállalati vezetők már az év elején megvitatták a dolgo­zókkal, hogy a kollektív szer­ződések szabályai valóban ér­vényesültek-e, s ahol szüksé­ges volt, a szabályokat módo­sították. A szakszervezetek ta­pasztalatai szerint a vállalati beszámolók, az értékelések tar­talmasabbak voltak, mint ko­rábban. Alaposabban vizsgál­ták, hogy a kollektív szerző­dések a kívánt mértékben se- gitették-e a vállalati gazdál­kodást, megfelelően ösztönöz­ték-e a vállalatokat a munkás- osztály helyzetének további ja­vítására, a nőpolitikái, az ifjú­ságpolitikai és a népesedés- politikai intézkedések végre­hajtására. A legtöbb vállalat­nál a kollektív szerződések alapvető rendelkezéseit nem módosították. Sokhelyütt a korábbinál ked­vezőbb feltételeket kívánnak teremteni a nők, a fiatalok, a nagycsaládosok munkájához. Az idén a vállalatok többségében azoknak a bérét akarják ja­vítani, akiknek a keresete még nem éri el az országos szak­mai bértáblázatban megszabott alsó határt. Az öt évre megkötött-koHek- tív szerződések az idén lejár­nak, s mint a SZOT elnöksé­ge megállapította, a feltéte­lek adottak a következő ötéves szerződések megkötéséhez. Az elnökség a mostani ülésen meg­tárgyalta a munkaügyi minisz­ter és a SZOT irányelveit az 1976—80-as évekre szóló kol­lektív szerződések megkötésé­ről. Semmelinieís­emlékünnepség Kitüntetések, plakettek, dicséretek bölcsőde vezetője; Ruzicska Jó- zsefné, komlói védőnő; Stang Frigyesné, a pécsi Gyermek- kórház takarítónője; Tóth Tibor- né komlói üzemi főnővér; Kár­páti József né, siklósi ápolónő; Jakab Gyuláné, mohácsi asz- szisztens; Till József né számlá­zó; Szemkó József raktárveze­tő; Tarnay Lászlóné statisztikus; és Vadon Jánosné pénztáros; a Baranya megyei Gyógyszer- tár Vállalat dolgozói. A kitüntetéseket Takács Gyu­la, a Baranya megyei Tanács elnökhelyettese adta át. Dr. Jáni Lajos megbízott megyei főorvos tizenhat dolgo­zónak adta át az Egészségügyi Miniszteri Dicséret kitüntetést, valamint tíz dolgozónak a Me­gyei Főorvosi Dicséretet Többet termel Nyergesújfalu Június utolsó napján befe­jeződött a Nyergesújfalui Eter­nitgyár bővítése. Hétfőn üzem­be helyezték az utolsó beren­dezéseket, a beruházók, a ki­vitelezők és az engedélyező különféle hatóságok képviselői megtartották az utolsó üzem­bejárást, s ezzel az előírt ha­táridőre befejeződött a gyár nagyarányú rekonstrukciója. Nemcsak a határidőt tartották be a gyárépítők, hanem a költségeket sem lépték túh'A tervezett 850 millió forintos be­ruházással több mint három­szorosára növelték a régi gyár kapacitását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom