Dunántúli napló, 1975. marcius (32. évfolyam, 59-88. szám)

1975-03-20 / 78. szám

e Dunántúlt napló 1975. március 20., csütörtök hírek 1975. MÁRCIUS 20 CSÜTÖRTÖK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából HUBERT nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.4» — nyug­szik 17.55 órakor. A Hold kél 9.45 — nyugszik 0.46 órakor. Vers- és prózamondó versen/ A KISZ Baranya megyei Bizottsága által meghir­detett jubileumi vers és prózamondó verseny Pécs városi döntőjét ma este 18 órai kezdettel tartják meg a MÉV 39-es dandár úti központi műszaki klub­jában. A döntőbe került 24 vállalati dolgozó KISZ- tag közül az első tíz he­lyezett jut tovább az áp­rilis 6-án megrendezésre kerülő megyei döntőre. A zsűri elnöke, Komlódi Jó- zsefné, a KISZ Pécs városi Bizottságának első titká­ra. ♦ — Forradalmi ifjúsági napok. A TITÁN Kereske­delmi Vállalat KISZ alap­szervezete rendezésében ma délután három órai kezdettel emlékeznek meg a 3 tavasz ünnepéről. Az ünnepség után Gergely Lajos és Duga János ve­teránokkal beszélgetnek a vállalat fiataljai. — Új ifjúsági klub. Lothárdon, a művelődési házban több mint ötven négyzetméteres ifjúsági klubot alakítottak ki húsz­ezer forint értékű társa­dalmi munkában. A KISZ Pécs járási Bizott­sága tízezer forint támo­gatást nyújtott. — Már most szerezze be húsvéti sonkáját! Füstölt, da­rabolt, kötözött hátsó és első sonka, csülök, angol és ko­lozsvári szalonna, házizsír, te­pertő állandóan kapható a Pécsi ÁFÉSZ ledinai ABC áru­házában. (x) SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Kényes hely­zet (du. 5 órakor) Szigligeti­bérlet. Olympia eszpresszó: Szünnap. RÁDIÓ Park: Só (4, 6, 8) Petőfi: A fekete város I—II. (4. f8) Kossuth: A végső szó (hn10, 12, f7, hn9) A három ártatlan <f3. f5> Fekete Gyémánt: Váltságdíj egy halottért (6) Jószerencsét: Tibbs és a szervezet (5, 7) Rá­kóczi: Játszd újra, Sam! (5, 7) Május 1.: Ki megy a nő után? (fő) Harkány: A dunai hajós (7) Komló, Május 1.: Jó meg­jelenésű ausztráliai feleséget keres (4, f7) Komló, Zrínyi: A Mattéi ügy (4, n7, f9) Mo­hács: Vállald önmagadat! (6, 8) Siklós: Az utolsó percig (5, 7) Szigetvár: A lopakodó Hold (6, 8) Boly: Halló, itt Iván cár! (7) Sásd: Azon az éjszakán (7) Sellye: A fej nél­küli lovas (7) Várható időjárás csütörtök estig: általában erősen felhős idő, többfelé esővel. Eqy-két helyen zivatar is lehet. Elénk, helyenként megerősödő keleti, délkeleti szél. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet: 2—7, legmagasabb nappali hő­mérséklet az ország nyugati felében 8—13, máshol 13—18 fok között. Kun Béla napok Kun Béla napok kez­dődnek ma Komlón, a Kun Béla Gimnáziumban. A már hagyományossá váló három napos ünnep­ségsorozat keretében, amelyet a Tanácsköztársa­ság kikiáltásának évfordu­lójára rendeznek, gazdag program várja a résztve­vőket. Ma iskolai történel­mi vetélkedő és sport program lesz, pénteken megkoszorúzzák a névadó szobrát, amelyet megyei tanulmányi verseny követ, majd este kórushangver­senyre kerül sor. Szomba­ton a rendezvénysorozat zárásaként köszöntik a 18 éveseket, s kihirdetik a Kun Béla pályázat ered­ményeit. Este pedig KISZ- bállal végződik a prog­ram. ♦ — Az Ikarus gyár és a MOGÜRT külkereskedelmi vállalat jelentős szerződést kötött a napokban a ve­nezuelai partnereivel. A megállapodás értelmében további 422 Ikarus 260-as panoráma és Ikarus 280- as csukló^ autóbuszt szállítanak a caracasi köz­lekedési vállalat részére. A tavaly megkötött meg­állapodás szerinti, több mint 180 autóbusz utolsó szállítmányait a napokban rakják hajóra Hamburg­ban, a venezuelai főváros felé. Esküvő BODA IBOLYA és KONRÁD LÁSZLÓ szeretettel értesítik ked­ves ismerőseiket, hogy 1975. március 22-én, 13.00 órakor házasságot kötnek a pécsi központi házas­ságkötő teremben (Hu­nyadi út 2.). URANKA KLÁRA és KRÉMER JÁNOS szeretettel értesítik ked­ves ismerőseiket, hogy 1975. március 22-én 13.30 órakor házasságot kötnek a pécsi központi házas­ságkötő teremben (Hu­nyadi út 2.). BIMBÓ MÁRIA és KADAR FRIGYES szeretettel értesítjük kedves ismerőseinket, ba­rátainkat, hogy 1975. már­cius 22-én, 12.30 órakor házasságot kötünk a pécsi központi házasságkötő te­remben (Hunyadi út 2.). alkotó, Makrisz Agamemnon az emlékművet építő munkások között. Jobb oldali képünkön helyére került az emlékmű szoborcsoportja. Fotó: Erb János A Vörös Csillag országos úttörőjáték harmadik feladata A Vörös Csillag orszá­gos úttörőjáték harmadik feladata március 20-án esedékes: a rádióban, a tv-ben elhangzó riadópa­rancs után a kisdobos és úttörőcsapatok előre meg­beszélt helyen találkoznak és felkeresik lakóhelyük „csillagait": szocialista lé­tesítményeket, az MKP alapító tagjait, az ellen­állási mozgalom harco­sait, közéleti személyisé­geket. Riportot készítenek szocialista építőmunkónk- ról, a munkásokról. A csil­lag-keresést akadályver­sennyel kapcsolhatják ösz- sze. A felkeresett szemé­lyek a pajtások zsebköny­vébe, illetve munkafüzeté­be igazolják a feladat tel­jesítését. Március 21-én az úttö­rőcsapatok részt vesznek a Magyar Tanácsköztársa­ság kikiáltása évfordulójá­nak ünnepségein, a koszo­rúzásokon. Az úttörők ma­guk készítette ajándékkal köszöntik a lakóhely kom­munistáit, kommunista kö­zösségeit. — Kiállítás. Hazánk fel- szabadulásának 30. évfor­dulója, valamint a szocia­lista szakmunkásképzés 25. jubileumi éve alkalmá­ból a szakmunkásképző intézetek tanulóinak az Alkotó Ifjúság pályázatra beérkezett munkáiból ösz- szeállított megyei kiállítá­sára kerül sor. A március 21-én, pénteken megnyíló kiállítást az 500 számú Ipari Szakmunkásképző In­tézet tanműhelyében ren­dezik meg. A megnyitót március 21-én, délelőtt 10 órakor tartják, a kiállítást március 21—28-ig naponta 9—15 óráig tekinthetik meg az érdeklődők. — Új betonút. Gödre- szentmártonban három ut­cában több mint fél kilo­méter hosszú betonutat építettek a Baranya me­gyei Tanács támogatásá­val közel negyedmillió fo­rint értékben. — Korunk építészete. Ma délután 14 órakor a Fegyveres Erők Klubjában dr. Vámossy Ferenc, a Műszaki Egyetem tanára tart előadást Korunk épí­tészete címmel. — Kikeltek a kacsák és a libák. A Baranya me­gyei Baromfifeldolgozó és Forgalmazó Közös Vállalat keltető üzemében kikeltek a kacsák. A múlt héten 10 ezer napos­kacsát szállítottak a ba­ranyai termelőszövetke­zetekbe és ÁFÉSZ-ekbe. Ezen a héten még további 6 ezer libát keltetnek ki a tojásokból. A három ártatlan A HÉT FILMJEI SÓ Harc az életet jelentő fűszerért, izgalmas epizód a boszniai partizánok harcaiból. A színes, szinkro­nizált jugoszláv filmet Gojko Sipovac rendezte. a három Ártatlan Három, egymáshoz megszólalásig hasonló férfi alaptalan gyanúba keveredik, s ebből adódnak a bűnügyi filmvígjátél: groteszk jelenetei. A három ár­tatlant Jiri Sovák clakítja. A csehszlovák film rende­zője: Josef Mach. A VÉGSŐ SZÓ Filmköltemény azokról, akik az életért vállalták a halált. A főszerepet Cvetana Maneva és Dorotea Toncseva alakítja. A színes bolgár filmet Binka Zsel- jazjova rendezte. — A családi és úti fil­mek, a címfeliratok, a rajzfilmek készítésével, a filmhangosítás technikájá­val ismerkedhetnek meg a résztvevők Pécsett, a Jó­zsef Attila Művelődési Házban április 14-én in­duló alapfokú amatőrfil­mes tanfolyamon, ame­lyet az Arma, Ixilon és az Ifjúsági Filmstúdió szer­vez. Felnőttek, középisko­lások és szakmunkásta­nulók jelentkezését vár­ják a művelődési házban. Az „ötlettől a filmig", cí­mű tízhetes tanfolyam részvételi díja felnőttek­nek 150, diákoknak pe­dig 50 forint. — Felszabadulási em­lékpark készül társadal­mi munkában ötszáz négy­zetméteres területen a Kozármislényhez tartozó Szentkút pusztán. A park létesítésében a helyi KISZ-tagokon kívül segí­tenek az üszögpusztai, személyi és birjáni fiata­lok is. — Árpád-kori műem­léktemplom karbanta tása. Az Országos Műemléki Felügyelőség idén száz­ezer forintot fordít a kő- vágószöllősi műemlék­templom karbantartására, elsősorban a tető javítá­sára. Az OMF tavaly is ugyanennyi összeggel se­gítette a rekonstrukc át. lye: a 102. sz. ajtószám. Te­lefon: 15-833 (66-os mel ék). Ugyanitt lesz a gyermekla­kosság részére, 22-én szomba­ton 14—19 óráig és 23-án, va­sárnap 7—19 óráig is a gyer­mekügyeleti szolgálat, bejárat a gyermekpavilon ajtaján ke­resztül. A 7—19 óráig tartó hétköz­napi készenléti ügyelet már­cius 20. és 21-én, csak a dr. Veress E. utcai Rendelőintézet gyermek-pavilonjában műkö­dik, a fent jelzett 102-es sz. ajtónál, mind a három kerület sürgős ellátást igénylő gyer­mekbetegei részére. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy 22-én, szombaton 8—11 óráig a dr. Pánczél, dr. 3arka, dr. Telfel és dr. Géczi gyer­mekszakorvosok körzetei részé­re a rendelés a Semmelweis u. körzeti gyermekorvosi rende­lőben működik. Telefon: 12-669. Mindhárom kerületben dol­gozó ügyeletes orvosok részére az intézeti gépkocsi szolgálat hívószáma, március 20-án este 19 órától — március 24-én, reggel 7 óráig: 15-833-as sz. telefon. Közlemények A Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa értesíti az érdekelt szülőket, hogy a már­cius 24-én Kőszegre induló gyermekek részére a második orvosi vizsgálatot március 21- én, reggel 8—10 óráig tartják az SZMT székházban. A gyer­mekek március 24-én reggel az 5.34-kor induló vonattal utaz­nak. Gyülekezés indulás előtt egy órával a főpályaudvaron. A Pécs megyei város Tanács V. B. I. kér. hivatal igazgatási osztálya értesíti a lakosságot, hogy a Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársaság mérgezett tojá­sos dúvad irtást végez 1975. március 19. és április 30-a kö­zött az alábbi területeken. Pécsszabolcs, Vasas I., Vasas II., környéki erdők, mezők te­rületén. Az alkalmazott méreg parathion tartalmú, mely em­berre, állatra egyaránt mér­gező, ezért a fenti területeken szétrakott tojások összesze- dése vagy elfogyasztása élet- veszélyes. ♦ — Most 10% előleggel vásá­rolhat motorkerékpárt. Díjmen­tes vizsgáztatás, OTP ügyinté­zés. Pécsi ÁFÉSZ 53. sz. mű­szaki bolt, Pécs, Rákóczi út 5. Telefon: 10-471. (x) — Értesítjük a lakosságot, hogy a Pécsi ÁFÉSZ új és használt tollat, valamint szarvasagancsot vásárol fel az alábbi helyen: Pécs, III. Hajnóczy u. 19. Nyitvatartási idő: mindennap: 7.30—13.00-ig. — Elvesztettem 17-én Szé­chenyi téren fekete aktatáská­mat, számomra rendkívül fon­tos papírokkal. Becsületes megtalálót kérem, juttassa el címemre jutalom ellenében. — Maletics László, Pécs, Geisler E. u. 1. — Telefont kapott a pécs­újhegyi SUPERETT Aruház. Telefonszám: 14-392. (x) — A Dél-dunántúli Áram­szolgáltató Vállalat pécsi üzemigazgatósága 1975. már­cius 24-én megkezdi az ÉPFU transzformátor körzet rekonst­rukciós munkáit. A hálózatfel­újítás a következő utcákat érin­ti: Kassa u., Megyeri út, Boly­gó u., Űrhajós u., Szív u., va­lamint a Vas Gereben és Ung- vár utcát, a Kassa utcától dél­re. A munkálatok előrelátható­lag két hónapot vesznek igény­be, melyek a jobb fogyasztói ellátást biztosítják, ezért kér­jük a fenti területen lakó fo­gyasztóink szíves türelmét, az ismétlődő áramszünetek miatt. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat pécsi üzemigazgató­sága. (x) ♦ Kórházi felvételes ügyeletek Gyermekgyógyászat: minden­napos felvételi ügyeletek gyer- mekbelbetegek részére: Pécs város: POTE Gyermekklinika. Szigetvár város és járás, a pé­csi és a volt sellyei járás: Me­gyei Gyermekkórház. Gyermek- sebészeti, gyermekfülészeti be­tegek részére páratlan napo­kon POTE Gyermekklinika, pá­ros napokon Megyei Gyer­mekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Belgyógyászat, sebészet, trau­matológia: I. sz. Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kór­ház. Gyermekek esetében: Gyermekklinika. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. SOS-ÉLET telefonszolgálat hí­vószáma: 12-390, este 7-től reg­gel 7 óráig. — A Dózsa Klub át­alakítása. Pécsett, a Sör­ház utcában lévő műem- lékjellegű épületben az egykori Dózsa Klubot át­alakítják. A PIK tervezé­sében és kivitelezésében festenek, mázolnak, ki­alakítják a burkolatot, valamint a PMSC jöven­dőbeli helyiségeit. Az át­adás késő ősszel várható. — Fogási tilalom Mohá­cson. Befejeződött a pontyivadék telepítése az I. és a II. számú mohácsi vízszakaszon. A mohácsi horgász egyesület emiatt az említett területeken — március 31-ig — általános fogási tilalmat rendelt el. Értesítjük a város lakosságát, hogy a II. kér. Rendelőintézet felújítási munkálatai miatt, 1975. március 20., 21., 22-én és 23-án az épületben eddig elhelyezett orvosi ügyeleti szol­gálatok helye megváltozik. Felnőtt vonatkozásban: A fenti 4 napon, este 19 órától, másnap reggel 7 óráig a II. kér. lakosság részére az éjszaka] ügyelet a III. kerületi Rendelőintézet (dr. Veress E. u. 2.) földszint 4. sz. szobá­jában lesz. Telefon: 15-833. Ugyancsak a II. kerületi fel­nőtt lakosság részére, március 22. ^ és 23-án (szombaton és vasárnap) a nappali ügyeleti szolgálat (7—19 óráig) az Ady E. u. 8. sz. alatti körzeti ren­delőben lesz. Telefon: 15-320. Gyermeklakosság részére: 1975. március 20., 21., 22. és 23-án (este 19 órától, másnap reggel 7 óráig) az egész város gyermekbetegei részére az éj­szakai ügyelet a dr. Veress E. utcai Rendelőintézet gyermek­pavilonjában lesz. Bejárat, a dr. Veress E. u. Rendelőintézet jorta felől. A rendelés he­A Munkácsy M. utcai Rendelő- intézetben levő orvosi ügyeletek helyének változása Pécsett nyolcadik alka­lommal szervezte meg a KISZ az egyetemi-főiskolai napokat, amelyek során a mecsekaljai város hat fel­sőoktatási intézményének diákjai méltó módon em­lékeznek meg 1848, 1919 és 1945 történelem for­máló eseményeiről. Az egyetemi-főiskolai napok első kiemelkedő esemé­nyére szerdán az Orvos- tudományi Egyetemen ke­rült sor, ahol a felsőokta­tási intézmények ifjúsági vezetői és aktivistái poli­tikai fórumot tartottak. A tanácskozás témája: a KISZ kommunista jellegé­nek erősítése az egyete­meken és a főiskolákon. Szerdán Budapestre ér­kezett a Vörös Zászló Ér­demrenddel kétszeresen kitüntetett Alekszandrov Ének- és Táncegyüttes. A Borisz Alekszandrov vezér­őrnagy, Állami-díjas, a Szovjetunió népművésze vezette kétszóztagú együt­test a Ferihegyi repülőté­ren dr. Nagy Gábor ve­zérőrnagy, a Magyar Néphadsereg politikai fő- csoportfőnökének első he­lyettese, Regős Gábor, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság titkára, D. I. Oszadcsij vezérőrnagy, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének katonai és légügyi attaséja és P. P. Bicsov, a Szovjetunió budapesti nagykövetségé­nek tanácsosa. Tétényi Pál akadémikus­nak, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság alelnöké- nek vezetésével szerdán MSZBT küldöttség utazott Prágába, hogy részt ve­gyen a Csehszlovák— Szovjet Baráti Társaság megalakulása 50. évfordu­lója alkalmából rendezett nemzetközi tanácskozáson. Lapzárta Andrej Kirilenko, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Közpon­ti Bizottság titkára szer­dán felszólalt az Olasz Kommunista Párt kong­resszusán. Megállapította, hogy az utóbbi években erősödtek az Olasz Kom­munista Pártnak és az or­szág más demokratikus erőinek állásai. * Urho Kekkonen finn köztársasági elnök — mint kedden este Belgrád- ban közölték — március 21-től 25-ig nem hivatalos baráti látogatást tesz Ju­goszláviában és megbe­széléseket folytat vendég­látójával, Tito elnökkel, valamint más -jugoszláv vezető személyiségekkel. * Az amerikai rendőrség New Yorkban letartóztatta a hírhedt Meir Kahane rabbit, a „Zsidó védelmi liga" vezérét, azzal a vád­dal, hogy megsértette fel­tételes szabadlábra helye­zésének előírásait. Katla­nét röviddel ezelőtt a ve­zetésével végrehajtott szél­sőséges akciók miatt egy évi felfüggesztett börtön- büntetésre ítélték. * A libanoni biztonsági szolgálat hatástalanított egy levélbombát, melyet ismeretlen személyek egy palesztin vezető címére küldtek. A levél címzettje, Dzsihad Basir, egy Beirut közelében levő menekült- tábor igazgatója gyanús­nak találta a küldeményt és eljuttatta a biztonsági szolgálathoz, amely 86 milligramm robbanóanya- qot talált benne. *Y Földcsuszamlás történt Lisszabon Alcantar nevű városrészében. Két ember meghalt, hatan eltűntek, többen megsebesültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom