Dunántúli napló, 1975. február (32. évfolyam, 31-58. szám)

1975-02-22 / 52. szám

Dunántúli napló 1975. február 22., szombat A szovjet hadsereg megalakulásának évfordulóján Koszorúzás A szovjet-angol csúcstalálkozó eredményeinek jóváhagyása Az SZKP KB Politikai Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa megállapította: „A szovjet— brit legmagasabb szintű talál­kozó nagy jelentőséggel bír a Szovjetunió és Nagy-Britannia stabil kapcsolatainak fejlődé­sére nézve, a békés egymás mellett élés elvei alapján, a két ország gyümölcsöző és kölcsönös együttműködése szempontjából. Ugyanakkor e találkozó eredményei pozitív módon járulnak hozzá a nem­zetközi béke és biztonság meg­szilárdításához, különösen Eu­rópában.” A szovjet vezető szervek megvitatták a szovjet—angol tárgyalások eredményeit és tel­jes egészében jóváhagyták azt a tevékenységet, amelyet a tárgyalásokon a szovjet kül­döttség Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának veze­tésével kifejtett. ♦ ♦ BUDAPEST: A Mika Spil- jak elnök vezetésével hivata­los magyarországi látogatáson tartózkodó jugoszláv szakszer­vezeti küldöttség pénteken lá­togatást tett a Ganz Villamos- sági Müvekben. A küldöttsé­get a látogatásra elkísérte Timmer lózset, a SZOT főtit­kára. Hah g utäftzä s V AO mi t í Éiöé ft A japán rendőrség csalás és zsarolás vádjával őrizetbe vet­te a harmincnyolc éves Szakai Fuszako asszonyt, aki Tanaka volt miniszterelnök hangjának megtévesztő utánzásával 740 millió jen ,,politikai adományt" gyűjtött össze különböző üzlet­emberektől és vállalatoktól. Szakai asszony Tanaka jelleg­zetes hangján hívta fel telefo­non a kiszemelt üzletembereket, majd a volt miniszterelnök sze­mélyi titkárnőjeként vette át a kicsalt pénzösszegeket, illetve részvényeket, végülis lebukott, mert hangját magnetofonra vet­ték és nyomozni kezdtek utána. + ÚJ DELHI: Az utóbbi idő­ben fontos intézkedéseket tet­tek a biztonság megerősítésé­re India keleti határmenti te­rületein, többek között Naga- földön. Ezek az intézkedések arra szolgálnak — mondotta F. H. Mohszin belügyminiszter­helyettes —, hogy megakadá­lyozzák a naga törzsbeli ellensé­ges szeparatista elemek át jutá­sát a kínai határon. A szeparatis- ták Kínában titkos táborokban kapnak katonai kiképzést, majd visszatérnek Indiába, ahol bomlasztó tevékenységet folytatnak a központi kormány ellen. ♦ . Letartóztatások Chilében Egy hét alatt 2500 személyt tartóztattak le Chilében a ha­tóságok — jelentette Santiagó- ból az Őrbe hírügynökség. Szerdára virradó éjszaka a politikai rendőrség nagysza­bású razziát tartott a főváros­ban, fegyverek után kutatva. A Juventud Rebelde című ha­vannai lap értesülése szerint ezen az éjszakán 397 lakost vettek őrizetbe. A rendőrfőnök azt közölte, hogy „több kom­munista góc nyomára bukkan­tunk". Majd hozzátette: „Pa­rancsot adtam, hogy aki ellen­áll, azzal azonnal végezzenek". KS/D. NAPLÓ. TEIEFOTÓ Vasmunkások tüntető fölvonulására kerül t sor Rómában, a Piazza Venezián lévő Vidor Ema- nuel-emlékmű előtt. A dolgozók béremelést és a munkakörülmények javítását követelték. a gellérthegyi emlékműnél A szovjet hadsereg és hadi­flotta megalakulásának 57. év­fordulója alkalmából péntek délelőtt koszorúzási ünnepséget tartottak a gellérthegyi felsza­badulási emlékműnél. A talap­zaton a fegyveres testületek tagjai álltak díszőrséget. A szovjet és a magyar him­nusz elhangzása után a Ma­gyar Népköztársaság fegyveres erői nevében Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi minisz­ter, Benkei András belügymi­niszter és Papp Árpád vezérőr­nagy, a munkásőrség országos parancsnoka helyezett el koszo­rút. A Szovjetunió budapesti nagykövetségének képviseleté­ben B. V. Sevikin ideiglenes ügyvivő és D. I. Oszadcsij ve­zérőrnagy, katonai és légügyi attasé koszorúzott. Az emlékműnél elhelyezték a Hazafias Népfront és a KISZ koszorúit is. A szocialista országok kato­nai és légügyi attaséinak kép­viseletében Frantisek Benko ez­redes, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, loan PuscaS ezre­des, a Román Szocialista Köz­társaság és Jovo Antelj ezredes, a Jugoszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság katonai és lég­ügyi attaséja koszorúzta meg az emlékművet. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadse­regcsoport parancsnoksága ne­vében B. P. Ivanov vezérezredes, a hadseregcsoport parancsno­ka, F. K. Iscsenko altábornagy és J. A. Gugnyak altábornagy koszorúzott. A koszorúzási ünnepség — amelyen V. K. Andrjuscsenko al­tábornagy, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főpa­rancsnokának magyarországi képviselője is részt vett — az Jnternacionále hangjaival ért véget. Fogadás a szovjet nagykövetségen Gazdasági­szociális program Portugáliában Portugália társadalmi-gazda­sági fejlődését messzemenően befolyásoló gazdasági-szociális programot tett közzé pénteken a portugál ideiglenes kormány. A dokumentumot a haladó fegyveres erők mozgalma (MFA), valamint a kormány- koalícióban részvevő pártok — kommunisták, szocialisták és demokratikus néppártiak — közösen hagyták jóvá. A prog­ram a jövendő három eszten­dőre szól. A gazdasági és társadalmi élet átalakítására vonatkozó elképzelések között szerepelnek olyan intézkedések, amelyek-* kel korlátozzák a monopóliu­mok gazdasági hatalmát, har­colnak az infláció ellen, növe­lik a foglalkoztatottságot és bizonyos reformokat hajtanak végre a mezőgazdaságban. ♦ + ISLAMABAD: A pakisztáni rendőrség és a biztonsági erő többezer tagja nagyszabású, rajtaütésszerű razziákat hajtott végre pénteken Peshawarban, Hyderebadban, Karachiban és még vagy tíz másik városbqn az egyetemeken és egyéb ok­tatási intézményekben. Hivata­los közlés szerint nagymeny- nyiségű fegyvert és lőszert, va­lamint „felforgató irodalmat" foglaltak le. Sok diákot őrizet­be vettek. ♦ MADRID: A madridi egyetemen szünetel az oktatás, mivel a diákok általános sztrájkot hirdettek. A sztrájko­lok az oktatási rendszer de­mokratizálását, a megtorlások beszüntetését, az összes politi­kai fogoly szabadon bocsátá­sát követelik. Az egyetem te­rületére kivezényelték a rend­őrséget, s az egész városban fegyveres járőrök cirkálnak. A tüntetések szétoszlatására csendőrséget vezényeltek ki. A Biztonsági Tanács csü­törtöki rendkívüli ülésén, ame­lyen megvitatták a Cipruson kialakult helyzetet, Jakov Ma­lik, a Szovjetunió képviselője felszólalásában kijelentette: a ciprusi eseményekért és e tér­ségben a helyzet újabb kiéle­ződéséért a NATO bizonyos köreire hárul a felelősség, azokra a körökre, amelyek sa­ját katonai, stratégiai céljaik­ra akarják felhasználni a szi­getországot. Folytatódnak azok a kísérletek, hogy a NATO- tagállamok szűk keretei között oldják meg a ciprusi problé­mát: továbbra is akadályoz­zák a ciprusi kérdésnek széle­sebb nemzetközi fórumon való megvitatását. A Szovjetunió — hangsúlyoz­ta Jakov Malik — szilárdan és következetesen sikraszáll a Ciprusi Köztársaság szuvereni­+ LONDON: Az elmúlt há­rom hónapban Nagy-Britanniá- ban több mint 20 százalékkal növekedett a munkanélküliek száma. Jelenleg 790 892 mun­kanélkülit tartanak nyilván. + BONN: A nyugatnémet külügyminisztérium hivatalo­san bejelentette, hogy Soares portugál külügyminiszter le­mondta péntekre tervezett bonni látogatását. tásáért, függetlenségéért és területi sérthetetlenségéért. A szovjet kormány a más orszá­gok kormányaival folytatott minden fontos nemzetközi tár­gyaláson felvetette és felveti majd a ciprusi probléma mi­előbbi megoldása szükséges­ségének kérdését. A Szovjet­unió ismét kijelenti, hogy a ciprusi probléma rendezésének leghatékonyabb útja az volna, ha ezt a kérdést nemzetközi konferencia vitatná meg, az ENSZ keretei között, a Bizton­sági Tanács tagjainak, vala­mint más államoknak, köztük el nem kötelezett országoknak a részvételével. A Biztonsági Tanács csü­törtöki ülése a késő esti órák­ban ért véget. A vita pénteken közép-európai idő szerint 21 órakor folytatódott, és első­ként Kurt Waldheim ENSZ-fő- titkár szólalt fel. D. I. Oszadcsij vezérőrnagy, a Szovjetunió budapesti nagykö­vetségének katonai és légügyi attaséja a szovjet hadsereg és hadiflotta megalakulásának 57. évfordulója alkalmából pénte­ken fogadást adott a nagykö­vetségen. A fogadáson megjelent Győri Imre, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Borbándi János, a Minisztertanács elnök- helyettese, Czinege Lajos vezér- ezredes, honvédelmi miniszter, Benkei András belügyminiszter, Púja Frigyes külügyminiszter, Papp Árpád vezérőrnagy, a munkásőrség országos parancs­noka, Rácz Sándor, az MSZMP KB közigazgatási és adminiszt­ratív osztályának vezetője, s a politikai, a társadalmi élet szá­mos ismert személyisége. Részt vett a fogadáson a Magyar Néphadsereg tábornoki és pa­rancsnoki karának sok tagja, a társ-fegyveres .testületek több vezetője. B. D. Sevikin ideiglenes ügy­vivő vezetésével jelén voltak a szovjet nagykövetség diploma­tái. Ott volt a budapesti diplo­máciai képviseletek több veze­tője, katonai és légügyi atta­séja. Részt vett a fogadáson V. K. Andriuscsenko altábornagy, a Varsói Szerződés egyesitett fegyveres erői főparancsnoká­nak magyarországi képviselője, valamint B. P. Ivanov vezérez­redes vezetésével jelen voltak az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadse­regcsoport parancsnokságának magasrangú képviselői. Jelen volt a fogadáson Sz. P. Pavlov, a Szovjetunió Miniszter- tanácsa mellett működő Testne­velési és Sportbizottság elnöke. Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter a szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta születésének 57. évfordu­lója alkalmából üdvözlő távira­tot küldött A. P. Grecsko mar­sallnak, a Szovjetunió honvé­delmi miniszterének. Fogadás az MSZBT székházában Az évforduló alkalmából a Magyar—Szovjet Baráti Társa­ság országos elnöksége ünnepi fogadást rendezett az MSZBT székházában. Regős Gábor, az MSZBT titkára köszöntötte a megjelenteket, és méltatta az évforduló jelentőségét. Jelen volt a fogadáson Grósz Károly, az MSZMP KB osztály- vezetője, Kónyi Gyula belügy­miniszter-helyettes, Papp Árpád, a munkásőrség országos pa­rancsnoka, Nagy Mária, az MSZBT főtitkára és Kiss Lajos, az MHSZ főtitkára. Az ünnepi fogadáson Nagy Mária főtitkár átnyújtotta az évforduló alkalmából az MSZBT országos elnöksége nevében a tanácsköztársasági emlékmű magyar vöröskatonát ábrázoló kicsinyített mását, amelyért B. P. Ivanov mondott köszönetét. + BUDAPEST: Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke pén­teken fogadta Luis Moreno- Salcedo rendkívüli és megha­talmazott nagykövetet, a Fü- löp-szigeti Köztársaság első magyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. Ciprusi válság A Biztonsági Tanács ülése Kommentar Az EGK leült a tárgyalóasztalhoz „A Közös Piac végre leült a moszkvai tárgyalóasztal­hoz” — így foglalja össze tö­mören a nyugatnémet Frank­furter Allgemeine Zeitung az Európai Gazdasági Közösség küldöttségének február első hetében lezajlott eszmecse­réjét a KGST megbízottaival. A nyugati sajtóban nagy feltűnést keltett a közös pia­ci delegáció útja, pedig mi sem természetesebb, hogy Európa keleti és nyugati fe­lének gazdasági szervezetei közvetlen kapcsolatba lépje­nek egymással, megteremtve az össz-európai gazdasági együttműködés formáit. Csak­hogy a helyzet, legalábbis Nyugaton, nem olyan egysze­rű. A Pravda nemrég meg­állapította: „Hosszú ideig divat volt a KGST-t nem ész­revenni; amikor a kelet— nyugati együttműködésről volt szó, a kérdést Nyugaton általában úgy tették fel, mint az EGK-nak a szocialista or­szágok által történő elisme­rését." A KGST pedig sorra tette a kezdeményezéseket a köz­vetlen kapcsolatok felvételé­re. Faggyejev, a KGST tit­kára már 1973 augusztusá­ban, koppenhágai látogatá­sakor javasolta a tárgyalá­sok megkezdését. Kilenc hó­nap telt el, amíg 1974 máju­sában az NSZK moszkvai nagykövete jelezte, hogy a Közös Piac „tanulmányozza” a kapcsolatfelvétel lehetősé­gét. Ezt követte az ősszel a KGST újabb kezdeményezé­se: a KÓST titkára meghívta tárgyalni Moszkvába Ortolit, a Közös Piac bizottságának elnökét. A brüsszeli válasz ismét halogatás volt: Soames, a Közös Piacnak a külügyi kap­csolatokért felelős főtisztség­viselője a jól ismert nyugati álláspontot ismételgette a KGST és az EGK „eltérő fel­építéséről”, hozzátéve, hogy az EGK külön akarja kezelni az egyes szocialista országok és a Közös Piac, valamint a KGST és az EGK közötti kap­csolatokat. Sőt, mint a FASZSZ szemleírója a közeli múltban megállapította: egyes nyugati körök vélemé­nye szerint az EGK-nak csu­pán a KGST egyes tagálla­maival kellene külön-külön fejlesztenie a kapcsolatokat. Még a nyugati lapok nagy része is rámutat az érvelés tarthatatlanságára, amely szerint „az eltérő szervezeti formák meggátolnák a köz­vetlen együttműködést". Az EGK továbbra is az időhúzás taktikáját követte. A Kilencek elfogadták ugyan Ortoli meghívását Moszkvá­ba, de mint a Közös Piac szóvivője közölte, gyors ha­ladásra nincs kilátás, mert a bizottság elnökének látoga­tását „alaposan elő kell ké­szíteni, hogy sikerrel végződ­jék". Ilyen előzmények után került sor Wellensteinnek, az EGK külkereskedelmi igazga­tójának moszkvai látogatásá­ra. Tárgyaló partnere a szov­jet fővárosban Mojszejenko, a KGST külkereskedelmi igaz­gatója volt. Egyes nyugati lapok a lá­togatást új korszak nyitánya­ként tekintik a kelet—nyugati kapcsolatokban. A svájci Weltwoche hírmagazin pe­dig arról ír, hogy a nyugati országok gazdasági bonyo­dalmai új helyzet elé állítot­ták a közös piaci országo­kat. A lap emlékeztet arra, hogy a szovjet—amerikai ke­reskedelmi megállapodás kö­rüli problémák „nagy remé­nyekkel töltik el a nyugat­európai üzletembereket, akik ezek után számottevő szov­jet megrendelésre számíta­nak". Nem érdektelen megje­gyezni, hogy nemrég francia cégek sokmillió dolláros megrendelést kaptak a Szov­jetuniótól acélcsövek szállí­tására, bár egykoron minden arra utalt, hogy a megren­delést az amerikai Occiden­tal Petróleumnak cdják., A kereskedelmi kapcsolatok rendezetlensége, a KGST és az EGK közötti közvetlen párbeszéd további halasztá­sa — emlékeztetnek rá nyu­gati megfigyelők — kárt okozna a nyugat-európai or­szágok gazdasági érdekei­nek. A mostani megbeszélése­ket a Közös Piac és a KGST egyaránt hasznosnak ítélte. Mojszejenko külkereskedelmi igazgató szerint „bizonyos haladást sikerült elérni Or­toli és Faggyejev tárgyalá­sainak előkészítésében". Az előkészítő konzultációkat várhatóan folytatják. Sajtóje­lentések szerint kezdenek ki­rajzolódni azok a témakörök, amelyekben a két gazdasági szervezet együttműködhet. Ezek: a környezetvédelem, a statisztika, a tervezés, a ke­reskedelem, a hírközlés, a műszaki kérdések, az ener­giaproblémák közös megol­dása és a dokumentáció­csere. A párbeszéd tehát megkez­dődött; a KGST már nemegy­szer bebizonyította együtt­működési készségét. Most a Közös Piacon a sor, annál is inkább meri a; rendezett gaz­dasági kapcsolatok megvaló­sítása Kelet és Nyugat kö­zött a nyugat-európai orszá­goknak is érdekük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom